การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

Advertisement

Choose the correct answer.

Part I: Structure (ภาคโครงสร้าง)

1              Your eyeglasses _______ on the dining table, dear.

1 is

2 are

3 am

4 be

ตอบ 2 หน้า 350 คำนามที่แสดงเป็นคู่ๆ ถือว่าเป็นนามพหูพจน์ หรือเราดูว่า eyeglasses เป็นคำนามที่ลงท้ายด้วย s หรือ es โดยปกติทั่วไปเป็นคำนามพหูพจน์อยู่แล้วก็ตอบกริยาพหูพจน์ คือ are

2              Kar Siriyanto is an ______ from______ .

1 Indonesia; Indonesia

2 Indonesian; Indonesia

3 Indonesia; Indonesian

  1. Indonesian, Indonesian

ตอบ 2 หน้า 5 s คำนามเฉพาะที่เป็นชื่อประเทศ สามารถเป็นคำคุณศัพท์หรือคำนามที่หมายถึง “ประชากรหรือภาษา” ได้ด้วยการเติมปัจจัยท้ายคำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รูปคำ เช่น China —►Chinese, Brazil—►Brazilian, Germany —► German, Holland–► Dutch, Vietnam—►Vietnamese, Indonesia —► Indonesian สำหรับข้อนี้ไม่ยาก ช่องแรกให้ตอบเป็นพลเมืองว่าชาวอินโดนีเซีย (Indonesian) มาจากตามด้วยประเทศคือ Indonesia

3              Do you have _______ friends at school?

1 many

2 little

3 each

4 much

ตอบ 1 หน้า 101 -10 2 เป็นเรื่องคำนำหน้าคำนาม เราต้องรู้ว่าคำนามที่ให้มานั้นเป็นคำนามเอกพจน์ หรือพหูพจน์ ดูจากตัวเลือกมีผ่าเหล่าตัวเดียวคือ many ตามด้วยคำนามพหูพจน์ เช่น many friends, many students เป็นต้น ส่วน little, much ตามด้วยคำนามนับไม่ได้ เช่น little money, much money และ each ตามด้วยคำนามเอกพจน์ เช่น each student เป็นต้น

4 _______ book is very thick.

1 I

2 Those

3 A few

4 This

ตอบ 4 หน้า 86 – 88 เป็นเรื่องคำนำหน้าคำนาม โดยโจทย์ให้มา book เป็นคำนามนับได้เอกพจน์ สามารถนำหน้าได้คือ This โดยคำว่า This หรือ That ตามด้วยคำนามเอกพจน์เสมอ เช่น this boy, that book เป็นต้น ส่วน those, these, a few ตามด้วยคำนามพหูพจน์เสมอ เช่น those books, a few friends และ คำสรรพนาม I ตามด้วยกริยาได้เลย มาซ้อนตาม ด้วยคำนาม book ไม่ได้แน่ ๆ

5              Dan can play  ______ piano very well.

1 a

2 an

3 the

4 some

ตอบ 3 หน้า 74 ไม่มี article นำหน้าคำนามที่เป็นชื่อเกมส์และกีฬาต่าง ๆ เช่น

baseball               basketball           cricket   football golf

hockey ice-skating          soccer   squash  tennis

table tennis volleyball

สำหรับข้อนี้มี piano (เปียโน) ก็ใช้the นำหน้า

6              Cindy has just bought two ______ of longan.

1 kils

2 sets

3 schools

4 catches

ตอบ 1 หน้า 12-15 วัตถุนาม (Material Noun) ที่เป็นชื่อวัตถุ โลหะ ของแข็ง และของเหลว เป็น คำนามนับไม่ได้ ถ้าจะให้นับได้จะต้องอยู่ในรูปของหน่วยชั่ง ตวง วัด ภาชนะหรือเป็นกลุ่มเป็น ก้อนเป็นชิ้น เช่น two kilos of longan (ลำไยสองกิโล), two cups of coffee (กาแฟสอง ถ้วย), five bottles of beer (เบียร์ห้าขวด), two bars of chocolate (ช็อกโกแลตสองแท่ง) เป็นต้น

7              While scuba diving a Trang, we saw a _____ of cartoon fish.

1 group

2 cluster

3 school

4 team

ตอบ 3 หน้า 8-10 สมุหนาม (Collective Noun) คำนามที่แสดงเป็นกลุ่มของคนหรือสัตว์หรือสิ่งของที่มักมี of คั่น เช่น a school of cartoon fish (ปลาการ์ตูนฝุงหนึ่ง), a pair of shoes (รองเท้าคู่หนึ่ง), a team of football players (นักฟุตบอลทีมหนึ่ง) เป็นต้น

8              Mr. Brown is Preeda’s  ______ .

1 brother in law

2 in law brother

3 brother-in-law

4 in-law brother

ตอบ 3 หน้า 24 -25 คำนามประสม (Compound Noun) เป็นการนำคำสองคำหรือมากกว่ามา รวมกัน ซึ่งมีวิธีการทำให้เป็นคำนามประสมมีหลายวิธี เช่นบางตัวเขียนติดกัน lighthouse (ประภาคาร) greenhouse (เรือนกระจก) หรือ Ving + คำนาม โดย ving บอกหน้าที่ของ คำนามเช่น swimming suit (ชุดว่ายนํ้า) washing machine (เครื่องซักผ้า) ถ้ามีบุพบท เอาไว้หลังคำนาม เช่น brother-in-law (น้องเขย), two-day holiday (วันหยุดสองวัน) เป็นต้น

9              Cheating _____not allowed in the exam room.

1 is

2 am

3 be

4 were

ตอบ 1 หน้า 20 -21 ประธานที่เป็นรูป Ving อย่างเช่นโจทย์นี้ Cheating เป็นเอกพจน์ก็ตอบกริยาเอกพจน์ คือ is

10           We had _____ good time on the  island last month.

1 an

2 (blank)

3 a

4 the

ตอบ 3 หน้า 61 ให้article “a” ในกริยาดังนี้ “take/have “ เป็นสำนวนต่างๆ เช่น

take a walk (เดินเล่น)        have a good time (มีความสุข)

do a favor (ช่วยเหลือ)        be a shame (ละอายใจ)

11           That is ______ dog.

1 I

2 my

3 me

4 mine

ตอบ 2     หน้า 117-118 บุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun)

Possessive adjective Possessive Pronoun
my

your

her

his                   >    มีคำนามตามหลัง

their

our

its

 

mine

yours

hers

his              >      ไม่มีคำนามตามหลัง

theirs

ours

its

 

 

–              Those are their books.

–              Those books are theirs.

–              Tom likes them.

จากโจทย์ที่ให้มามีคำนาม (dog) ฉะนั้นต้องตอบสรรพนามรูปแสดงความเป็นเจ้าของที่มี คำนามตามหลังก็คือพวก my, your, his, her 5 their, our จึงตอบ my

12           Suda is  _______ lawyer.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 1 หน้า 59 ใช้ article “a/an” นำหน้าคำนามที่แสดงอาชีพ มักตามหลัง verb to be เช่น a doctor (หมอ), a teacher (ครู), a psychiatrist (จิตแพทย์), an engineer (วิศวกร), a housewife (แม่บ้าน), a lawyer (ทนายความ) เป็นต้น

13           A: Where is Tony?

B:             _______ is talking to a customer, sir.

