แนวข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความ

Advertisement

Part 1 : Reading Theory (20 points)

A: Paragraph Structure

Read the following passage and answer the questions

จงอ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้และตอบคําถามด้านล่าง

1It is hard to be a farmer. 2Cold weather can kill your crops. 3Bugs can eat your crops. 4Weeds can hurt your crops. 5your crops may need more rain than they get. 6Fruits and vegetables can go bad before they are sold. 7Some people say this with GM food.

1ไม่ง่ายเลยที่จะทํางานเป็นชาวนา 2อากาศหนาวสามารถทําให้พืชผลตาย 3แมลงสามารถกินพืชผล 4วัชพืช สามารถทําร้ายพืชผล 5พืชผลอาจต้องการน้ำฝนมากกว่าที่ได้รับ 6ผลไม้และผักอาจเน่าเปื่อยก่อนวางขาย 7บางคนอ้างว่าชาวนาสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมดด้วยอาหารดัดแปลงทางพันธุกรรม (GM food)

1 The 5th sentence is _____.

1 the main idea

2 a major supporting sentence

3 a minor supporting sentence

4 a concluding sentence

ถาม ประโยคที่ 5 เป็น ______.

1 ใจความสําคัญ

2 ประโยครายละเอียดสนับสนุนหลัก

3 ประโยครายละเอียดสนับสนุนย่อย

4 ประโยคสรุป

(topic sentence/main idea) และ ตั้งแต่ประโยคที่ 2-6 กล่าวถึงแต่ละปัญหาที่ชาวนาต้องเผชิญ เป็น major supporting sentence ที่สนับสนุนประโยคที่ 1 และประโยคที่ 7 กล่าวถึงการแก้ปัญหาของประโยค 2-6 จะเป็น minor supporting sentence

2 What is the topic of this passage?

1 How to Be a Farmer

2 Farmers’ Problems

3 Fruits and vegetables

4 The Use of GM Food

ถาม หัวเรื่องของใจความนี้คืออะไร

1 จะเป็นชาวนาอย่างไร 2 ปัญหาของชาวนา 3 ผลไม้และผัก 4 การใช้อาหารดัดแปลงทางพันธุกรรม

ตอบ 2 เนื้อเรื่องประเด็นพูดถึง การเป็นชาวนาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ

3 The topic sentence of this passage is the ____.

1 1th sentence

2 2nd sentence

3 6th sentence

4 7th sentence

ถาม ประโยคหัวเรื่องของใจความนี้คือ ______.

1 ประโยคที่ 1

2 ประโยคที่ 2

3 ประโยคที่ 6

4 ประโยคที่ 7

ตอบ 1ประโยคที่เป็น ใจความสําคัญหรือหัวเรื่องก็คือประโยคที่ 1

4 There is/are _____ major supporting detail(s) in this passage.

1 3

2 4

3 5

4 6

ถาม มีประโยครายละเอียดสนับสนุนหลัก _____ ประโยคในเรื่องนี้

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ major มี 5 ประโยคคือ 2-6

5 There is/are _____ minor supporting detail(s) in this passage.

1 1

2 2

3 3

4 None

ถาม มีประโยครายละเอียดสนับสนุนย่อย _____ ประโยคในเรื่องนี้

ตอบ 1 คูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ มีประโยคที่ 7 เป็น minor supporting ก็คือมี 1 ประโยค

 

B: Dictionary Entry

Haunt ho: nt/

v t

1 To visit habitually or appear in frequently as a spirit or ghost.

2 To recur persistently to the consciousness of, remain with.

3 To visit frequently; go to often

4 To disturb or distress; cause to have anxiety.

v.i

1 To reappear continually as a spirit or ghost.

2 To remain persistently; stay; linger.

n

1 Often, haunts a place frequently visited

2 Chiefly Midland and Southem U.S. a ghost.

haunter n.

(คําอธิบาย: หัวศัพท์ให้มาคือ haunt มีหน้าที่ของคํา (part of speech) คือ vt. vi. รวมกันนับอันเดียวคือ คํากริยา (มีกรรม ไม่มีกรรม ก็นับเป็นคํากริยาอันเดียว) และมี n คือคํานาม รวมมีหน้าที่ของคําสองชนิด

6 “The bar was a favorite haunt of artists of this time.”

The meaning of the word “haunt” in the above sentence is _____ .

1 a place frequently visited

2 a ghost

3 to disturb or distress

4 to reappear as a spirit

ถาม “บาร์เป็นสถานที่โปรดของศิลปินในยุคนี้”

ความหมายของคําว่า “haunt” ในประโยคข้างบนนี้คือ _____ .

1 สถานที่ไปแวะบ่อยๆ

2 ผี

3 รบกวนหรือทําให้ทุกข์

4 ปรากฏขึ้นอีกครั้งในฐานะวิญญาณ

ตอบ 1 ถ้าเราดูประโยคก็ได้โดยไม่ต้องแปล เราดูโครงสร้างการวางคําของ haunt ว่าเมื่อเราเจอ a จะต้องตามด้วยคํานาม favorite เป็นคําคุณศัพท์ (adj.) เพราะทําหน้าที่ขยายคํานาม คือ a + adj, + n. นั่นแสดงว่า haunt ทําหน้าที่เป็นคํานาม (ตามที่อธิบายใต้พจนานุกรมว่า haunt เป็นได้คํากริยา (v.) กับคํานาม (n.) เมื่อเป็นคํานามเราดูในพจนานุกรมมีคําอธิบายความหมายตรง 1 ว่า Often, haunts a place frequently visited.ซึ่งตรงตัวเลือก 1 นั่นเอง

7 The word “haunter” is a ____ term.

1 derivative

2 dialect

3 obsolete

4 colloquial

ถาม คําว่า “haunter” เป็น _____.

1 คําสร้างใหม่ 2 ภาษาถิ่น 3 คําล้าสมัย 4 ภาษาพูด

ตอบ 1 หัวศัพท์คือ haunt และบรรทัดสุดท้ายมี haunter n. เป็นการสร้างคําใหม่ด้วยการใส่ suffix

ท้ายคํา – er เข้าไปเป็นคําใหม่เราเรียกว่าการทําแบบนี้ว่า derivative

8 The word “haunt” can be the following parts of speech EXCEPT a/an ____Talan

1 noun

2 intransitive verb

3 transitive verb

4 adjective

ถาม คําว่า “haunt” สามารถมีหน้าที่ของคําต่อไปนี้ ยกเว้น _____.

1 คํานาม 2 กริยาไม่มีกรรม 3 กริยามีกรรม 4 คําคุณศัพท์

ตอบ 4 จากที่อธิบายใต้พจนานุกรม ใน haunt มี vt. vi. นับ 1 และมีคํานาม n ยกเว้น adjective

(คําคุณศัพท์) ไม่มีในพจนานุกรมของคําว่า “haunt”

9 “A grey lady who haunts the chapel.”

The word “haunts” in the above sentence is used as a/an ____.

1 noun

2 intransitive verb

3 transitive verb

4 adjective

ถาม “ผู้หญิงใส่ชุดสีเทามักปรากฏตัวที่โบสถ์เสมอ”

คําว่า “haunts” ในประโยคข้างบนถูกใช้เป็นคํา _____.

ตอบ 3 เราไม่ต้องแปลเลยนะคะ ถ้าเรารู้โครงสร้างการวางประโยค เรารู้ว่า who + คํากริยาเสมอ ฉะนั้นประโยคนี้ haunts เป็นคํากริยาและตามด้วยคํานาม the chapel คํานามตามหลัง แสดงว่ากริยานี้เป็นกริยามีกรรมมารับเราเรียกว่า transitive verb

 

C: Prefix, Suffix, Roots (อุปสรรค ปัจจัยและรากศัพท์)

10 Which of the following does not share the same root with the other three?

1 Annals

2 Biannual

3 Annoyance

4 Anniversary

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ได้มีรากศัพท์เหมือนกับคําอื่นในสามคํา?

ตอบ 3 คํา biannual, annals, annual, anniversary มาจากรากศัพท์กลุ่มเดียวกันคือ annu, ann, annus ส่วนคําว่า annoyance ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน มาจากคํา annoy +ance คือ annoy ทั้งคํามีความหมาย แยกไม่ได้ จึงไม่ได้มาจากรากศัพท์กับช้อย 1-2-4

11 In the word “warmth” the _____ “-th” makes an adjective become a

1 prefix; out

2 Suffix, verb

3 prefix; noun

4 suffix; noun

ถาม คําว่า “warmth” มี “- th” ทําให้คําคุณศัพท์กลายมาเป็น ____.

ตอบ 4 -th ที่ลงท้ายเป็น suffix และทําให้จากคํา adj. (warm) กลายมาเป็นคํานาม (n.)

12 The word “disrespectfully” consists of ____.

1 one root and two prefixes

2 one root and two suffixes

3 one prefix, one root, and one suffix

4 one prefix , one root, and two suffixes

ถาม คําว่า “disrespectfully” ประกอบด้วย _____.

ตอบ 4 ประกอบด้วย dis + respect + ful + ly มี 1 prefix 1 root 2 suffixes

 

  1. The words “exclude ,export , and expand” have the same _____ meaning ____.

1 prefix; out

2 prefix; in

3 suffix; past

4 suffix; present

ถาม คําว่า “exclude, export และ expand” มี _____ เหมือนกันหมายถึง _____.

