การสอบภาค 2 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Advertisement

Choose the correct answer.

Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง)

Advertisement

  1. She’d rather you ______ home.

1 come

2 are coming

Advertisement

3 came

4 had come

Advertisement

ตอบ 3 หน้า 148 ข้อนี้เป็นเรื่องกลุ่มสมมติที่ขึ้นประโยคด้วยคำต่อไปนี้ให้ตอบกริยาซ่องที่ 2 ออก ทุกเทอม 1- 2 ข้อ จำไปได้เลย

If only    >

Advertisement

It’s time  >

It’s about time >                                            S + V2

It’s high time that >

He’d rather  >

I think it would be a good idea if >

ตรงกับ She’d rather S + V2 ก็คือ came

2              I think it would be a good idea if you _____ smoking.

1 are stopping

2 stop

3 had stopped

4 stopped

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 1 เพิ่มเติม เป็นลักษณะเดียวกันคือ กลุ่มสมมติ I think it would be a good idea if + S + V2 ก็คือ stopped

3              It’s important that you _____ in this room.

1 have not drink

2 not drink

3 did not drink

4 had not drink

ตอบ 2 หน้า 149 เป็นเรื่องกลุ่มคำที่ยกเว้น ให้ตอบส่วนหลังเป็นกริยาซ่องที่ 1 ไม่ผัน(ไม่เติม s, es, ed, ing) ,yกออก 1 ข้อ ได้แก่

S +is/was   important    that                    S + VI

essential

necessary

imperative

urgent

It is important that          ตอบ drink มี not เอา not ไว้หน้า

4              Drug addiction among Thais ______ a high level now.

1 reached

2 is reaching

3 will reach

4 has reached

ตอบ 2 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) กับเหตุการณ์ หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด เดามักมีคำบอกเวลาจำนะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at the/this moment จึงตอบ is reaching

5              Bangkok _______ one of the big cities in the world.

1 is being

2 will be

3 is

4 was

ตอบ 3 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทำทุกวัน ประโยคที่เป็นสำนวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีคำบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays , every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น สำหรับข้อนี้ไม่มีคำบอกเวลา ก็ออกลักษณะโจทย์แบบนี้ทุกเทอม ก็คือประโยคที่เป็นจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างข้อนี้ “กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่ง ในเมืองใหญ่หลาย ๆ เมืองในโลก” เป็นจริงก็ตอบ is เป็น V1 ในรูป Present Simple Tense ส่วนใหญ่ประโยคจะเป็น verb to be (is/are)

6              What _____  the capital of Australia?

1 is

2 was

3 has been

4 will be

ตอบ 1 ลักษณะเดียวกับข้อ 5 ที่ผ่านมา คือไม่มีคำบอกเวลาแต่เป็นการถามในปัจจุบันว่า เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียคืออะไร ก็ถามในปัจจุบัน ตอบ is

7              For two days, Tom ______ a sore throat.

1 will have

2 has had

3 had

4 has

ตอบ 2 หน้า 68 ใช้Present Perfect (S + has/have + V3) แสดงเหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดำเนินต่อไปในอนาคต ออกสอบทุกเทอม จำคำบอกเวลาไว้ เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็วๆนี้), lately, yet, already, ever, how long ,all day (ตลอดวัน)

สำหรับข้อนี้มีคำบอกเวลาคือ for two years (เป็นเวลา 2 ปี) ตอบ has had

8              When John was young, his parents _____ rich.

1 will be

2 have   been

3 was

4 were

ตอบ 4 หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense ( S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วใน อดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคำบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in+ ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday เป็นต้น สำหรับโจทย์ข้อนี้มีคำบอกใบ้คือ When John was ซึ่งเป็นกริยาช่องที่ 2 เป็นอดีต เล่า เรื่องราวสมัยที่จอห์นเป็นหนุ่ม ส่วนหลังก็ต้องตอบเป็นอดีตเช่นกันก็คือ V2 ประธาน his parents เป็นพหูพจน์ก็ตอบ were

9              It’s high time we _____ dinner.

1 have

2 had

3 are having

4 have had

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1 เพิ่มเติม เป็นกลุ่มคำสมมุติ It’s high time ตอบ V2 = had

10           While my mother _____ the fire alarm rang.

1 was cooking

2 were cooking

3 cooks

4 cooked

ตอบ 1 หน้า 53 เห็น as หรือ while เป็น 2 เหตุการณ์ ให้เดาปัจุบันคู่กับปัจจุบัน และอดีตคู่กับอดีต ดูสูตร ออกทุกเทอมในการเชื่อม while หรือ as มีทั้งปัจจุบันและอดีต

1              While S + is/am/are VIng, S + V1

As

2              While   S + is/am/are Ving, S + is/am/are Ving

3              While   S + was, were Ving, S + V2

4              While/As S + was, were Ving, S + was/were Ving

5              S + V2   while S + was/were Ving

as

จากโจทย์ตรงกับสูตรที่ 3 ให้จำหลังคำเชื่อม While ตอบรูป Continuous Tense (is, am, are, was, were + Ving) นั่นเอง จึงตอบ was cooking เป็นอดีตเพราะส่วนหลังก็เป็นอดีต rang เป็น V2

11           The weather tomorrow cold and dry.

1 are

2 have

3 will be

4 would be

ตอบ 3 หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + will/shall + VI) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคำบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น หรับข้อนี้ มีคำว่า tomorrow (พรุ่งนี้เป็นอนาคต)

12           After Peter ______ his work, he went home.

1 had finished

2 has finished

3 finishes

4 finished

ตอบ 1 สูตรการเชื่อมด้วย before, when, after ออกสอบทุกเทอม แต่คำเชื่อมไว้ต้นประโยคหรือไว้กลางประโยคก็ได้

1              S + had V3 before            S              +             V2

2              S + V2   after      S              +             had V3

3              Before +S+V2    ,               S              +             had V3

4              After + S +had V3,            S              +             V2

5            When +S + V2 , S + had V3

จากโจทย์เทียบสูตรตรงกับสูตรที่ 4 ยก After ไว้ต้นประโยค สังเกตให้มาแล้วส่วนหลังคือ went เป็น V2 ฉะนั้นส่วนหน้าก็ตอบเป็นอดีต ช้อยไหนเป็นปัจจุบันอย่างช้อย 2 และ 3 ผิด แหง ๆ เราก็ตอบ had finished เป็น Past Perfect แสดงเหตุการณ์เกิดก่อน หรือจำสูตรไปเลย

