LAW1003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา 2/2548

การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2548

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW  1003  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ  1  ก.  การแสดงเจตนาซึ่งกระทำต่อผู้เยาว์หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถมีผลในกฎหมายประการใด  ให้อธิบายโดยสังเขป

ข.      
นายแดงซึ่งเป็นผู้เยาว์ซื้อรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจากนายเขียวราคา  30,000  บาท  โดยได้รับความยินยอมจากนายดำซึ่งเป็นบิดาของนายแดงแล้ว  ในวันทำสัญญาซื้อขาย  นายเขียวได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ให้แก่นายแดง  และนายแดงได้วางมัดจำให้ไว้แก่นายเขียว  5,000  บาท  กำหนดชำระราคาส่วนที่ยังค้างอยู่ในวันที่  15  มีนาคม  2549  
เมื่อถึงกำหนด  นายแดงไม่นำเงินไปชำระให้แก่นายเขียว  นายเขียวได้บอกกล่าวเตือนแล้ว  แต่นายแดงก็ยังไม่นำเงินไปชำระ  นายเขียวจึงบอกเลิกสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ไปยังนายแดงโดยนายดำบิดาของนายแดงไม่ทราบเรื่องการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวนี้แต่อย่างใด  เช่นนี้  การบอกเลิกสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ที่นายเขียวกระทำต่อนายแดงมีผลในกฎหมายอย่างไรหรือไม่  เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

ก.

มาตรา  170  การแสดงเจตนาซึ่งกระทำต่อผู้เยาว์  หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับการแสดงเจตนาไม่ได้  เว้นแต่ผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาล  หรือผู้พิทักษ์  แล้วแต่กรณีของผู้รับการแสดงเจตนานั้นได้รู้ด้วย  หรือได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้ว

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ  ถ้าการแสดงเจตนานั้นเกี่ยวกับการที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้เยาว์หรือคนเสมือนไร้ความสามารถกระทำได้เองโยลำพัง

วินิจฉัย

จากหลักกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  การแสดงเจตนาซึ่งกระทำต่อผู้เยาว์หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถมีผลในกฎหมายดังนี้

หลักทั่วไป  ผู้แสดงเจตนาจะยกเอาการแสดงเจตนานั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับการแสดงเจตนาซึ่งเป็นผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนั้นไม่ได้

เว้นแต่

(1) ผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์  แล้วแต่กรณีของผู้รับการแสดงเจตนานั้นได้รู้ด้วยหรือได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้ว  คำว่า  ได้รู้ด้วย  หมายถึง  ได้รู้เนื้อความแห่งการแสดงเจตนานั้นด้วย

(2) การแสดงเจตนานั้นเกี่ยวกับการที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้เยาว์หรือคนเสมือนไร้ความสามารถกระทำได้เองโดยลำพังข   วินิจฉัย

นายเขียวแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ไปยังนายแดง  ซึ่งเป็นผู้เยาว์โดยนายดำซึ่งเป็นบิดาของนายแดงไม่ทราบเรื่องการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวนี้  จึงเป็นกรณีแสดงเจตนาต่อผู้เยาว์โดยผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์มิได้รู้ด้วยและมิได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้วแต่อย่างใด  กรณีจึงต้องตามหลักทั่วไปของหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  ดังนั้น  นายเขียวจะยกเอาการบอกเลิกสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ขึ้นต่อสู้นายแดงไม่ได้