1 He

2 Him

3 His

4 Himself

ตอบ 1     ดูตารางในข้อ 11 ที่ผ่านมา เราดูจากโจทย์มีกริยา is แสดงว่าข้างหน้าตอบรูปประธานก็คือ He

14           After seeing the movie. I think King Naraesuan is  ______ leader of all.

1 the brave

2 the braver

3 a brave

4 the bravest

ตอบ 4 หน้า 173 -174 เป็นการเปรียบเทียบ เราเห็นคำว่า of all ของทั้งหมด แสดงว่าเป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่สามคนหรือมากกว่านั้น ให้ตอบขั้นสุด ด้วยการเติม est จากคุณศัพท์ brave เป็น bravest ขั้นสุด และใส่ the นำหน้า

15           I really like coffee, but I can’t have ______ each day.

1 many

2 a few

3 some

4 much

ตอบ 4     ดูคำอธิบายในข้อ 3 ที่ผ่านมา คำนำหน้าคำนาม โดย many, a few, some ตามด้วยคำนามนับได้พหูพจน์เสมอ ส่วน much ตามด้วยคำนามนับไม่ได้เอกพจน์เสมอ จึงตรงกับ much each day

16  _______ anybody agree with you, Somsak?

1 Do

2 Does

3 Is

4 Are

ตอบ 2     หน้า 98 คำที่ขึ้นต้นด้วยต่อไปนี้ให้ตอบกริยาเอกพจน์ เสมอ เช่น

Everyone, everybody, everything,

Someone, somebody, something              > + กริยาเอกพจน์ในข้อนี้ does

No one, Nobody,  Anybody, Nothing

Every, Each, Either, Neither

จากโจทย์ประธานขึ้นต้นด้วย Anybody ตอบกริยาเอกพจน์คือ Does เพราะเรามีกริยาหลักคือ agree แล้ว ทำเป็นประโยคคำถามยกไว้หน้าประธานได้คือ verb to do มาช่วยก็คือ Does

17           A: Who’s that?

B:            _______ is Martha.

1 I

2 We

3 She

4 It

ตอบ 4 หน้า 125 เป็นเรื่องคำสรรพนาม ดูจากตัวเลือก ถ้า I ใช้กับ am ส่วน We ใข้กับ are คงเหลือ ตัวเลือก 3 และ 4 เรามีเรียนว่าใช้สรรพนามขึ้นต้นด้วย It หมายถึง “คนนั้น/คนนี้” ก็ได้ เช่นข้อนี้ถามว่า นั่นใคร ผู้ตอบตอบว่า ฉันเอง มาร์ธา เราใช้ขึ้นต้นด้วยว่า It is Martha.

18           Preecha likes to speak to _____ .

1 he

2 himself

3 him

4 his

ตอบ 2 หน้า 122 – 123 คำสรรพนามที่แสดงสะท้อนตัวเอง สามารถทำหน้าที่เป็นกรรมตามหลังบุพบท ได้เช่น by himself, to himself จากข้อนี้ “ปรีดาชอบพูดกับตัวเอง”

19           A: Do you have _______ headache?

B: Yes, especially in the morning.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 1 หน้า 60 โรคเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่รุนแรง ใช้ “a” นำหน้า เช่น

a headache (ปวดหัว)        a cold (เป็นหวัด) a cough (ไอ)

a rash (เป็นผื่นคัน)               a sore throat (เจ็บคอ)

20           Who is ______ than Mario?

1 rich

2 richest

3 richer

4 very rich

ตอบ 3 หน้า 173 -174 เจอคำว่า than ใท้ตอบขั้นกว่าได้เลย เช่น bigger than, richer than, more beautiful than เป็นต้น

21           The promotion ________ to be very attractive to housewives.

1 appears

2 increases

3 appear

4 increase

ตอบ 1 หน้า 218-219 กริยา linking verb คือกริยาที่ตามด้วยส่วนขยายที่ไม่มีกรรมเช่นตามด้วย คำคุณศัพท์ (adjectives) ดูสูตร

appear  feel        keep      remain  stay

be           get         look       seem     taste

become               go           pass       smell     turn

come     grow      prove    sound

กริยา “appear/prove/seem” อาจจะตามด้วย to be แล้วจึงตามด้วยคำคุณศัพท์เช่น  appear to be จากโจทย์จึงตอบกริยา linking verb “appear”

22           “Pensri drives to work every day?

The underlined verb is a(n) ______ verb.

1 transitive

2 ditransitive

3 linking

4 intransitive

ตอบ 4 หน้า 216 ถามว่ากริยาที่ขีดเส้นใต้(drive) เป็นกริยาประเภทไหน

กริยาไม่มีกรรม (intransitive verb) สังเกตได้ง่าย คือดูหลังกริยา ถ้าไม่ใช่ประเภทคำนาม หรือสรรพนาม แสดงว่าเป็นกริยาไม่มีกรรม หรือหลังกริยาถ้ามีบุพบท (to, for, out, in) ตาม หรือ adv. ตามแสดงว่าเป็นกริยาไม่มีกรรม (intransitive verb) เช่นข้อนี้

–              I drive to work every day. (กริยา drive มี to ตาม เป็นกริยาไม่มีกรรม)

–              The dog is barking loudly. (กริยา bark มี adv.(loudly) ตามหลังเป็นกริยาไม่มีกรรม)

–              The boys kicked the ball. (หลังกริยา kicked มีคำนาม (the ball) ตามแสดงว่าเป็นกริยามีกรรม

23           Kanyarat was very _______  in the new innovations at the Motor Show.

1 interest

2 interested

3 interesting

4 interests

ตอบ 2 หน้า 218-219 คำคุณศัพท์ (Adjective) ตามหลัง verb to be (was) แล้วดูว่าประธานเป็นคน (Kanyarat ชื่อคน) แสดงว่าเธอแสดงความรู้สึกเราใช้รูป -ed เช่น interested (รู้สึกสนใจ), surprised (รู้สึกประหลาดใจ) แต่ถ้าประธานเป็นสิ่งของเช่น The book เราตอบ interesting (น่าสนใจ)

24           Joe showed his new bike ______ his friends.

1 to

2 for

3 in

4 with

ตอบ 1 หน้า 215 กริยาบางตัวเป็นกริยาที่มีกรรม 2 ตัวมารับได้ (double transitive verb) คือกรรมตรง และกรรมรองโดยกรรมตรง มักเป็นสิ่งของ และตามต้วยบุรพบท “to/for” แล้วตามด้วยกรรมตรง (คน) ดูสูตร ให้เรียงตามลำดับ อาจจะออก 1 ข้อ สามารถเขียนได้ 2 แบบ คือ

S + กริยา + กรรมตรง(สิ่งของ) + to/for + กรรมรอง(คน)

หรือ S + กริยา + กรรมรอง(คน) + กรรมตรง(สิ่งของ)

เช่น – Joe showed his new bike to his friends.

โจโชว์จักรยานคันใหม่ให้เพื่อน ๆ ของเขาดู

25           David has not ______ back yet.

1 comes

2 helps

3 come

4 helped

ตอบ 3     เราจะเห็นมีกริยา has จะต้องตามด้วยกริยาช่องที่ 3 เสมอ โดยกริยา come came come และตามด้วยบุพบท back คือ come back กลับมา เป็นกริยาที่เข้ากับโจทย์ได้

26           We can do many things to help  ______ .

1 poor

2 a poor

3 poors

4 the poor

ตอบ 4 หน้า 22 – 23 ทำคุณศัพท์ให้เป็นคำนามได้ด้วยการเติม the ข้างหน้าเป็น the + adj.

