LAW1003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา 1/2549

การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2549

ข้อสอบกระบวนวิชา  LW  203  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ  1  ชเยน  ตกลงจ้าง  พิมพ์มณี  มาเป็นนักแสดงละครทีวีโดยเข้าใจว่าพิมพ์มณีเป็นหลานสาวของคุณหญิงพิมพ์แข  ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียง  เพราะจะทำให้ละครของตนโด่งดัง  มีผู้ติดตามดูมากและหาผู้สนับสนุนละครได้ง่าย  แต่ความจริงพิมพ์มณีมีชื่อจริงว่า  เหมียว  เป็นบุตรสาวของแม่ค้าขายขนม  

หลังจากตกลงจ้างแล้ว  เมื่อเริ่มการถ่ายทำละคร  ปรากฏว่าพิมพ์มณีก็แสดงได้ดีสมบทบาทของการเป็นนักแสดงทุกอย่าง  หลังจากถ่ายละครไปได้สองครั้ง  ชเยนทราบความจริงว่าพิมพ์มณีนั้นแท้จริงมิใช่หลานสาวของคุณหญิงพิมพ์แข  จึงไม่ประสงค์จะจ้างให้ถ่ายละครต่อไป  หากชเยนมาปรึกษาท่านว่า  จะทำประการใดได้บ้างหรือไม่  ท่านจะแนะนำชเยนอย่างไร

ธงคำตอบ

มาตรา  157  การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน  เป็นโมฆียะ

ความสำคัญผิดตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นความสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ  ซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าว  การอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมิได้กระทำขึ้น

วินิจฉัย

การที่ชเยนตัดสินใจจ้างพิมพ์มณีมาเป็นนักแสดงโยสำคัญผิดว่าเป็นหลานคุณหญิงพิมพ์แข  แต่ความจริงไม่ใช่นั้น  กรณีนี้ถือได้ว่าชเยนได้แสดงเจตนาโยความสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลคือพิมพ์มณี  ซึ่งแต่เนื่องจากว่าคุณสมบัติของพิมพ์มณีดังกล่าวหาเป็นผลให้สัญญาจ้างดังกล่าวตกเป็นโมฆียะไม่  

เพราะจากข้อเท็จจริงได้ความว่า  ถึงแม้พิมพ์มณีจะมิได้เป็นคนๆเดียวกันตามที่ชเยนเข้าใจ  แต่พิมพ์มณีก็ยังสามารถแสดงละครทีวีได้เป็นอย่างดีสมความต้องการของชเยน  ดังนี้ถือได้ว่าความสำคัญผิดของชเยนหาใช่สาระสำคัญสำหรับสัญญาจ้างนักแสดงรายนี้แต่อย่างใดไม่  สัญญาดังกล่าวจึงสมบูรณ์ใช้บังคับได้

สรุป  หากชเยนมาปรึกษาข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจะแนะนำว่า  สัญญานี้สมบูรณ์  ชเยนจึงไม่จำต้องทำประการใดเลย  สัญญาหรือนิติกรรมรายนี้หาตกเป็นโมฆียะ  อันจะทำให้ชเยนมีสิทธิบอกล้างได้แต่อย่างใด