ตอบ 1 3 คํานี้ มี ex- เป็น prefix เหมือนกัน หมายถึง Out

 

D: Similar meaning (ความหมายใกล้เคียง)

 

14 Even though he was bigger, he never looked down on me.

1 He was not bigger than I am

2 He always looks down on me

3 Even though he looked down on me, I never felt small.

4 Despite his being bigger, he never looked down on me.

ถาม ถ้าแม้เขาจะใหญ่กว่าฉัน แต่เขาไม่เคยดูถูกฉัน”

1 เขาไม่ได้ใหญ่กว่าฉัน

2 เขามักจะดูถูฉัน

3 ถึงแม้เขาดูถูกฉัน แต่ฉันไม่เคยรู้สึกว่าเล็ก

4 ทั้ง ๆ ที่เขาใหญ่กว่า แต่เขาไม่เคยดูถูกฉัน

ตอบ 4 คําเชื่อม even though (ถึงแม้ว่า) แสดงถึงความแย้ง สามารถใช้ despite (ทั้งๆ ที่ถึงแม้ว่า)

ได้ แต่หลัง despite ตามด้วยวลี ส่วน even though ตามด้วยประโยค และประโยคหลัก ตามมาก็ยังมีความหมายเดิมอยู่

15 My child is not smart as your cat.

1 My child is less smart than your cat

2 My child is smarter than your cat

3 Your cat is not as smart as my child

4 Your cat is less smart than my child

ถาม ลูกของฉันไม่ฉลาดเท่าแมวของคุณ

1 ลูกของฉันฉลาดน้อยกว่าแมวของคุณ

2 ลูกของฉันฉลาดกว่าแมวของคุณ

3 แมวของคุณไม่ฉลาดเท่าลูกของฉัน

4 แมวของคุณฉลาดน้อยกว่าลูกของฉัน

ตอบ 1 ประธานหน้าหลักคือ My child และ not smart as = less smart than คือ ฉลาดน้อย

กว่า ตรงกับตัวเลือกที่ 1

16 The dog is lying in the sun in order to keep warm.

1 To keep its body warm, the dog is lying in the sun.

2 If the dog lies in the sun, it will not feel warm.

3 Even though the dog feels warm, it is still lying in the sun.

4 The dog is lying in the sun because it has no home.

ถาม สุนัขนอนกลางแดดเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

1 เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น สุนัขนอนกลางแดด

2 ถ้าสุนัขนอนกลางแดด มันจะไม่รู้สึกอบอุ่น

3 ถึงแม้สุนัขรู้สึกอบอุ่น มันยังคงนอนกลางแดด

4 สุนัขนอนกลางแดดเพราะมันไม่มีบ้าน

ตอบ 1 in order to = to +… บอกวัตถุประสงค์

17 Unless she travels by train, she will be here on time.

1 If she travels by train, she will be here on time.

2 If she doesn’t travel by train, she will be here on time.

3 If she doesn’t travel by train, she will not be here on time.

4 She will never be here on time.

ถาม หากเธอไม่เดินทางโดยรถไฟเธอจะมาที่นี่ตรงเวลา

1 ถ้าเธอเดินทางโดยรถไฟ เธอจะมาที่นี่ตรงเวลา

2 ถ้าเธอไม่เดินทางโดยรถไฟ เธอจะมาที่นี่ตรงเวลา

3 ถ้าเธอไม่เดินทางโดยรถไฟ เธอจะไม่ได้มาที่นี่ตรงเวลา

4 เธอจะไม่เคยมาที่นี่ตรงเวลา

ตอบ 2 คํา Unless = If… not (ถ้า….ไม่) ตรงกับตัวเลือก 2

18 If I had finished my homework that day, I would have gone to the beach.

1 I went to the beach that day..

2 I finished my homework that day

3 I didn’t go to the beach that day.

4 I did my homework at the beach.

ถาม ถ้าฉันได้ทําการบ้านเสร็จในวันนั้น ฉันคงจะได้ไปชายหาด

1 ฉันได้ไปชายหาดในวันนั้น

2 ฉันทําการบ้านเสร็จในวันนั้น

3 ฉันไม่ได้ไปชายหาดในวันนั้น

4 ฉันทําการบ้านที่ชายหาด

ตอบ 3 คําเชื่อม if (ถ้าหากว่า) เป็นการสมมติ ถ้าประโยคเป็นบอกเล่า ก็คิดกลับเป็นปฏิเสธ เช่น ถ้าฉัน

ได้การเสร็จ จริงๆ คือ ฉันทําไม่เสร็จ และไม่ได้ไปชายหาด ตรงกับตัวเลือก 3

D: Contextual clues

The Forbidden City in Beijing, China’s last imperial palace officially known as the Palace Museum, this year embraces its 600th anniversary since the completion of its construction.

พระราชวังต้องห้าม (The Forbidden City) ในกรุงปักกิ่งหรือที่เป็นที่รู้จักในนาม Palace Museum คือพระราชวังของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศจีน ปีนี้ครบรอบ 600 ปีตั้งแต่วันก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ของวัง

19 For how long has the Forbidden City existed up to now?

1 1 year

2 599 years

3 600 years

4 601 years

ถาม พระราชวังต้องห้ามมีมานานเท่าไหร่แล้ว

1 1 ปี 2 599 ปี 3 600 ปี 4 501 ปี

ตอบ 3 จากบรรทัดที่ 2 มีตัวเลข 600

20 What is NOT related to the Forbidden City, according to the statement?

1 The largest imperial palace

2 The Palace Museum

3 Home to Chinese emperors

4 A tourist attraction

ถาม ตามเนื้อเรื่องอะไร ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชวังต้องห้าม

1 พระราชวังของจักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุด

2 The Palace Museum

3 เป็นบ้านของจักรพรรดิชาวจีน

4 เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ตอบ 1 หรือ 4 ตามเนื้อเรื่องที่ให้มา กล่าวถึงพระราชวังต้องห้าม เป็นพระราชวังของจักรพรรดิองค์ สุดท้าย (ใช้คําว่า last สุดท้าย แต่ตัวเลือกที่ 1 ใช้คําว่า largest ใหญ่ที่สุด ไม่ได้กล่าวไว้) และตัวเลือกที่ 4 เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ถึงแม้ปัจจุบันจะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวก็ตาม แต่เนื้อเรื่องนี้ไม่ได้บอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยว) คําถามถามว่าข้อไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชวังต้องห้าม จึงตอบตัวเลือกที่ 1 และ 4

 

Part II : Reading Passages A: Seen Passages (เนื้อเรื่องในตํารา)

 

Passage 1

Pathos is not the prerogative of human beings only. Even animals have been known to pine away at the loss of their masters, especially dogs, who have been famous for their loyalty to their masters.

But in a bizarre case, at Mathura, several cows turned up at the funeral procession of their herdsman, eighty-five year-old Pyarelal, who has been looking after them since he was a sprightly young lad of twelve years.

When the village folks, carrying the mortal remains of Pyarelal, passed through the fields, they were suddenly surrounded by several cows blocking the movement of the funeral procession While some of the cows snorted in anger, others stood by silently their large bovine eyes, filled with tears, refusing to let the funeral procession proceed

The non-plussed village folks had no option, but to chase away the mute animals with laths and sticks, leaving them hurt and scattered.

Pyarelal was known to be very fond of his animals, going to the extent of calling a few of the cows by individual names like Bhoori, Munni Lali etc, to which names these cows responded.

มนุษย์ไม่ได้มีความรู้สึกโศกเศร้าเป็นได้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น แม้แต่สัตว์ก็รู้จักที่จะโศกเศร้ากับการสูญเสีย เจ้านายของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัช ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องความจงรักภักดีต่อเจ้านายของมัน

แต่มีกรณีที่แปลกประหลาดอยู่กรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ Mathura วัวจํานวนมากมาปรากฏตัวที่ขบวนแห่ศพ ของเจ้าของฝูงสัตว์ อายุ 85 ปี ที่ชื่อ พญาเรลัล ผู้ซึ่งเลี้ยงดูพวกมันมาตลอดนับตั้งแต่เขายังเป็นเด็กหนุ่มที่ร่าเริง สนุกสนานวัย 12 ปี

เมื่อพวกชาวบ้านกําลังนําร่างที่ไร้วิญญาณของ Pyarela! ผ่านทุ่งหญ้าไป ทันใดนั้นเองพวกเขาก็ถูก แวดล้อมไปด้วยวัวเป็นจํานวนมาก ซึ่งขัดขวางการเคลื่อนขบวนแห่ศพเอาไว้

ขณะที่วัวบางตัวปล่อยลมหายใจแสดงความโกรธ บางตัวก็ยืนจ้องมองอยู่เงียบ ๆ ดวงตากลมโตของพวก มันเต็มไปด้วยน้ําตา พวกมันไม่ยอมปล่อยให้ขบวนแห่ศพเดินต่อไป

พวกชาวบ้านที่มีอยู่น้อยกว่าไม่มีทางเลือก จึงช่วยกันไล่สัตว์ที่นิ่งเงียบออกไปด้วยไม้ตะบองและไม้เรียว ทําให้มันเจ็บและกระจัดกระจายออกไป

เป็นที่รู้กันดีว่า Pyarelal รักสัตว์ของเขามาก จนถึงขนาดเรียกวัวแต่ละตัวด้วยชื่อของมัน อย่างเช่น Bhoori, Munni, Lali เป็นต้น ซึ่งเมื่อเรียกชื่อของแต่ละตัววัวเหล่านี้ก็จะตอบสนองเขา

21 The word “prerogative” (in bold type) means _____.

1 a typical feature

2 a common characteristic

3 an exclusive right, power, of privilege

4 a universal trait

ถาม คําว่า “prerogative” (ในตัวพิมพ์หนา) หมายถึง ______.

1 คุณสมบัติทั่วไป 2 ลักษณะทั่วไป 3 สิทธิพิเศษ, อํานาจ 4 ลักษณะสากล

ตอบ 3 prerogative = an exclusive, power, of privilege = สิทธิพิเศษ อภิสิทธิ์

22 What characteristic have dogs been famous for?

1 Loyalty

2 Brave

3 Strength

4 Gentleness

ถาม สุนัขมีลักษณะที่เป็นที่รู้จักกันคืออะไร

1 ความซื่อสัตย์ จงรักภักดี 2 ความกล้าหาญ 3 ความแข็งแรง 4 ความสุภาพ

ตอบ 1 คัดลอกมาจากบรรทัดที่ 3 คือ loyalty

23 Which statement is true about Pyarelal?

1 He was bizarre.

2 He was twelve years old when he died.

3 He lived in Mathura

4 He is currently eighty – five years old.

ถาม ข้อความไหนถูกต้องเกี่ยวกับพญาเรลัล?

1 เขาเป็นคนแปลกประหลาด

2 เขาอายุ 12 ปีเมื่อเขาเสียชีวิต

3 เขาอาศัยอยู่ที่มธุรา

4 ปัจจุบันเขาอายุ 85 ปี

ตอบ 3 จากเนื้อเรื่องเรารู้ว่าพญาเรลลอยู่ในหมู่บ้านมธุรา

24 The word “they” (in bold type) refers to _____.

1 the cows

2 the village folks

3 the mortal remains of Pyarelal

4 the fields

ถาม คําว่า “they” ในตัวพิมพ์หนา อ้างอิงถึง ____.

