การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

Advertisement

Choose the correct answer.

Part I: Structure (ภาคโครงสร้าง)

1              “Jim, who is my neighbor, is a nice guy.”

This is a _______ sentence.

1simple

2 compound

3 complex

4 It’s not a sentence.

ตอบ 3 หน้า 398- 400 คำว่า simple sentence หมายถึง ประโยคใจความเดียว มีประธานตัวเดียว กริยาหลักตัวเดียว ส่วน compound sentence คือ ประโยคใจความรวม ที่นำเอา simple sentence + simple sentence สองประโยคมารวมกัน ดูแบบง่าย ๆ เทคนิคเดาว่า ถ้าดูคำเชื่อมว่าเชื่อมด้วย and, but, or, nor, for, yet, so, therefore, otherwise เป็นต้นเป็น compound sentence ส่วน complex sentence คือ ประโยคความซ้อน ที่ ประกอบด้วย ประโยคหลัก (independent clause) เป็นประโยคที่สมบูรณ์สามารถอยู่ตามลำพังมีความหมาย มารวมกับอนุประโยค (dependent clause หรือเรียกว่า subordinate clause) คือประโยคย่อยที่ไม่สามารถอยู่ได้ตามลำพังและไม่มีความหมายที่สมบูรณ์ หรือเดา มักจะมีคำเหล่านี้ เช่น who, whom, whose, which, where, when, why, how, that, if, because, before, after เป็นต้น อย่างโจทย์ข้อนี้มีเชื่อมด้วย who แสดงว่าเป็นประโยคความซ้อน (complex sentence) ทันที

 

2              Lawrence likes to play  _______ badminton.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 4 หน้า 74 เป็นเรื่องคำนำหน้าคำนาม โดยดูคำนามว่าให้อะไร มา อย่างโจทย์ข้อนี้ให้badminton มา เราก็ดูว่าเป็นประเภทไหน เรามีเรียนมาว่าถ้าเป็นเกมส์กีฬาก็ขอตอบว่าไม่มี article นำหน้าคำนามที่เป็นชื่อเกมส์และกีฬาต่าง ๆ เช่น

baseball               basketball           cricket   football   golf

hockey   ice-skating        soccer   squash  tennis

table tennis        volleyball             badminton

 

3 The next talk show_______ be a big one.

1 is

2 will

3 ought

4 is able

ตอบ 2 หน้า 257 เราดูตัวเลือกก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องของกริยาช่วย ที่มีออกสอบทุกเทอมเช่นกัน is เป็น verb to be จะไม่ตามด้วย be (คำว่า be คือกริยาช่องที่ 1 ไม่ผันคือรูปดั้งเดิมของมัน) verb to be (is, am, are, was, were) ตามด้วย Ving หรือ V3 ได้แต่ V1 ไม่ได้

ส่วน will ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่ผันคือ be ถูกต้อง

และ ought เป็นกริยาที่ต้องมี to ตามด้วยเสมอ เช่น ought to go , ought to be

และ is able ต้องตามด้วย to เสมอ เช่น is able to come, are able to go เป็นต้น

 

4              Catherine _______ see clearly because of her eye problem.

1 can’t

2 mustn’t

3 has to

4 is able to

ตอบ 1 หน้า 234-235 ดูตัวเลือกเป็นเรื่องกริยาช่วย

1 can’t มาจาก cannot ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมอ จึงถูกต้อง ที่ตามมา can’t see บ่งบอกถึงความสามารถว่า ไม่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน ส่วน mustn’t แสดง “ต้องไม่” ว่า ต้องไม่เห็น ไม่ได้ใจความที่ถูกต้อง และ has to มีความหมายเหมือน must ว่าต้องเห็น ก็ ไม่ได้ใจความ ส่วน is able to see สามารถมองเห็นก็ไม่ได้ใจความที่ถูกต้อง เพราะโจทย์ แสดงถึง “แคทเทอรีนไม่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจนเพราะป็ญหาสายตาของเธอ”

 

5 ______ cancer is an unexpected disease.