13           At present, who ______ the most popular singer?

1 is

2 am

3 are

4 be

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 5 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลา At present ในปัจจุบัน จึงตอบ is ไม่รู้ว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ต้องตอบเป็นเอกพจน์ก่อน คือ is

14           If there is no rain, all plants  ______ .

1 will die

2 die

3 might die

4 1 and 2 are correct

ตอบ 4 ดูสูตรการใช้If มี 4 แบบ จำให้ได้ออกสอบทุกเทอม สำหรับข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 3

1              If             S              +             V1           ,               S              +             V1

2              If             S              +             V1           ,               S              +             will V1

3              If             S              +             V2           ,               S              +             would/could + V1

4            If            S            +          had V3     ,             S             +            would have V3

ข้อนี้โจทย์สามารถตอบตรงกับสูตรที่ 1 และ 2 ได้เลย เพราะเราเห็นส่วนหน้าให้มาเป็น is คือ V1 ส่วนหลังสามารถตอบ V1 คือ die และ will V1 คือ will die สำหรับวิชานี้ถ้ามีช้อย 4 ถูกหมด หรือถูกทั้ง 2 ช้อยก็ตอบได้เลย

15           _______ I a chef, I would cook every day.

1 Am

2 Were

3 Was

4 Will

ตอบ 2     เป็นเรื่องการตัด if ออกไป มีสูตรที่ 3 และ 4 ของ if สำหรับข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 3

โดยสังเกตจากหลัง that boy ไม่ได้มีกริยาช่องที่ 3 เลย ฉะนั้นแสดงว่าเป็นสูตร ที่ 3 ยก Were ขึ้นหน้าประธาน และส่วนหลังคู่กันคือ would V1

3              Were     + S +      ………  ,  S + would V1

4              Had        + S + V3             , S + would/could have V3

(3)           Were     I                                                 would cook

16           If it _____, it ______ cold.

1 will rain; will be

2 will rain; is

3 rained , will be

4 rains; will be

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 14 เพิ่มเติม การใช้ If สำหรับข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 2

2              If S + V1       ,         S + will V1

ตอบ rains                        will be

17           You _______ the meeting last week.

1 will miss

2 have missed

3 miss

4 missed

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 8 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลาคือ last week (สัปดาห์ที่แล้ว) เป็นอดีตตอบ

Past Simple Tense คือ V2 = missed

18 If I ______ here, I ______ to the market.

1 live; would walk

2 lived; will walk

3 lived; would walk

4 live; walk

ตอบ 3 ดูคำอธิบายในข้อ 14 เพิ่มเติมตรงกับ If สูตรที่ 3

3   If   S +     V2,          S + would/could + V1

ตอบ            lived                 would walk

19           If your friends come, _____ you _______ here?

1 will; be

2 should; be

3 shall; being

4 were; be

ตอบ 1     ดูคำอธิบายข้อ 14 เพิ่มเติม ตรงกับ if สูตรที่ 2

2              If    S    +    V1 ,    S    +     will     V1

come              ตอบ will be เป็นประโยคคำถามก็เลยยก will ไว้หน้าประธาน you

20 I _______ at this time tomorrow.

1 have taught

2 going to teach

3 might teach

4 will be teaching

ตอบ 4 หน้า 107 – 108 ใช้ Future Continuous Tense (S  + will/shall be + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตและระบุเวลาที่แน่นอนไว้ เช่น (at) this time tomorrow, tomorrow evening สำหว้บข้อนี้มีคำบอกเวลาคือ at this time tomorrow ก็ตอบ will be teaching

21           After Adam _____ for four years, he graduated.

1 studied

2 had studied

3 has studied

4 studies

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 12 เพิ่มเติม เหมือนกันคือเชื่อมด้วย after ตอบ had V3 = had studied

22           She required that I  _____ home.

1 returned

2 return

3 shall return

4 returning

ตอบ 2 เป็นคำกริยายกเว้นที่มี 5 ตัวเห็นแล้วตอบข้างหลังเป็นกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน คือกริยาไม่เติม s/ed เลย เช่น ask, want ถ้าเป็น Verb to be ต้องเป็น be

23           She wishes she _______ dance

1 can

2 could

3 should

4 would

ตอบ 2 หน้า 147 เป็นการใช้ wishes เป็นกริยาช่องที่ 1 ตอบหลังกริยาช่องที่ 2 คือ could มาจาก can ผันเป็นอดีตคือ could

24           By 2017,I ______ for 40 years.

1 will have taught

2 will teach

3 will have been teaching

4 1 and 3 are correct

ตอบ 4 หน้า 112 ใช้ Future Perfect Tense (S + will/shall + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + will/shall + have been Ving) กับคำบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คำว่า “by” (ประมาณ ราว ๆ ) เช่น..by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by then และมีคำ “for” แสดงต่อเนื่องของการกระทำ เป็นต้น ฉะนั้นจึงตอบสามารถข้อย 1 และ ช้อย 3 ได้ ถูกทั้ง 2 ช้อย

25           Bob _____ to my brother now.

1 talks

2 is talking

3 will talk

4 has talked

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 2 เพิ่มเติม เจอคำบอกเวลาคือ now

26           There ______  a football match this morning.

1 has been

2 will be

3 is

4 was

ตอบ 4 มีคำบอกเวลาคือ this morning (เมื่อเช้านี้) แสดงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว แล้วมาเล่าอีกทีหนึ่ง ตอบเป็น Past Simple Tense (V2) = was

27           Tonight when my husband comes back. I ______ .

1 will sleep

2 will be sleeping

3 shall sleep

4 would sleep

ตอบ 2 หน้า 108 ตอบ           Future Continuous Tense (S + will/shall be + Ving) กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอนาคต โดยเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่จะเป็น Future Continuous Tense และอีกเหตุการณ์เกิดซ้อนจะเป็น Present Simple Tense (S + V1) ดูตัวอย่างอื่นเป็นลักษณะเดียวกัน

– Tomorrow when Tom comes, I will be sleeping.