1 ฝูงวัว 2 ชาวบ้านในหมู่บ้าน 3 ศพของพญาเรลัล 4 ทุ่งหญ้า

ตอบ 2 อ้างอิงจากประโยคข้างหน้าคือ the village folks = ชาวบ้าน

25 The word “bovine” (in bold type) means of or relating to _____.

1 humans

2 eyes

3 herdsmen

4 cows

ถาม คําว่า “bovine” ในตัวพิมพ์หนา มีความหมายถึงหรือเกี่ยวข้องกับ _____.

1 มนุษย์ 2 ควงตา 3 คนเลี้ยงสัตว์ 4 ฝูงวัว

ตอบ 4 หมายถึง วัว

26 What did the cows do to the funeral procession?

1 Blocked the movement

2 Snorted in anger

3 Stood by silently .

4 All are correct

ถาม ฝูงวัวทําอะไรกับกระบวนแห่ศพ

1 ขวางการเคลื่อนไหว 2 พ่นลมด้วยความโกรธ 3 ยืนนิ่งเงียบ 4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ฝูงวัวได้ทําทุกตัวเลือก

27 According to the passage , Bhoori is _____.

1 Pyarelal’s wife

2 Pyarelal’s son

3 a cow’s name

4 a village’s name

ถาม ตามเนื้อเรื่อง Bhoori เป็น _____.

1 ภรรยาของพญาเรลัล 2 ลูกชายของพญาเรลัล 3 ชื่อวัวตัวหนึ่ง  4 ชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

ตอบ 3 ชื่อวัวแต่ละตัวที่ พญาเรลัลตั้งให้

 

Passage 2

Cartoons can’t be ignored either. Most programmes that are considered for children comprise Japanese cartoons on Saturday and Sunday morning.

“My brother is a cartoon addict. He won’t go anywhere in this world when it is time for cartoons. I think the programmes make him more aggressive verbally and in actions,” a university student complained. The violence shown, though not blatantly, in cartoons is dangerous for the development of a child’s attitudes.

“At least they are familiarised with aggression. At worse, they follow it, says Prolt. Payom. The cartoons entail a number of problems fascinated by heroes, children fall victim to companies who wreak havoc by initiating a scheme inviting children to collect cartoon . stickers enclosed with sweets, An album is sold, separately. When all the stickers are collected, the filled-in album can be exchanged for toys.

It is not only the loss of money but the children’s health that is also destroyed by the amount of sweets, consisting mainly of sugar.

การ์ตูนก็ไม่ควรถูกละเลยเช่นกัน รายการส่วนใหญ่ที่ถูกพิจารณาสําหรับเด็ก ๆ จะประกอบไปด้วยการ์ตูน ญี่ปุ่น ในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งบ่นว่า “น้องชายของฉันเป็นเด็กที่ติดการ์ตูนมาก เขาจะไม่ไปไหนเลยในโลก นี้เมื่อถึงเวลาที่มีการ์ตูน ฉันคิดว่ารายการเหล่านี้ทําให้เขาก้าวร้าวมากขึ้น ทั้งด้านคําพูดและการกระทํา” ถึงแม้ว่า ความรุนแรงที่แสดงออกมาในการ์ตูนจะไม่ชัดเจนมากนัก แต่ก็เป็นอันตรายต่อการพัฒนาการทางด้านทัศนคติของ เด็ก

ศาสตราจารย์พะยอม กล่าวว่า “อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็จะเคยชินกับความก้าวร้าว และที่เลวร้ายไปกว่านั้น คือ พวกเขาจะเลียนแบบมัน ( it อ้างถึง to aggression)” การ์ตูนนํามาซึ่งปัญหามากมาย เล็ก ๆ ที่หลงใน พระเอกจะตกเป็นเหยื่อของบริษัทที่มีเจตนาก่อให้เกิดผลที่ไม่ดีต่อเด็ก ๆ โดยการริเริ่มแผนการเชื้อเชิญเด็ก ๆ ให้มา : สะสมสติกเกอร์การ์ตูนที่สอดใส่มาพร้อมกับขนมหวาน อัลบั้มติดสติกเกอรจะถูกขายแยกต่างหาก เมื่อสติกเกอร์ถูก สะสมจนติดเต็มอัลบั้นม ก็จะสามารถนําไปแลกเปลี่ยเป็นของเล่นได้

ไม่เพียงแต่จะเสียเงินเท่านั้น แต่สุขภาพของเด็ก ๆ ยังจะถูกทําลายอีกด้วย จากปริมาณของขนมซึ่งส่วนใหญ่ แล้วจะประกอบไปด้วยน้ำตาล

28 The word “verbally” (in bold type) is equivalent in meaning to _____.

1 by intention

2 by the use of words

3 in a reluctant manner

4 in a completely obvious way

ถาม คําว่า “verbally” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายเหมือนกับ _____.

1 ด้วยความตั้งใจ 2 ด้วยการใช้คําพูด 3 ในกิริยาท่าทางที่ลังเล 4 ในวิธีที่ชัดเจนอย่างสมบูรณ์

ตอบ 2 “verbally” = by the use of words = ด้วยวาจา หรือคําพูด

29 The phrase “wreak havoc” (in bold type) is equivalent in meaning to _____.

1 to sell products

2 to bring happiness

3 to familiarise someone

4 to cause damage

ถาม วลี “wreak havoc” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายเหมือนกับ _____.

1 ขายสินค้า 2 เพื่อนําความสุข 3 เพื่อทําความคุ้นเคยกับใครบางคน 4 สร้างความหายนะ ทําลาย

ตอบ 4  Wreak havoc = ก่อให้เกิดความหายนะ ทําลาย

30 The word “scheme” (in bold type) is equivalent in meaning to _____.

1 play

2 plan

3 addict

4 attitude

ถาม คําว่า “scheme” (ในตัวพิมพ์หนา) มีความหมายถึง _____.

1 เล่น 2 วางแผน 3 ติด (ยา,การ์ตูน) 4 ทัศนคติ

ตอบ 2 “scheme” = plan = วางแผน ออกอุบาย

31 The pronoun “he” (in bold type) refers to _____.

1 Prof Payom

2 Prof Payom’s brother

3 a university student

4 a university student’s brother

ถาม คําสรรพนาม “he” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง

1 ศาสตราจารย์พยอม 2 น้องชายของศาสตราจารย์พะยอม 3 นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง 4 น้องชายของนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง

ตอบ 4 เรารู้จากประโยคถัดมาว่านักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งกล่าวแล้วเอ่ยถึงน้องชายของเธอ

32 The pronoun “they” (in bold type) refers to _____.

1 heroes

2 children

3 problems

4 companies

ถาม คําสรรพนาม “they” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึง ______.

1 พระเอก 2 เด็ก ๆ 3 ปัญหาต่าง ๆ 4 บริษัทต่างๆ

ตอบ 2 “they” อ้างอิงถึง เด็ก ๆ

33 According by the passage, what are the impacts of cartoons on children?

1 Bad health

2 Overspending

3 Negative attitudes

4 All are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง การ์ตูนมีผลกระทบต่อเด็ก ๆ อย่างไร

1 สุขภาพไม่ดี 2 ใช้จ่ายมากเกินไป 3 ทัศนคติในแง่ลบ 4 ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ถูกหมด

34 The passage claims that children spend their money on stickers because _____.

1 they are victims

2 they like sweets

3 they want toys

4 they love watching TV

ถาม เนื้อเรื่องนี้กล่าวอ้างว่าเด็กๆ ใช้จ่ายเงินซื้อสติ๊กเกอร์เพราะ

1 พวกเด็กตกเป็นเหยื่อ 2 พวกเด็กชอบขนมหวาน 3 พวกเด็กต้องการของเล่น 4 พวกเด็กชอบดูโทรทัศน์ ตอบ 1 พวกเด็กๆ ตกเป็นเหยื่อของบริษัท

35 According to the passage, who believes that cartoons have negative impacts?

1 Prof Payom

2 Companies

3 A university student

4 Both 1 and 3 are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ใครเชื่อว่าการ์ตูนมีผลกระทบในแง่ลบ

1 ศาสตราจารย์พะยอม 2 บริษัทต่างๆ 3 นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง 4 ถูก 1 และ 3

ตอบ 4 จากเนื้อเรื่องทั้ง 1 และ 3 ที่ได้กล่าว

36 As mentioned in the passage, these are the things which the companies sell,

EXCEPT _____.

1 albums

2 toys

3 stickers

4 sweets

ถาม ตามที่กล่าวในเนื้อเรื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ ได้นํามาขาย ยกเว้น ____.

1 อัลบั้ม 2 ของเล่น 3 สติ๊กเกอร์ 4 ขนมหวาน

ตอบ 2 จากเนื้อเรื่องเด็ก ๆ จะซื้อ 1-3-4 ยกเว้นของเล่น เพราะซื้อ 1-3-4 เพื่อแลกของเล่น

37 According to the passage, which statement is NOT true about cartoons?

1 We can watch them on weekends

2 Some of them are sold as stickers.

3 All of them come from Japan

4 Both 1and 2 are correct

ถาม ตามเนื้อเรื่อง ข้อความไหนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการ์ตูน

1 เราสามารถดูการ์ตูนในวันเสาร์อาทิตย์ 2 การ์ตูนบางอย่างถูกขายเป็นสติ๊กเกอร์ 3 การ์ตูนทั้งหมดมาจากญี่ปุ่น 4 ทั้ง 1 และ 2 ถูกต้อง

ตอบ 3 ตัวเลือก 3 ไม่ถูกเพราะใช้คําว่า All ทั้งหมด แต่จากประโยคที่ 2 ใช้คําว่า Most (ส่วนใหญ่)

 

Passage 3

There are four kinds of meat: red meat, organ meat, fish, and poultry. Red meat includes meat from cows, pigs, and lambs. The most common kinds of red meat are beef (meat from adult cows), veal (meat from very young cows; that is, less than three months old), and pork (meat from pigs). The most popular kinds of pork include bacon, sausages, and ham. Lamp (meat from young sheep) is popular, but mutton (meat from adult sheep) is not popular in the U.S. Organ meat such as livers, heart, kidneys, and brain, give a lot of minerals. There are three types of fish salt water fish, fresh water fish and shellfish, like lobster and clam. Poultry (birds) includes chicken, turkey, and duck.