1 A

2 An

3 The

4 (Blank)

ตอบ 4     หน้า 73 เป็นเรื่องคำนำหน้าคำนาม โดยดูให้คำนามอะไรมาก่อน สำหรับโจทย์นี้ไห้ cancer (โรคมะเร็ง) เราก็มีเรียนมาว่า ไม่มี article นำหน้าคำนามที่เป็นชื่อโรคที่ ร้ายแรงทั่วไป เช่น

AIDS (โรคเอดส์)   cancer (โรคมะเร็ง)  SARS (โรคไข้หวัดมรณะ) influenza (โรคไข้หวัดใหญ่) allergies (โรคคูมิแพ้) heart disease (โรคหัวใจ) malaria (โรคไข้มาเลเรีย) mumps (โรคคางถูม)

 

6              “A mother’s love is needed for every child.”

Replace the underlined phrase with a suitable pronoun.

1 He

2 She

3 They

4 It

ตอบ 4 หน้า 117-119 ดูตัวเลือกก็รู้ว่าเป็นเรื่องคำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนาม ดูโจทย์ขีดเต้นใต้คำนาม A mother’s love ว่าจะใช้คำสรรพนามไหนแทนที่ได้ คำนามที่ให้มามีสองตัวคือ A mother และ love ตัวไหนสำคัญกว่า ตัวหน้าหรือตัวหลัง ถ้าเป็นเครื่องหมาย s แสดงความเป็นเจ้าของเวลาแปลเราแปลจากขวามาซ้ายมือเรา ฉะนั้นขวามือสำคัญกว่า (ความรักของแม่) นั่นคือคำว่า ความรัก (love) เราก็ตอบคำสรรพ นามที่ใช้แทนคือ it กับคำนามที่แสดงการ/ความ

 

7              One of Mali’s close friends died of_______SARS.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 4 หน้า 74 ไม่มี article นำหน้าคำนามที่เป็นชื่อเกมส์และกีฬาต่าง ๆ เช่น

baseball               basketball           cricket   football                golf

hockey             ice-skating             soccer   squash              tennis

table tennis      volleyball

 

8              A man who teaches is a/an _______ .

1 teach

2 teaching

3 teacher

4 education

ตอบ 3 หน้า 59 ให้มาที่โจทย์คือ a/an แสดงว่าต้องตอบคำนามใช่ไหม ฉะนั้นคงเหลือคำนามที่ เราเรียนในบทที่ 1 คือ teacher (m) เป็นคำนามที่แสดงอาชีพก็คือ ครู ส่วน education เป็น อาการนามที่ลงท้ายด้วย -ion คือ การ/ความ (การศึกษา) เมื่อดูโจทย์ข้างหน้าจะเห็นคำว่า A man who teacher คนที่สอน แสดงว่าให้ตอบเป็นคน คือ ครูนั่นเอง

 

9              That food _______ enough for all of them.

1 have been

2 were

3 is

4 are

ตอบ 3 หน้า 86-88 ขอตอบแบบเทคนิคเดาง่ายๆก่อน ดูตัวเลือกมีกริยาเอกพจน์ตัวเดียวคือ is นอกนั้นเป็นกริยาพหูพจน์(have been, were, are) จึงตอบ is ง่าย ๆ  หรือดูเหตุผล ถ้าขึ้นต้นด้วย This หรือ That ตามด้วยคำนามเอกพจน์อยู่แล้ว ตอบกริยาเอกพจน์เสมอ

 

10           Jane ______ happy.

1 seems

2 are

3 look

4 appear

ตอบ 1 หน้า 218-219 เดาแบบเหมือนข้อ 9 นะ ดูตัวเลือกเลยว่ากริยา seems (กริยาอาการกระทำเติม s คือกริยาเอกพจน์เช่น comes, starts, sees) เป็นกริยาเอกพจน์มีตัวเดียว จึง ตอบแบบเดาได้เลย ส่วน are, look, appear เป็นกริยาพหูพจน์ เหตุผลดูประธาน Jane ชื่อคนเดียวเป็นเอกพจน์ก็ตอบกริยาเอกพจน์

11 ______ are easily cheated.

1 A child

2 Children

3 This children

4 Child

ตอบ 2 หน้า 41 เราดูจากโจทย์ก่อนว่ากริยาให้มาเป็นแบบไหน คือ are เป็นกริยาพหูพจน์ นั่นแสดง ว่าคำนามที่เราจะตอบเติมนั้นต้องเป็นคำนามพหูพจน์ ในบทที่ 1 เรามีเรียนคำนามเอกพจน์ แสดงให้เป็นคำนามพหูพจน์ บางคำจะมีการเติมปัจจัย “-en” ท้ายคำ หรือบางคำจะต้องเติม ปัจจัย “-r” เช่น ox—► oxen, child —► children เป็นต้น

 

12           My niece’s husband is_______ doctor.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 1 หน้า 59 ใช้ article “a/an” นำหน้าคำนามที่แสดงอาชีพ มักตามหลัง verb to be เช่น a doctor (หมอ), a teacher (ครู), a psychiatrist (จิตแพทย์), an engineer (วิศวกร), a housewife (แม่บ้าน)

 

13           This is a/an _______.

1 European sports black car

2 sports black European car

3 car black European sports

4 black European sports car

ตอบ 4 หน้า 186 – 188 การเรียงคุณศัพท์ที่ทำหน้าที่ขยายคำนามโดยคุณศัพท์(adj.) มีหลายตัว ให้

เรียงตามลำดับดังนี้

adj. บอกสี adj. เชื้อชาติ นามขยาย นามหลัก
black European sports car

 

คำนามหลักอยู่ขวามือเราเสมอ นอกนั้นเรียกว่าส่วนขยายอยู่ซ้ายมือเรา

 

14 _______ are wild animals.

1 Some birds

2 A bird

3 The bird

4 Bird

ตอบ 1 หน้า 333 เดาก่อนได้ค่ะ ดูตัวเลือกมีคำนามพหูพจน์ตัวเดียวคือ some birds ก็ตอบได้เลยนอกนั้นเป็นคำนามเอกพจน์นั้งนัน เราดูจากกริยาให้มาคือ are เป็นกริยาพหูพจน์ แสดงว่าเราก็ต้องตอบคำนามพหูพจน์ค่ะ เรามีหลักว่าคำนามทั่วไปเราเจอบ่อยที่คำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนาม พหูพจน์ก็เติม -S เท่านั้น เช่น fans, birds, ants เป็นต้น

 

15           Frank is kind. He likes to give money to ________ .

1 poor

2 a poor

3 poors

4 the poor

ตอบ 4 หน้า 22-23 ใช้“the” นำหน้า adj. เพื่อให้กลายเป็นคำนามสมบูลย์ที่มีความหมาย คม/พวก หรือมีความหมายเป็นการหรือความ เช่น the poor (8นจน), the rich (คนรวย), the old (คนแก่), the young (คนหนุ่มสาว), the sick (คนป่วย), the disabled (คนไร้ ความสามารถ), the brave (ผู้กล้าหาญ), the homeless (คนไร้ที่อยู่), the blind (คนตา บอด), the new (คนรุ่นใหม่), the dark (ความมืด) เป็นต้น

 

16           Do you mind ________ this for me?

1 send

2 to send

3 sending

4 to sending

ตอบ 3 หน้า 276 กลุ่มวลีบางตัว เช่น

Would you mind      >

I don’t mind               >   + Ving ตอบ sending

Do you mind             >

 

17           “The wound was bad, but he didn’t complain.”