(พรุ่งนี้เมื่อทอมมา ฉันจะกำลังหลับอยู่)

28           Jane _____ on her work for three hours.

1 concentrates

2 concentrated

3 will concentrate

4 has concentrated

ตอบ 4 ดูคำอธิบายในข้อ 7 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลา for three hours

29           Will you _____ me your car?

1 lending

2 to lend

3 lent

4 lend

ตอบ 4 ข้อนี้ไม่ได้ยาก จากประโยคคำถามยก Will ให้มาแล้ว กริยาช่วย will ตามด้วยกริยา ช่องที่ 1 เสมอ จึงตอบ lend (ถ้าไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นกริยาช่องที่ I ก็สังเกตจาก lending ที่ เติม ing ตัด ing ออกก็เป็นกริยาช่องที่ 1 คือ lend)

30           He _____ at this time tomorrow.

1 would work

2 will be working

3 going to work

4 should be worked

ตอบ 2 ดูคำอธิบายในข้อ 20 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลาคือ at this time tomorrow

31           Last semester, Sak _____ an A in English 1002.

1got

2 gets

3 will get

4 has got

ตอบ 1     ดูคำอธิบายในข้อ 8 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลาคือ last semester (เทอมที่แล้ว) เป็นอดีตก็ตอบ V2 = got (มาจาก get got got/gotten)

32           Elizabeth asked her daughter ______ she liked cakes.

1 if

2 whether

3 unless

4 1 and 2 are correct

ตอบ 4 หน้า 203 – 204 เป็นเรื่อง Indirect speech โดยเรารู้จากกริยา asked (ถาม) แสดงว่ามาจากประโยคคำถามเดิม โดยเป็นประเภท yes-no question จะต้องเชื่อมด้วย if หรือ whether (หรือไม่) ได้ทั้ง 2 ตัวจึงตอบถูกทั้ง 2 ในช้อย 4 ถ้าสงสัยเทียบดู มาจาก ประโยคเดิมดังนี้

Direct Speech (คำพูดทางตรง) : Elizabeth asked her daughter, “Do you like cakes?” ทำเป็น Indirect (มาเล่าอีกที) คือ Elizabeth asked her daughter if/whether she liked cakes.

33           I ______ send her a card on her birthday.

1 will

2 shall

3 going to

4 1 and 2 are correct

ตอบ 4 ดูจากตัวเลือก will หรือ shall (ซึ่งใช้กับประธาน I ได้) ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 อยู่ที่โจทย์คือ send ได้เลย จึงตอบถูกทั้ง 2 ช้อย ส่วน going to เลยไม่ได้ ต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้า เช่นถ้าเป็น am going to ก็ถูกด้วย

34           At this time last year, she ______ for a car factory.

1 works

2 worked

3 has worked

4 was working

ตอบ 4 หน้า 53 ใช้ Past Continuous Tense (S + was/were +Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กำสังดำเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งมักจะมีคำบอกเวลาในอดีตด้วย เช่น (at) this time last year, at 9 p.m. last night ออกทุกเทอม 1- 2 ข้อ ข้อนี้มีคำบอกเวลา at this time last week จึงตอบ was working

35           Paul ______ rich since 1998.

1 becomes

2 became

3 will become

4 has become

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 7 เพิ่มเติม จากคำบอกเวลา since (ตั้งแต่) ใช้Present Perfect Tense – has become

36           I _____ call you later tonight.

1              might

2              would

3              going to

4              will

ตอบ 4 ดูคำอธิบายในข้อ 7 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลาคือ tonight (คืนนี้) เป็นอนาคต ก็ตอบ will

37           Let’s eat out, ______ ?

1              shall you

2              shall we

3              will you

4              would you

ตอบ 2 หน้า 174 – 175 เป็นเรื่อง tag-question ที่ให้ตอบส่วนหาง โดยกำหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ สำหรับข้อนี้เป็นกรณียกเว้น ด้วยการขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ จำออกบ่อย เช่น

–               Let’s go home, shall we? ขึ้นต้นด้วย Let’s ให้ตอบ shall we อย่างข้อนี้

–               Clean the table, will you? ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 ให้ตอบ will you

38           Peter’s teacher asked him ______ .

1 why he absent

2 why absent was he

3 why absent

4 why he was absent

ตอบ 4     ดูคำอธิบายข้อ 32 เพิ่มเติม ข้อ 32 เป็น yes-no question จึงเชื่อมด้วย if/whether แต่ข้อนี้ก็มี asked แสดงว่ามาจากประโยคคำถามเติมเหมือนกัน แต่มีจาก wh-question เรา รู้ได้จากตัวเลือกมีให้ why ทุกช้อย แล้วให้เรียงต่อจาก why ก็ต้องเรียงแบบเหมือน ประโยคบอกเล่าธรรมดาเพราะเครื่องหมายคำพูดหรือคำถามหายไปแล้วในประโยค indirect ฉะนั้นเรียงแบบธรรมดาคือ S + กริยาช่องที่2 ได้เลย คือ why he was …..

ดูเพิ่มเติมจากต้นตอ Direct speech (คำพูดทางตรง)

– Peter’s teacher asked him, “Why was he absent?”

Indirect Speech คือ Peter’s teacher asked him why he was absent.

39           Jane ______ to England last month.

1 went

2 goes

3 is going

4 has gone

ตอบ 1     ดูคำอธิบายข้อ 8    เพิ่มเติม มีคำบอกเวลาคือ last month เป็นอดีตตอบ V2 = went

40           The police warned him _____ here.

1 not park

2 not to park

3 park not

4 to park not

ตอบ 2     หน้า 205 – 206      เรารู้จากกริยา warn (เตือน) แสดงว่าเป็นประโยค Indirect speech ที่มาจากเดิมของประโยคคำสั่ง ขอร้อง กล่าวเตือน แนะนำ ทำเป็น Indirect จะมีกริยาเช่น “asked, request (ขอร้อง) , ordered, commanded (สั่ง), advised (แนะนำ) , warned (เดือน) จะต้องเชื่อมด้วย to + V1 ถ้ามี not ให้ใส่ข้างหน้าเป็น not to + V1 ฉะนั้นข้อจึง ตอบ not to park ดูเพิ่มเติมจาก Direct Speech (คำพูดทางตรง)

– The police warned him, “Don’t park here”

ทำเป็น Indirect : The police warned him not to park here.