เนื้อ (meat) มี 4 ประเภท คือ เนื้อแดง, เครื่องในสัตว์, ปลาและสัตว์ปีก (poultry) เนื้อแดงจะรวมถึง เนื้อจากวัว, หมู และแกะ ประเภทเนื้อแดงที่มีทั่วไปมากที่สุดคือเนื้อวัว (เนื้อที่มาจากเนื้อวัวที่โตแล้ว), เนื้อลูกวัว อ่อน (เนื้อจากลูกวัวอ่อน ซึ่งจะมีอายุต่ำกว่า 3 เดือน) และเนื้อหมู (เนื้อจากหมู) ประเภทเนื้อหมูที่นิยมมากที่สุด รวมถึง เบคอน, ไส้กรอก, และแฮม เนื้อลูกแกะ (เนื้อจากลูกแกะ) เป็นที่นิยม, แต่เนื้อแกะ (เนื้อที่มาจากแกะที่โตแล้ว) ไม่เป็นที่นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื้อที่มาจากเครื่องใน (organ meats) เช่น ตับ, หัวใจ, ไตและ . สมอง ให้แร่ธาตุมากมาย มีปลา 3 ชนิด คือ ปลาน้ำเค็ม, ปลาน้ำจืด, และสัตว์ทะเลมีเปลือก เช่น กุ้งมังกร และหอยกาบ พวกสัตว์ปีก (นกต่าง ๆ) รวมถึงไก่, ไก่งวง และเป็ด

38 Which of the following is the most suitable title of this passage?

1 Popular Meat

2 Categories of Meat

3 Meat in the U.S.A.

4 Common Types of Meat

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้เป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่สุดของเนื้อเรื่องนี้

1 เนื้อยอดนิยม 2 ประเภทของเนื้อสัตว์ 3 เนื้อในสหรัฐอเมริกา 4 ประเภทของเนื้อสัตว์ทั่วไป

ตอบ 4 เนื้อเรื่องนี้กล่าวถึง เนื้อ 4 ประเภท เป็นการกล่าวถึงประเภทเนื้อสัตว์ทั่วไป

39 What kind of meat is NOT red meat?

1 Bacon

2 Veal

3 Liver

4 Pork

ถาม เนื้อประเภทนี้ที่ไม่ใช่เนื้อแดง

1 เบคอน 2 เนื้อแกะ 3 ตับ 4 เนื้อหมู

ตอบ3 ตับ (Liver) เป็นประเภทเนื้อเครื่องใน

40 Which of the following is meat from cows?

1 Clam

2 Beef

3 Duck

4 Heart

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้เป็นเนื้อจากวัว

1 หอย 2 เนื้อวัว 3 เปิด 4 หัวใจ

ตอบ 2 beef คือเนื้อจากวัว

41 Which one is well-liked in the U.S.A ?

1 Organ meat

2 Poultry

3 Lobster and Clam

4 Lamp

ถาม อันไหนเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา

1 เนื้อเครื่องใน 2 สัตว์ปีก 3 กุ้งมังกรและหอยกาบ 4 เนื้อแกะ

ตอบ 4 จากบรรทัดที่ 5 ได้กล่าวว่า Lamp (meat from young sheep) is popular ว่าเนื่อจาก

แกะอ่อนเป็นที่นิยม

42 Which of the Following is NOT a common kind of red meat?

1 Beef

2 Veal

3 Lamb

4 Pork

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ได้เป็นชนิดของเนื้อแดงทั่วไป

ตอบ 3 จากประโยคที่ว่า The most common kinds of rod meat are beef (meat from

adult cows), veal (meat from very young cows; that is, less than three months old), and pork (meat from pigs) เป็นที่ชนิดเนื้อแดงทั่วไป แต่ที่ไม่ใช่คือ lamb (เนื้อเกะ) เป็นที่นิยมในบางพื้นที่

43 Which of the following provides a lot of minerals ?

1 Organ meat

2 Mutton

3 Shellfish

4 Poultry

ถาม ข้อไหนต่อไปนี้ให้แร่ธาตุจํานวนมาก

1 เนื้อเครื่องใน 2 เนื้อแกะ 3 หอย 4 สัตว์ปีก

ตอบ 1 จากประโยคที่ว่า Organ meat such as livers, heart, kidneys, and brain, give a lot of minerals (เนื้อเครื่องในเช่น ตับ หัวใจ ไต และสมอง ให้แร่ธาตุจํานวนมาก)

 

Passage 4 

Pasta is the Italian name of noodles made from flour. Macaroni and spaghetti are the best-known kinds, but there are many others in many different .

A famous Italian traveler, Marco Polo, probably brought noodles made of flour from China about 600 years ago. They were an immediate success with the Italians, and became a national specialty.

Italian pasta has always been popular in the United States, England, and France, but in recent years more and more people around the world are enjoying it with different sauces and flavorings.

The Japanese, Russians and East Europeans have become enthusiastic pasta eaters. And even the Italians themselves seem to be eating more than ever.

พาสต้าเป็นชื่อภาษาอิตาเลียนสําหรับก๋วยเตี๋ยวที่ทํามาจากแป้ง มะกะโรนีและสปาเกตตีเป็นชนิดที่รู้จัก กันดีที่สุด แต่มีอีกมากมายหลายชนิดซึ่งมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปเป็นจํานวนมาก

เป็นไปได้ว่า มาร์โค โปโล นักเดินทางที่มีชื่อเสียงชาวอิตาเลียน อาจจะนําก๋วยเตี๋ยวที่ทําจากแป้งนี้มาจาก ประเทศจีนเมื่อประมาณ 600 ปีมาแล้ว มันได้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วในหมู่ชาวอิตาลี และได้กลายเป็นอาหารพิเศษประจําชาติ

พาสต้าของอิตาลีเป็นที่นิยมเสมอมาโดยตลอดในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส แต่ในช่วง ไม่กี่ปีมานี้ ผู้คนทั่วโลกจํานวนมากชื่นชอบกับการกินพาสต้ากับน้ำซอสปรุงรสและเครื่องปรุงรสที่แตกต่างกันมาก ขึ้น ๆ ทั่วโลก

ชาวญี่ปุ่น รัณซีย และยุโรปตะวันออก กลายเป็นผู้บริโภคที่ชอบกินพาสต้ามาก และแม้แต่ชาวอิตาลีเองก็ ดูเหมือนว่าจะกินพาสต้ามากขึ้นกว่าในอดีต

 

44 What is this passage about?

1 A famous Italian dish

2 Marco Polo

3 Chinese noodles

4 Macaroni and spaghetti

ถาม เนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร

1 อาหารอิตาเลี่ยนที่มีชื่อเสียง 2 มาร์โค โปโล 3 เส้นก๋วยเตี๋ยวของจีน 4 มักกาโรนีและสปาเก็ตตี้

ตอบ 1 เนื้อเรื่องกล่าวถึง อาหารอิตาเลียนที่มีชื่อเสียง คือ พาสต้า

45 What is pasta made from?

1 Noodles

2 Flour

3 Italy

4 China

ถาม “พาสต้าทํามาจากอะไร 1 เส้นก๋วยเตี๋ยว 2 แป้ง 3 อิตาลี 4 จีน

ตอบ 2 Pasta is the Italian name of noodles made from flour ทําจากแป้ง

46 Who is Marco Polo?

1 A chef

2 A surveyor

3 A guide

4 Traveler

ถาม มาร์โค โปโล เป็นใคร .

1 พ่อครัว 2 นักสํารวจ 3 ไก๊ด 4 นักเดินทาง

ตอบ 4 จากบรรทัดที่ 3 ก็มีคําว่า traveler

47 Who seems excited about eating pasta, according to the passage?

1 The French

2 The Japanese

3 The Chinese

4 The Americans

ถาม ใครดูเหมือนว่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการกินพาสต้า ตามเนื้อเรื่อง

1 ชาวฝรั่งเศส 2 ชาวญี่ปุ่น 3 ชาวจีน 4 ชาวอเมริกัน

ตอบ 2 จากย่อหน้าสุดท้าย The Japanese, Russians and East Europeans have

become enthusiastic pasta eaters. (ชาวญี่ปุ่น รัสเซียและยุโรปตะวันออก เป็นนักกิน พาสต้าที่ตื่นตัว)

48 Which is NOT true according to the passage?

1 Pasta has become a special Italian dish.

2 More and more people around the world like pasta.

3 People around the world enjoy the same style of pasta

4 Pasta is made in various shapes that have different names,

ถาม ข้อไหนที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง

1 พาสต้ากลายมาเป็นอาหารอิตาเลียนจานพิเศษ

2 ผู้คนมากขึ้น ๆ ทั่วโลกชอบกินพาสต้า

3 ผู้คนทั่วโลกชอบกินพาสต้าในรูปแบบเหมือนกัน

4 พาสต้าถูกทําในรูปแบบหลากหลายที่มีชื่อที่แตกต่างกัน

ตอบ 3 ไม่ถูกต้องตรงที่ว่าชอบกินในรูปแบบเหมือนกัน ผู้คนชอบกินหลายรูปแบบ

49 What does the pronoun “they” (in bold type) refer to?

1 Noodles from China

2 Italian travelers

3 600 years ago

4 Sauces and flavorings

ถาม คําสรรพนาม “they” (ในตัวพิมพ์หนา) อ้างอิงถึงอะไร

1 ก๋วยเตี๋ยวจากจีน 2 นักเดินทางชาวอิตาเลียน 3 600 ปีมาแล้ว 4 ซอสและเครื่องปรุง

ตอบ 1 “they” มาจากประโยคข้างหน้าคือ noodles from China

50 Which can best replace the word “flavorings” (in bold type)?

1 Colors

2 Preservatives

3 Seasonings

4 Excitements

ถาม คําไหนที่สามารถแทนที่ได้ดีที่สุดกับคํา “flavorings” (ในตัวพิมพ์หนา)

1 สีสัน 2 สารกันบูด 3 เครื่องปรุงรส 4 ความตื่นเต้น

ตอบ 3 flavorings = seasonings = เครื่องปรุง

Part 3 : Unseen Passages (เนื้อหานอกตํารา)

 

Passage 1 

The UK will return 5.000 ancient artefacts to Iraq. The announcement was made during the visit of Iraq’s Prime Minister to London this week. The return is the largest ever by the UK. Many of this Items were stolen and smuggled from Iraq in the past century. A lot of this happened after the last Iraq war. There is a profitable trade in stoler artefacts. Iraq’s ambassador in London said, “We extend our gratitude for their effects and cooperation.”