This sentence is a ________ sentence.

1 simple

2 compound

3 complex

4 It’s not a sentence.

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 1. เพิ่มเติมได้เลย ว่าเป็นไปตามที่ให้เดาง่าย ๆ ว่าถ้าเห็นเชื่อมด้วย but ตอบได้เลยว่าเป็น compound sentence ประโยคความรวม

 

18           Many students  _______ waiting for you.

1 is

2 am

3 are

4 was

ตอบ 3     เดาก่อนเลยว่าในตัวเลือกมีกริยาพหูพจน์ตัวเดียวก็ตอบ are ได้เลย เหตุผลเพราะประธานMany students เป็นพหูพจน์ก็ตอบกริยาพหูพจน์

 

19           Either my friends or I _______ in the conference.

1 was

2 were

3 are

4 has been

ตอบ 1 หน้า 338 เป็นเรื่องกริยาสอดคล้องกับประธานตัวไหนดูสูตร ประโยคที่มีคำเชื่อมเหล่านี้กริยาจะผันตามประธานที่อยู่ใกล้ที่สุด

Either………ประธาน….or…ประธาน…      >

Neither….ประธาน….nor                         > + กริยาผันตามประธานตัวที่อยู่ใกล้

Not only……but ……..                            >

จากโจทย์กริยาจะผันตามประธานที่อยู่ใกล้ก็คือ I ฉะนั้น I ใช้ได้กับกริยา was ส่วนตัวเลือกอื่นไม่ได้ were, are เป็นพหูพจน์ และ I ใช้กับ have ไม่ใช่ has

 

20           We _____ be careful with electricity.

1 should

2 ought

3 has to

4 am able to

ตอบ 1 หน้า 243-245 ดูจากตัวเลือกเป็นเรื่องกริยาช่วย should + V1 แสดง “ควรจะ” เป็นการแนะนำ อย่างข้อนี้ “เราควรระมัดระวัง……..” ought ก็เหมือน should แต่ว่า ought ต้องมี to ตามเสมอ ไม่มีจึงผิด ประธาน We ต้องใช้กริยา have ฉะนั้นตัวเลือกที่ 3 จึงไม่ถูก ตัวเลือกที่ 4 ก็ผิดเพราะ We ต้องใช้ are ไม่ใช่ am

21           The project seems ________ .

1 interesting

2 interestingly

3 impossibly

4 terribly

ตอบ 1 หน้า 218-219 กริยา linking verb คือกริยาที่ตามด้วยส่วนขยายที่ไม่มีกรรมเช่นตามด้วย คำคุณศัพท์ (adjectives) ดสูตร

appear  feel        keep      remain  stay

be           get         look       seem     taste

become               go           pass       smell     turn

come     grow      prove    sound

1              S + Verb to be/Vlk. + adj.

2              S + Verb ทั่วไป + adv.

เช่น – The pilot remained calm after the accident, (calm เป็นคำคุณศัพท์) สำหรับข้อนี้โจทย์มีกริยา seems เป็น linking verb ตามด้วยคุณศัพท์ interesting (adj.) หรือเดาดูในตัวเลือกจะเห็นว่าตัวเลือก 2-3-4 ล้วนมี ly ซึ่งเป็น adv. เหลือตัวเลือกที่ 1 ไม่มี ly

 

22           “A big storm is dangerous.”

Replace the underlined phrase with a suitable pronoun.

1 They

2 She

3 He

4 It

ตอบ 4     ให้ใช้คำสรรพนามแทนคำนามที่ขีดเส้นใต้ A big storm (พายุลูกใหญ่) เป็นคำนามสิ่งของจึงใช้สรรพนาม it

 

23 _________ United States of America is the full name of America.

1 A

2 An

3 The

4(Blank)

ตอบ 3 หน้า 79 -80 ใช้ article “the” นำหน้าคำนามที่มีคำว่า United, Union, Kingdom ฉะนั้นจึงตอบ the United States, the United Kingdom เป็นต้น

 

24           This diamond ________ valuable.

1 is

2 are

3 were

4 have been

ตอบ 1 เดาได้เลยกริยาเอกพจน์มีตัวเลือกที่ 1 ตัวเดียว เหตุผลเพราะประธาน This diamond เป็น เอกพจน์ กริยาจึงตอบเอกพจน์

 

25           Five bottles of beer______ on the counter.

1 is

2 was

3 are

4 has been

ตอบ 3     เดาก่อนได้เลย ตัวเลือกมีกริยาพหูพจน์คือ are ตัวเดียว ตอบได้เลย เหตุผลเพราะ

คำนาม + of + คำนาม         + กริยาผันตามคำนามหน้า of

Five bottles                          กริยาผันตาม five bottles พหูพจน์จึงตอบ are

 

26           The managers, as well as their secretary, _____ to the meeting.

1 are going

2 is going

3 has to go

4 must to go

ตอบ 1 หน้า 340 ถ้าเจอประโยคที่มีเครื่องหมายคอมม่า (,) คั่น กริยาจะผันตามประธานข้างหน้า ออกสอบสูตรนี้ทุกเทอมดูสูตร

S, not, with, together with, + กริยาผันตาม S ข้างหน้า

no less that, as well as…

ฉะนั้นข้อนี้กริยาผันตามประธาน The managers เป็นประธานพหูพจน์ กริยาก็ตอบ พหูพจน์คือ are going หรือเดาไตัจากตัวเลือก กริยาพหูพจน์มีตัวเดียวคือ are นอกนั้น ตัวเลือก 2 และ 3 เอกพจน์ และตัวเลือก 4 กริยาช่วย must ต้องไม่มี to ตาม

 

27 A number of members in this association ______ going to the meeting.

1 is

2 are

3 was

4 has been

ตอบ 2 หน้า 346 ข้อนี้เดาจากตัวเลือกได้เลยว่ากริยาพหูพจน์มีข้อเดียวคือ are สูตร การใช้ ออกทุกเทอม 1 ข้อ แต่มี 2 แบบข้อสอบออกสลับกันไป

A  number of + นามพหูพจน์            + กริยาพหูพจน์

The number of + นามพหูพจน์         + กริยาเอกพจน์

สำหรับข้อนี้เป็นแบบแรกคือขึ้นด้วย A number of ตอบกริยาพหูพจน์คือ are

 

28           The people in _______ should speak ______ .

1 French; France

2 France; French

3 France; France

4 French; French

ตอบ2      หน้า 5-8 เราดูจากตัวเลือกจะรู้ว่าให้เราตอบไม่ประเทศก็เป็นเชื้อชาติ มีเรียนในบทที่ 1 ออกทุกภาค แต่ต้องเดาเป็น จากโจทย์ให้เราเติมสองช่อง เราก็จะไม่เลือกตอบประเทศสองช่อง หรือเชื้อชาติเหมือนกันสองช่องฉะนั้นตัวเลือก 3-4จึงผิด เรามาดูช่องแรกมี in ตามด้วยคำนามคือประเทศ เช่น in Thailand, in Japan จึงตอบ in France และช่องที่สองใช้ภาษา เพราะมีคำว่า พูด (speak) จึงตอบ French

 

29           Is this ______luggage?

1 mine

2 yours

3 hers

4 your

ตอบ 4 หน้า 117 – 118 บุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun)

รูปกรรม (Object) Possessive adjective Possessive Pronoun
Me

you

her

him

them

us

it

 

my

your

her

his             มีคำนามคามหลัง

their

our

its

 

mine

yours

hers

his              ไม่มีคำนามคามหลัง

theirs

ours

its

 

 

–               Those are their books.

–               Those books are theirs.

–               Tom likes them.

จากโจทย์มีคำนาม (luggage) แสดงว่าตอบสรรพนามแสดงเจ้าของในแถวที่ 2 ได้หมดคือ your, my, his , her, their, our  นอกนั้นในตัวเลือก mine, yours, hers อยู่แถวสาม ทั้งนั้นซึ่งจะไม่มีคำนามตามหลัง เดาได้จากตัวเลือกซึ่ง your ต่างจากสามตัวที่กล่าวมา

 

30           Jim ________ to book his plane ticket in advance.

1 have

2 has

3 ought to

4 must

ตอบ 2 หน้า 250-253 เราที่โจทย์ว่ามี to แล้ว จะเบิ้ล to สองครั้งในตัวเลือกที่ 3 จึงผิด และตัวเลือก ที่ 4 must จะไม่มี to ตามเสมอ เราก็คงเหลือตัวเลือกที่ 1 และ 2 ตอบ 2 เพราะประธาน Jim เอกพจน์ ตอบกริยาเอกพจน์คือ has

31           “The meeting is at 10 a.m.

Replace the underlined phrase with a suitable pronoun.

1 He

2 She

3 It

4 They

ตอบ 3     คำสรรพนามที่จะแทนคำนาม The meeting (การประชุม) ในอาการนามที่มีความหมาย การหรือความ และมีรูปเป็นเอกพจน์คือ it

 

32           Jenny is ______ and ______.

1 sweet; beautiful

2 sweetly; beautifully

3 sweet; beautifully

4 sweetly, beautiful

ตอบ 1     ดูคำอธิบายข้อ 21 เพิ่มเติม กริยา is เป็นกริยา linking verb ตามต้วยคุณศัพท์(adj.) จึง ตอบ sweet และ beautiful

 

33 What is ______ longest river in the world?

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 3 หน้า 173 -174 ใช้“the” นำหน้าคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นสุด เช่น the best, the longest, the worst, the most เป็นต้น

 

34           You ______ to do that successfully.

1 has

2 are able

3 is able to

4 was

ตอบ 2     เดาได้เลย ดูประธาน You ใช้กับกริยา are นอกนั้นผิดใช้กับ you ไม่ได้

 

35 ________ is a kind of exercise.

1 Walks

2 Walked

3 To walking

4 Walking

ตอบ 4 หน้า 20 เป็นคำนามสมมูลย์ซึ่งเป็นคำนามชนิดหนึ่ง สามารถอยู่ในรูปของวลีหรือกลุ่มคำก็ ได้ทำให้เป็นคำนามโดยใช้รูป เช่น 1 Ving และ 2 To + V1 อย่างข้อนี้ให้ตอบ ขึ้นต้นประโยค Ving เป็นคำนามออกบ่อย ดูให้เป็น ดูตัวอย่างอื่นเพิ่มเติม

–               Swimming is a kind of exercise. (Ving = swimming เป็นคำนาม)

–               To pass ENG 1001 is difficult for me. (To +V1 ก็เป็นคำนามได้)

สำหรับข้อนี้ก็ตอบ Walking (การเดิน) เป็นคำนามชนิดหนึ่ง

 

36           The girls _______ swimming in the swimming pool.

1 is

2 are

3 has been

4 was

ตอบ 2     เดาได้เลย กริยาพหูพจน์มีตัวเลือกเดียวคือ are นอกนั้นเป็นกริยาเอกพจน์ เหตุผลเพราะประธาน the girls เป็นพหูพจน์

 

37           Sam  _______ happy.

1 appear

2 appears

3 are

4 were

ตอบ 2     เดาได้อีกเช่นกัน ก็คือ ประธาน Sam คนเดียวเป็นเอกพจน์ตอบกริยาเอกพจน์คือ appears เป็นลักษณะเหมือนกันกับข้อ 10 ที่อธิบายผ่านมา

 

38 ________ a reservation for a hotel should be done before going.

