LAW1003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา 1/2547

การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2547

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 1003  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ  1  นายอาทิตย์ทำสัญญาให้นายจันทร์ผู้เยาว์เช่าบ้านหลังหนึ่ง  กำหนดเวลาเช่า  1  ปี  อัตราเช่าเดือนละ  7,000  บาท  โดยนายจอมบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของนายจันทร์มิได้รู้เห็นยินยอมด้วย  หลังจากเช่าได้  6  เดือน  นายจันทร์ไม่ชำระค่าเช่า  นายอาทิตย์ได้บอกกล่าวทวงถามแล้วนายจันทร์ก็ยังไม่นำค่าเช่ามาชำระ

นายอาทิตย์จึงบอกเลิกสัญญาเช่าไปยังนายจันทร์และแจ้งให้นายจันทร์ย้ายออกจากบ้านเช่าภายใน  7  วัน  นับแต่วันเลิกสัญญา  ปรากฏว่าในขณะที่นายอาทิตย์บอกเลิกสัญญาเช่นนั้น  นายจอมบิดาของนายจันทร์เดินทางไปต่างจังหวัด  ไม่ทราบเรื่องนี้แต่ประการใด  

นายจันทร์ไม่ยอมย้ายออกจากบ้านเช่าโดยอ้างว่าสัญญาเช่ายังไม่ครบกำหนด  เช่นนี้  ให้ท่านวินิจฉัยว่าการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาเช่าที่นายอาทิตย์กระทำต่อนายจันทร์มีผลในกฎหมายประการใด  เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

มาตรา  170  วรรคหนึ่ง  การแสดงเจตนาซึ่งกระทำต่อผู้เยาว์…จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับการแสดงเจตนาไม่ได้  เว้นแต่ผู้แทนโดยชอบธรรม  ของผู้รับการแสดงได้รู้ด้วยหรือได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้ว

วินิจฉัย

นายอาทิตย์แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาเช่าไปยังนายจันทร์ซึ่งเป็นผู้เยาว์  ในขณะที่นายอาทิตย์แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาเช่าไปยังนายจันทร์นั้น  นายจอมบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโยชอบธรรมของนายจันทร์เดินทางไปต่างจังหวัด  ไม่ทราบเรื่องการเลิกสัญญาเช่านี้แต่อย่างใด  ดังนั้น  นายอาทิตย์จะยกเอาการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาเช่าขึ้นเป็นข้อต่อสู้นายจันทร์ผู้เยาว์ไม่ได้