41           Jim ______ to the party.

1 wasn’t invited

2 did not invite

3 had not invited

4 was not inviting

ตอบ 1 หน้า 159 -1 60 เป็น Passive Construction (Verb to be + V3) ในรูปของ Past Simple (V2) ทำเป็น Passive = was invited (ถูกเชิญ) ทำเป็นปฏิเสธ ไม่ได้ถูกเชิญ wasn’t invited ในที่นี้หมายถึง จิมได้รับเชิญ คือถูกเชิญ มีคนเชิญจิม จึงใช้รูป Passive

42           English ______ all over the world.

1 spoken

2 speaks

3 will speak

4 is spoken

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 41 เพิ่มเติม เป็นลักษณะเดียวกัน โดยดูจากกริยา speak ว่าภาษาอังกฤษพูดเองไม่ได้ จะต้องถูกพูดกัน ใช่โครงสร้าง Passive Construction (verb to be + V3) สำหรับข้อนี้เป็นประโยคที่เป็นจริงมาจาก Present Simple Tense (V1) เมื่อทำเป็น Passive จะเป็น is spoken

43           A lot of highways _______ .

1 will build

2 are building

3 are going to be built

4 are going to build

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 41 เพิ่มเติม เราสามารถรู้อีกทางหนึ่งว่าถ้าประธานเป็นสิ่งของอย่างข้อนี้ highway (ถนนหลวง) จะต้องถูกสร้าง เพราะสร้างเองไม่ได้แน่ จึงตอบในรูปของ Passive Construction ที่มีรูปลงท้ายด้วยกริยาช่องที่ 3 เสมอ ฉะนั้นจากกริยาช่องที่ 1 คือ build ผันเป็น built

44           His boss _____ Jim if he could see her off at the airport.

1              said to

2              asked

3              talked

4              say to

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 32 เพิ่มเติม ส่าหรับข้อนี้ให้ส่วนหลังมา เราสังเกตจากคำเชื่อมด้วย if แสดงว่าเป็น Indirect Speech ที่มาจากประโยคคำถาม กริยาส่วนหน้าก็ต้องเป็น asked (ถาม) สังเกตถามสลับข้างกับข้อ 32 ที่ผ่านมา

45           Every student ______ class regularly.

1              attend

2              attends

3              attended

4              are attending

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 5 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลา regularly (อย่างสมํ่าเสมอ เป็นประจำ) ใช้Present Simple Tense (S + V1) และประธาน Every student เป็นเอกพจน์ จึงตอบ attends

46           Sam _______ a cold last week.

1              has

2              had

3              will have

4              has had

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 8 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลาอดีตคือ last week จึงตอบ V2 = had

47           I ______ something wrong lately?

1              Do; done

2              Has; done

3              Have; done

4              Will; do

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 7 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลา lately (หมู่นี้ เร็วๆ นี้) ตอบ Present Perfect Tense (S + has/have + V3) = have done

48           Bananas ______ all over Asia.

1              grow

2              have grown

3              are grown

4              are growing

ตอบ 3     ดูคำอธิบายข้อ 42 เพิ่มเติมว่า กล้วยปลูกเองไม่ได้ จะต้องถูกปลูก จึงใช้รูป Passive ถูกกระทำในโครงสร้าง verb to be + V3 = are grown

49           His new sports car______  stolen last week.

1              is

2              will be

3              was

4              has been

ตอบ 3     ดูคำอธิบาย1ข้อ 42 เพิ่มเติม ประธาน car (รถ) เป็นสิ่งของจะต้องถูกขโมย เป็นรูปถูกกระทำเหมือนข้อ 42 ที่ผ่านมา ใช้โครงสร้าง verb to be + V3 = was stolen ที่โจทย์มี V3 (stolen) อยู่แล้ว จึงตอบ was อดีตด้วยเพราะท้ายโจทย์มี last week เป็นอดีต

51           Usually, children _______ afraid of a loud noise.

1 will be

2 have been

3 are

4 were

ตอบ 3     ดูคำอธิบายข้อ 5 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลา usually ใช้ Present Simple Tense และประธาน children เป็นพหูพจน์จึงตอบ are (V1)

52           Thai luxurious car _______ to the boss.

1 belong

2 belongs

3 is belonging

4 have belonged

ตอบ 2 หน้า 39- 40 คำกริยาบางตัวจะไม่ใช้ในรูปของ Ving ให้ตอบ V1 และกริยาผันตามประธานด้วย เช่น

1              กริยาที่แสดงการรับรู้ เช่น feel, hear, notice, recognize, see, smell, taste, observe, like, love, hate, want, appear, hope, dislike, look

2              กริยาเกี่ยวกับจิตใจ เช่น agree, appreciate, assume, believe, expect, forget, perceive, realize, recall

3              กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของเช่น belong, owe, own, possess

4              กริยายกเว้นตัวอื่น ๆ เช่น concern, consist, contain, hold, matter, seem, sound เป็นต้น ฉะนั้นกริยาจึงตอบช่องที่ 1 คือ belongs เอกพจน์ตามประธานเอกพจน์

53           Did you ______ that car?

1 bought

2 buy

3 buying

4 to buy

ตอบ 2 ในประโยคคำถามที่มี verb to do (do, does, did) มาช่วยแล้ว จะตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมอ คือ buy ไม่ต้องมี to หรือลงท้าย ing

54           When Jim was a boy, he _______ late.

1 speak

2 spoke

3 speaks

4 will speak

ตอบ 2     ดูคำอธิบายในข้อ 8 เพิ่มเติม เป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต When Jim was เป็น V2 อดีตฉะนั้นก็ตอบอดีตด้วยคือ V2 = spoke

55           Now there _____ a broken car on the street.

1 will be

2 has had

3 is

4 was

ตอบ 3 คำบอกเวลา now ที่ผ่านมาใช้ Present Continuous Tense แต่ตัวเลือกข้อนี้ไม่มี ก็คิดเลยว่า คำว่า now หมายถึง ปัจจุบัน ก็ต้องตอบปัจจุบันคือ V1 เท่านั้น จึงตอบ is

56           Your salad is delicious. I ____ it very much.

1 will like

2 liked

3 likes

4 like

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 52 เพิ่มเติม กริยา like ไม่นิยมใช้ ing ตอบรูปธรรมดา หรืออธิบายง่าย ๆ ก็คือดูส่วนหน้ามี is (V1) แสดงถึงปัจจุบัน ฉะนั้นส่วนหลังก็ตอบปัจจุบันด้วยคือ V1 และ ประธาน I กริยา ตอบ like  ไม่ต้องเติม S เพราะประธาน I สามารถเป็นได้ทั้ง เอกพจน์และพหูพจน์

57           Take the car home for me, _____ ?

1 shall you

2 do you

3 will you

4 should you

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 37 เพิ่มเติม เป็นส่วนหางของประโยคคำถาม โดยขึ้นต้นประโยคเป็นกริยาช่องที่ 1 ให้ตอบ tag คงที่คือ will you

58           They sometimes ______ on Sundays.

1 go

2 went

3 will go

4 have gone

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 5 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลาคือ sometimes (เป็นบางครั้ง) ก็แสดงถึงเป็นประจำ ใช้ Present Simple Tense (S + V1) = go

59           Two days ago, I _____ a very good talk show.

1 am watching

2 have watched

3 watched

4 watch

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 8 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลา two days ago (เมื่อสองวันที่แล้วมา) เป็นอดีตใช้ Past Simple Tense คือ V2 = watched

60           Tim said Bob _____ a decision now.

1 will make

2 makes

3 made

4 make

ตอบ 2     หน้า 198 เห็นคำว่า said ก็เป็น Indirect Speech อีกแบบหนึ่ง สำหรับข้อนี้เป็นกรณีข้อยกเว้น แม้กริยาในประโยคหลักยังเป็น said แต่ถ้าประโยคย่อยพูดถึงสิ่งที่เป็นปัจจุปันก็ยังคงรูปเป็น Present Simple Tense (V1) จากโจทย์มี now แสดงปัจจุบัน ฉะนั้นกริยาในประโยคย่อยจะยังคงเป็นรูปกริยาช่องที่ 1 ดูตัวอย่างอื่นเพิ่มเติม

Direct speech : My teacher said, “The sun rises in the east.”

Indirect Speech: My teacher said that the sun rises in the east.

ประโยคย่อยส่วนหลังว่า “พระอาทิตย์ขึ้นในทิศตะวันออก” เป็นจริงเสมอ จึงยังคงใช้เป็นกริยา ช่องที่ 1 rises เหมือนเติม

61           Normally, the class _______ at 9:00.

1 begin

2 begins

3 has begun

4 had begun

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 5 เพิ่มเติม      มีคำบอกเวลา normally เป็นปกติ ประจำใช้Present Simple

Tense (S + V1) = begins

62 _______ far did he walk?

1 When

2 How

3 Why

4 Where

ตอบ 2 หน้า 172 – 173 เป็นการตั้งคำถามประเภท Wh-question แบบนี้ก็ออกข้อสอบประมาณ 2-3 ข้อทุกเทอม สำหรับข้อนี้ไม่ยากเพราะมีคำว่า far (ไกล) แสดงการถามว่าไกลแค่ไหน คือ How + adj. ได้ เช่น How long, How far, How old, How big เป็นต้น ก็ออกบ่อย เหมือนกัน

63           My brother ______ his residence twice since 2010.

1 moved

2 is moved

3 has moved

4 will move

ตอบ 3     ดูคำอธิบายข้อ 7 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลาคือ since ตอบ Present Perfect Tense (S + has/have + V3) = has moved

64           If you _______ less, you will be skinny.

1 ate

2 eats

3 eat

4 will eat

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 14 เพิ่มเติม เราเห็นส่วนหลัง will be แสดงว่าส่วนหน้าตอบกริยาช่องที่ 1 และประธานเป็น you กริยาไม่ต้องเติม s จึงตอบ eat (V1)

65           At this time last week. Jane ______ in this company for 10 years.

1 works

2 will work

3 had worked

4 was working

ตอบ 4     ดูคำอธิบายในข้อ 34 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลาคือ at this time last week

66           Many subways  _______.

1 are building

2 will build

3 are going to build

4 are going to be built

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 43 เพิ่มเติม เป็นลักษณะเดียวกันคือถูกกระทำ ลงท้ายด้วยกริยาช่องที่ 3 ก็ คือ built

67           The man died after he ______ for one year.

1 suffers

2 suffered

3 had been suffering

4 has been suffering

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 21 เพิ่มเติมเหมือนกันคือเชื่อมด้วย after โดยยกไว้กลางประโยค มี died เป็น V2 อดีต ฉะนั้นลง after ก็ต้องเป็นอดีตที่ตอบไว้ในข้อ 21 นั้นเป็น Past Perfect Tense (S +had V3) ในข้อนี้ไม่มีก็เอาใกล้เคียงที่แทนกันได้คือ Past Perfect Continuous Tense (S + had been Ving) ได้เลย = had been suffering

68           The workers _______ at the building site since 9:00 a.m.

1 work

2 worked

3 are going to work

4 have been working

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 7 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลา since ตอบ Present Perfect Tense (S + has/have V3) ไม่มีก็ตอบใกล้เคียงแทนกันได้คือ Present Perfect Continuous Tense (S + has/have been Ving) แทนได้เลย แบบนี้จะมีออกทุกภาคเหมือนกันตอบแทนกันได้ ออก 1 ข้อนะ

69  ______ cried for help?

1 Whom

2 Which

3 Who

4 Whose

ตอบ 3     เป็นประโยคคำถาม จะเห็นว่าที่โจทย์มีกริยาหลักคือ cried ก็ตอบ Who ได้เลยเพราะ Who + กริยาเสมอ เช่นตัวอย่างอื่น Who is the prime minister of Thailand now?

70           Tom  _______ some lines to Mary this morning.

1 sends

2 sent

3 will be sent

4 was sent

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 8 เพิ่มเติม คำบอกเวลา this morning เมื่อเข้านี้เป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตตอบ V2 คือ sent มาจาก send sent sent (ส่ง)

71           A motorcycle hit her while she ______the street.

1 crossed

2 was crossing

3 crosses

4 were crossing

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 10 เพิ่มเติม เชื่อมด้วย while ยกไว้กลางประโยค

  1. S + V2    while     S + was/were Ving

hit                    ตอบ was crossing

72 ______ car do you like?

