การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2545

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี  3  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

ข้อ  1  ตามพระอัยการลักษณะผัวเมีย ในกฎหมายตราสามดวง  มีบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นเงื่อนไขการสมรสอย่างไรบ้าง  อธิบาย

Advertisement

ธงคำตอบ

บทบัญญัติพระอัยการลักษณะผัวเมียในกฎหมายตรา  3  ดวง  มีบทบัญญัติทำนองเงื่อนไขการสมรสดังนี้

Advertisement

1       หญิงต้องไม่มีสามีอยู่ก่อนแล้ว

2       ชายต้องไม่เป็นพระภิกษุ

Advertisement

3       ชายหญิงต้องไม่เป็นญาติกัน

4       หญิงหม้ายจะแต่งงานใหม่ได้ต้องเผาศพสามีเรียบร้อยเสียก่อน

Advertisement

5       หญิงจะแต่งงานได้ต้องมีอายุกว่า  12  ปี

Advertisement