เช่น the old (คนแก่), the young (คนหนุ่มสาว), the poor (คนจน), the rich (คนรวย), the brave (ผู้กล้า), the blind (คนคาบอด), the homeless (คนไร้ที่อยู่), the sick (คน ป่วย) the disabled (คนพิการ), the wounded (คนบาดเจ็บ), the injured (คนบาดเจ็บ) โดยมีความหมายเป็นพหูพจน์

27           I really like _______ vase.

1 small that flower blue

2 flower small blue that

3 that small blue flower

4 blue flower that small

ตอบ 3 หน้า 276 หน้า 188 เป็นการเรียงคุณศัพท์ที่มีคุณศัพท์มาขยายคำนามหลายตัว โดยวางไว้ หน้าคำนาม คือคำนามหลักจะอยู่ขวามือของเรา ส่วนหน้าคำนามจะเป็นคุณศัพท์เรียงลำดับ ดังนี้

คำคุณศัพท์ + คำนาม

คำนำหน้านาม adj- บอกขนาด/คุณภาพ adj. บอกสี นามขยาย นามหลัก
a, an, the, this, that,those

my, your, his, her, their,

some, many

big, small, beautiful,

nice, old, young, new,

long, short, cheap

 

red, blue, pink, yellow, black, orange, green flower(ดอกไม้) vase (แจกัน)

 

28           ________ car would you like to buy?

1 Who

2 Which

3 Why

4 How

ตอบ 2 หน้า 149,154 ประโยคคำถาม ใช้ “which” หมายถึง สิ่งไหน อันไหน สามารถ which + นาม เช่น which car รถคันไหน

29           Sunisa enjoys her work in ______ .

1 the French film industry

2 film the French industry

3 French industry the film

4 film industry French the

ตอบ 1     ดูคำอธิบายในข้อ 27 ที่ผ่านมา

คำนำหน้านาม adj. บอกเชึ๋อชาติ นามขยาย นามหลัก
the French film industry

 

30           Which sentence contains a linking verb?

1              Einstein couldn’t count well.

2              She disliked her neighbor.

3              Bob turned 20 last Friday.

4              I can make it.

ตอบ 3     ดูคำอธิบายในข้อ 21 ที่ผ่านมา ถามว่าประโยคไหนมี linking verb โดยกริยา linking verb ได้แก่ feel, seem, keep, look, turn, appear, become, stay, remain, get, taste, smell โดยในตัวเลือกที่ 3 มีกริยา turn เป็น linking verb

31           A: ______ Ubon to work after her marriage?

B: No, she ought not to.

1 Ought

2 Should

3 May

4 Must

ตอบ 1 หน้า 243 – 245 เป็นเรื่องกริยาช่วย โดยดูจากโจทย์มีกริยา to work แสดงว่าเราต้องการหากริยาช่วยที่มี to ตามนั่นคือ ought โดย ought ตามด้วย to + V1 = ought to work ทำเป็นประโยคคำถาม ยก ought ไว้หน้าประธาน ส่วนตัวอื่น should, may, must จะไม่มี to ตาม

32           _________ you like to order something to drink, sir?

1 Need

2 Would

3 May

4 Have to

ตอบ 2 หน้า 248 – 249 กริยาช่วยที่มี like ตามได้นั่นก็คือ would เป็น would like หมายถึง อยากจะ ต้องการ

33           She always helps US  _______ seats for everyone.

1 arrange

2 arranges

3 arranged

4 arranging

ตอบ 1 หน้า 283 กริยา help สามารถมีรูปดังนี้

help + มีกรรมหรือไม่มีกรรม + V1 หรือ to V1 ก็ได้

ฉะนั้นกริยา help + กรรมคือ US ตอบตามด้วย V1 คือ arrange

34           Nick _______ marry Jane because he was very poor.

1 can’t

2 is able to

3 wasn’t able to

4 would

ตอบ 3 หน้า 234-235 จากประโยคเราเห็นกริยา was แสดงว่าประโยคเป็นรูปอดีต ฉะนันกริยาที่ตอบข้างหน้าก็ต้องเป็นรูปอดีตไปด้วยนั่นคือ wasn’t able to ส่วน can, is เป็นปัจจุบัน และ would ใช้ไม่ได้เป็นบอกเล่าว่าจะแต่งงาน ไม่เข้ากับประโยค ต้องเป็นรูปปฏิเสธ ว่าไม่สามารถแต่งงานได้เพราะเขายากจน

  1. _______ God bless all of you.

1 Have

2 Might

3 Ought

4 May

ตอบ 4 หน้า 239 กริยาช่วยที่ต้องการอวยพร ใช้ได้กับ May เท่านั้น เช่น May God bless you.

36           A: When could Ananda  ______ ?

B: Five years ago.

1 drives

2 drove

3 drive

4 driving

ตอบ 3 จากประโยคเราเห็นกริยาช่วย could แล้ว จะเป็น can หรือ could ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมอ เช่น can/could drive

37 All men ______ die one day.

1 has

2 have

3 will need

4 must

ตอบ 4 หน้า 250 เราเห็นที่โจทย์มีกริยาช่องที่ 1 คือ die กริยาที่สามารถตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ได้ก็คือ must นั่นเอง must + V1 = must die (ต้องตาย) ส่วนกริยา has, have ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่ถูก และ will need แสดงอนาคตก็ผิด เพราะประโยคต้องการบอกว่า ทุกคนก็ต้องตาย

38           “Jack gave her a red rose.”

The underlined verb is a(n) ______ verb.

1 transitive

2 linking

3 double transitive

4 intransitive

ตอบ 3 หน้า 215 กริยาบางตัวเป็นกริยาที่มีกรรม 2 ตัวมารับได้ (double transitive verb) คือกรรมตรง และกรรมรอง โดยกรรมตรง มักเป็นสิ่งของ และตามด้วยบุรพบท “to/for” แล้ว ตามด้วยกรรมตรง (คน) ดูสูตร ให้เรียงตามลำดับ อาจจะออก 1 ข้อ สามารถเขียนได้ 2 แบบ คือ

S + กริยา + กรรมตรง(สิ่งของ) + to/for + กรรมรอง(คน)

หรือ S + กริยา + กรรมรอง(คน) + กรรมตรง(สิ่งของ)

ประธาน กริยา กรรมตรง (สิ่งของ) to/for กรรมตรง (สิ่งของ)
Jack gave a red rose to her
John bought a diamond ring to his wife.

 

 

ประธาน กริยา กรรมรอง(คน) กรรมตรง(สิ่งของ)
Jack gave her a red rose.
John bought his wife a diamond ring.

 

ฉะนั้นเราเรียกกริยา gave ว่ามีกรรมสองตัว (double transitive verb)

39           The sad movie made Somsri _______ .

1 cry

2 cried

3 crying

4 to cry

ตอบ 1 หน้า 279 กริยาที่ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่มี to ที่มักออกประจำคือ กริยา let หรือ make (made) + กรรม + V1 เช่น

–              His parents let John stay late during weekends.

–              The cashier made me pay in cash.

