LAW2001 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ 1/2561

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 2001 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ

ข้อ 1. จงอธิบายข้อยกเว้นหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

ธงคําตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1299 วรรคสอง “ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทน และโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว”

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสองนั้น ได้กําหนดไว้ว่า ถ้าผู้ใดได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือ ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมจะต้องจดทะเบียนการได้มา และเมื่อผู้ได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมนั้นได้ดําเนินการ จดทะเบียนแล้วย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ และสามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกได้ แม้ว่า บุคคลภายนอกนั้นจะได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วก็ตาม

แต่ถ้าหากผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่น นอกจากนิติกรรมนั้นไม่ได้จดทะเบียนการได้มา ย่อมเป็นการยากที่บุคคลภายนอกจะล่วงรู้ถึงสิทธิของผู้ได้มานั้น ดังนั้น ถ้าบุคคลภายนอกเป็นผู้ได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต แม้ว่า บุคคลภายนอกนั้นจะได้สิทธินั้นมาจากบุคคลซึ่งไม่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น บุคคลภายนอกย่อมได้รับความคุ้มครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง กล่าวคือ ผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มานั้นจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมา ดังกล่าวไม่ได้ ซึ่งถือเป็นข้อยกเว้นของหลักที่ว่า “ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน”

ตัวอย่าง นายเอกได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของนายโทโดยการครอบครองปรปักษ์ ซึ่งถือว่าเป็นการได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม แต่นายเอกผู้ได้มานั้นยังไม่ได้ดําเนินการจดทะเบียนการได้มาแต่อย่างใด ต่อมานายโทได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นายตรี เช่นนี้ โดยหลักแล้วเมื่อนายโทไม่มีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินแปลงนั้น นายตรีผู้รับโอนย่อมไม่ได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์นั้นด้วย ตามหลักที่ว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน แต่อย่างไรก็ดี ถ้าหากนายตรีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้โดยเสียค่าตอบแทน และโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว แม้ว่านายโทผู้โอนจะไม่ใช่เจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งไม่มีสิทธิ โอนขายที่ดินนั้นให้แก่นายตรี แต่นายตรีจะได้รับการคุ้มครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง กล่าวคือ นายตรี ย่อมมีสิทธิในที่ดินแปลงนี้ดีกว่านายเอก ซึ่งเป็นไปตามข้อยกเว้นของหลักที่ว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน