การสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002  ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Advertisement

Choose the correct answer.

Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง)

1              The benefit of the company ______ about 20% every year.

1 increases

2 will be increased

3 is increased

4 has been increased

ตอบ 1 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เป็นนิสัย สมํ่าเสมอ ทำทุกวัน เกิดขึ้นในปัจจุบันมีคำบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays และที่ออกบ่อยคือขึ้นด้วย every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) เป็นต้น อย่างข้อนี้มีคำบอกเวลา every year (ทุกปี) ก็ตอบ increases (V1)

2              The situation will be better if the two parties ______ quarrelling.

1 will stop

2 stopped

3 stop

4 have stopped

ตอบ 3 เป็นเรื่อง if ด้วยการยกมาไว้กลางประโยค ข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 2

1              S             +             V1                       if/unless               S              +             V1

2              S              +             will V1                  if/unless              S              +             V1

3              S              +             would V1             if/unless              S              +             V2

4              S           +             would have V3 if/unless               S            +         hadV3

สูตรที่ 2                                 will be                                                                        stop

3              Everyone ______ our football team _____ the race.

1 wished; can win

2 wishes; could win

3 wished, could win

4 wish; can win

ตอบ 2 ดูหน้า 147 เป็นการใช้ wish ดูสูตร

1              S              +             wish/wishes  + V2         หรือ were

2              S              +             wished                  S              +             hadV3

3              S              +             wish/wishes       S              +             would/could V1

4              S              +             wished                S             +             would/could have V3

ข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 3 คือ wish เป็นกริยาช่องที่ 1 ตอบหลังกริยาเป็นอดีต คือ could V1

4              Jenny ______ top model of the year.

1 was vote

2 be voted

3 was voted

4 was voting

ตอบ 3 หน้า 159 – 160 ใช้โครงสร้าง Passive Construction คือประธานถูกกระทำ ให้สังเกตจากกริยาบางตัว เช่น elected (เลือก) appointed (แต่งตั้ง) given (ถูกให้คือได้รับ) voted (ลงคะแนนเสียง) จะใช้โครงสร้างถูกกระทำ คือ Verb to be + V3 อย่างเช่นข้อนี้ ตอบ was voted (ได้รับการลงคะแนนเสียง)

5              When did you ______ your townhouse?

1 buy

2 bought

3 buying

4 to buy

ตอบ 1 หน้า 172 – 173 เป็นประโยคคำถามที่ใช้ verb to do (do, does, did) มาช่วยแล้วโดยยกไว้หน้าประธาน (you) กริยาที่ตามหลัง verb to do จะต้องตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่ ผัน (คือไม่ต้องเติม s, ed, ing ) อีกแล้ว ฉะนั้นจึงตอบ buy

6              His boss warned him ______ late very often if he wanted to be promoted.

1 not be

2 do not be

3 not to be

4 to be not

ตอบ 3 หน้า 205 – 206 เป็นเรื่อง Indirect Speech โดยที่เราดูจากกริยา warn (เดือน) หรือตัวอื่นเช่น asked, requested (ขอร้อง) ordered (สั่ง), commanded, advised(แนะนำ) แสดงว่ามาจากประโยคคำสั่ง ขอร้อง กล่าวเตือน แนะนำ จะเชื่อมกับอนุประโยค ย่อย (ทางขวามือเรา) ต้องใช้ to + V1 ถ้ามี not ให้เอา not ไว้หน้า to เป็น not to + V1 = not to be

7              Your car will be in good condition if you _______ good care of it.

1 takes

2 take

3 have taken

4 are taking

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 2 เพิ่มเติม เป็นการยก if ไว้กลางประโยค แล้วข้างหน้ามีกริยา will be แสดงว่าส่วนหลังคู่กับกริยาช่องที่ 1 คือ take

8              The little cat is crying as if it _____ hurt.

1 will get

2 got

3 have got

4 gets

ตอบ 2 หน้า 147 – 148 เป็นเรื่อง as if/ as though

 1. S + V1 as if/as though  S + V2
 2. S + V2 as if/as though  S + hadV3

ตรงสูตรที่ 1     is                              ตอบ   got

9              My friend _________ very happy this morning.

1 seem

2 seems

3 will seem

4 has seemed

ตอบ 2 หน้า 39 – 40 คำกริยาบางตัวจะไม่ใช้ในรูปของ Ving ให้ตอบ V1 และกริยากันตามประธานด้วย เช่น

1              กริยาที่แสดงการรับรู้ เช่น feel, hear, notice, recognize, see, smell, taste, observe, like, love, hate, want, appear, hope, dislike, look

2              กริยาเกี่ยวกับจิตใจ เช่น agree, appreciate, assume, believe, expect, forget, perceive, realize, recall

3              กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของเช่น belong, owe, own, possess

4              กริยายกเว้นตัวอื่น ๆ เช่น concern, consist, contain, hold, matter, seem, sound เป็นต้น

ฉะนั้นกริยาจึงตอบช่องที่ 1 คือ seems เอกพจน์ตามประธานเอกพจน์

10           Snow ______ when the weather is warm.

1 is melting

2 melt

3 has melted

4 is melted

ตอบ 4     ดูคำอธิบายข้อ 1 เพิ่มเติม หรือเราดูตรงกริยา is ว่าเป็นกริยาช่องที่ 1 แสดงถึงรูปปัจจุบันแสดงว่าส่วนหน้าก็ตอบในรูปของปัจจุบันเช่นกัน และประโยคนี้เป็นจริงตามธรรมชาติ ก็ใช้ Present Simple Tense คือ V1 แล้วดูช้อยที่ 2 melt ไม่ถูกต้องเพราะถ้าประธานเป็น snow เป็นเอกพจน์กริยาจะต้องเป็นเอกพจน์คือ melts จึงไม่ถูก เราหันมาดูช้อยที่ 4 จาก กริยาช่องที่ 1 melt มาเป็น is + V3 ในรูปถูกกระทำคือ passive voice ว่า หิมะถูกทำให้ ละลาย จึงถูกต้อง

11           My boss wishes he ______ Chinese.

1 could speak

2 had spoken

3 is speaking

4 speaks

ตอบ 1     ดูคำอธิบายข้อ 3 เพิ่มเติม เห็น wishes เป็น V1 ตอบหลังเป็นอดีต คือ V2 หรือ could V1 = could speak

12           My secretary is busy at the moment. She ______ many letters.

1 was typing

2 has typed

3 have to type

4 is typing

ตอบ 4 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (s + is/am/are Ving) กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด เดามักคำบอกเวลาจำนะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at the/this moment, at present นั่นคือที่โจทย์มี at the moment ตอบ is typing

13           At this time last week. I ______ abroad.

1 had stayed

2 stay

3 was going to stay

4 was staying

ตอบ 4 หน้า 53 ใช้ Past Continuous Tense (s + was/were Wing) แสดงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งมักจะมีคำบอกเวลาในอดีตด้วย เช่น (at) this time last year, at 9 p.m. last night ออกทุกเทอม 1- 2 ข้อ ข้อนี้มี คำบอกเวลา at this time last week จึงตอบ was staying

14           My husband ______ his car all evening.

1 had been cleaning

2 is cleaning

3 cleans

4 will be cleaned

ตอบ 1 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้Present Perfect (s + has/have + V3) แสดงเหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกันนั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดำเนินต่อไปในอนาคต ออกสอบทุกเทอม จำคำบอกเวลาไว้ เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็ว ๆนี้), lately, yet, already, ever, how long , all day (ตลอดวัน) อย่างข้อนี้มีคำบอก เวลาคือ all day ให้จำเลยว่า ตอบ Present Perfect Continuous Tense (s + has/have + been + Ving) เป็นการกระทำต่อเนื่องที่ไม่ขาดสาย ถ้าไม่มีก็ตอบ Past Perfect Continuous Tense ก็ได้ = had been cleaning

15           It _______ all day and the traffic in the city was very congested.

1 had been raining

2 has rained

3 was being rained

4 will rain

ตอบ 1 ลักษณะเดียวกับข้อ 14 นั่นคือ มี all day (ตลอดวัน) ตอบ Past Perfect Continuous Tense = had been raining

16           This time next month, I _______ at home.

1 has stayed

2 stayed

3 will be staying

4 stay

ตอบ 3 หน้า 107- 108 ใช้ Future Continuous Tense (s + will/shall be + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตและระบุเวลาที่แน่นอนไว้ เช่น (at) this time tomorrow, tomorrow evening สำหรับข้อนี้มี Tills time next year จึงตอบ will be staying

17 While my friend _______ , her boyfriend _______ the dishes.

1 cooks; washes

2 was cooking; was washing

3 cooked; washed

4 cook; wash

ตอบ 2 หน้า 54 เห็น as หรือ while เป็น 2 เหตุการณ์ ให้เดาปัจจุบันคู่กับปัจจุบัน และอดีตคู่กับอดีต ดูสูตรโดยออกทุกเทอมในการเรื่อม while หรือ as มีทั้งปัจจุบันและอดีต

 1. While S              +             is/am/are ving,       S        +V1

A.S

 1. While S              +             is/am/are Ving,       S       + is/am/are Ving
 2. While S              +             was, were Ving,       S       +V2
 3. While/As S +             was, were Ving,             S       + was/were Ving
 4. S + V2  while        S + was/were Ving

as

ให้จำว่าหลัง while/as จะต้องเป็นรูป Continuous (be + Ving) เสมอเราก็ตอบ was cooking ในช้อย 2 ได้เลย

18           Her mother ______ for her for two hours at the bus stop.

1 be waiting

2 has been waiting

3 waits

4 is waiting

ตอบ 2 ดูคำอธิบายในข้อ 14 เพิ่มเติมว่าเราเห็นคำบอกเวลา for two hours (เป็นเวลา 2 ชั่วโมง) ก็ตอบ Perfect Tense คือ โครงสร้าง has/have + V3 หรือ has/have + been + Ving

19           The old man ran very fast as though he _____ young.

1 had been

2 were

3 is

4 would be

ตอบ 1     ดูคำอธิบายช้อ 8 เพิ่มเติม เป็นเรื่อง as though โดยดูกริยาต้านหน้ามี ran เป็นกริยาช่องที่ 2 ก็ตอบส่วนหลังเป็น had + V3 = had been

20 A : It’s too heavy, mom.

B :  ________ I carry that box for you?

1 May

2 Can

3 Shall

4 All are correct

ตอบ 4 หน้า 105 จากการสนทนา เอบอกว่า มัน (สิ่งของ) หนักเกินไป แล้วบีก็แสดงการเสนอความช่วยเหลือ ว่าจะถือกล่องให้ ประโยคการเสนอความช่วยเหลือสามารถขึ้นต้นใช้กริยาช่วยเช่น May, Can, Will/Shall ได้หมด

21           If we ______ go aboard, we would surely find someone to fill in for us.

1 must

2 is going to

3 has to

4 were to

ตอบ 4     ดูสูตรการใช้ If มี 4 แบบ จำให้ได้ออกสอบทุกเทอม สำหรับข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 3

1              If             S              +             V1           ,               S              +             V1

2              If             S              +             V1           ,               S              +             will V1

3              If             S              +             V2           ,               S              +             would/could + V1

4           If             S              +        hadV3      ,               S              +            would have V3

ข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 3 เพราะเราเห็นส่วนหลังให้มาเป็น would find ส่วนหน้าตอบกริยา ช่องที่ 2 คือ were

22           It’s important that you _______ the instructions.

1 not ignored

2 had not ignored

3 not ignore

4 has not ignored

ตอบ 3 หน้า 149 เป็นเรื่องกลุ่มคำที่ยกเว้น ให้ตอบส่วนหลังเป็นกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน (ไม่เติม s, es,ed, ing) มักออก 1 ข้อ ได้แก่

S + is/was    important     that      S + V1

essential

necessary

imperative

urgent

It is important that              ตอบ ignore มี not เอา not ไว้หน้า

23           My neighbor _______ her car _______ .

1 has; stole

2.had; steal

3 had; stolen

4 has; steal

ตอบ 3 หน้า 163 เป็นโครงสร้างในเรื่อง Passive Voice โดยใช้ในรูปของ Verb to have หรือ Verb to get ให้จำ จะออกข้อสอบประมาณ 1-2 ข้อ ก็คือ เมื่อเห็น have/ has/ had หรือ get/got ให้ + V3          ดูสูตร

S + has/have/had + สิ่งของ + V3

หรือ S + get/got + V3 ได้เลย

ข้อนี้ใข้รูปอดีต คือ had ตามด้วยสิ่งของ (car) แลัวตอบ V3 ก็คือ stolen (มาจาก steal stole stolen)

24           Jane will visit us soon,    ?

1 shouldn’t she

2 will she not

3 won’t she

4 will she

ตอบ 3 หน้า 175 เป็นเรื่อง tag-question ที่ให้ตอบส่วนหาง โดยกำหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็น ประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ เช่น

–              John is a student, isn’t he?

–              Tourists will visit the palace, won’t they?

เราต้องดู 2 จุดคือ

1 เรื่องกริยาอย่างข้อนี้ให้มีคือ will ทำ tag เป็นปฏิเสธรูปย่อคือ won’t และ

2 เรื่องสรรพนาม โดยต้นประโยคให้คำนาม Jane เป็นเพศหญิง เปลี่ยนเป็น สรรพนามในรูปประธานก็คือ she

25           Her adviser told her _______ more careful.

1 must be

2 had to be

3 might be

4 to be

ตอบ 4 เป็น indirect speech ที่ดูกริยา told + กรรม ตามเชื่อมด้วย to + V1 ในประโยคที่เป็นคำสั่ง ขอร้อง กล่าวเตือน แนะนำ ซึ่งจะดูจาก adviser (ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ) ก็ได้ เชื่อม ด้วย to V1

26           Many kinds of birds from Europe usually ______ to Thailand every winter.

1 come

2 are corning

3 have come

4 comes

ตอบ 1     ดูคำอธิบายในข้อ 1 โดยมีคำบอกเวลา usually หรือ every winter ทำเป็นประจำ สม่ำเสมอเป็นปกติใช้ Present Simple Tense ( S + V1) และประธานเป็นพหูพจน์ Many kinds of birds ก็ตอบกริยาพหูพจน์คือ come

27           The campus was very quiet when the police _______ .

1 have arrived

2 was arriving

3 arrive

4 arrived

ตอบ 4 หน้า 90 เป็น 2 เหตุการณ์ที่เชื่อมด้วย when ดูสูตรทั้งหมดในการใช้ when  แล้วท่องให้ได้ออกทุกเทอม

1              S +      V2   +                            when +                  S +          V2

2              S + was/were + Ving       +when +              S +          V2

3              S + hadV3            +             when    +             S +V2

สังเกตเลยว่ากริยาที่ตามหลัง when เป็น V2 ทั้ง 3 สูตร ฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ arrived

28 Our maid ______ with US for 12 years when she finally retired.

1 worked

2 is working

3 had been working

4 has worked

ตอบ 3 ดูคำอธิบายในข้อ 27 เพิ่มเตม เชื่อมด้วย when ในสูตร 3

 1. S +             had V3  +             when    +             S +V2

หรือตอบ had been Ving แทนก็ได้                                                retired

ตรงกับช้อย 3 had been working

29           When we reached the airport, crowds of people ______ to the arrival hall.

1 had gone

2 were going

3 go

4 is going

ตอบ 1 ดูสูตร when ในข้อ 28 เพิ่มเติม เพียงแต่ยก when ไว้ต้นประโยค

 1. When + S + V2 , S + hadV3

ตอบ had gone เพราะได้กระทำจบเสร็จแล้ว

30           Sorry, I already _____ this movie.

1 are; seeing

2 had; seen

3 were; seeing

4 have ; seen

ตอบ 4 ดูคำอธิบายในข้อ 14 มีคำบอกเวลาคือ already (เรียบร้อยแล้ว) ใช้ Present Perfect Tense (S + has/have + V3) = have seen

31           The police left as soon as they ______ the patient’s wife.

1 interview

2 had interviewed

3 was interviewed

4 would interview

ตอบ 2 เป็นการเชื่อมด้วย as soon as หรือสังเกตว่า left เป็นกริยาช่องที่ 2 เป็นอดีต ฉะนั้นส่วนหลังก็ต้องตอบเป็นอดีตไปด้วยช้อย 1 ปัจจุบันผิดไป ช้อย4 มี would ไม่ถูกแน่ ไม่มีตอบ ในเรื่อง Tense มีแต่รูปอนาคตคือ will คำว่า would มาให้ตอบในเรื่องของ if ได้ ส่วนช้อย 2 เป็น Past Perfect Tense อดีตถูกต้อง และช้อย 3 ใช้ verb to be + V3 เป็นรูป passive ถูกกระทำไม่ถูกต้องเพราะประธาน they แสดงการกระทำเองได้

32           _________ you clean the bed, please?

1 Shall

2 Will

3 Do

4 Did

ตอบ 2 หน้า 105 ใช้ will/shall ในประโคที่แสดงการขอร้องหรือขออนุญาต อย่างข้อนี้มี

“please” เป็นการขอร้อง ก็ตอบ will ซึ่งใช้ได้กับทุกประธาน ส่วน shall นิยมใช้กับประธาน I หรือ We เท่านั้น

33           If you _____ my reason, you ______ me better.

1 know; will understand

2 have known; have understood

3 knowing; would understand

4 knew; would understand

ตอบ 1     ดูคาอธิบายข้อ 21 เพิ่มเติม ข้อนี้ถ้าเทียบสูตรแล้วมีตรงสูตร 2 ช้อยคือ ช้อย 1 และ 4 แต่ตอบช้อย 1 เพราะใช้กับโจทย์ที่เป็นไปได้ในอนาคต

34           It is time you ______ away.

1 go

2 went

3 had gone

4 have gone

ตอบ 2 หน้า 148 ข้อนี้เป็นเรื่องกลุ่มสมมติที่ขึ้นประโยคด้วยคำต่อไปนี้ให้ตอบกริยาช่องที่ 2 ออกทุกเทอม 1- 2 ข้อ จำไปได้เลย

If only

It’s about time                                                 S + V2

It’s high time that

He’d rather

I think it would be a good idea if

ตรงกับ It’s time ตอบ V2 = went

35           It is ______ that the political turmoil ______ soon.

1 expected; will end

2 expecting; end

3 expected, would end

4 expecting, is ending

ตอบ 1 หน้า 157 ใช้กริยาพิเศษในรูปของการรายงานเป็น Passive Construction ให้ตอบเป็นกริยา

ช่องที่ 3 โดยใช้โครงสร้าง Verb to be + V3 เช่น supposed, assumed, considered, claimed, alleged, said, known, reported, understood, announced, thought, implied ให้ตอบในรูป verb to be + V3 เช่น is said, was reported, was claimed, is thought, is implied, is expected เป็นต้น และส่วนหลังมีคำบอกเวลาคือ soon (ในไม่ช้า) เป็นอนาคต ใช้ will end

36           Do you really _____ a maid?

1 wanting

2 want

3 wanted

4 to want

ตอบ 2 ดูคำอธิบายในข้อ 5 เพิ่มเติม เมื่อใช้ Do แล้วกริยาตามหลังมาต้องเป็นกริยาช่องที่ 1

37           Thai people  ______ slowly _______ the effects of inflation.

1 are; realizing

2 have; realized

3 were; realized

4 had; realized

ตอบ 2 ดูคำอธิบายเพิ่มเติมในข้อ 9 กริยา realized (รับรู้ ตระหนักถึง) ใช้รูป verb to be (were) realized ได้ รับรู้ไม่ใช้รูป ing

38           Some people still ______ that the former president is innocent.

1 believed

2 believe

3 have believed

4 believing

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 9 เพิ่มเติม กริยา believe (เชื่อ) ไม่ใช้รูป ing และให้ตอบเป็นกริยาช่องที่ 1

39           Men in the past hunting for food every day.

1 go

2 went

3 have gone

4 were going

ตอบ 2 หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense (s + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราว มักจะมีคำบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday สำหรับข้อนี้มี in the past เป็นอดีตตอบ went

40           We ______ about our universe since building powerful telescopes.

1 have learned

2 learned

3 learning

4 learns

ตอบ 1     ดูคำอธิบายในข้อ 14 เพิ่มเติม ในข้อนี้มีคำบอกเวลาคือ since (ตั้งแต่) ตอบ Present Perfect Tense (s + has/have + V3) = have learned

41           While we _____ for the news, his cousin _______ .

1 waited; called

2 wait; call

3 are waiting; calls

4 were waiting; called

ตอบ 4     ดูคำอธิบายข้อ 15 เพิ่มเติม เชื่อมด้วย while ติดหลังเป็น continuous คงเหลือช้อย 3 และ 4 ซึ่งเป็นปัจจุบันคู่ปัจจุบัน หรือช้อย 4 อดีตคู่อดีต ชนสูตรตั้ง 2 ช้อย แต่ประโยคแบบนี้มักจะเดาเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต จึงตอบอดีตในช้อย 4

42           My mother _____ out of home for years.

1 had not been

2 couldn’t be

3 wouldn’t be

4 hasn’t been

ตอบ 4     ดูคำอธิบายข้อ 14 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลาคือ for years (เป็นเวลาหลายปี) ใช้ Present Perfect Tense (s + has/have + V3) = hasn’t been

43           When he got on the train, he _____ that he _____ his cell phone.

1 realized; forgot

2 realize; forget

3 realized, has forgotten

4 was realizing; had forgotten

ตอบ 1 เราเห็นกริยา got เป็นอดีต (V2) ฉะนั้นกริยาที่จะตอบต่อไปก็ต้องเป็นอดีตไปด้วยเพราะเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต นั่นคือ realized, forgot ล้วนเป็นกริยาช่อง 2

44           In the future, humans ______ in space.

1 have traveled

2 will travel

3 would travel

4 travel

ตอบ 2 หน้า 104 ใช้Future Simple Tense (S + will/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคำบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น สำหรับข้อนี้ มีคำว่า in the future (ในอนาคต)

45           Jane cannot enter if she _______ permission.

1 hadn’t got

2 doesn’t get

3 is not getting

4 will not get

ตอบ 2     เป็นการใช้ if ไว้กลางประโยค ดูกริยา cannot enter แสดงถึงปจจุบัน แสดงว่าส่วนหลังจะตอบกริยาช่องที่ 1 ในรูป Present Simple ( S + V1) ก็คือ doesn’t get (มาจากบอก เล่าว่า gets)

46           The woman confessed that _____ stole the bicycle from my house.

1 I

2 him

3 his

4 she

ตอบ 4 หน้า 190 – 191 เป็น Indirect Speech ซึ่งเรารู้จากประธาน The woman เป็นเพศหญิงแสดงว่าสรรพนามที่ใช้แทนก็ต้องเป็นเพศหญิงคือ she

47           It _______ that many people ______ by car bomb.

1 is report; were kill

2 reports; killed

3 is reported; were killed

4 be reported; be killed

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 35 เพิ่มเติม กริยารายงานใช้รูป verb to be + V3 = is reported และส่วนหลังถูกฆ่า ใช้รูป Passive เหมือนกันคือ were killed

48           A : _____ knocked On the door?

B : Peter

1 Which

2 What

3 Who

4 Whom

ตอบ 3 หน้า 172 เป็นประโยคคำถามประเภท wh-question ดูจากบีตอบว่า เป็นปีเตอร นั่นคือตอบเป็นคน แสดงว่าเอต้องถามว่า ใคร ตรงกับ who + verb (knocked)

49           The reporter asked her ______  she saw the stranger.

1 if

2 whether

3 what

4 1 and 2 are correct

ตอบ 4 หน้า 203 – 204 เรารู้จากกริยา asked (ถาม) แสดงถึงการมาจากประโยคคำถามในรูป yes-no question จะเชื่อมด้วย if หรือ whether (หรือไม่)

50           My sister wished her daughter ______ the exam.

1 could pass

2 can pass

 1. could have passed

4 will pass

ตอบ 3     ดูสูตรการใช้ wished ในข้อ 3 เพิ่มเติม กริยา wished (V2) ส่วนหลังตอบ had V3 แต่ไม่มีก็ให้ตอบในสูตรแบบ 4 คือ would/could + have V3 = could have passed

51           A :  ______ did the political unrest end?

B : In May.

1 Why

2 When

3 Where

4 How

ตอบ 2 ในประโยคคำถาม เราดูจากบีตอบในเดือนพฤษภาคม แสดงว่าต้องถามว่าเมื่อไร ก็คือ when

52           I ordered you ______ shouting.

1 stop

2 to stop

3 stopping

4 being stop

ตอบ 2     เป็นประโยคคำสั่งที่เรารู้จากกริยา order ฉะนั้นจะเชื่อมด้วย to + V1 = to stop

53           She ______ being a model because she can earn a lot of money.

1 like

2 is liking

3 likes

4 has liked

ตอบ 3 ดูคำอธิบายในข้อ 9 เพิ่มเติม นั่นคือ กริยา like ไม่ใช้รูป ing ให้ตอบเป็น V1 = likes

54           A group of researchers _______ on the virgin island.

1 land

2 lands

3 landed

4 have landed

ตอบ 3 ดูคำอธิบายในข้อ 39 เพิ่มเติม เป็นการเล่าเรื่องราวในอดีตใช้ V2 = landed

55           A : What are you doing?

B : I ______ my plants.

 1. water 2. am watering       3.            was watering     4.            will water

ตอบ 2     ดูจากเอถามว่า are doing กำลังทำอะไร บีตอบก็ต้องตอบในรูปการกระทำที่กำลังทำในขณะนั้นก็คือ Present Continuous Tense ( S + is/am/are + Ving) ไปด้วย

 1. If she _____ to visit me, I _____ delighted.

1 will come; would be

2 had come; would have been

3 came; will be

4 had come; would be

ตอบ 2     ดูสูตรการใช้ if สูตรที่ 4 นั่นคือ had V3 คู่กับ would have V3 สูตรนี้ออกทุกเทอม

57           The competition ______ challenging.

1 seem

2 is seeming

3 has seemed

4 seems

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 9 เพิ่มเติม กริยา seems ไม่ใช้รูป ing ตอบเป็น V1 เอกพจน์= seems

58           In the old times, there _____ many cars on the streets.

1 have not

2 were not

3 was not

4 has not

ตอบ 2     มีคำบอกเวลาคือ in the old times (ในสมัยก่อน) ใช้ Past Tense (S + V2) และใช้ thereกริยาจะผันตามคำนามที่อยู่ขวามือคือ many cars ตอบ were not

59           You’ve come here many times.   ______ you ______ for someone?

1 Had; waited

2 Were; waiting

3 Are; waiting

4 Have; waited

ตอบ 3     ประโยคเกิดขึ้นในขณะที่พูด ว่าคุณกำลังคอยใครคนหนึ่งหรอเปล่าใช้ Present Continuous

Tense

60           Whenever I saw that girl, she _______ .

1 ate

2 had eaten

3 was eating

4 has eaten

ตอบ 1     จากคำว่า whenever (เมื่อไรก็ตาม) แสดงถึงการกระทำที่ทำเป็นปกติประจำ เรานิยมใช้ V1 คู่กับ V1 แต่ข้อนี้ให้ saw เป็นกริยาช่องที่ 2 ก็คงตอบในลักษณะทำประจำในอดีต เราก็ตอบส่วนหลังเป็นอดีตด้วยคือ V2 = ate

61           This is the first time he ______ home.

1 returns

2 returned

3 has returned

4 is returning

ตอบ 1     เป็นการแสดงเหตุการณ์ที่ทำจากอดีตมาถึงปัจจุบันว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้กลับบ้าน ใช้

Present Perfect Tense ( S + has/have + V)

62           She _______ all day, and she felt really upset.

1 was working

2 works

3 has worked

4 had been working

ตอบ 4     ดูคำอธบายข้อ 15 เพิ่มเติม

63           The passenger ______ out of the window and saw that one engine _______

1 look; is burning

2 looked; was burning

3 looked; has burnt

4 had looked; is burning

ตอบ 2 ดูจากกริยา saw เป็นกริยาช่องที่ 2 อดีต ฉะนั้นส่วนหน้าก็เป็นอดีตคือ looked และส่วนหลัง ก็เป็นอดีตด้วยเช่นกัน อดีตมีในช้อย 2 คือ was burning เป็น Past Continuous ส่วน has burnt เป็นปัจจุบัน จึงผิด

64           She ______ at this university since 1980.

1 worked

2 has worked

3 is working

4 works

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 14 เพิ่มเติม เห็น since (ตั้งแต่) ใช้ Present Perfect Tense

65           If my friend _____ , we ______ out for dinner.

1 comes; would go

2 comes; will go

3 come; go

4 will come; will go

ตอบ 2     ดูคำอธิบายในข้อ 21 เพิ่มเติม ตรงกับ if สูตรที่ 3

66           I wish I _____ my parents.

1 would visit

2 visited

3 has visited

4 had visited

ตอบ 1     ดูคำอธิบายข้อ 3 เพิ่มเติม ตรงลับการใช้ wish สูตรที่ 3

67           Coconut milk, sugar, and eggs ______ in making Thai sweets.

1 uses

2 are used

3 has been used

4 using

ตอบ 2 ดูคำอธิบายเพิ่มเติมใน 10 โดยประธานเป็นสิ่งของ ใช้กริยารูปถูกกระทำคือ Passive Voice ใช้กริยาว่า ถูกใช้ = are used

68           Suppose my fiance _______ right now.

1 comes

2 has come

3 will come

4 came

ตอบ 4 หน้า 148 เรื่องการสมมุติที่ขึ้นต้นด้วย Suppose มีดังนี้

Suppose S + V2 หรือไม่ก็ had V3 Supposing

ฉะนั้นกริยาที่ถูกต้องตามสูตรคือ V2 = came

69           The truck driver ______ his leg _______ in a car accident.

1 got; to break

2 got; broken

3 got; breaking

4 gets; breaks

ตอบ 2     ดูเพิ่มเติมในข้อ 23 เป็นการใช้กริยา get/got + กรรม + V3 ก็คือ got his leg broken ใช้กริยา got ในรูปอดีตเพราะประโยคเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต

70           Let’s go out, ______ ?

1 will you

2 will we

3 shall we

4 shall US

ตอบ 3 หน้า 174 – 175 เป็นเรื่อง tag-question ที่ให้ตอบส่วนหาง โดยกำหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ สำหรับข้อนี้เป็นกรณียกเว้นด้วย การขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น

–              Let’s go home, shall we? ขึ้นต้นด้วย Let’s ให้ตอบ shall we

–              Clean the table, will you? ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 ให้ตอบ will you

71           She wants to know if she _____ go with him.

1 can

2 would

3 might

4 shall

ตอบ 1     เป็นการใช้ if ตรงกลาง ดูกริยา wants เป็น V1 ฉะนั้นส่วนหลังก็ตอบกริยาช่องที่ 1 =

72           Fresh yogurt ______ a lot of vitamin c.

1 is containing

2 has containing

3 contains

4 contain

ตอบ 3 หน้า 39 – 40 คำกริยาบางตัวจะไม่ใช้ในรูปของ Ving ให้ตอบ V1 และกริยาผันตามประธานด้วย เช่น

 1. กริยาที่แสดงการรับรู้ เช่น feel, hear, notice, recognize, see, smell, taste, observe, like, love, hate, want, appear, hope, dislike, look
 2. กริยาเกี่ยวกับจิตใจ เช่น agree, appreciate, assume, believe, expect, forget, perceive, realize, recall
 3. กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของเช่น belong, owe, own, possess
 4. กริยายกเว้นด้วอื่น ๆ เช่น concern, consist, contain, hold, matter, seem, sound เป็นต้น

ฉะนั้นกริยาจึงตอบช่องที่ 1 คือ contains ตามประธานเอกพจน์ (Fresh yogurt)

73           I have lived in Bangkok since I _______ born.

1 were

2 was

3 is

4 be

ตอบ 2 ให้ตอบหลังว่าตั้งแต่ ฉันเกิด จะใช้รูป Passive คือถูกเกิดและเป็นอดีต คือ I was born

74           Look at the street! The traffic _______ blocked.

1 got

2 shall get

3 has got

4 get

ตอบ 1     ประโยคที่ขึ้นต้นเป็นกริยาช่องที่ 1 เป็นการพูดในขณะนั้น ประโยคตามมาจะใช้ Present Continuous ว่าสิ่งกำลังเกิดขึ้น แต่ในช้อยข้อนี้ไม่มี เราก็สามารถกล่าวถึงในรูปอดีตได้ คือ V 2 = got

75           She ______ her car fixed, and it cost a lot of money.

1 had

2 is having

3 has got

4 having

ตอบ 1     ดูเพิ่มเติมในข้อ 23 เป็นเรื่อง had + สิ่งของ + V3 โดยช้อนี้ให้ตอบแค่ had

 

Part II: Vocabulary (คำศัพท์)

76           The manager _____ about increasing benefits.

1 showed

2 extended

3 reported

4 believed

ถาม        ผู้จัดการ _______ เกี่ยวกับผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

ตอบ 3 บทที่ 5 หน้า 77

1 แสดงให้เห็น 2 ขยาย         3 รายงาน  4 เชื่อ

ในบางข้อเราสามารถเดาได้โดยไม่ด้องแปลอย่างเช่นข้อนี้ก็ให้ดูช้อยแล้วเดาว่าเรามีเรียนภาค คำศัพท์ในเล่มนี้ตัวไหนบ้างก็ตอบตัวนั้น อย่างดูช้อยแล้วเรามีเรียนคือ reports = รายงาน ส่วน showed เป็นศัพท์เหมือนของ appear = show up (ปรากฏตัว)

77           We have known each other for a long time and we are closely ______ .

1 divided

2 split

3 cracked

4 related

ถาม        เรารู้จัาซึ่งและกันเป็นเวลานานและเราก็ ______ อย่างใกล้ชิด

ตอบ 4     บทที่ 6 หน้า 93

1 แบ่ง หาร 2 แยกออก          3 แตกออก             4 สัมพันธ์

เดาจากที่เรามีเรียนตัวเดียวคือ related to = associated (เกี่ยวข้อง สัมพันธ์)

78 ______ must be aware of chemicals in food.

1 Products

2 Designers

3 Consumers

4 Conductors

ถาม         _____ ต้องตระหนักถึงสารเคมีในอาหาร

ตอบ 3 บทที่ 3 หน้า 45

1 ผลิตภัณฑ์          2 นักออกแบบ 3 ผู้บริโภค     4. ผู้นำทาง

เดามีเรียนตัวเดียวคือ consumers = users – ผู้บริโภค ผู้กิน ผู้ใช้

79           That boy ______ his hand of help.

1 rises

2 is raising

3 picks

4 pushes

ถาม        เด็กผู้ชายคนนั้น ______ มือของเขาเพื่อขอความช่วยเหลือ

ตอบ 2 บฑที่ 1 หน้า 13

1 ยก (กริยาไม่มีกรรม) 2 กำลังบก 3 เก็บ  4 ผลัก ดัน

มีเรียนตัวเดียวคือ raise = lift = ยกขึ้น เป็นกริยามีกรรม

80           They wore ______ because they caught a cold.

1 helmets

2 masks

3 mascots

4 berets

ถาม        พวกเขาใส่ ______ เพราะพวกเขาเป็นหวัด

ตอบ 2 บทที่ 4 2 หน้า 29

1 หมวกนิรภัย 2 หน้ากาก 3 ตัวนำโชค 4 หมวกบาเรต์

เห็นกริยา wore (wear wore worn = สวมใส่) ก็เดาศัพท์นี้ได้เลยหรือเดาว่ามีเรียนตัวเดียว

คือ mask – facial camouflage = หน้ากาก

81 Toxic chemical from farms _______ the water.

1 surveyed

2 polluted

3 contained

4 nourished

ถาม        สารเคมีที่เป็นพิษจากฟาร์มทำให้นํ้า                                    .

ตอบ 2 บทที่ 2 หน้า 29

1 สำรวจ 2 ทำให้เป็นมลพิษ 3 บรรจุ   4 มีคุณค่าทางโภชนาการ

82           Bananas are abundant in this season of the year.

1 healthy

2 plentiful

3 various

4 delicious

ถาม        กล้วยมีมากมายในถดูนี้ของปี

ตอบ2 บทที่ 10 หน้า168

1 แข็งแรง 2 มากมาย อุดมสมบูรณ์ 3 หลากหลาย 4 อร่อย

abundant = plentiful 9 in great supply = มากมาย อุดมสมบูรณ์

83           New plants are different because of their ______ .

1 variation

2 consumption

3 mutation

4 generation

ถาม        พืชต่าง ๆที่เทิตใหม่จะแดกต่างกินเพราะ ______ ของมัน

ตอบ 3 บทที่ 4 หน้า 58

1 ความหลากหลาย 2 การบริโภค 3 การกลายพันธุ์           4 รุ่น

84           Women’s organization requested the death sentence as a severe punishment for a rape case.

1 devotion

2 dedication

3 injection

4 retribution

ถาม        องค์กรสตรีเรียกร้องให้มีการลงโทษที่รุนแรงด้วยการประหารชีวิตสาหรับคดีข่มขืน

ตอบ 4 บทที่ 9 หน้า 153

1 การอุทิศตน        2 การอุทิศตน        3 การฉีดยา           4 การลงโทษ

punishment       =             retribution          =             การลงโทษ             ส่วนศัพท์

devotion              =             dedication           =             การอุทิศตน            เสียสละ

85           Are you familiar with that product?

1 accustomed

2 acquainted

3 interacted

4 known

ถาม        คุณคุ้นเคยกับสินค้านั้นไหม?

ตอบ 2 บทที่ 10 หน้า 168

1 เคยชิน 2 คุ้นเคย 3 ปฏิสัมพันธ์          4 เป็นที่รู้จัก

familiar with = acquainted with = คุ้นเคย เคยชิน ส่วน accustomed ตามด้วย to

86 _______ problems were the cause of her illness.

1 Nervous

2 Mental

3 Mind

4 Body

ถาม        ปัญหา ______ เป็นสาเหตุทำให้เธอไม่สบาย

ตอบ 2 บทที่ 11 หน้า 179

1 ทางประสาท       2 ทางจิตใจ 3 จิตใจ               4 ร่างกาย

เดามีเรียนตัวเดียวคือ mental – เกี่ยวกับทางจิต physical = เกี่ยวกับทางกาย

87           TV Viewers _______ their favorite singers.

1 greeted

2 threw

3 assumed

4 cheered

ถาม        ผู้ชมทางโทรทัศน์ ______ นักร้องที่โปรดปรานของพวกเขา

ตอบ 4 บทที่ 12 หน้า 210

1 ทักทาย 2 โยน    3 สันนิษฐาน          4 โห่ร้องให้กำลังใจ

88           Husband and wife are ______ according to the law.

1 equal

2 lovers

3 victims

4 enemies

ถาม        สามีและภรรยา _______ ตามกฎหมาย

ตอบ 1 บทที่ 1 หน้า 14

1 เท่าเทียมกัน       2 คู่รัก 3 เหยื่อ        4 ศัตรู

มีเรียนช้อย 1 และ 3 ที่ต้องตอบว่าสามีภรรยาเท่าเทียมกันตามกฎหมาย

89           Jane, the only daughter, _______ everything from her father.

1 delivered

2 lent

3 inherited

4 submitted

ถาม เจนซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียว _______ ทุกสิ่งทุกอย่างจากพ่อของเธอ