ฉะนั้นข้อนี้มี make(made) + กรรม + V1 = cry

40           I need to get up ______ than I usually do tomorrow.

1 early

2 earlier

3 earliest

4 most early

ตอบ. 2    ดูคำอธิบายข้อ 20 ที่ผ่านมาเจอ than ตอบขั้นกว่า = earlier

41           She ______ reviews her lessons before going to bed.

1 always

2 hard

3 soon

4 outside

ตอบ 1 หน้า 310 คำกริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่ (Adverb of Frequency) ได้แก่ถี่บ่อย จนถึงไม่เลย เช่น always, usually, nearly, often, sometimes, occasionally, rarely, hardly, never เป็นต้น จะวางไว้หน้ากริยาหลักเสมอ ที่ถูกต้องสัมพันธ์กับโจทย์คือ always เป็นประจำ

42           I look forward to ______ from you in the near future.

1 hear

2 to hear

3 hears

4 hearing

ตอบ 4 หน้า 276 กริยาต่อไปนี้จะมีบุพบทตามและให้ตอบ Ving เช่น

approve of (พอใจ)             apologize for (ขอโทษ)      feel like (รู้สึกชอบ)

disapprove (ไม่พอใจ)        get/be used to (เคยชิน)   look forward to (รอคอย)

ฉะนั้น look forward to + Ving จึงตอบ hearing

43           James doesn’t work as ______ as he used to.

1 hard

2 hardly

3 harder

4 None is correct

ตอบ 1 หน้า 320 เป็นการเปรียบเทียบเท่ากัน โดยสังเกตจาก as ………. as ตรงกลางจะเป็น adj หรือ adv. อยู่ที่กริยา work ต้องตอบ adv. ทำหน้าที่ขยายกริยา work ว่า work hard (ทำงานหนัก) ตรงกลางระหว่าง as ………. as ห้ามใส่ er, est ต้องเป็นขั้นธรรมดา

44           Many students have tried _______ very hard for their final examination.

1 studied

2 to study

3 study

4 studies

ตอบ 2 หน้า 282 – 283 กริยาบางตัว เช่น remember/stop/try สามารถตามด้วย Ving หรือ to + V1 ได้โดยแสดงความหมายต่างกัน กริยา try + to V1 แสดงพยายามที่จะ

45           Don’t forget _______ off the lights before going our tonight.

1 switch

2 switched

3 switches

4 to switch

ตอบ 4 หน้า 280 คำกริยาที่ตาม infinite with to คือ to+ Verb1 ออกทุกเทอม

aim         endeavor            learn      opt         seek      appear

expect  long       plan       seem     arrange fail

manage   prepare             tend      attempt               forget   mean

pretend                want      choose happen need     prove

wish       decide  hope     neglect resolve

กริยา forget ตามด้วย to V1 = to switch

46           Direk shouldn’t have trouble  _____ his smart phone now.

1 uses

2 using

3 use

4 to use

ตอบ 2 หน้า 276 กลุ่มวลีบางตัว เช่น

Would you mind

have/has trouble             > + Ving ตอบ using

have/has difficulty

47           The children were watching cartoons ______ last night.

1 in their happily bedroom

2 their happily in bedroom

3 bedroom in their happily

4 happily in their bedroom

ตอบ 4     หน้า 315 ตำแหน่งการวางคำกริยาวิเศษณ์ (adv.) ที่มาขยายคำกริยาสำหรับข้อนี้คือขยาย กริยา watched

48           They really enjoy ______ to beaches.

1 go

2 goes

3 going

4 to go

ตอบ 3 หน้า 274 กริยาเหล่านี้ตามด้วย Ving ได้แก่

avoid     admit    delay     miss       resist     put off

enjoy    dread    carry      on           postpone            risk         keep

carry      fancy     regret   practice stop       go on

deny keep on finish         recall     suggest like

กริยา enjoy + Ving = going

49           Nobody ______where Jack is.

1 know

2 knows

3 knowing

4 to know

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 16 ที่ผ่านมา ประธาน Nobody, Somebody, Everybody ตอบกริยาเอกพจน์ เสมอ ก็คือ knows กริยาที่เติม S เป็นกริยาเอกพจน์

50           If you want to rent a car, please come ________.

1 carefully

2 really

3 inside

4 yesterday

ตอบ 3 หน้า 308 – 309 สถานวิเศษณ์ (Adverb of Place) คือ adv-ที่บอกสถานที่ เช่น here,there, inside, outside เป็นต้น จากประโยคว่า ถ้าคุณต้องการเช่ารถ กรุณาเข้ามาชมข้างใน ให้ตอบเป็นสถานที่ ก็คือ inside (ข้างใน) ส่วนตัวเลือกอื่น carefully, really เป็นคำวิเศษณ์บอกอาการ ท่าทาง ไม่เข้ากับประโยค

51           The number of tourists in Thailand _______ lower than that of last year.

1 is

2 are

3 be

4 being

ตอบ 1 หน้า 346 ขึ้นต้นด้วย The number of ดูสูตรการใช้ ออกทุกเทอม 1 ข้อ แต่มี 2 แบบข้อสอบออกสลับกันไป

A number of + นามพหูพจน์             + กริยาพหูพจน์

The number of + นามพหูพจน์         + กริยาเอกพจน์

สำหรับข้อนี้เป็นแบบแรกคือขึ้นด้วย The number of ตอบกริยาเอกพจน์คือ is

52           Star Wars _______ always my favorite movie.

1 be

2 being

3 is

4 are

ตอบ 3 หน้า 342 คำนามเฉพาะ เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อร้านอาหาร ชื่อภาพยนตร์ ให้สังเกตจากการขึ้นต้น ด้วยตัวอักษรใหญ่ เช่น Star Wars เป็นชื่อภาพยนตร์ที่โด่งดัง ตอบกริยาเอกพจน์คือ is

53           Economics  ________ a very interesting subject for Chalermchai.

1 is

2 am

3 are

4 to be

ตอบ 1 หน้า 43 – 44 คำนามบางตัวมีรูปเป็นพหูพจน์ แต่ตอบกริยาเอกพจน์เช่น ชื่อวิชา ชื่อโรค ชื่อเกม เช่น

mathematics      statistics               physics economics

measles (โรคหัด) mumps (โรคคางพูม) billiards          news (ข่าว)

Economics ถึงแม้ลงท้าย S เป็นชื่อวิชา ตอบกริยาเอกพจน์ is

54           Did you come back  ______ last night, Teerawit?

1 lately

2 late

3 more late

4 latest

ตอบ 2 หน้า 302 คำกริยาวิเศษณ์ (adv.) บางคำที่มีรูปเหมือน adj. เช่น

direct (directly) hard loud right straight  wrong

quick (quickly) late  fast  solo tight

คำว่า late หมายถึง สาย ดึก ส่วน lately หมายถึง หมู่นี้

จากโจทย์ต้องการถามว่า “คุณมาสายเมื่อคืนหรือเปล่า ธีรวัฒน์? จึงตอบ late

55           Somsri, not I, ______ promoted.

1 was

2 were

3 does

4 did

ตอบ 1 หน้า 340 ถ้าเจอประโยคที่มีเครื่องหมายคอมม่า (,) คั่น กริยาจะผันตามประธานข้างหน้า ออกสอบสูตรนี้ทุกเทอม

S , not, with, together with, + กริยาผันตาม S ข้างหน้า no less that, as well as…

กริยาผันตาม Somsri เป็นชื่อคนเดียวจึงตอบกริยาเอกพจน์ = was

56           Not only Wipa but you also _______ in love with the place.

1 is

2 was

3 are

4 been

ตอบ 3 หน้า 338 เป็นเรื่องกริยาสอดคล้องกับประธานตัวไหนดูสูตร ประโยคที่มีคำเชื่อมเหล่านี้กริยาจะผันตามประธานที่อยู่ใกล้ที่สุด

Either ……. ประธาน….or…ประธาน…

Neither….ประธาน….nor                  >. + กริยาผันตามประธานตัวที่อยู่ใกล้

Not only ……… but

จากโจทย์กริยาจะผันตามประธานที่อยู่ใกล้ก็คือ you ฉะนั้น กริยาที่ใช้กับ you ได้ก็คือ are

57           Some of the people ______ hard working.

1 is

2 are

3 be

4 to be

ตอบ 2 หน้า 333 ถ้าขึ้นต้นด้วยเหล่านี้ ตามด้วยคำนามพหูพจน์ กริยาที่ตอบก็เป็นพหูพจน์ ด้วย เช่น

All, Both, Few, Many

Some, Several, None    > of + คำนามพหูพจน์ + กริยาพหูพจน์

กริยาจะผันไปตามคำนามข้างหน้าคือ people เป็นคำนามรูปพหูพจน์กริยาก็ตอบพหูพจน์ เช่นกันคือ are

58           Neither of the houses _______ for sale.

1 is

2 am

3 are

4 be

ตอบ 1     ดูคำอธิบายในข้อ 16 ที่ผ่านมา ขึ้นด้นด้วย Neither of + คำนาม ตอบกริยาเอกพจน์คือ is

59           “Bob kicked the ball.”

The underlined words are the ______ of the sentence.

1 subject

2 verb

3 object

4 complement

ตอบ 3     คำที่ขีดเส้นใต้เป็นอะไรของประโยค

ง่ายมากเราก็ดูกริยาก่อนก็คือ kicked แล้วดูหลังกริยาเจอ the ball เราเรียนมาแล้วว่าถ้าเห็น a, an, the คำที่ตามมาคือคำนาม แสดงว่า the ball เป็นคำนามที่อยู่หลังกริยา ก็แสดงว่าเป็น กรรม เพราะคำนามทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมก็มี อยู่หลังกริยาแสดงว่าเป็นกรรม (object)

60           The tourist got seasick;  _______ , he vomited.

1 similarly

2 consequently

3 however

4 otherwise

ตอบ 2 หน้า 384- 386 ให้ตอบคำเชื่อมในประโยคความรวม (compound sentence)

similarly = ในทำนองเดียวกัน แสดงการคล้อยตามกัน

consequently = ผลที่ตามมา แสดงผลลัพธ์

however = อย่างไรก็ตาม  แสดงความขัดแย้ง

otherwise = มิฉะนั้น          แสดงความแย้ง

จากโจทย์ “นักท่องเที่ยวเมาคลื่น ……….. เขาอาเจียนออกมา”

ตอบ consequently ผลที่ตามมา

61           The girls didn’t enjoy the concert, ________ did their friends.

1 nor

2 or

3 so

4 yet

ตอบ 1 หน้า 384 – 386 เป็นการเติมคำเชื่อมความในประโยครวม (compound sentence) มี 7 ตัว ดังนี้ and, but, or, nor, yet, for, so มีให้ตอบบ่อยทุกเทอมเหมือนกัน

and        = และ     ใช้แสดงบอกข้อมูลเพิ่มเติม

but, yet =  แต่     แสดงความขัดแย้ง

or = หรือ มิฉะนั้น แสดงการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

for = เพราะ (เหมือน because ) แสดงเหตุ

so = ดังนั้น (เหมือน therefore) แสดงผลหรือสรุปความ

nor = และไม่         แสดงการปฏิเสธคล้อยตามข้างหน้าว่า ไม่

จากโจทย์“เด็กผู้หญิงไม่ชอบดูคอนเสริต์และเพื่อนๆ ของเธอก็ไม่ชอบเช่นกัน”

ตอบ nor (และไม่) แสดงปฏิเสธคล้อยตามกันทั้งประโยคหน้าและหลัง ตอบ nor สังเกตว่า ประโยคส่วนหน้าเป็นปฏิเสธ มี not และเชื่อมหลัง nor กริยาจะยก่ไว้หน้าประธานในประโยคหลัง อย่างข้อนี้ยก did มาไว้หน้า their friends  แสดงว่าตอบ nor แน่

62           “Tony sent an e-mail to his father

The underlined words are the ______ of the sentence.

1 subject

2 verb

3 direct object

4 indirect object

ตอบ 4     ดูคำอธิบายข้อ 24 เพิ่มเติม แสดงเขียนได้ 2 แบบ

S + กริยา + กรรมตรง(สิ่งของ) + to/for + กรรมรอง(คน)

หรือ S + กริยา + กรรมรอง(คน) + กรรมตรง (สิ่งของ)

เช่น – Tony sent an e-mail to his father.

หรือ – Tony sent his father an e-mail.

ประธาน กริยา กรรมตรง (สิ่งของ) to/for กรรมรอง (คน)
My husband gave a new car to me
Tony sent an e-mail to his father

 

his father เป็นคน เป็นกรรมรอง (indirect object)

63           Jeerapom had been working very hard, _____ she had a 3-day vacation last week.

1 and

2 or

3 so

4 nor

ตอบ 3     ดูคำเชื่อมข้อ 61 เพิ่มเติม

“จีรพันธ์ทำงานหนักมาก ดังนั้น เธอจึงได้รับวันหยุดพักรัอนสามวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว”

64           Sinchai ______ a tour guide in Krabi.

1 has

2 is

3 can

4 does

ตอบ 2     ประธาน Sinchai ชื่อคน คนเดียวก็ตอบกริยาเอกพจน์ คือ is

65           Which is a correct sentence?

1 Fish are fed daily.

2 Beautifully lit at night time.

3 The building near the city center.

4 Moving to a new apartment yesterday.

ตอบ 1     ถามว่า ประโยคไหนถูกต้อง

1              ถูกต้องเพราะประธานเป็นสัตว์กริยาใช้รูปถูกกระทำว่า are fed ถูกเลี้ยงให้อาหาร

2              ไม่เป็นประโยคถูกต้องเพราะขาดประธาน

3              ไม่เป็นประโยคถูกต้องเพราะขาดกริยาหลัก ถ้าเป็น The building is near…. ถูก

4              ไม่เป็นประโยคถูกต้องเพราะขาดประธาน

66           Which is a correct sentence?

1 Open the door, please.

2 Jogging as a way to exercise.

3 A group of bees called a swarm.

4 To make a good first impression.

ตอบ 1

1 ถูกต้องเป็นประโยคขอร้อง สามารถขึ้นต้นเป็นกริยาช่องที่ 1 ได้

2 ไม่เป็นประโยคถูกต้องเพราะขาดกริยา ที่ต้องแก้เป็น Jogging is a way to exercise.

3 ไม่ถูกต้องเพราะกริยาไม่สมบูรณ์จะต้องเป็น A group of bees is called ……

4 ไม่ถูกต้องเพราะขาดกริยา

67           Friday is the day ______ we will launch our new product.

1 which

2 where

3 when

4 while

ตอบ 3 หน้า 401 – 410 ให้เติมประพันธ์สรรพนาม โดยให้สังเกตจากข้างหน้าคำที่ให้เติมช่องว่าง ว่าเป็นคนหรือสิ่งของหรือสถานที่ เราดูคำนามข้างหน้าก่อนว่าเป็นอะไร ถ้าเป็น

คน who + verb (คำกริยา) ในที่นี้คือ is

คน whose + คำนาม + V

คน whom + S + Verb คำว่า S มักเป็นคำสรรพนามเช่น I saw, you met

สิ่งของ which + Verb หรือ which + S + V.

สถานที่ where + S + V. เช่น where I live

เวลา when + S + V

the reason why + S + V

โจทย์ให้มาเป็น the day วันเดือนปี จึงตอบ when

68           Jack is a doctor, _______ his sister is a telemarketer.

1 so

2 but

3 for

4 or

ตอบ 2     ลูคำอธิบายในข้อ 61 เพิ่มเติม

“แจ๊คเป็นหมอ แต่น้องสาวของเขาเป็นพนักงานขายทางโทรศัพท์”

69           I failed those students ______ cheated in the exam room.

1 whom

2 who

3 whose

4 which

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 67 เพิ่มเติม เราดูคำนามที่ให้มาคือ those students เป็นคน และส่วนหลังมีคำว่า cheated เป็นคำกริยา จึงตอบ who เพราะ who ตามด้วยกริยาเสมอ

70           Tom had to stay home last week, _____ he had to clean up his house.

1 therefore

2 yet

3 for

4 so

ตอบ 3     “ทอมต้องอยู่บ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพราะ เขาต้องทำความสะอาดบ้านของเขา”

71           Swimming is the sport ______ Bob really likes.

1 which

2 what

3 whom

4 Both 1 and 2 are correct

ตอบ 1     คำนาม the sport กีฬาเป็นสิ่งของใช้ประพันธ์สรรพนามที่ใช้แทนสิ่งของได้คือ which

72           That is the cupboard ________ we keep our chinaware.

1 why

2 where

3 which

4 when

ตอบ 2     คำนาม the cupboard (ตู้) เป็นการบ่งบอกถึงสถานที่ว่าเป็นตู้ที่เราเก็บของจึงตอบ where

73           Aree is somewhat discouraged with her study, _____ she never gives up.

1 nor

2 so

3 for

4 yet

ตอบ 4     “อารีค่อนข้างรู้สึกท้อแท้กับการเรียนของเธอ แต่ถึงกระนั้น เธอก็ไม่คิดที่จะล้มเลิก”

74           The music _______ we listened to yesterday was beautifully.

1 when

2 who

3 where

4 which

ตอบ 4     คำนาม the music เป็นสิ่งของจึงตอบ which

75           I met a man ______ father is the owner of the biggest hotel on Lipe Island.

1 whom

2 who

3 whose

4 None is correct

ตอบ 3     a man เป็นคน และส่วนหลังมี father เป็นคำนาม แสดงว่าตอบ whose ตามด้วยคำนามเสมอ

 

Part II: Vocabulary (คำศัพท์)

76           John’s house is in the best ________ ; I really like it there.

1 nation

2 borough

3 property

4 location

ถาม        บ้านของจอห์นอยู่ใน ______ ที่ดีที่สุด ฉันชอบที่นั่นจริงๆ

ตอบ 4 บทที่ 2 หน้า 55

1 ประเทศ 2 เขต เมือง           3 ทรัพย์สมบัติ       4 ทำเลที่ตั้ง

77           All of us should _______ to keep up with the pace of economic growth.

1 show up

2 follow

3 limit to

4 go forth

ถาม        พวกเราทุกคนควรจะ _______ เพื่อให้ทันกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ตอบ 4     บทที่ 3 หน้า 115

1 ปรากฏออกมา    2 ติดตาม 3 จำกัด 4 ไปข้างหน้าเดินหน้า

78           For which party did you _____ in the last election Don?

1 locate

2 vote

3 earn

4 look up

ถาม        ในการเลือกตั้งครั้งหลังสุด คุณ ________ ให้พรรคการเมืองไหนละ ดอน

ตอบ 2

1 ตั้งอยู่ที่ 2 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง    3 ได้รับ   4 หาความหมาย

79           As a student, you also have a(n) _______ to play.

1 confluence

2 uncertainty

3 predecessor

4 role

ถาม        ในฐานะเป็นนักเรียนนักศึกษา คุณก็ยังมี ______ ที่จะแสดง

ตอบ 4 บทที่ 1 หน้า 3

1 จุดที่แม่น้ำมาบรรจบกัน

2 ความไม่แน่นอน

3 บรรพบุรูษ

4 บทบาท

80           Two of my neighbors have _______ in a pre-degree program, even though they are still in

high school.

1 enrolled

2 earned

3 performed

4 predicted

ถาม        เพื่อนบ้านสองคนของฉันได้ ______ ในหลักสูตรพรดีกรี ถึงแม้ว่าพวกเขายังคงเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็ตาม ตอบ 1 บทที่ 2 หน้า 56

1 ลงทะเบียนเรียน 2 ได้รับ   3 กระทำ 4 ทำนาย พยากรณ์

81           Police are investigating the leader’s assassination scheme.

1 riot

2 murder

3 relief

4 pressure

ถาม        เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนแผนการลอบสังหารผู้นำ

ตอบ 2 บทที่ 2 หน้า 56

1 การจลาจล 2 การฆาตกรรม 3 ความช่วยเหลือ 4 ความกดดัน

assassination = murder = การลอบสังหาร

82           The First Lady answered the reporter without hesitation.

1 delay

2 manner

3 prosperity

4 self-doubt

ถาม        สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งตอบผู้สื่อข่าวโดยไม่ลังเล

ตอบ 1 บทที่ 1 หน้า 2-3

1 การรีรอลังเล      2 ริยาท่าทาง         3 ความมั่งคั่ง         4 ความไม่แน่ใจในตัวเอง

hesitation = delay, pausing = ความรีรอ ลังเล

83           Clinton was a bright student at Georgetown University.

1 clever

2 abundant

3 essential

4 famous

ถาม        อดีตประธานาธิบดีคลินตันเป็นนักถึกษาที่เฉลียวฉลาด ขณะที่เรียนในมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์

ตอบ 1     บทที่ 2 หน้า 54

1 เฉลียวฉลาด       2 อุดมสมสูรณ์       3 จำเป็น สำคัญ    4 มีชื่อเสียง

bright = clever   = เฉลียวฉลาด

84           Mrs. Brown is an unaffected charming person.

1 peaceful

2 superior

3 natural

4 respected

ถาม        นางบราวน์เป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่เสแสร้ง

ตอบ 3     บทที่ 1 หน้า 3

1 สงบสุข  2 เหนือกว่า ยอดเยี่ยม 3 เป็นธรรมชาติ ไม่เสแสรัง 4 เป็นที่นิยมชมชอบ

85           The end of the island _______ into the sea like a long, thin finger.

1 juts out

2 is used to

3 looks up

4 makes of

ถาม        ปลายสุดของเกาะนี้ _______ ไปสู่ทะเลเหมือนนิ้วที่ผอม ๆ ยาว ๆ

ตอบ 1 บทที่ 4 หน้า168

1 ยื่นออกไป โผล่ออกไป 2 เคยชิน 3 หาความหมาย  4 ทำจาก

86           The main campus of RU is _______ on Ramkhamhaeng Road.

1 succeeded

2 concluded

3 uttered

4 situated

ถาม        วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง   ______ บนถนนรามคำแหง

ตอบ 4 บทที่ 4 หน้า 167

1 ประสบผลสำเร็จ 2 สรุป     3. พูด, เปล่งเสียง  4. ตั้งอยู่

87           Tom’s sense of _______ makes him popular among his friends.

1 generation

2 humor

3 concept

4 gesture

ถาม        ความรู้สึก ______ ของทอมทำให้เขาเป็นที่ชื่นชอบในหมู่เพื่อน ๆ ของเขา

ตอบ 2     บทที่ 5หน้า 202

1 ยุครุ่น  2 อารมณ์ขัน          3 แนวคิด 4 กริยาท่าทาง

88           Songkhla is _______ for its great food and the little mermaid on Samila Beach.

1 eternal

2 costly

3 perpetual

4 famous

ถาม        จังหวัดสงขลา _______ ในเรื่องอาหารที่อร่อยและรูปป็นนางเงือกที่หาดสมีหรา

ตอบ 4 famous for = มีชื่อเสียง

1 ไม่เปลี่ยนแปลง 2 แพง       3 ไม่สิ้นสุด             4 มีชื่อเสียง

89           At the New Year’s party, all children _______ gifts.

1 exchanged

2 determined

3 boosted

4 heaved

ถาม        ในงานเสียงปีใหม่ เด็ก ๆ ทุกคน ______ ของขวัญกัน

ตอบ 1

1 แลกเปลี่ยน 2 กำหนด ควบคุม          3 ส่งเสริมสนับสนุน               4 ยกขึ้น

90           My daughter _______ back when the stranger tried to talk to her.

1 situated

2 shrank

3 lost

4 triggered

ถาม        ลูกสาวของฉัน ______ หนีเมื่อคนแปลกหน้าพยายามที่จะคุยกับเธอ

ตอบ 2     บทที่ 3 หน้า113

1 ตั้งอยู่   2 ถอยหนี               3 สูญหาย              4 ก่อให้เกิด

91           It was predicted that there will be a thunderstorm next week

1 triggered

2 achieved

3 foretold

4 portrayed

ถาม        มีการพยากรณ์ว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองสัปดาห์หน้า

ตอบ 3 บทที่ 5 หน้า 199

1 ก่อให้เกิด 2 ประสบผลสำเร็จ            3 ทำนาย 4 พรรณนา

predicted = foretold = ทำนายพยากรณ์

92           This town is an ideal place for honeymooners.

1 ambitious

2 perfect

3 powerful

4 chronic

ถาม        เมืองนี้เป็นสถานที่สมบูรณ์แบบสำหรับคู่รักฮันนีมูน

ตอบ 2 บทที่ 4 หน้า 168

1 มีความทะเยอทะยาน 2 สมบูรณ์แบบ  3 มีอำนาจ 4 เรื้อรัง

ideal = perfect = สมบูรณ์แบบดีเลิศอุดมคติ

93           The rising sun lights the sea water with its yellow beams.

1 illuminates

2 smoothers out

3 strengthens

4 shrinks

ถาม        พระอาทิตย์ขึ้นส่องสว่างในน้ำทะเลด้วยลำแสงสีเหลืองทองของมัน

ตอบ 1     บทที่ 3 หน้า 114

1 ส่องสว่าง 2 ราบเรียบ        3 ทำให้แข็งแรง      4 ถอยห่าง

light = illuminate = ส่องสว่าง

94           There are five boroughs in the city of New York.

1 confluences

2 properties

3 districts

4 locations

ถาม        ในกรุงนิวยอร์กมี 5 เขต

ตอบ 3     บทที่4 หน้า 167

1 ชุดที่แม่นํ้าหลายสายมาบรรจบกัน 2 ทรัพย์สมบัติ 3 เขต เมือง 4 ทำเลที่ตั้ง

borough = district = เขต เมือง

95           Let’s take a(n) _______ job before we graduate. It can help with our employment later.

1 meaningful

2 essential

3 ambitious

4 part-time

ถาม        เรามาหางาน _______ ทำกันก่อนที่พวกเราจะเรียนจบ มันสามารถช่วยในเรื่องการจ้างงานของพวกเราได้ในภายหลัง ตอบ 4 บทที่ 7 หน้า265

1 มีความหมาย 2 จำเป็น สำคัญ 3 มีความทะเยอทะยาน 4 พาร์ทไทม์

เห็น job ก็คู่กับ part-time job = งานทำนอกเวลา

96           Jacky lives in Malaysia, but he is of Chinese ______ .

1 descent

2 citizenship

3 source

4 fellow

ถาม        แจ๊คกี้อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย แต่ว่า _____ ของเขาเป็นชาวจีน

ตอบ 1     บทที่ 5 หน้า201

1 ต้นตระกูล สายโลหิต         2 ความเป็นประชากร 3 แหล่งที่มา 4 เพื่อน

97           Watcharee has always _______ her duty as a daughter by taking very good care of her

old parents.

1 fulfilled

2 gotten ahead of

3 looked up

4 worried

ถาม        วัชรีทำหน้าที่ในฐานะเป็นลูกสาว _______ ด้วยการดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราภาพของเธอได้เป็นอย่างดีเสมอ

ตอบ 1 บทที่ 6หน้า230

1 ทำให้สมบูรณ์สำเร็จ 2 ก้าวหน้า 3 หาความหมาย 4 กังวล

fulfill his duty = ทำหน้าที่ให้สำเร็จ สมบูรณ์

98           Have you prepared all ______ to register as a new student at RU?

1 exercises

2 customs

3 aspects

4 documentations

ถาม        คุณได้เตรียม _______ ทั้งหมดในการลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัอยรามคำแหงหรือยัง ตอบ 4  บทที่ 6 หน้า 228

1 ออกกำลังกาย    2 ธรรมเนียม 3 แง่มุม ด้าน   4. ข้อมูลในรูปเอกสาร

99           What is your opinion about the nuclear power plant project?

1 point of view

2 belief

3 decision

4 suggestion

ถาม        คุณมีความคิดเห็นของคุณอย่างไรเกี่ยวกับโครงการโรงไพ่ฟ้านิวเคลียร์

ตอบ 1 บทที่ 7 หน้า264

1 ความคิดเห็น      2 ความเชื่อ            3 การตัดสินใจ       4 การแนะนำ

opinion = point of view = ความคิดเห็น

100         Those teenagers are impertinent and always make fun of everyone passing by.

1 preventive

2 rude

3 ambitious

4 external

ถาม        วัยรุ่นเหล่านั้นไม่สุภาพและมักจะหยอกล้อเล่นทุกคนที่ผ่านไปมา

ตอบ 2     บทที่ 6 หน้า230

1 ที่ป้องกัน             2 หยาบคาย          3 ทะเยอทะยาน    4 ภายนอก

impertinent = rude =หยาบคาย ไม่สุภาพ

101 Children everywhere first learn about the customs of their society at home.

1 developments

2 adolescences

3 traditions

4 freedoms

ถาม เด็ก ๆ ทุกแห่งเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมของพวกเขาที่บ้านเป็นอันดับแรก

ตอบ 3     บทที่ 7 หน้า263

1 การพัฒนา 2 วัยหนุ่มสาว 3 ขนบธรรมเนียมประเพณี 4 เสรีภาพ

customs = traditions = ขนบธรรมเนียมประเพณี

102         Too much pop soda may trigger many kinds of sickness.

1 cause

2 motivate

3 provide

4 succeed

ถาม        การดื่มน้ำอัดลมมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดโรคหลายๆ โรค

ตอบ 1 บทที่ 8 หน้า 293

1 ก่อให้เกิด            2 กระตุ้น 3 จัดหาให้              4 ประสบผลสำเร็จ

trigger = cause = ก่อให้เกิด

103         That house is too costly to buy.

1 expensive

2 valuable

3 continual

4 sophisticated

ถาม        บ้านหลังนั้นแพงเกินไปที่จะซื้อ

ตอบ 1 บทที่ 6 หน้า 230

1 แพง 2 มีคุณค่า  3 ต่อเนื่อง 4 สลับซับซ้อน

costly = expensive = แพง

104         Food is  _______ for our life, and so is a college degree for a better opportunity.

1 ambitious

2 lost

3 preventive

4 essential

ถาม อาหารเป็นสิ่ง _______ สำหรับชีวิตของพวกเรา และเช่นเดียวกับปริญญาก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อโอกาสที่ดีกว่า