1 Who

2 Whom

3 Whose

4 How

ตอบ 3 ประโยคคำถาม Whose + คำนาม ตรงกับโจทย์ Whose car (รถของใคร)

73 This is a non-smoking area. Smoking ______ not allowed.

ตอบ1 เดาได้ว่าประโยคต่อเนื่องกัน ดูส่วนหน้าให้มาเป็นกริยาช่องที่ 1 คือ is เป็นปัจุบัน ส่วนหลังก็ตอบเป็นปัจจุบันด้วยคือ is ซึ่งตามด้วย is not allowed รูปถูกกระทำว่าการสูบบุหรี่ไม่ถูกอนุญาต

74           Your letters ______ yet.

1 haven’t sent

2 haven’t been sent

3 are sent

4 are being sent

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 7 เพิ่มเติม มีคำบอกเวลา yet ตอบ Present Perfect Tense (S + has/have + V3) คงเหลือช้อยที่ 1 และ 2 แล้วมาดูตรงประธานเป็นสิ่งของ (letters จดหมาย) จะต้องถูกส่ง เพราะส่งเองไม่ได้ใช้รูปโครงสร้าง Passive ถูกกระทำก็คือ has/have been + V3 ตรงกับช้อยที่ 2 คือ haven’t been sent

  1. He smiled as if he ______ the contest.

1 won

2 should win

3 would win

4 had won

ตอบ 4     หน้า 147 – 148 เป็นเรื่อง as if/ as though

1    S+ V1              as if/as though  S + V2

2    S + V2             as if/as though  S + had V3

smiled   ตอบ had won

 

Part II: Vocabulary (คำศัพท์)

76           His mother ______ him for being lazy.

1 accused

2 forgot

3 refused

4 forgave

แม่ของเขา ______ เขาที่เกียจคร้าน

ตอบ 4 บทที่ 9 หน้า 154

1 กล่าวหา              2 ลืม       3 ปฏิเสธ 4 ยกโทษให้อภัย

ข้อนี้เดาได้ด้วยการดูว่ามีคำศัพท์ที่เรียนในวิชานี้ ENG 1002 ตัวไหนที่เรียนก็ตอบตัวนั้น อย่างช้อยข้อนี้เรามีเรียนตัวเดียวคือ forgive (forgave) ยกโทษ ให้อภัย ก็ตอบได้เลย

77           Tom has been working as a ______ for over ten years.

1 connection

2 reporter

3 beast

4 bystander

ถาม        ทอมได้ทำงานเป็น _______ เป็นเวลามากกว่าสิบปี

ตอบ 2 บทที่ 6 หน้า 92

1 ความเกี่ยวข้อง   2 ผู้สื่อข่าว 3 สัตว์โลก           4 คนสัญจรผ่านไปมา

78           There is a ______ park near my house.

1 edible

2 public

3 genetic

4 bereaved

ถาม   มีส่วน  ______ อยู่ใกล้บ้านของฉัน

ตอบ 2 บทที่ 3 หน้า 47

1 สามารถกินได้    2 สาธารณะ ส่วนรวม 3 เกี่ยวกับพันธุกรรม 4 สูญเสีย

79           I told him my _____ toward the work yesterday.

1 appliance

2 academy

3 attitude

4 ancestor

ถาม        ฉันบอกเขาเกี่ยวกับ ______ของฉันที่มีต่องานเมื่อวานนี้

ตอบ 3 บทที่ 3 หน้า 47

1 เครื่องมือเครื่องใช้ 2 สถากันการศึกษา 3 ทัศนคติ  4 บรรพบุรุษ

ศัพท์ attitude มักตามด้วย toward

80           It was only a _______ ; he did not intend to blame her.

1 strength

2 fortune

3 coincidence

4 understanding

ถาม กันเป็นเพียงแค่_____  เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะตำหนิเธอ

ตอบ 3 บทที่ 8 หน้า 138

1 แข็งแรง                2 โชคชะตา            3 เหตุบังเอิญ          4 ความเข้าใจ

81 The committee tried to ______ Joe to accept the proposal.

1 convince

2 control

3 appear

4 greet

ถาม        คณะกรรมการพยายามที่จะ ______ โจให้ยอบรับข้อเสนอ.

ตอบ 1 บทที่ 5 หน้า 78

1 โน้มน้าว ทำให้เชื่อ 2 ควบคุม 3 ปรากฎตัว       4 ทักทาย

82           A good  will ______ make a task easier to go.

1 function

2 system

3 duty

4 reason

ถาม        ______ ที่ดีจะทำให้งานไปได้ง่ายขึ้น

ตอบ 2 บทที่ 9 หน้า153

1 หน้าที่  2 ระบบ   3 หน้าที่  4 เหตุผล

83           There is still no  _______ for some diseases.

1 profession

2 curable

3 treatment

4 appearance

ถาม        ยังคงไม่มี  _____ สำหรับโรคบางชนิด

ตอบ 3     บทที่ 7 หน้า 118

1 อาชีพ 2 สามารถรักษาได้  3 การรักษา 4 การปรากฎตัว

84           Snakes are _______ to me. I don’t like them.

1 active

2 calorific

3 mental

4 abominable

ถาม งู ______ สำหรับฉัน ฉันไม่ชอบพวกมัน

ตอบ 4 บทที่ 5 หน้า 77

1 กระตือรือร้น ว่องไว            2 ให้แคลอรี่ 3 ทางจิตใจ        4 น่ารังเกียจ ขยะแขยง

85           When the road is slippery. It’s difficult to _______ a car.

1 force

2 control

3 catch

4 capture

ถาม        เมื่อถนนลื่น มันยากที่จะ ______ รถ

ตอบ 2 บทที่ 7 หน้า 118

1 บังคับ   2 ควบคุม 3 จับ      4 จับกุม

86           Electrical tin openers are important _______ in the kitchen.

1 machines

2 techniques

3 appliances

4 engines

ถาม        เครื่องเปิดกระป๋องไฟฟ้าเป็น ______ ที่จำเป็นในห้องครัว

ตอบ3 บทที่ 7 หน้า 118

1 เครื่องจักร 2 เทคนิค           3 เครื่องมือ เครื่องใช้              4 เครื่องยนต์

