LAW1003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา 2/2546

การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2546

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW  1003  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ  1  ก.  ในกรณีแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า  เมื่อผู้แสดงเจตนาได้ส่งการแสดงเจตนาไปแล้ว  หลังจากนั้นผู้แสดงเจตนาตายหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  ตามหลักทั่วไป  การแสดงเจตนานั้นมีผลในกฎหมายประการใด  ให้อธิบายโดยสังเขป

ข.      นายสีป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก  เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์  ส่งจดหมายโดยทางไปรษณีย์เสนอขายที่ดินของตนแปลงหนึ่งให้แก่นายแสงซึ่งอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง  ในราคา  สามล้านบาท  โดยนายสีได้ระบุไปในคำเสนอนั้นด้วยว่า  ข้อเสนอนี้มีผลในระหว่างที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่เท่านั้น  หลังจากที่นายสีส่งจดหมายฉบับนั้นไปได้  5  วัน  นายสีถึงแก่ความตาย  เช่นนี้  การแสดงเจตนาเสนอขายที่ดินของนายสีมีผลในกฎหมายประการใด  เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

มาตรา  169  วรรคสอง  การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อมไม่เสื่อมเสียไปแม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้น  ผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตายหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

อธิบาย หลักกฎหมายดังกล่าวเป็นหลักทั่วไปของผลในกฎหมายในกรณีแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า เมื่อผู้แสดงเจตนาได้ส่งการแสดงเจตนาไปแล้ว  หลังจากนั้นผู้แสดงเจตนา

1       ตายหรือ

2       ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือ

3       ถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถกฎหมายบัญญัติไว้เป็นหลักทั่วไปว่าการแสดงเจตนานั้นไม่เสื่อมเสียไป  ยังคงมีผลสมบูรณ์

มาตรา  360 บทบัญญัติแห่งมาตรา  169  วรรคสองนั้น  ท่านมิให้ใช้บังคับถ้าหากว่าขัดกับเจตนาอันผู้เสนอได้แสดง…

วินิจฉัย

มาตรา  169  วรรคสอง  ซึ่งได้อธิบายในข้อ  ก  นั้น  มีข้อยกเว้น  2  กรณี  ตามที่บัญญัติไว้ใน  มาตรา  360  ซึ่งกรณีหนึ่ง  คือ  ในการแสดงเจตนาทำคำเสนอ  ถ้าผู้เสนอได้แสดงเจตนาไว้ว่าหากภายหลังจากที่ได้แสดงเจตนาทำคำเสนอไปแล้ว  ผู้เสนอตายหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  ให้คำเสนอของเขาเสื่อมเสียหรือสิ้นผลไป  ก็ให้เป็นไปตามเจตนาที่ผู้เสนอได้แสดง

นายสีซึ่งเป็นผู้เสนอได้แสดงเจตนาไว้ในคำเสนอขายที่ดินด้วยว่า  คำเสนอของเขามีผลผูกพันในระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่เท่านั้น  ดังนั้นเมื่อนายสีถึงแก่ความตายหลังจากได้ส่งจดหมายเสนอขายที่ดินไปแล้ว  จึงมีผลให้คำเสนอขายที่ดินของนายสีเสื่อมเสียหรือสิ้นผลไป  ไม่มีผลผูกพันนายสีอีกต่อไป