ตอบ 4

1 ทะเยอทะยาน 2. สูญหาย 3 ที่ป้องกัน              4 จำเป็นสำคัญ

essential for = จำเป็น สำคัญ

105         Studying hard all the time is a way to _______ in every subject.

1 believe

2 exercise

3 earn

4 succeed

ถาม        การขยันเรียนตลอดเวลาเป็นหนทางหนึ่งที่จะ _______ ในทุกวิชา

ตอบ 4

1 เชื่อ      2 ออกกำลังกาย    3 ได้รับ   4 ประสบผลสำเร็จ

106         People ______ deforestation as a cause of severe floods in many parts of the country.

1 earn

2 portray

3 eradicate

4 view

ถาม        ผู้คน ตัดไม้ทำลายป่า ______ เป็นสาเหตุหนึ่งของอุทกภัยที่รุนแรงในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศ

ตอบ 3     บทที่ 11 หน้า 380 -381

1 ได้รับ   2 พรรณนาวาดภาพ             3 กำจัดให้สิ้นซาก 4 พิจารณา

107         A cold can be a _______ disease.

1 contemporary

2 chronic

3 continuous

4 conceptual

ถาม        ไข้หวัดสามารถเป็นโรค _______

ตอบ 2     บทที่ 8 หน้า 294

1 ร่วมสมัย             2 เรื้อรัง   3 ต่อเนื่อง               4 แนวคิด

ศัพท์คู่กับคำว่า disease ก็คือ chronic disease = โรคเรื้อรัง เป็นประจำ

108         No one can work ______  or without stop.

1 briskly

2 simply

3 mainly

4 continuously

ถาม        ไม่มีใครสามารถทำงาน ______ หรือไม่มีการหยุดพัก

ตอบ 4 บทที่ 8 หน้า 294-295

1 อย่างรวดเร็ว 2 ธรรมดา     3 ส่วนใหญ่            4 อย่างต่อเนื่องไม่หยุด

109         Because of the severe thunder storm, many flights were _____ until 11 p.m.

1 succeeded

2 boosted

3 postponed

4 built up

ถาม        เนื่องจากพายุฟ้าคะนองอย่างรุนแรง หลายเที่ยวบินถูก _____เป็น 23.00 น.

ตอบ 3     บทที่ 8 หน้า 296

1 ประสบผลสำเร็จ 2 สนับสนุน เพิ่ม    3 เลื่อนออกไป 4 ทำให้แข็งแรง

110         Up to now, passing this course with a B grade is my greatest achievement.

1 myth

2 delusion

3 accomplishment

4 springboard

ถาม        ตอนนี้ การสอบผ่านวิชานี้ด้วยเกรด B เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของฉัน

ตอบ 3     บทที่ 10 หน้า 367

1 เทพนิยาย           2 ความคิดเพ้อเจ้อ 3 ประสบผลสำเร็จ 4 จุดเริ่มต้น

achievement = accomplishment = ประสบผลสำเร็จ

111         Honesty is the best policy in all types of activities.

1 Effect

2 Stereotype

3 Etiquette

4 Sincerity

ถาม        ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุดในการทำกิจกรรมทุกประเภท

ตอบ 4     บทที่ 9หน้า 327

1 ผลกระทบ           2 แบบแผนเก่า ๆ 3 กติกามารยาท      4 ความซื่อสัตย์

honesty = sincerity = ความซื่อสัตย์ จริงใจ

112         Everybody should work toward his or her own level of personal excellence.

1 superiority

2 aspect

3 pressure

4 value

ถาม        ทุกคนควรทำงานไปตามระดับของความสามารถที่ยอดเยี่ยมของตนเอง

ตอบ 1 บทที่ 9 หน้า 327

1 ความยอดเยี่ยม 2 แง่มุม ด้าน 3 ความกดดัน 4 คุณค่า

113         People can help to ______ drug problems in society.

1 create

2 portray

3 worry

4 eradicate

ถาม        ผู้คนสามารถช่วย _______ ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปในสังคม

ตอบ 4     บทที่ 11หน้า 380-381

1 สร้างสรรค์ ก่อให้เกิด         2 พรรณนา 3 กังวล               4 กำจัดให้หมดสิ้น

114         That volcano in Indonesia _______ every year.

1 erupts

2 tilts

3 folds

4 achieves

ถาม        ภูเขาไฟลูกนั้นในประเทศอินโดนีเซีย  ________ ทุกปี

ตอบ 1     บทที่ 12 หน้า 396

1 ประทุระเบิด        2 เอียงตะแคง 3 พับม้วน      4 ประสบผลสำเร็จ

115         The mansion on the hillside ______ after the 3-day rainstorm.

1 changed

2 viewed

3 controlled

4 collapsed

ถาม        คฤหาสน์หลังนั้นบนเนินเขา ______ หลังจากเจอพายุฝน 3 วัน

ตอบ4      บทที่ 12 หน้า395

1 เปลี่ยนแปลง 2 พิจารณา 3 ควบคุม 4 ทรุด ยุบลง

116         The road’s _______ is very rough, so drivers should drive carefully.

1 compact

2 surface

3 climate

4 matter

ถาม         ของถนนขรุขระมากดังนั้นคนขับรถควรขับอย่างระมัดระวัง

ตอบ 2     บทที่ 12 หน้า395

1 ข้อตกลง              2 พื้นผิว ผิว            3 ภูมิอากาศ           4 เรื่องราว

117         A clear ______ must be made between sign language and gesture.

1 location

2 distinction

3 bottom

4 aspect

ถาม        ต้องแยก _______ ที่ชัดเจนระหว่างภาษาใบ้กับการใช้อัปกิริยาท่าทาง

ตอบ 2 บทที่ 11 หน้า 382

1 ทำเล ที่ตั้ง           2 ความแตกต่าง    3 ส่วนล่าง ก้น        4 แง่มุม ด้าน

118         The sculpture is a representation of the family’s love and bonding

1 description

2 extension

3 function

4 documentation

ถาม งานประติมากรรมเป็นการแสดงออกถึงความรักและความสัมพันธ์ของครอบครัว

ตอบ 1 บทที่ 11หน้า382

1 การแสดงออก บรรยาย 2 การขยาย 3 หน้าที่   4 ข้อมูลในรูปเอกสาร

representation = description = การแสดงออก บรรยาย

119         All media are involved in promoting the country’s stability.

1 committed

2 motivated

3 heaved

4 triggered

ถาม        สื่อทุกชนิดเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเสถียรภาพของประเทศ

ตอบ 1 บทที่ 10 หน้’า 365

1 เกี่ยวข้องพัวพัน ผูกมัด 2 กระตุ้นปลุกเร้า 3 ยกขึ้น          4 ก่อให้เกิด

120         The fans made friendly gestures to the visiting team as a warm welcome.

1 endeavors

2 misconceptions

3 virtues

4 body movements

ถาม        แฟน ๆ แสดงท่าทางเป็นมิตรต้อนรับทีมที่มาเยือนอย่างอบอุ่น

ตอบ 4 บทที่ 11 หน้า 381

1 ความพยายาม   2 ความเข้าใจผิด 3 คุณงามความดี     4 ท่าทาง อากัปกิริยา

gestures = body movements = ท่าทาง อากัปกิริยา

Advertisement