LAW1003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา 2/2547

การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2547

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW  1003  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ  1  ก. เมื่อผู้แสดงเจตนาได้ส่งการแสดงเจตนาไปแล้ว  ผู้แสดงเจตนาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ตามหลักทั่วไป  การแสดงเจตนานั้นมีผลในกฎหมายประการใด  ให้อธิบายโดยสังเขป

ข.      นายแดงซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครส่งจดหมายโดยทางไปรษณีย์เสนอขายบ้านหลังหนึ่งของตนซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ให้แก่นายเหลืองซึ่งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกในราคาสามล้านบาท  หลังจากส่งจดหมายไปแล้ว  7  วัน  
นายแดงถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ  นายเหลืองได้ทราบข่าวว่านายแดงถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้ว  แต่อยากได้บ้านหลังนั้น  นายเหลืองจึงเขียนจดหมายส่งทางไปรษณีย์สนองตอบตกลงซื้อบ้านส่งไปให้นายแดง  ณ  ที่อยู่ของนายแดง  นางเขียวภรรยาของนายแดงได้รับจดหายดังกล่าวไว้  ดังนี้  สัญญาซื้อขายบ้านระหว่างนายแดงกับนายเหลืองเกิดขึ้นหรือไม่  เพราะเหตุใด
 

ธงคำตอบ

มาตรา  169  วรรคสอง  การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อมไม่เสื่อมเสียไป  แม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้นผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตาย  หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ


อธิบาย  จากหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  เมื่อผู้แสดงเจตนาได้ส่งการแสดงเจตนาไปแล้ว  ถึงแม้ต่อมาผู้แสดงเจตนาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ  ตามหลักทั่วไปการแสดงเจตนานั้นไม่เสื่อมเสียไป  ยังคงมีผลสมบูรณ์

มาตรา  360  บทบัญญัติแห่งมาตรา  169  วรรคสองนั้น  ท่านมิให้ใช้บังคับ  ถ้าหากว่าขัดกับเจตนาอันผู้เสนอได้แสดง  หรือหากว่าก่อนจะสนองรับนั้น  คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้อยู่แล้วว่าผู้เสนอตาย  หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถวินิจฉัยปรากฏว่าก่อนที่นายเหลืองจะทำคำสนองตอบตกลงซื้อบ้านของนายแดง  นายเหลืองได้รู้อยู่แล้วว่านายแดงถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ  กรณีจึงต้องตามข้อยกเว้นในมาตรา  360  ซึ่งมิให้นำบทบัญญัติมาตรา  169  วรรคสองมาใช้บังคับ  การแสดงเจตนาเสนอขายบ้านของนายแดงจึงเสื่อมเสียไปกรณีดังกล่าวนี้  จึงไม่มีคำเสนอของนายแดง  มีแต่เพียงคำสนองของนายเหลือง  ถึงแม้ว่านางเขียวภรรยาของนายแดงได้รับจดหมายคำสนองของนายเขียวไว้  สัญญาซื้อขายบ้านระหว่างนายแดงกับนายเหลืองก็ไม่เกิดขึ้น