. Many of the artefacts were found by British archaeologists a century ago. One valuable item is a rare Sumerian plaque from 2400 BC. It was smuggled out of Iraq and auctioned in 2019. It was seized by police in London. The British Museum said it would continue to “fight against the illicit trade in antiquities.” It added, “It is vital that we preserve and protect the world’s cultural heritage for future generations to appreciate and enjoy.”

 

สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) จะส่งคืนสิ่งของโบราณ 5,000 ขึ้นให้กับอิรัก การประกาศดังกล่าว เกิดขึ้นระหว่างการเยือนกรุงลอนดอนของนายกรัฐมนตรีอิรักเมื่อสัปดาห์นี้ การคืนสิ่งของโบราณครั้งนี้นับเป็นการ คืนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยสหราชอาณาจักร สิ่งของที่จะคืนจํานวนมากถูกขโมยและลักลอบนําเข้าจากอิรักใน ศตวรรษที่ผ่านมา โดยจํานวนมากเกิดขึ้นหลังสงครามอิรักครั้งล่าสุด มีการค้าที่ทํากําไรได้ในสิ่งของ โบราณที่ถูก ขโมย เอกอัครราชทูตอิรักประจํากรุงลอนดอนกล่าวว่า “เราขอส่งมอบความรู้สึกขอบคุณสําหรับทรัพย์สินและ ความร่วมมือของพวกเขา”

นักโบราณคดีชาวอังกฤษพบโบราณวัตถุจํานวนมากเหล่านั้นเมื่อหนึ่งศตวรรษก่อน หนึ่งในของมีค่าคือแผ่น โลหะของชาวสุเมเรียนที่หายากจาก 2400 ปีก่อนคริสตกาล มันถูกลักลอบนําออกจากอิรักและถูกประมูลเมื่อปี 2019 ตํารวจในลอนดอนคือคนที่ทําการยึด บริติชมิวเซียม(พิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษ)กล่าวว่าจะ “ต่อสู้กับ การค้าโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมายต่อไป” กล่าวเสริมว่า “เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องอนุรักษ์และปกป้องมรดกทาง วัฒนธรรมของโลกไว้ให้คนรุ่นหลังชื่นชมและเพลิดเพลิน”

 

51 What is the passage about?

1 The visit of Iraq’s Prime Minister to London

2 The war between the UK and Iraq

3 Smuggling ancient artefacts from Iraq

4 Returning ancient artefacts to Iraq

ถาม เนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร

1 การเยือนกรุงลอนดอนของนายกรัฐมนตรีอิรัก

2 สงครามระหว่างสหราชอาณาจักรและอีรัก

3 การลักลอบนําเข้าโบราณวัตถุจากอิรัก

4 การคืนโบราณวัตถุกลับอิรัก

ตอบ 4 ประเด็นหลักคือการคืนโบราณวัตถุกลับอิรัก ดูได้ตั้งแต่ประโยคแรก

52 Which statement is true?

1 There are 5,000 items to be returned to Iraq.

2 This return is the UK’s largest return ever.

3 The return was announced during the visit of Iraq’s Prime Minister.

4 All are correct.

ถาม ข้อใดถูกต้อง

1 มีสิ่งของโบราณจํานวน 5,000 ชิ้นที่ต้องคืนอิรัก

2 การคืนสิ่งของโบราณครั้งนี้คือคืนที่ใหญ่ที่สุดโดยสหราชอาณาจักร

3 การประกาศการคืนสิ่งของเกิดขึ้นระหว่างการเยี่ยมเยียนกรุงลอนดอนของนายกรัฐมนตรี

อิรัก

4 ทั้งหมดถูกต้อง

ตอบ 4 ทุกประโยคในตัวเลือกกล่าวถูกต้อง

53 The word “smuggled” (in bold type) means _____.

1 to spread (ideas and beliefs) to another country

2 to move (goods) illegally into or out of a country

3 a product or service sold abroad.

4 the action or process of importing goods or services

ถาม “smuggled” ในตัวหนาหมายถึง _____.

1 การเผยแพร่ (ความคิดและความเชื่อ) ‘ปยังประเทศอื่น

2 การเคลื่อนย้าย (สินค้า) เข้าหรือออกประเทศโดยผิดกฎหมาย

3 สินค้าหรือบริการที่ขายในต่างประเทศ :

4 การดําเนินการหรือขั้นตอนการนําเข้าสินค้าหรือบริการ

ตอบ 2 smuggled = ลักลอบนําเข้า

54 Many of the items to be returned were taken out of Iraq ____.

1 in the 19th century

2 in the 19th century

3 in the 20th century

4 in the 21st century

ถาม สิ่งของที่ต้องส่งคืนจํานวนมากถูกนําออกจากอิรักเมื่อ ____.

1 ในศตวรรษที่ 18

2 ในศตวรรษที่ 19

3 ในศตวรรษที่ 20

4 ในศตวรรษที่ 21

ตอบ 3 ปีนี้คือ ศตวรรษที่ 21 ส่วน in the past century = ศตวรรษที่แล้วจึงตอบศตวรรษที่ 20

55 According to the passage a rare Sumerian plaque to be returned can date back to

the year _____.

  1. 5000
  2. 2019
  3. 2019 BC
  4. 2400 BC

ถาม จากเนื้อเรื่องแผ่นโลหะหายากของชาวสุเมเรียนที่จะต้องนําคืนมาจากยุค

1 5000

2 2019

3 2019 Bc

4 2400 BC

ตอบ 4 จากย่อหน้าที่ 2 rare Sumerian plaque from 2400 BC โดย from = จาก

  1. The word “it” (in bold type) refers to _____.

1 a Sumerian plaque

2 the British Museum

3 A British archaeologist

4 smuggling

ถาม “it” ในตัวหนาหมายถึง ____.

1 แผ่นโลหะของชาวสุเมเรียน

2 พิพิธภัณฑ์อังกฤษ

3 นักโบราณคดีชาวอังกฤษ

4 การลักลอบนําเข้า

ตอบ 1 ประโยคกล่าวถึง rare Sumerian plaque ต่อจากประโยคก่อนหน้า

57 It can be assumed that the auction of the Sumerian plaque was ____.

1 within the law

2 authorized by the police

3 held by the British museum

4 outlawed

ถาม สันนิษฐานได้จากเนื้อความว่าการประมูลแผ่นโลหะของชาวสุเมเรียน _____.

1 อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย

2 ได้รับอนุญาตจากตํารวจ

3 จัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์อังกฤษ

4 ผิดกฎหมาย

ตอบ 4 ดูได้จากเนื้อความโดยรวมเนื่องจากลักลอบเข้ามา และ It was seized by police in

London แปลว่าโดนยึดจากตํารวจจึงผิดกฎหมาย

58 The word “illicit” (in bold type) can be replaced by ____.

1 authorized

2 lawful

3 legal

4 illegal

ถาม “ilicit” ในตัวหนาหมายถึง _____.

1 ได้รับการอนุญาต

2 ถูกต้องตามกฎหมาย

3 ถูกกฎหมาย

4 ผิดกฎหมาย

ตอบ 4 ilicit = illegal = ผิดกฎหมาย

59 Who said that it is necessary to protect the world’s cultural heritage?

1 The British Museum

2 Iraq’s ambassador in London

3 Iraq’s Prime Minister

4 the UK’s Prime Minister

ถาม ใครเป็นคนกล่าวว่าเราจําเป็นต้องปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

1 พิพิธภัณฑ์อังกฤษ

2 ทูตของอิรักในลอนดอน

3 นายกรัฐมนตรีอิรัก

4 นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร

ตอบ 1 จากย่อหน้าที่ 2 The British Museum said it would continue to “fight against

the illicit trade in antiquities.

 

Passage 2

After a romantic breakup or a tough day on the job, we often give in to some sort of gluttony, from a stiff drink to a gallon of sweet ice cream. Turns out, rhesus monkeys do the same when battling stress.

These monkeys naturally form hierarchies, including dominant and subordinate females-the latter of which endures harassment and general lack of control. The lower ranked monkeys even show signs of stress from excessive body – scratching , yawning,

Primate Research Center of Georgia’s Emory University. They also eat less than their high-ranking counterparts, possibly due to this stress.

Wilson and his colleagues tested out this stress-comfort food link by giving both dominant and subordinate females access to banana-flavored pellets of low-fat and high-fat diets, which differed from their standard fare of high-fiber Purina foods.

“When we gave them a diet more like the American diet, high in fat and sugar, what happens is the subordinates eat more,” Wilson told LiveScience in 2008 when the study was published. “It’s a comfort food. The dominant monkeys don’t eat it in excess like the subordinates.”

While, the high-ranking monkeys only ate during daylight hours, the social subordinates continued to chow down on the fat – laden foods ( as well as low-fat ones) day and night , according to the research results published in the journal Physiology and Behavior.

 

หลังจากการเลิกราจากความรักแสนโรแมนติกหรือวันทํางานที่ยากลําบาก เรามักเลือกยอมแพ้ต่อความ ตะกละชนิดใดชนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มสุราไปจนถึงไอศกรีมรสหวานหนึ่งแกลลอน กลายเป็นว่าลิงวอกก็ทําเช่นเดียวกันเมื่อต้องต่อสู้กับความเครียด

ลิงเหล่านี้จะจัดลําดับชั้นโดยธรรมชาติ รวมถึงตัวเมียตัวจ่าฝูงและตัวรองลงมา ซึ่งลิงจําพวกประเภทที่สอง ต้องทนต่อการคุกคามและการขาดอํานาจในระดับทั่วไป สิ่งที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าจะแสดงอาการเครียดต่างๆ  เช่น การเกาตัวในปริมาณที่มากเกินไป การหาว การทําความสะอาดตัวเอง และเดินวนไปมา อ้างจาก Mark Wilson นักประสาทวิทยาจาก Yerkes National Primate Research Center ของมหาวิทยาลัย Georgie’s Emory ลิงพวกนี้ยังกินน้อยกว่าลิงตัวอื่นที่มีฐานะสูงกว่าซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความเครียดนี้

Wilson และเพื่อนร่วมงานของเขาได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและการคลายความเครียดนี้ด้วย การให้ทั้งลิงตัวเมียตัวจ่าฝูงและลิงตัวรองลงมาเข้าถึงอาหารเม็ดที่มีไขมันต่ำและไขมันสูงรสชาติกล้วย ซึ่งมาตรฐาน แตกต่างจากอาหาร Purina ที่มีเส้นใยสูงที่พวกมันได้รับ

“ เมื่อเราให้พวกมันรับประทานอาหารเหมือนอาหารสไตล์อเมริกันที่มีไขมันและน้ำตาลสูง สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ลิงตัวรองลงมากินอาหารมากขึ้น” Wilson กล่าวกับ LiveScience ในปี 2008 เมื่อผลการศึกษาได้รับการตีพิมพ์

ในขณะที่ลิงจ่าฝูงกินอาหารเฉพาะในช่วงกลางวัน ลิงตัวรองจะยังคงรับประทานอาหารที่มีไขมัน (เช่นเดียวกับอาหารที่มีไขมันต่ำ) ทั้งกลางวันและกลางคืนตามผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Physiology and Behavior

 

60 The word “gluttony” (in bold type) can be replaced by ____.

1 sadness

2 feeling tired

3 excessive eating

4 stressful situation

ถาม “glutony” ในตัวหนาหมายถึง _____.

