การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2546

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2013

Advertisement

 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  3  ข้อ

Advertisement

ข้อ  1  ก  พลับพลาได้งานถมดินสนามบินหนองงูเหลือมต้องใช้รถยนต์บรรทุกดินเป็นจำนวนมากเพื่อความสะดวกกับการเติมน้ำมันให้กับรถบรรทุกดินพลับพลาจึงทำข้อตกลงกับบริษัท  ป.ต.อ.  จำกัด  ผู้ให้บริการน้ำมันที่ตำบลหนองงูเหลือม  โดยรถยนต์บรรทุกดินของพลับพลาจะเติมน้ำมันที่บริษัท  ป.ต.อ.  จำกัด  จนกว่างานถมดินจะเสร็จโดยบริษัท  ป.ต.อ.  จำกัด  จะเติมน้ำมันให้กับรถยนต์ของพลับพลาไปก่อนและส่งใบเสร็จค่าน้ำมันและยอดเงินที่พลับพลา  จะต้องชำระให้พลับพลาตรวจทุกๆ  45  วัน  ส่วนพลับพลาจะชำระราคาน้ำมันให้กับบริษัท ป.ต.อ.  จำกัดภายใน  15  วันนับแต่ที่ทางบริษัท  ป.ต.อ.  จำกัด  ส่งใบเสร็จค่าน้ำมันและยอดเงินที่ต้องชำระ  ดังนี้  นิติสัมพันธ์ระหว่างพลับพลากับบริษัท  ป.ต.อ.  จำกัด  เป็นบัญชีเดินสะพัดหรือไม่เพราะเหตุใด

ข  ผู้สั่งจ่ายตั๋วแลกเงิน  ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  ผู้สั่งจ่ายเช็ค  จะเขียนข้อกำหนดว่า  ให้ผู้จ่ายผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  ธนาคารผู้ใช้เงิน ชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ให้กับผู้ทรงตั๋วเงินด้วยได้หรือไม่  ถ้าได้จะคิดดอกเบี้ยกันแต่วันใด

Advertisement

ธงคำตอบ

ก  อธิบาย

Advertisement

มาตรา  856  อันว่าสัญญาบัญชีเดินสะพัดนั้น  คือสัญญาซึ่งบุคคลสองคนตกลงกันว่าสืบแต่นั้นไปหรือในชั่วเวลากำหนดอันใดอันหนึ่ง  ให้ตัดทอนบัญชีหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันเกิดขึ้นแต่กิจการในระหว่างเขาทั้งสองนั้นหักกลบลบกัน  และคงชำระแต่ส่วนที่เป็นจำนวนคงเหลือโดยดุลภาค

วินิจฉัย

Advertisement

นิติสัมพันธ์ระหว่างพลับพลากับบริษัท  ป.ต.อ.  จำกัด  นั้นเป็นการซื้อขายน้ำมันกันโดยที่บริษัท  ป.ต.อ.  จำกัด  ส่งมอบน้ำมันให้กับพลับพลาไปก่อนแล้วพลับพลาจะชำระราคาให้ในภายหลัง  ดังนั้นพลับพลาผู้ซื้อจึงเป็นลูกหนี้บริษัท  ป.ต.อ.  จำกัด  ผู้ขายอยู่ฝ่ายเดียวที่จะต้องชำระราคาน้ำมัน  โดยที่บริษัท  ป.ต.อ.  จำกัดก็เป็นเจ้าหนี้อยู่ฝ่ายเดียวเช่นกันที่มีสิทธิที่จะได้รับชำระราคา  ทั้งคู่จึงไม่ได้ตกลงกันตัดทอนบัญชีหนี้อันเกิดแก่กิจการในระหว่างพลับพลากับบริษัท  ป.ต.อ.  จำกัด  โดยการหักกลบลบกันและชำระแต่ส่วนที่เป็นจำนวนคงเหลือโดยดุลภาคอันเป็นหลักสำคัญของบัญชีเดินสะพัด  นิติสัมพันธ์ระหว่างพลับพลากับบริษัท  ป.ต.อ.  จำกัดจึงมิใช่สัญญาบัญชีเดินสะพัด  ตามมาตรา  856

ข  อธิบาย

1       กรณีเป็นตั๋วแลกเงิน  ผู้สั่งจ่ายจะเขียนข้อกำหนดลงไว้ในตั๋วแลกเงินว่าให้ผู้จ่ายชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ให้กับผู้ทรงตั๋วแลกเงินด้วยก็ได้  และจะเริ่มคำนวณนับดอกเบี้ยกันเมื่อใดก็สุดแล้วแต่ผู้สั่งจ่ายจะกำหนดไว้  หากมิได้กำหนดไว้กฎหมายบัญญัติให้คิดดอกเบี้ยกันตั้งแต่วันเดือนปีที่ลงในตั๋วแลกเงินนั้น  (มาตรา  911)

2       กรณีเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน  ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจะเขียนข้อกำหนดลงไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินว่าจะชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ให้กับผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินด้วยก็ได้  และจะเริ่มคำนวณนับดอกเบี้ยกันเมื่อใดก็สุดแล้วแต่ผู้ออกตั๋วจะกำหนดไว้  หากมิได้กำหนดไว้กฎหมายบัญญัติให้คิดดอกเบี้ยกันตั้งแต่วันเดือนปีที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเช่นเดียวกับตั๋วแลกเงิน  เนื่องจากมาตรา  985  วรรคแรก  บัญญัติให้นำมาตรา  911  มาใช้บังคับกับตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย  (ฎ. 193/2536)

3       กรณีเป็นเช็ค  ผู้สั่งจ่ายเช็คจะเขียนข้อกำหนดลงไว้ในเช็คว่าให้ธนาคารผู้จ่ายชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ให้กับผู้ทรงเช็คด้วยไม่ได้  เนื่องจากมาตรา  989  วรรคแรก  มิได้บัญญัติให้นำมาตรา  911  มาใช้บังคับกับเช็คด้วย  (ฎ. 3421/2525)

สรุป  นิติสัมพันธ์ระหว่างพลับพลากับบริษัท  ป.ต.อ.  จำกัด  มิใช่สัญญาบัญชีเดินสะพัด

Advertisement