ตอบ 3 บทที่ 2 หน้า 29

1 ส่ง        2 ให้ยืม   3 ได้รับมรดก         4 ยื่น ส่งมอบ

มีเรียนคำศัพท์ในเล่มนี้ตัวเดียวคือ inherited = acquired the succession

90           Parks are _______ property.

1 private

2 personal

3 public

4 national

ถาม        สวนสาธารณะเป็นทรัพย์สิน _______

ตอบ 3 บทที่ 3 หน้า 47

1 เอกชน ส่วนตัว 2 ส่วนบุคคล 3 ส่วนรวมสาธารณะ 4 ของชาติ เรามีเรียนคำศัพท์ตัวเดียวคือ public = social, general = สาธารณะ ส่วนรวม

91           The ______ on her cupcakes is amazing.

1 design

2 style

3 pattern

4 garnish

ถาม         ______ บนคัพเค้กของเธอเป็นที่น่าทึ่ง

ตอบ 4 บทที่ 4 หน้า 58

1 การออกแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ    4. สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร

เรามีเรียนคำศัพท์ตัวเดียว คือ garnish = decoration = สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร

92           The lack of ______ made them release him from jail.

1 report

2 evidence

3 track

4 example

ถาม        การขาด ______ ทำให้พวกเขาต้องปล่อยเขาออกจากเรือนจำ

ตอบ 2 บฑที่ 5 หน้า 78

1 รายงาน              2 หลักฐาน             3 เส้นทาง               4 ตัวอย่าง

evidence = data, fact = หลักฐาน

93           I have to _______ my husband before making any decision.

1 revise

2 consult

3 suggest

4 request

ถาม        ฉันต้อง ______ สามีของฉันก่อนที่จะทำการตัดสินใจใด ๆ

ตอบ 2

 1. แก้ไขใหม่ 2 ปรึกษา 3 แนะนำ 4 เรียกร้อง

94           Police seized many kinds of _____ from the warehouse.

1 appearance

2 people

3 vehicles

4 motors

ถาม        ตำรวจยึด_______หลายประเภทจากคลังสินค้า

ตอบ 3 บทที่ 7 หน้า 117

1 การปรากฏตัว    2 ผู้คน    3 ยานพาหนะ        4 เครื่องยนต์

เดาได้เลยว่ามีเรียนคำศัพท์ตัวเดียวคือ vehicle = conveyance = ยานพาหนะ

95           Many _______ say that the price of gold will touch 20,000 baht at the end of the year.

1 interns

2 apprentices

3 experts

4 instructors

ถาม         จำนวนมากกล่าวว่าราคาทองคำจะแตะที่ราคา 20,000 บาทปลายปีนี้

ตอบ 3

1 นักศึกษาฝึกหัด 2 ผู้ฝึกงาน               3 ผู้เชี่ยวชาญ        4 อาจารย์

ก็เดาได้อีกเหมือนกันว่าเรียนศัพท์ตัวเดียว คือ experts = ผู้เชี่ยวชาญ

96           The camp ______ was flooded.

1 site

2 location

3 point

4 1 and 2 are correct

ถาม         _______ ค่ายพักแรมถูกน้ำท่วม

ตอบ 4 บทที่ 6 หน้า 93

1 สถานที่ตั้ง คำเล 2 สถานที่ตั้ง ทำเล 3 จุดประสงค์ 4 ถูกทั้ง 1และ2

site = place, location = ทำเล ที่ตั้ง

97           Her dress is not _______ , so she cannot go inside the temple.

1 suitable

2 stylish

3 fit

4 wonder

ถาม        ชุดของเธอไม่ ________ ดังนั้นเธอจึงไม่สามารถเข้าไปในวัดได้

ตอบ 1 บทที่ 10 หน้า 168

1 เหมาะสม 2 ทันสมัย          3 พอดี    4 สงสัย

มีเรียน appropriate = suitable = เหมาะสม

98 _______ from some fruit are very low when compared with fried food.

1 Activities

2 Calories

3 Necessities

4 Balances

ถาม         ______ จากผลไม้บางชนิดน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารทอด

ตอบ 2 บทที่ 11 หน้า 180

1 กิจกรรม              2 แคลอรี่ 3 สิ่งจำเป็น            4 ความสมดุล

99           The wounds of the diabetes patients are hard to _______ .

1 vow

2 heal

3 create

4 dedicate

ถาม        แผลของผู้ป่วยโรคเบาหวานยากที่จะ ______ .

ตอบ 2     บทที่ 9 หน้า 154

1 สาบาน                2  รักษา เยียวยา   3 ก่อให้เกิด            4 อุทิศตน

heal = treatment, cure = รักษา เยียวยา

100         The price of this product is high because of its ________  number.

1 especially

2 sufficient

3 limited

4 specific

ถาม        ราคาของสินค้าตัวนี้สูงเพราะจำนวน _______ ของมัน

ตอบ 3 บทที่ 10 หน้า 167

1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 เพียงพอ          3 จำกัด  4 เฉพาะเจาะจง

101         Clothes and medicines are the most _______ .

1 possibilities

2 essentials

3 maintenance

4 services

ถาม        เสื้อผ้าและยารักษาโรคเป็น _______ มากที่สุด

ตอบ 2 บทที่ 11 หน้า 179

1 ความเป็นไปได้   2 สิ่งจำเป็น            3 การบำรุงรักษา   4 บริการ

มีเรียนตัวเดียวคือ essentials (n) = necessity = สิ่งจำเป็น

102         Many foreign business firms dare not invest in Thailand.

1 shops

2 companies

3 institutions

4 organizations

ถาม        บริษัทต่างชาติจำนวนมากไม่กล้าที่จะลงทุนในประเทศไทย

ตอบ 2     บทที่ 6 หน้า 92

1 ร้านค้า 2 บริษัท 3 สถาษัน 4 องค์กร

company = business firm = บริษัท

103         Not many students ______ the money that they borrowed.

 1. revised 2. lends 3. returned 4. lifted

ถาม        นักศึกษาจำนวนไม่มาก ______ เงินที่พวกเขาได้ยืมไป

ตอบ 3 บทที่ 1 หน้า 14

1 ทบทวน 2 ให้ยืม 3 คืน       4 ยกขึ้น

มีเรียนตัวเดียว return = send back, take back = คืน กลับคืน ส่วน raise = lift = ยกขึ้น

 1. There are many valuable stamps at the stamp _______ .

1 dimension

2 convention

3 exhibition

4 evaluation

ถาม        มีแสตมป์ที่มีค่าจำนวนมากใน ______ แสตมป์

ตอบ 3 บทที่ 2 หน้า 29

1 มิติ       2 ธรรมเนียม          3 การแสดงนิทรรศการ 4 การประเมิน

exhibition = exposition = การแสดงนิทรรศการ

105         His parents _______ that he move back home.

1 asked

2 demanded

3 questioned

4 needed

ถาม        พ่อแม่ของเขา ______ ให้เขาย้ายกลับมาบ้าน

ตอบ 2 บทที่ 3 หน้า 46

1 ขอร้อง 2 เรียกร้อง             3 ถาม     4 ต้องการ

เดาศัพท์ที่เรียนคือ demand + that = ask (for), want, request = เรียกร้อง

106         Durian ______ became residential area.

1 yards

2 grounds

3 orchards

4 lands

ถาม         ______ ทุเรียนกลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัย

ตอบ 3 บทที่ 4 หน้า 58

1 สนาม  2 พื้นดิน 3 สวนผลไม้           4 ที่ดิน

มีเรียนศัพท์ตัวเดียว คือ orchards = fruit gardens = สวนผลไม้

107         Chinese New Year is a/an ______ when employees will get extra money.

 1. occasion 2. relation 3. function          4. intention

ถาม        ร้นตรุษจีนเป็น        ที่ลูกจ้างจะไต้รับเงินพิเศษ

ตอบ 1     บทที่ 5 หน้า 78

 1. โอกาส 2. ความสัมพันธ์ 3. หน้าที่ 4. ความตั้งใจ

occasion = opportunity = โอกาส

108         One former Prime Minister used to tell reporters who ______ him “Go home, son.”

1 requested

2 interviewed

3 asked

4 announced

ถาม        อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งเคยบอกภับผู้สื่อข่าวที่ ______ ท่านว่า “กลับบ้านไปเถอะ”

ตอบ 2 บทที่ 6 หน้า 93

1 เรียกร้อง             2 สัมภาษณ์           3 ขอร้อง 4 ประกาศ

มีเรียนตัวเดียวคือ interviewed = สัมภาษณ์ ส่วน requested, asked เป็นศัพท์เหมือนของ demand เท่านั้น

109         Chatting while driving is forbidden because it is not _____ .

1 scarce

2 dangerous

3 risky

4 safe

ถาม        การคุยในขณะที่กำลังขับรถเป็นที่ต้องห้ามเพราะมันไม่ ______ .

ตอบ 4 บทที่ 7 หน้า 11

มีเรียนช้อย 1 และ 4 แต่ที่ถูกคือ safe = secure, not dangerous = ปลอดภัย

110         He was in trouble because he had no self ________ .

1 rule

2 discipline

3 foretell

4 overcome

ถาม        เขามีปัญหาเพราะเขาไมมี ______ ของตัวเอง

ตอบ 2

1 การปกครอง 2 ระเบียบวินัย 3 ทำนาย 4 เอาชนะ

มีเรียนตัวเดียวคือ discipline = ระเบียบวินัย

111         His ______ showed that he was a drug addict.

1 announcement

2 notice

3 sheet

4 record

ถาม         ________ ของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาติดยาเสพติด

ตอบ 4 บทที่ 12 หน้า 213

1 การประกาศ       ข้อสังเกต 3. แผ่น ผืน           4 การบันทึก

เดา มีเรียนตัวเดียวคือ record = บันทึก ประวัติ

112         His ______ of paintings are on show.

1 collections

2 demonstrations

3 functions

4 positions

ถาม         ______ ภาพวาดของเขาได้รับการแสดงโชว์

ตอบ 1     บทที่ 2 หน้า 29

1 ของสะสม 2 การสาธิตให้เห็น           3 หน้าที่  4 ตำแหน่ง

มีเรียนตัวเดียวคือ collection = assemblage = ของสะสม

113         We have a good ______ with our neighbor.

1 function

2 conjunction

3 relationship

4 intention

ถาม        พวกเรามี ______ ที่ดีกับเพื่อนบ้าน

ตอบ 3 บทที่ 11 หน้า 180

1 หน้าที่ 2 การเสื่อม              3 ความสัมพันธ์ 4 ความตั้งใจ

มีเรียนตัวเดียวคือ relationship = connection = ความสัมพันธ์

114         Please______ your belongings before leaving.

1 send

2 check

3 devote

4 search

ถาม กรุณา _____ สิ่งของของคุณก่อนลุกออกไป

ตอบ 2 บทที่ 12 หน้า 212

1 ส่ง        2 ตรวจสอบ           3 อุทิศตน               4 ค้นหา เสาะหา

มีเรียน check = examine = ตรวจสอบ

115         The flooded _____ the rice fields.

1 plumped

2 picked

3 saved

4 damaged

ถาม        น้ำท่วม _____ นาข้าว

ตอบ 4 บทที่ 2 หน้า 29

1 ทำให้อ้วนขึ้น       2 เก็บ 3 ทำให้ปลอดภัย        4 ทำให้เสียหาย

damaged = spoil = ทำให้เสียหาย ส่วน saved เป็นศัพท์เหมือนของ rescued

116         We guaranteed that this food is produced by natural ______.

1 procedure

2 method

3 process

4 All are correct

ถาม        พวกเรารับประกันว่าอาหารนี้ได้รับการผลิตด้วย _____ ทางธรรมชาติ

ตอบ 4 บทที่ 3 หน้า 45

1 ขึ้นตอน                2 กระบวนการ       3 วิธีการ 4 ถูกทุกข้อ

เราเรียน process = procedure, method = ขึ้นตอน กรรมวิธี กระบวนการ

117         A good  ______ with help patients recover quickly.

1 health

2 diet

3 tablet

4 drug

ถาม         _____ ที่ดีจะช่วยให้ผู้ป่วยหายเป็นปกติอย่างรวดเร็ว.

ตอบ 2 บทที่ 4 หน้า 58

1 สุขภาพ 2 อาหาร               3 เม็ดยา 4 ยา

มีเรียน diet = food = อาหาร

118         His forebears worked hard.

1 relatives

2 ancestors

3 successors

4 comrades

ถาม        บรรพบุรุษของเขาทำงานหนัก

ตอบ 2 บทที่ 5 หน้า 78

1 ญาติ 2 บรรพบุรุษ              3 ผู้สืบทอด             4 เพื่อน

forebears = ancestors = บรรพบุรุษ

119         It is a/an _______ here that the junior should obey the senior.

1 convention

2 relation

3 generalization

4 audition

ถาม  เป็น _____ ของที่นี่ว่ารุ่นน้องควรเชื่อฟังรุ่นพี่

ตอบ 1     บทที่ 1 หน้า 14

1 ธรรมเนียมปฏิบ้ติ               2 ความสัมพันธ์ 3 รุ่น            4 การได้ยิน

มีเรียนตัวเดียวคือ convention = tradition = ธรรมเนียมประเพณี

120         If you can _____ him, it will be good for both of you.

1 devote

2 forgive

3 foretell

4 overcome

ถาม        ถ้าคุณสามารถ _____ เขา มันจะดีสำหรับคุณทั้งสองคน

ตอบ 2     บทที่ 9 หน้า 154

1 อุทิศตน               2 ยกโทษให้อภัย    3 ทำนาย 4 เอาชนะ

มีเรียน forgive = pardon = ยกโทษ ให้อภัย

Advertisement