1 ความเศร้า

2 รู้สึกเหนื่อย

3 การกินอาหารในจํานวนมากเกินไป

4 สถานการณ์ตึงเครียด

ตอบ 3 gluttony = การกินและดื่มมากเกินไป

61 The word “hierarchies (in bold type) can be replaced by _____.

1 groups

2 ranking

3 behaviors

4 harassment

ถาม “hierarchies” ในตัวหนาสามารถแทนที่ด้วย ____.

1 กลุ่ม

2 การจัดลําดับ

3 พฤติกรรม

4 การคุกคาม

ตอบ 2 hierachies = ranking = การจัดลําดับชั้น

62 The word “dominant” (in bold type) can be replaced by ____.

1 general

2 excessive

3 less suitable

4 more important

ถาม “dominant” ในตัวหนาสามารถแทนที่ด้วย ____.

1 ทั่วไป 2 ในจํานวนที่มากเกินไป 3 เหมาะสมน้อยกว่า 4 สําคัญกว่า

ตอบ 4 dominant = more important = เด่น สําคัญกว่า

63 The word “chow down” (in bold type) can be replaced by ____ .

1 to eat

2 to sit

3 to search for

4 to ask for

ถาม วลี “chow down” ในตัวหนาสามารถแทนที่ด้วย _____.

1 กิน  2 นั่ง 3 ค้นหา 4 ขอ

ตอบ 1 chow down เป็นคําสแลง หมายถึง กินเต็มที่

64 The pronoun “them” (in bold type) refers to ____.

1 rhesus monkeys

2 dominant monkeys

3 subordinate monkeys

4 high-ranking monkeys

ถาม สรรพนาม “them” ในตัวหนาอ้างอิงถึง ____.

1 ลิงวอก 2 ลิงจ่าฝูง 3 ลิงตําแหน่งรองลงมา 4 ลิงตําแหน่งสูง

ตอบ 1 dominant and subordinate females = ลิงโดยรวม

65 The pronoun “it” (in bold type) refers to

1 sugar

2 a banana

3 comfort food

4 a high – fiber diet

ถาม สรรพนาม it ในตัวหนาอ้างอิงถึง ____.

1 น้ำตาล 2 กล้วย 3 อาหารที่ดีต่อใจ 4 อาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์

ตอบ 3 ย่อหน้าที่ 4 It’s a comfort food

66 What does this passage mainly mention about?

1 Monkeys and their hierarchies

2 Research on humans and monkeys

3 Similarities between humans and monkeys

4 Monkeys’ eating behaviors in stressful situations

ถาม เนื้อเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรเป็นประเด็นสําคัญ

1 ลิงและลําดับชั้นของพวกมัน

2 การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และลิง

3 ความคล้ายคลึงกันระหว่างมนุษย์และลิง

4 พฤติกรรมการกินของลิงในสถานการณ์ที่ตึงเครียด

ตอบ 4 เนื้อเรื่องนี้กล่าวถึงพฤติกรรมการกินของลิงในสถานการณ์ที่ตึงเครียด

67 Which paragraph mentions monkeys’ eating times?

1.1

2.2

3.4

4.5

ถาม ย่อหน้าใดเอ่ยถึงเวลาทานอาหารของลิง

ตอบ 4 ย่อหน้าที่ 5 ตั้งแต่ประโยคแรก

68 Which paragraph talks about the similarity between humans and monkeys in terms of

eating behaviors?

1.1

2.2

3.4

4.5

ถาม ย่อหน้าใดพูดถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างมนุษย์กับลิงในแง่ของพฤติกรรมการกิน

ตอบ 1 ย่อหน้าแรกเปรียบเปรยพฤติกรรม

69 According to the passage, which statement is true?

1 When feeling stressed, humans eat ice cream.

2 In stressful situations, rhesus monkeys eat high – fat diets.

3 During a hard time, both humans and monkeys prefer a stiff drink.

4 Both 1 and 2 are correct

ถาม จากเนื้อเรื่อง ข้อใดถูกต้อง

1 มนุษย์จะกินไอศกรีมเมื่อรู้สึกเครียด

2 ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดลิงวอกจะกินอาหารที่มีไขมันสูง

3 ในช่วงเวลาที่ยากลําบากทั้งมนุษย์และลิงชอบดื่มเครื่องดื่มสุรา

4 ทั้ง 1 และ 2 ถูกต้อง

ตอบ 4 ย่อหน้าที่ 1 และ 5

70 Based on the passage, which kind of monkey cannot correct other members?

1 Dominant males

2 Dominant females

3 Subordinate males

4 Subordinate fernales

ถาม จากเนื้อเรื่อง ลิงประเภทใดไม่สามารถตําหนิสมาชิกตัวอื่นได้

1 จ่าฝูงเพศผู้

2 จ่าฝูงเพศเมีย

3 ลิงตําแหน่งรองลงมาเพศผู้

4 ลิงตําแหน่งรองลงมาเพศเมีย

ตอบ 4 ย่อหน้าที่ 2 ประโยคแรก These monkeys naturally form hierarchies, including

dominant and subordinate females-the latter of which endures harassment and general lack of control.

71 According to the passage, which statement is NOT true?

1 A high – fat diet is a monkey’s comfort food.

2 Dominant monkeys eat all day

3 Low – ranking monkeys eat both low – fat and high – fat foods.

4 Both 1 and 2 are correct

ถาม : จากเนื้อเรื่อง ข้อใดไม่ถูกต้อง

1 อาหารที่มีไขมันสูงเป็นอาหารที่ดีต่อใจของลิง

2 ลิงจ่าฝูงกินทั้งวัน

3 ลิงตําแหน่งรองลงมาทานทั้งอาหารไขมันต่ำและสูง

4 ทั้งข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

ตอบ 2 เนื่อเรื่องระบุว่าลิงจ่าฝูงกินน้อยกว่า

72 As mentioned in the passage, these are signs of stress EXCEPT_____.

1 yawning

2 scratching

3 running away

4 walking back and forth

ถาม จากเนื้อเรื่อง สิ่งเหล่านี้คือตัวบ่งชี้ความเครียด ยกเว้น ____.

1 การหาว

2 การเกา

3 การวิ่งหนี

4 การเดินไปมา

ตอบ 3 ย่อหน้าที่ 2 ไม่ได้เอ่ยถึงการวิ่งหนี ข้อที่ไม่ได้กล่าวถึงคือการทําความสะอาดตัวเอง

excessive body – scratching , yawning, self – grooming and pacing

73 According to the passage, which statement is NOT true about Wilson’s research?

1 This study was conducted in Georgia.

2 Bananas were used in this experiment.

3 Only female monkeys were tested in this research.

4 All are correct.

ถาม จากเนื้อเรื่อง ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการค้นคว้าของ Wilson

1 การค้นคว้าจัดทําที่รัฐจอร์เจีย

2 มีการใช้กล้วยในการค้นคว้า

3 การค้นคว้านี้ทดลองกับลิงเพศเมียเท่านั้น

4 ทั้งหมดถูกต้อง

ตอบ 4 ถูกทุกข้อ

 

Passage 3

Many people who have followed politics closely then become depressed because things have not turned out as they want may be suffering from what psychologists call “political stress syndrome.” Psychologists and political critics have recornmended that people watch out for the syndrome, and it possible remove themselves from politics in

Some have no idea how close they are to the syndrome of political stress, a psychological term invented by the Mental Health Department. Psychologists urge those with an interest in politics to look out for signs of stress. Such a syndrome is a temporary disorder of the mind in people who may have engaged in too much politics. This kind of stress could result in sour relationships with friends and family members, thus worsening daily life.

Those suffering from political stress syndrome may develop physical problems including headaches, aching muscles around their necks, arms, hands, and numbness. Their heartbeats may become irregular. They may also experience sleeplessness or unable to fall into a deep enough sleep, and may often wake up at night.

หลายคนที่ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดแล้วเกิดความหดหูเพราะสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ต้องการอาจเป็น ทุกข์จากสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า “ โรคเครียดทางการเมือง” นักจิตวิทยาและนักวิจารณ์ทางการเมืองแนะนําให้ผู้คน ระวังโรคนี้ และหากเป็นไปได้ให้เอาตัวเองห่างออกจากการเมืองเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุข

บางคนไม่รู้ว่าตัวของพวกเขาเองมีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการของความเครียดทางการเมืองมากเพียงใดซึ่งเป็น ศัพท์ทางจิตวิทยาที่กรมสุขภาพจิตคิดค้นขึ้น นักจิตวิทยาเรียกร้องให้ผู้ที่สนใจการเมืองคอยระวังสัญญาณของ ความเครียด กลุ่มอาการดังกล่าวคือความผิดปกติแบบชั่วคราวทางจิตใจของผู้ที่อาจมีส่วนร่วมในการเมืองมากเกินไป ความเครียดในรูปแบบนี้อาจส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งนําไปสู่ การทําให้ชีวิตประจําวันแย่ลง

ผู้ที่เป็นโรคเครียดทางการเมืองอาจเริ่มมีปัญหาร่างกาย เช่น อาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยบริเวณคอมือแขน และขา การเต้นของหัวใจอาจผิดปกติ นอกจากนี้ยังอาจมีอาการนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สนิทเพียงพอและ มักจะตื่นตอนกลางคืน

 

74 What would be the best title of this passage?

1 Body and Soul

2 People and Politics

3 Political Stress

4 New Year Syndrome

ถาม ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดของเนื้อความนี้คืออะไร?

