ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน S/2559

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

Choose the correct answer.

Part I: Structure (ภาคโครงสร้าง)

1              Your eyeglasses _______ on the dining table, dear.

1 is

2 are

3 am

4 be

ตอบ 2 หน้า 350 คำนามที่แสดงเป็นคู่ๆ ถือว่าเป็นนามพหูพจน์ หรือเราดูว่า eyeglasses เป็นคำนามที่ลงท้ายด้วย s หรือ es โดยปกติทั่วไปเป็นคำนามพหูพจน์อยู่แล้วก็ตอบกริยาพหูพจน์ คือ are

2              Kar Siriyanto is an ______ from______ .

1 Indonesia; Indonesia

2 Indonesian; Indonesia

3 Indonesia; Indonesian

  1. Indonesian, Indonesian

ตอบ 2 หน้า 5 s คำนามเฉพาะที่เป็นชื่อประเทศ สามารถเป็นคำคุณศัพท์หรือคำนามที่หมายถึง “ประชากรหรือภาษา” ได้ด้วยการเติมปัจจัยท้ายคำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รูปคำ เช่น China —►Chinese, Brazil—►Brazilian, Germany —► German, Holland–► Dutch, Vietnam—►Vietnamese, Indonesia —► Indonesian สำหรับข้อนี้ไม่ยาก ช่องแรกให้ตอบเป็นพลเมืองว่าชาวอินโดนีเซีย (Indonesian) มาจากตามด้วยประเทศคือ Indonesia

3              Do you have _______ friends at school?

1 many

2 little

3 each

4 much

ตอบ 1 หน้า 101 -10 2 เป็นเรื่องคำนำหน้าคำนาม เราต้องรู้ว่าคำนามที่ให้มานั้นเป็นคำนามเอกพจน์ หรือพหูพจน์ ดูจากตัวเลือกมีผ่าเหล่าตัวเดียวคือ many ตามด้วยคำนามพหูพจน์ เช่น many friends, many students เป็นต้น ส่วน little, much ตามด้วยคำนามนับไม่ได้ เช่น little money, much money และ each ตามด้วยคำนามเอกพจน์ เช่น each student เป็นต้น

4 _______ book is very thick.

1 I

2 Those

3 A few

4 This

ตอบ 4 หน้า 86 – 88 เป็นเรื่องคำนำหน้าคำนาม โดยโจทย์ให้มา book เป็นคำนามนับได้เอกพจน์ สามารถนำหน้าได้คือ This โดยคำว่า This หรือ That ตามด้วยคำนามเอกพจน์เสมอ เช่น this boy, that book เป็นต้น ส่วน those, these, a few ตามด้วยคำนามพหูพจน์เสมอ เช่น those books, a few friends และ คำสรรพนาม I ตามด้วยกริยาได้เลย มาซ้อนตาม ด้วยคำนาม book ไม่ได้แน่ ๆ

5              Dan can play  ______ piano very well.

1 a

2 an

3 the

4 some

ตอบ 3 หน้า 74 ไม่มี article นำหน้าคำนามที่เป็นชื่อเกมส์และกีฬาต่าง ๆ เช่น

baseball               basketball           cricket   football golf

hockey ice-skating          soccer   squash  tennis

table tennis volleyball

สำหรับข้อนี้มี piano (เปียโน) ก็ใช้the นำหน้า

6              Cindy has just bought two ______ of longan.

1 kils

2 sets

3 schools

4 catches

ตอบ 1 หน้า 12-15 วัตถุนาม (Material Noun) ที่เป็นชื่อวัตถุ โลหะ ของแข็ง และของเหลว เป็น คำนามนับไม่ได้ ถ้าจะให้นับได้จะต้องอยู่ในรูปของหน่วยชั่ง ตวง วัด ภาชนะหรือเป็นกลุ่มเป็น ก้อนเป็นชิ้น เช่น two kilos of longan (ลำไยสองกิโล), two cups of coffee (กาแฟสอง ถ้วย), five bottles of beer (เบียร์ห้าขวด), two bars of chocolate (ช็อกโกแลตสองแท่ง) เป็นต้น

7              While scuba diving a Trang, we saw a _____ of cartoon fish.

1 group

2 cluster

3 school

4 team

ตอบ 3 หน้า 8-10 สมุหนาม (Collective Noun) คำนามที่แสดงเป็นกลุ่มของคนหรือสัตว์หรือสิ่งของที่มักมี of คั่น เช่น a school of cartoon fish (ปลาการ์ตูนฝุงหนึ่ง), a pair of shoes (รองเท้าคู่หนึ่ง), a team of football players (นักฟุตบอลทีมหนึ่ง) เป็นต้น

8              Mr. Brown is Preeda’s  ______ .

1 brother in law

2 in law brother

3 brother-in-law

4 in-law brother

ตอบ 3 หน้า 24 -25 คำนามประสม (Compound Noun) เป็นการนำคำสองคำหรือมากกว่ามา รวมกัน ซึ่งมีวิธีการทำให้เป็นคำนามประสมมีหลายวิธี เช่นบางตัวเขียนติดกัน lighthouse (ประภาคาร) greenhouse (เรือนกระจก) หรือ Ving + คำนาม โดย ving บอกหน้าที่ของ คำนามเช่น swimming suit (ชุดว่ายนํ้า) washing machine (เครื่องซักผ้า) ถ้ามีบุพบท เอาไว้หลังคำนาม เช่น brother-in-law (น้องเขย), two-day holiday (วันหยุดสองวัน) เป็นต้น

9              Cheating _____not allowed in the exam room.

1 is

2 am

3 be

4 were

ตอบ 1 หน้า 20 -21 ประธานที่เป็นรูป Ving อย่างเช่นโจทย์นี้ Cheating เป็นเอกพจน์ก็ตอบกริยาเอกพจน์ คือ is

10           We had _____ good time on the  island last month.

1 an

2 (blank)

3 a

4 the

ตอบ 3 หน้า 61 ให้article “a” ในกริยาดังนี้ “take/have “ เป็นสำนวนต่างๆ เช่น

take a walk (เดินเล่น)        have a good time (มีความสุข)

do a favor (ช่วยเหลือ)        be a shame (ละอายใจ)