LAW1003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา S/2548

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2548

ข้อสอบกระบวนวิชา  LW  203  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ  1  นายกิ่งอยู่ที่กรุงเทพฯ  ได้ส่งจดหมายทางไปรษณีย์เสนอขายบ้านของตน  1  หลัง  ราคา  2  ล้านบาท  ไปยังนายก้านซึ่งอยู่ที่จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2549  หลังจากส่งจดหมายไปแล้วนายกิ่งได้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายในวันที่  2  พฤษภาคม  2549  นายก้านได้รับจดหมายเสนอขายบ้านของนายกิ่งในวันที่  3  พฤษภาคม  2549  

พอวันที่  5  พฤษภาคม  2549  นายก้านได้ตอบตกลงซื้อบ้านไปยังนายกิ่ง  วันที่  6  พฤษภาคม  2549  นายก้านได้ทราบข่าวการตายของนายกิ่ง  วันที่  7  พฤษภาคม  2549  ทายาทของนายกิ่งได้รับจดหมายตอบตกลงซื้อบ้านของนายก้าน  ดังนี้อยากทราบว่า

(1) การแสดงเจตนาเสนอขายบ้านของนายกิ่งมีผลในกฎหมายประการใด  เพราะเหตุใด

(2) สัญญาซื้อขายบ้านระหว่างทายาทของนายกิ่งกับนายก้านเกิดขึ้นหรือไม่  เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

มาตรา  169  วรรคสอง  การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อมไม่เสื่อมเสียไป  แม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้นผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตาย

มาตรา  360  บทบัญญัติแห่งมาตรา  169  วรรคสองนั้น  ท่านมิให้ใช้บังคับ  ถ้าหากว่า…ก่อนจะสนองรับนั้น  คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้อยู่แล้วว่า  ผู้เสนอตาย

วินิจฉัย

(ก)  นายกิ่งได้แสดงเจตนาโดยส่งจดหมายเสนอขายบ้าน  1  หลัง  ราคา  2  ล้านบาทให้แก่นายก้าน  เมื่อนายกิ่งได้ส่งจดหมายซึ่งเป็นการแสดงเจตนาไปแล้ว  ถึงแม้หลังจากนั้นนายกิ่งได้ถึงแก่ความตาย  การแสดงเจตนาขายบ้านของนายกิ่งก็ยังมีผลสมบูรณ์ไม่เสื่อมเสียไป  ตามมาตรา  169  วรรคสอง

(ข)  นายก้านได้รับจดหมายเสนอขายบ้านของนายกิ่งในวันที่  3  พฤษภาคม  2549  จึงได้ตอบตกลงซื้อบ้านไปยังนายกิ่งในวันที่  5  พฤษภาคม  โดยไม่ทราบข่าวการตายของนายกิ่ง  สัญญาซื้อขายบ้านระหว่างทายาทของนายกิ่งกับนายก้านจึงเกิดขึ้น  เพราะนายก้านมาทราบข่าวการตายของนายกิ่งในวันที่  6  พฤษภาคม  2549  หลังจากได้ตอบจดหมายตกลงซื้อไปแล้ว  กรณีนี้จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม  มาตรา  360