1 ร่างกายและจิตวิญญาณ

2 ผู้คนและการเมือง

3 ความเครียดทางการเมือง

4 โรคปีใหม่

ตอบ 3 เนื้อหาหลักเกี่ยวกับความเครียดทางการเมือง

75 According to this passage, who may become depressed?

1 People who have very few friends.

2 People who are interested in politics

3 People who enjoy a peaceful existence

4 People who have suffered from work

ถาม จากเนื้อเรื่อง คนประเภทใดอาจมีอาการหดหู

1 คนที่มีเพื่อนน้อยมาก

2 คนที่สนใจการเมือง

3 คนที่ชื่นชอบการดํารงอยู่อย่างสงบสุข

4 คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการทํางาน

ตอบ 2 ตามเนื้อเรื่องกล่าวถึงผู้คนเครียดมาจากการสนใจการเมือง

76 Why do people feel depressed, according to the passage?

1 Because they do not pay enough attention to their surroundings.

2 Because they could not follow the political situation so closely as they wished.

3 Because the political results have not become a their expectation.

4 Because they were too sensitive to the suggestions of the psychologists and

political critics.

ถาม จากเนื้อเรื่อง ทําไมคนถึงมีอาการหดหู่

1 เพราะพวกเขาไม่ใส่ใจกับสิ่งรอบตัวมากพอ

2 เพราะพวกเขาไม่สามารถติดตามสถานการณ์ทางการเมืองได้อย่างใกล้ชิดอย่างที่ต้องการ

3 เนื่องจากผลลัพธ์ทางการเมืองไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวัง

4 เพราะพวกเขาอ่อนไหวต่อคําแนะนําของนักจิตวิทยาและนักวิจารณ์ทางการเมืองมากเกินไป

ตอบ 3 ย่อหน้าที่ 1 ประโยคแรก Many people who have followed politics closely then

become depressed because things have not turned out as they want

77 What can we assume from the passage?

1 All politics is hopeless.

2 There are many political conflicts in our society.

3 People are too worried about the political issues.

4 People who have engaged in too much politics may become stressed.

ถาม สามารถสันนิษฐานได้จากเนื้อความว่า

1 การเมืองทุกอย่างล้วนน่าสิ้นหวัง

2 มีความขัดแย้งทางการเมืองมากมายในสังคมของเรา

3 ประชาชนวิตกกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง

4 ผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไปอาจมีความเครียด

ตอบ 4 ข้ออื่นไม่ได้มีในเนื้อหา

78 Which is true about this kind of syndrome?

1 It is fatal

2 It is contagious

3 It deteriorates daily life.

4 It is not temporary.

ถาม ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโรคประเภทนี้

1 เป็นอันตรายถึงชีวิต 2 เป็นโรคติดต่อ 3 ทําให้ชีวิตประจําวันแย่ลง 4 เป็นสิ่งที่ไม่ชั่วคราว

ตอบ 3 จากย่อหน้าที่ 3 ประโยคสุดท้าย thus worsening daily life

79 Who invented the term “political stress syndrome”?

1 Psychiatrists

2 The Mental Health Department

3 Politicians

4 Some psychologists

ถาม ใครเป็นคนคิดค้น “โรคเครียดทางการเมือง”

1 จิตแพทย์

2 กรมสุขภาพจิต

3 นักการเมือง

4 นักจิตวิทยาจํานวนหนึ่ง

ตอบ 2 จากย่อหน้าที่ 2 ประโยคแรก Some have no idea how close they are to the

syndrome of political stress, a psychological term invented by the Mental Health Department.

80 What does the pronoun “some” (in bold type) refer to?

1 Some people

2 Some psychologists

3 Some stresses

4 Some politicians

ถาม คําสรรพนาม “some” ในตัวหนาอ้างอิงถึง

1 คนบางคน

2 นักจิตวิทยาจํานวนหนึ่ง

3 ความเครียดบางอย่าง

4 นักการเมืองจํานวนหนึ่ง

ตอบ 1 เนื้อเรื่องพูดถึงคนที่หมกมุ่นเรื่องการเมือง

81 What does the phrase “such a syndrome” refer to?

1 A permanent disorder of the mind.

2 The syndrome of political stress

3 Sour relationships with friends.

4 Conflicts with family members

ถาม วลี “such a syndrome” อ้างอิงถึง ____.

1 ความผิดปกติถาวรของจิตใจ

2 กลุ่มอาการของความเครียดทางการเมือง

3 ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อน

4 ความขัดแย้งกับสมาชิกในครอบครัว

ตอบ 2 อ้างจากข้อความข้างหน้า

82 Which is NOT a physical syndrome mentioned in this passage?

1 Sleeplessness

2 Aching muscles

3 Irregular heartbeats

4 Vomiting

ถาม จากเนื้อเรื่อง อะไรไม่ใช่อาการของความเครียดทางการเมือง

1 การนอนไม่หลับ 2 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 3 หัวใจเต้นผิดปกติ 4 อาเจียน

ตอบ 4 จากย่อหน้าสุดท้าย headaches, aching muscles around their necks, arms, hands, and numbness. Their heartbeats may become irregular. They may also experience sleeplessness or unable to fall into a deep enough sleep, and may often wake up at night.

83 Which of this following can best be replaced the word “sour” (in bold type)?

1 Unenjoyable

2 Decent

3 Hopeful

4 Sore

ถาม คําใดต่อไปนี้สามารถแทนที่กับคําว่า “sour” ในตัวหนาได้ดีที่สุด

1 ไม่พึงประสงค์ 2 ดีใช้ได้ 3 มีความหวัง 4 เมื่อยล้า

ตอบ 1 จากข้อความ sour relationships with friends and family members ต้องเป็นคํา

ความหมายในแง่ลบ sour = unenjoyable = ไม่ดี บูดบึง

 

Passage 4

Donald Trump has suffered a humiliating loss in the US presidential election, but if sources close to America’s first family are to be believed, things could be about to get whole lot worse for him in the near future.

His wife Melania is said to have burst into tears when her husband was elected in 2016. One friend has said: ” She never expected him to win.”

Since then a source close to the couple has spoken of their “strange” relationship, and she has claimed – now that Joe Biden has defeated the President – it is only a matter of time before Melania heads for the door.

President Trump’s former aide and The Apprentice star Omarosa Manigault Newman claimed the 15-year marriage was coming to an end, adding “Melania is counting every minute until he is out of office and she can divorce,” according to the Daily Mail.

โดนัลด์ ทรัมป์ประสบความสูญเสียอย่างน่าอัปยศในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ แต่หากแหล่งข่าวที่ ใกล้ชิดกับครอบครัวประธานาธิบดีของอเมริกาเชื่อถือได้สิ่งต่างๆ อาจจะเลวร้ายลงสําหรับเขาในอนาคตอันใกล้

ว่ากันว่าเมลาเนียภรรยาของเขาร้องไห้อย่างหนักเมื่อสามีของเธอได้รับการเลือกตั้งในปี 2016 เพื่อนคน หนึ่งกล่าวว่า “เธอไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะชนะ”

ตั้งแต่นั้นมาแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทั้งคู่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ที่ “แปลกๆ” ของพวกเขาและเธอก็อ้างว่า ขณะนี้ที่โจไบเดนได้เอาชนะประธานาธิบดี อีกไม่นานเมลาเนียจะเป็นคนจากลาไป

อดีตผู้ช่วยของประธานาธิบดีทรัมป์และดาราของโชว์ The Apprentice โอมาโรซามานิโกลท์นิวแมน อ้างว่าการแต่งงาน 15 ปีของพวกเขากําลังจะสิ้นสุดลง และกล่าวเสริมว่า “เมลาเนียกําลังเฝ้ารอทุกนาทีจนกว่าเขาจะออกจากตําแหน่งและเธอสามารถหย่ากับเขาได้” เดลี่เมล์รายงาน

84 What is this passage about?

1 Donald Trump’s political future

2 Donald Trump’s plan for retirement

3 What is possibly on Melania’s mind

4 Joseph Biden’s victory over Donald Trump

ถาม เนื้อเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

1 อนาคตทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์

2 แผนเกษียณของโดนัลด์ทรัมป์

3 สิ่งที่อาจอยู่ในใจของเมลาเนีย

4 ชัยชนะของโจเซฟไบเดนต่อโดนัลด์ ทรัมป์

ตอบ 3 เนื้อหาหลักเกี่ยวกับควมสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเมลาเนียและโดนัลด์ ทรัมป์

85 What did Melania think in 2016?

1 She would love to get divorced

2 Trump would not win the election

3 Trump would be a good President

4 She would love to be the First Lady

ถาม เมลาเนียคิดอย่างไรในปี 2016

1 เธอต้องการที่จะหย่าร้างอย่างมาก

2 ทรัมป์จะไม่ชนะการเลือกตั้ง

3 ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีที่ดี

4 เธอต้องการที่จะเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างมาก

ตอบ 2 เมลาเนียไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะชนะการเลือกตั้ง

86 What kind of relationship do the couple have?

1 A difficult one

2 A normal one

3 A romantic one

4 An interesting one

ถาม พวกเขามีความสัมพันธ์ประเภทไหน

1 แบบที่ไม่ราบรื่น

2 แบบปกติ

3 แบบโรแมนติก

4 แบบน่าสนใจ

ตอบ 1 จากเนื้อเรื่องเมลาเนียมีความคิดในแง่ลบและอยากหย่าสามีตัวเองจึงตอบข้อหนึ่ง

87 Who is Omarosa Manigault Newman?

1 A superstar

2 A fashion model

3 A current assistant to Trumps

4 A person who is close to the Trumps

ถาม โอมาโรซามานิโกลท์นิวแมนคือใคร

1 คาราซูเปอร์สตาร์

2 นางแบบแฟชั่น

3 ผู้ช่วยปัจจุบันของ Trumps

4 เป็นคนที่อยู่ใกล้กับทรัมป์

ตอบ 4 ประโยคแรกย่อหน้าที่ 1 President Trump’s former aide and The Apprentice star Omarosa Manigault Newman

88 What can we NOT assume, according to the passage?

1 The marriage of President Donald Trump and Melania Trump has been troubled

2 Melania is waiting to divorce Donald Trump once he is out of the White House

3 Outgoing US President Donald Trump has lost the big election

4 Melania Trump may soon write a book about her husband

ถาม จากเนื้อเรื่องไม่สามารถสันนิฐานว่าอะไร

1 การแต่งงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเมลาเนียทรัมป์มีปัญหา

2 เมลาเนียกําลังรอที่จะหย่าร้างกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเขาออกจากตําแหน่งที่ทําเนียบขาว

3 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ที่ชอบออกสังคมแพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่

4 เมลาเนียทรัมป์อาจเขียนหนังสือเกี่ยวกับสามีของเธอในไม่ช้า

ตอบ 4 ไม่มีการเอ่ยถึงหนังสือในเนื้อความแต่อย่างใด จึงไม่อาจสันนิษฐานได้

89 What does the phrase “burst into tears” (in bold type) mean?

1 Felt surprised

2 Felt extremely happy

3 Emotionally broke down

4 Tried to hide her feelings

ถาม “burst into tears” ในตัวหนาหมายถึง

1 รู้สึกประหลาดใจ

2 รู้สึกมีความสุขมาก

3 ความรู้สึกพรั่งพรูออกมา

4 พยายามซ่อนความรู้สึกของเธอ

ตอบ 3 การ burst into tears แปลตรงตัว คือการที่น้ำตาไหลออกมาจํานวนมาก

90 What can we infer about Trump and Melania from the passage?

1 Many people have negative opinions about them.

2 They are a very popular couple in Washington D.C.

3 Trump loves his wife very much

4 Melania is a very lucky wife

ถาม จากเนื้อเรื่องเราสามารถสรุปอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทรัมป์และเมลาเนีย

1 หลายคนมีความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับพวกเขา

2 พวกเขาเป็นคู่รักที่โด่งดังมากในวอชิงตันดีซี

3 ทรัมป์รักภรรยามาก

4 เมลาเนียเป็นภรรยาที่โชคดีมาก

ตอบ 1 เนื้อเรื่องโดยรวมมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับทั้งคู่

91 Who said “Melania is counting every minute”?

1 Omarosa

2 A White House aide

3 A journalist

4 Their daughter

ถาม ใครกล่าวว่า “เมลาเนียกําลังเฝ้ารอทุกนาที”

1 โอมาโรซา 2 ผู้ช่วยทําเนียบขาว 3 นักข่าว 4 ลูกสาวของพวกเขา

ตอบ 1 ย่อหน้าสุดท้าย

 

Passage 5

NASA scientists have amazing news about water on the Moon, it may have water in larger amounts than they thought. The scientists analyzed two studies and confirmed there are water molecules on the side of the Moon we can see. It found a third of a litre of water in one area. This was trapped in rock. This discovery is a game-changer and could pave the way to explore space. We could build permanent moon bases because the water could be drinkable. It could make rocket fuel one day. NASA explained, “Water is extremely critical for deep space exploration. It is a resource of direct value for time we do not need to pack water for our trip, we have an opportunity to take other useful items with us.”

 

นักวิทยาศาสตร์ของ NASA มีข่าวที่น่าพึ่งเกี่ยวกับน้ำบนดวงจันทร์ บนดวงจันทร์อาจมีน้ำในปริมาณ มากกว่าที่พวกเขาเคยคิด นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์งานวิจัยสองชิ้นและยืนยันว่ามีโมเลกุลของน้ำอยู่ที่ด้านข้าง ของควงจันทร์ที่เราสามารถมองเห็น โดยที่มันพบน้ำหนึ่งในสามของหนึ่งลิตรในพื้นที่หนึ่ง และสิ่งๆ นี้ถูกขังอยู่ใน หิน การค้นพบนี้เป็นตัวชี้วัดที่สามารถปูทางไปสู่การสํารวจอวกาศ เราสามารถสร้างฐานดวงจันทร์ถาวรเพราะน้ำ สามารถดื่มได้ มันสามารถใช้ทําเชื้อเพลิงจรวดได้ในวันข้างหน้า NASA อธิบายว่า “น้ำมีความสําคัญอย่างยิ่ง สําหรับการสํารวจอวกาศในเชิงลึก น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าโดยตรงสําหรับนักบินอวกาศของพวกเรา เมื่อใดก็ ตามที่เราไม่จําเป็นต้องเก็บน้ำในกระเป๋าสําหรับการเดินทางของเรา เราจะมีโอกาสที่จะนําสิ่งของที่มีประโยชน์อื่นๆ ติดตัวไปด้วย”

 

92 The main idea for the passage is that ____.

1 NASA can make rocket fuel from water

2 NASA has found water on the moon

3 the water on the moon is blocked from sunlight

4 the dark side of the moon is hard to study

ถาม ใจความสําคัญของเนื้อเรื่องคือ

1 NASA สามารถผลิตเชื้อเพลิงจรวดจากน้ำได้

2 นาซ่าพบน้ำบนดวงจันทร์แล้ว

3 น้ำบนดวงจันทร์ถูกปิดกั้นจากแสงแดด

4 ด้านมืดของดวงจันทร์เป็นเรื่องศึกษาได้ยาก

ตอบ 2 เนื้อเรื่องกล่าวถึงน้ําบนดวงจันทร์เป็นประเด็นหลัก

93 NASA scientists have confirmed that _____.

1 there are no water molecules on the dark side of the moon

2 there are some water molecules on the bright side of the moon

3 water on the dark side of the moon is blocked from sunlight

4 a third of a litre of water is trapped in rock on the dark side of the moon

ถาม นักวิทยาศาสตร์ NASA ยืนยันว่า

1 ไม่มีโมเลกุลของน้ำที่ด้านมืดของดวงจันทร์

2 มีโมเลกุลของน้ำอยู่ทางด้านสว่างของดวงจันทร์

  1. น้ำในด้านมืดของดวงจันทร์ถูกปิดกั้นจากแสงแดด
  2. น้ำหนึ่งในสามของลิตรติดอยู่ในหินที่ด้านมืดของดวงจันทร์

ตอบ 1 จากประโยค confirmed there are water molecules on the side of the Moon we can see โดยที่สามารถเดาจาก we can see ว่าเป็นด้านสว่างเพราะมองเห็นได้ ข้อ 4 ถึงแม้จะมีส่วนที่ถูกแต่ยัง ไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้อง

94 The word “it” (in bold type) refers to _____.

1 water

2 the moon

3 NASA

4 sunlight

ถาม “it” ในตัวหนาอ้างอิงถึง _____.

1 น้ำ 2 ดวงจันทร์ 3 NASA 4 แสงแดด

ตอบ 3 “it” อ้างอิงถึง NASA

95 The word “trapped” (in bold type) can be replaced by ____.

1 preserved

2 released

3 evaporated

4 freed

ถาม “trapped” ในตัวหนาสามารถแทนที่ด้วย

1 เก็บรักษา 2 ปลดปล่อย 3 ระเหย 4 ปลดปล่อย

ตอบ 1 คําที่ใกล้เคียงกับการถูกขังคือเก็บรักษา

96 What is NOT true about the discovery of water on the moon?

1 it could make rocket fuel.

2 it could lead to permanent moon bases.

3 it could inspire a new video game. .

4 it could pave the way to explore space.

ถาม อะไร ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับการค้นพบน้ำบนดวงจันทร์

1 การค้นพบสามารถผลิตเชื้อเพลิงจรวดได้

2 การค้นพบอาจนําไปสู่ฐานดวงจันทร์ถาวร

3 การค้นพบสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับวิดีโอเกมใหม่

4 การค้นพบสามารถปูทางไปสู่การสํารวจอวกาศ

ตอบ 3 เนื้อเรื่องไม่มีการเอ่ยถึงเกม

97 We could build permanent moon bases if _____.

1 we have enough money

2 the water on to moon is drinkable

3 we can bring water from earth to the moon

4 the water on the moon is on the dark side

ถาม เราสามารถสร้างฐานดวงจันทร์ถาวรได้ถ้าหาก _____.

1 เรามีเงินมากพอ

2 น้ำบนดวงจันทร์สามารถดื่มได้

3 เราสามารถนําน้ำจากโลกไปที่ดวงจันทร์ได้

4 น้ำบนควงจันทร์อยู่ในด้านมืด

ตอบ 2 จากประโยค We could build permanent moon bases because the water could

be drinkable.

98 The word “critical” (in bold type) is synonymous to ____.

1 risky

2 dangerous

3 serious

4 essential

ถาม คําว่า “critical” ในตัวหนามีความหมายเดียวกับคําว่า _____.

1 เสี่ยง

2 อันตราย

3 ร้ายแรง

4 จําเป็น

ตอบ 4 คําที่ใกล้เคียงที่สุดคือ essential

99 What is a resource of direct value for NASA’s astronauts?

1 Money

2 The moon

3 Food

4 Water

ถาม อะไรคือทรัพยากรที่มีคุณค่าโดยตรงสําหรับนักบินอวกาศ

1 เงิน

2 ดวงจันทร์

3 อาหาร

4 น้ำ

ตอบ 4 it ในประโยค It is a resource of direct value for our astronauts อ้างอิงถึงน้ำซึ่งอยู่ในประโยคก่อนหน้า

100 According to the passage, what would make the astronauts able to take more useful items with them?

1 They could drink water on the moon.

2 They could build a larger spaceship.

3 They could bring water packs with them

4 They could make rocket fuel themselves.

ถาม อ้างจากเนื้อเรื่อง อะไรคือสิ่งที่จะทําให้นักบินอวกาศนําสิ่งของที่มีประโยชน์ติดตัวได้มากขึ้น

1 การที่พวกเขาสามารถดื่มน้ำบนดวงจันทร์

2 การที่พวกเขาสามารถสร้างยานอวกาศที่ขนาดใหญ่ขึ้นได้

3 การที่พวกเขาสามารถนําน้ำในรูปแบบแพ็คติดตัวไปได้

4 การที่พวกเขาสามารถสร้างเชื้อเพลิงจรวดได้เอง

ตอบ 1 ข้อที่ 3 เป็นตัวเลือกหลอกเพราะใช้คําว่าแพ็คในความหมายอีกแบบ ในเนื้อเรื่อง pack หมายถึงการเก็บสิ่งของใส่กระเป๋า ในข้อที่ 3 แปลว่าน้ำเป็นชุตหรือหลังที่มีหลายชิ้น ถ้าพบน้ำในดวงจันทร์ นักบินนี้ไม่ต้อง นําน้ำติดตัวไป แต่สามารถนําสิ่งของอื่นติดตัวได้

 

Advertisement