87           Tomorrow the committee will have to ______ more applicants.

1 fetch

2 gaze

3 improve

4 interview

ถาม        พรุ่งนี้คณะกรรมการจะต้อง ______ ผู้สมัครอีก

ตอบ 4 บทที่ 6 หน้า 93

1 ไปรับมา 2 เพ่ง จ้อง 3 ปรับปรุงให้ดีขึ้น 4 สัมภาษณ์

88           He has no _____ to arrest him; he is not a policeman.

1 power

2 order

3 course

4 support

ถาม        เขาไม่มี _____ ที่จะจับกุมชายผู้นั้น เพราะเขาไม่ใช่ตำรวจ

ตอบ 1 บทที่ 8 หน้า 138

1 อำนาจ 2 สั่ง        3 เส้นทาง               4 สนับสนุน

89           Diseases _____ one’s health.

1 support

2 affect

3 enrich

4 spoil

ถาม        โรคต่าง ๆ _______ สุขภาพของเรา

ตอบ 2 บทที่ 7 หน้า 117

1 สนับสนุน             2 มีผลต่อ                3 ทำให้สมบูรณ์     4 ทำให้เสีย

90           He has a/an ______ to learn quickly.

1 reality

2 ability

3 infinity

4 excellence

ถาม เขามี ______ ในการเรียนรู้ได้เร็ว.

ตอบ 2 บทที่ 10หน้า167

1 ความจริง            2 ความสามารถ 3 ความไม่สิ้นสุด       4 ความยอดเยี่ยม

91           Many passengers could not ______ the plane crash.

1 revise

2 suffer

3 survive

4 save

ถาม        ผู้โดยสารจำนวนมากไม่สามารถ ______ จากเครื่องบินตก

ตอบ 3 บทที่ 11 หน้า 179

1 แก้ไขใหม่             2 ทุกข์ทรมาน         3 รอดชีวิต              4 ปกป้อง

92           I have good _______ ; they are helpful.

1 treatments

2 neighbors

3 vehicles

4 appliances

ถาม        ฉันมี _____ ที่ดี พวกเขาให้ความช่วยเหลือ

ตอบ 2     บทที่ 6 หน้า 93

1 การรักษา            2 เพื่อนบ้าน            3 ยานพาหนะ        4 เครื่องมือ เครื่องใช้

93           The political situation is very ______ now.

1 complex

2 perfect

3 comply

4 peaceful

ถาม        สถานการณ์ทางการเมืองเป็น ______ อย่างมากในปัจจุบัน

ตอบ 1     บทที่ 11 หน้า 179

1 ยุ่งยาก ซับซ้อน 2 สมบูรณ์แบบ 2 เชื่อฟัง 4 สงบ

94           We believe that everybody is ______ .

1 equal

2 popular

3 severed

4 various

ถาม        พวกเราเชื่อว่าทุกคน ______ .

ตอบ 1 บทที่ 1 หน้า 14

1 เท่าเทียมกัน        2 เป็นที่แพร่หลายนิยม 3 ขาดกระเด็น 4 หลากหลาย

95           Should we _____ our standard of education?

1 greet

2 forgive

3 enlarge

4 lower

ถาม        พวกเราควรจะ _____ มาตรฐานทางด้านการศึกษาของเราหรือไม่

ตอบ 3 บทที่ 5 หน้า 78

1 ทักทาย   2 ยกโทษให้อภัย  3 ขยาย เพิ่ม           4 ทำให้ลดลง

96 ________ people should be taken care of by the government.

1 Elderly

2 Clever

3 Awesome

4 Edible

ถาม        ผู้ ______ ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากรัฐบาล

ตอบ 1     บทที่ 1 หน้า 14

1 สูงอายุ 2 เฉลียวฉลาด       3 ดีเยี่ยม 4 สามารถทานได้

97           The crowd ______ the soldiers who dedicated their lives to their country.

1 fetched

2 honored

3 gazed

4 effected

ถาม        ฝูงชน ______ บรรดาทหารที่อุทิศชีวิตตนเองเพื่อประเทศของพวกเขา

ตอบ 2 บทที่ 12 หน้า 213

1 ไปเอามา             2 ให้เกียรติ นับถือ 3 เพ่ง จ้องมอง         4 ทำให้เกิดผลกระทบ

98           He ______ his house in a good condition.

1 stuffed

2 managed

3 maintained

4 connected

ถาม        เขา  ______ บ้านของเขาอยู่ในสภาพที่ดี

ตอบ 3 บทที่ 11 หน้า 180

1 บรรจุ    2 จัดการ 3 คงไว้รักษาไว้      4 เกี่ยวข้อง

99           Hand-shaking is a way of _____ .

1 controlling

2 affecting

3 greeting

4 interviewing

ถาม        การจับมือเป็นวิธีหนึ่งของ _______

ตอบ 3 บทที่ 1 หน้า 13

1 การควบคุม         2 การมีผลต่อ 3 การทักทาย 4 การสัมภาษณ์

100         Accidents sometimes happen because people _____ small details.

1 cross

2 devote

3 overlook

4 reflect

ถาม        บางครั้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะผู้คน _____ รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ

ตอบ 3 บทที่ 9 หน้า 153

1 ข้าม 2 อุทิศตน เสียสละ 3 มองข้าม  4 สะท้อน

101         He ______ home late last night.

1 returned

2 overlooked

3 devoted

4 forgave

ถาม เขา ______ บ้านดึกเมื่อคืน

ตอบ 1 บทที่ 1 หน้า 14

1 กลับ     2 มองข้าม              3 อุทิศตน                4 ยกโทษให้อภัย

102         Mary has a ______for singing.

1 characteristic

2 talent

3 present

4 1 and 2 are correct

ถาม        แมรี่มี ______ ในด้านการร้องเพลง

ตอบ 4 บทที่ 8 หน้า 137

1 คุณสมบัติ ลักษณะ 2 พรสวรรค์ 3 ของขวัญ    4 ถูกทิ้ง 1 และ 2

103         He is a living _____

1 mystery

2 promise

3 legend

4 tale

ถาม        เขาเป็น _____ ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่

ตอบ 3     บทที่ 9 หน้า 154

1 ความลึกลับ        2 สัญญา 3 ตำนาน เรื่องเล่าขาน 4 นิทาน

104         We should not ______ water by throwing garbage into it.

1 pollute

2 recycle

3 inherit

4 rescue

ถาม        พวกเราไม่ควรทำให้น้ำ  _____ ด้วยการทิ้งขยะลงไปในนํ้า

ตอบ 1     บทที่ 3 หน้า 45

1 ทำให้สกปรก เป็นมลพิษ    2 นำไปผ่านขบวนการแล้วกลับมาใช้ใหม่

3 ได้รับมรดก          4 ช่วยเหลือให้ปลอดภัย

105         The manager has done his duty ______ .

1 sufficiently

2 usually

3 effectively

4 quickly

ถาม        ผู้จัดการได้ทำหน้าที่ของเขา

ตอบ 3 บทที่ 8 หน้า 137

1 อย่างพอเพียง 2 เป็นปกติ  3 อย่างมีประสิทธิภาพ 4 อย่างรวดเร็ว

106         He has connection with many important persons.

1 exhibitions

2 links

3 artists

4 collections

ถาม        เขามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญ ๆ จำนวนมาก

ตอบ 2 บทที่ 6 หน้า 93

1 นิทรรศการ 2 ความเกี่ยวข้อง            3 จิตรกร 4 ของสะสม

connection = link = ความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์

107         Tim is famous for his great ability.

1 ill-famed

2 well-liked

3 well-known

4 appropriate

ถาม        ทิมมีชื่อเสียงในเรื่องความสามารถที่ยิ่งใหญ่ของเขา

ตอบ 3 บทที่ 2 หน้า 29

1 ชื่อเสียงในด้านไม่ดี 2 เป็นที่ชื่นชอบ 3 มีชื่อเสียง              4 เหมาะสม

famous = well-known = มีชื่อเสียง popular = well-liked = ชื่นชอบ

notorious = ill-famed = มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี

108         I became a member of this ______ long time ago.

1 balance

2 association

3 intimacy

4 conclusion

ถาม        ฉันเป็นสมาชิกของ ______ นี้นานมาแล้ว

ตอบ 2 บทที่ 4 หน้า 58

1 ความสมดุล        2 สมาคม องค์กร 3 ความใกล้ชิด 4 บทสรุป

109         She put her ______ money in that fund.

1 all

2 whole

3 entire

4 All are correct

ถาม        เธอฝากเงิน ______ ของเธอไว้ในกองทุนนั้น.

ตอบ 4 บทที่ 12 หน้า 213

ถูกหมด all = whole = entire = ทั้งหมด

110         Ancestors are persons we should pay respect to.

1 Forbears

2 Reporters

3 Crimes

4 Companies

ถาม        บรรพบุรุษเป็นบุคคลที่เราควรให้ความเคารพ

ตอบ 1 บทที่ 5 หน้า 78

1 บรรพบุรุษ           2 ผู้สื่อข่าว              3 อาชญากรรม 4 บริษัท

111         There are many factors that cause flooding.

1 ways

2 reasons

3 causes

4 methods

ถาม มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วม

ตอบ 3 บทที่ 10 หน้า 167

1 เพื่อนบ้าน            2 เหตุผล 3 สาเหตุ ปัจจัย      4 วิธี

112         How many companies do you have?

1 neighbors

2 business firms

3 appliances

4 offspring

ถาม คฺณมีกี่บริษัท

ตอบ 2 บทที่ 6 หน้า 92

1 เพื่อนบ้าน 2 บริษัท             3 เครื่องมือ เครื่องใช้              4 ทายาท

113         Some people consider mobile phones essential to their lives.

1 difficult

2 necessary

3 functional

4 different

ถาม        บางคนคิดว่าโทรศัพท์มือถือจำเป็นต่อชีวิตพวกเขา

ตอบ 2 บทที่ 11 หน้า 179

1 ยาก ลำบาก 2 จำเป็น 3 ทำหน้าที่     4 แตกต่าง

114         This is a huge building.

1 gigantic

2 serious

3 limited

4 familiar

ถาม        อาคารหลังนี้ใหญ่โต

ตอบ 1     บทที่ 5 หน้า 77

1 ใหญ่โต ขนาดใหญ่ 2 จริงจัง ร้ายแรง 3 จำกัด  4. คุ้นเคย

115         He examined his answers from the book.

1 checked

2 recorded

3 reviewed

4 reduced

ถาม        เขาตรวจคำตอบของเขาจากหนังสือ

ตอบ 1 บทที่ 12 หน้า 212

1 ตรวจสอบ 2 บันทึก 3 ทบทวน 4 ลด

116         Press the green button.

1 Push

2 Rescue

3 Return

4 Greet

ถาม        จงกดปุ่มสีเขียว

ตอบ 1 บทที่ 1 หน้า 13

1 กด บีบ 2 ช่วยเหลือ

3 คืน ริบคืน            4 ทักทาย

117         The number of products is limited.

1 displayed

2 fixed

3 shown

4 divided

ถาม        สินค้าจำนวนมากถูกจำกัด

ตอบ 2 บทที่ 10หน้า167 1 แสดงสาธิต 2 จำกัด 3 แสดงให้เห็น         4 แบ่งแยก

118         His parents were very pleased with his performance.

1 notable

2 remarkable

3 delighted

4 amazed

ถาม        พ่อแม่ของเขาพอใจในการแสดงของเขาอย่างมาก

ตอบ 3 บทที่ 12 หน้า213

1 เด่น สำคัญ         2 เด่น สำคัญ 3 พอใจ ยินดี 4 ประหลาดใจ

119         This company manufactures only Japanese cars.

1 demands

2 produces

3 recycles

4 advertises

ถาม        บริษัทนี้ผลิตแต่รถยนต์ญี่ปุ่นเท่านั้น

ตอบ 2 บทที่ 3 หน้า 45

1 เรียกร้อง 2 ผลิต

3 นำไปผ่านขบวนการแล้วนำมาใช้ใหม่ 4 โฆษณา

120         You should follow a very careful process in doing this.

1 environment

2 attitude

3 container

4 procedure

ถาม        คุณควรทำตามกระบวนการอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งในการทำสิ่งนี้

ตอบ 4 บทที่ 3 หน้า 45

1 สิ่งแวดล้อม         2 ทัศนคติ               3 ภาชนะ 4 กระบวนการ

process = procedure, method = กระบวนการ กรรมวิธี

 

Advertisement