1 Make

2 To make

3 Makes

4 To making

ตอบ 2     ดูคำอธิบาย1ข้อ 35 เพิ่มเติม คือ ขึ้นต้นเป็นประธานไต้สามารถทำ Ving หรือ To + verb ก็ได้ ตรงกับตัวเลือกที่ 2 คือ To make

 

39           Silver  ______ not as expensive as gold.

1 have been

2 were

3 are

4 is

ตอบ 4     เดาจากตัวเลือกได้เลยว่า is เป็นกริยาเอกพจน์มีตัวเดียว จึงตอบ is เหตุผลเพราะประธาน Silver เป็นนเอกพจน์ จึงตอบกริยาเอกพจน์

 

40           The sky ______ dark.

1 were

2 is

3 are

4 have been

ตอบ 2     ทำนองเดียวกันกับข้อ 39 ที่ผ่านมา ดูตัวเลือก is เป็นกริยาเอกพจน์ตัวเลือกเดียว เหตุผลเพราะประธาน The sky เป็นเอกพจน์ ก็ตอบกริยาเอกพจน์

41           She  ______ to bring her bag with her.

1 ought

2 ought to

3 should

4 have

ตอบ 1 เป็นเรื่องกริยาช่วย ตัวเลือกที่ 1 ought ต้องมี to ตามเสมอ ไปต่อกับโจทย์มี to ก็ถูกต้อง ส่วนตัว เลือกที่ 2 มี to ไปเจอโจทย์มี to อีกซํ้าซ้อนไม่ได้ ตัวเลือก should จะต้องไม่มี to ตาม และ have ก็ไม่ถูกต้องเพาะประธาน she เป็นเอกพจน์ใช้ have ไม่ได้

 

42           She needs to rest because she has _______ influenza.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 5 ที่ผ่านมา โรค influenza ไข้หวัดใหญ่ ไม่มี article

 

43           Buy her a _______ .

1 walking-stick

2 walking stick

3 stick walking

4 stick-walking

ตอบ 2     หน้า 24 -25 เป็นคำนามประสม (compound noun) ที่สร้างโดยเป็นกลุ่มคำมารวมกันจะเป็นสองคำหรือเท่าใดก็ได้มาประสมกันระหว่างคำนามกับคำนาม หรือ คำนามกับชนิดคำอื่น มี หลักการทำ เช่น อาจเขียนติดกัน หรือห่างกัน หรือมีเครื่องหมาย hypen  “ – ” เช่น darkroom (ห้องล้างรูป), lighthouse(ประภาคาร), greenhouse (เรือนกระจก), swimming suit (ชุดว่ายนํ้า), walking stick (ไม้เท้าใช้เดิน), washing machine (เครื่องซักผ้า), taxi-driving (การขับแท็กซี่), a two-week visit (การแวะสองสัปดาห์), a ten-page report (รายงานสิบหน้า เป็นต้น

 

44           The former minister  _____ here again.

1 come

2 are able to come

3 have to come

4 will come

ตอบ 4 ถ้ามองประธาน The former minister เป็นเอกพจน์ ฉะนั้นกริยาที่ตอบก็ต้องเป็นเอกพจน์ แต่ตัวเลือก 1-2-3 ล้วนเป็นกริยาพหูพจน์จึงผิดไป ส่วนตัวเลือกที่ 4 ใช้ will + V1 แสดงรูป อนาคตถูกต้องเพราะโจทย์ต้องการบอกว่า จะมาที่นี่อีกครั้ง

 

45 Snow ______ the roof.

1 cover

2 are covering

3 have covered

4 is covering

ตอบ 4     เดาได้เช่นเคยตามเทคนิคเดา ดูตัวเลือก 1-2-3 ล้วนเป็นกริยาพหูพจน์ ส่วนตัวเลือกที่ 4 เป็นกริยาเอกพจน์ข้อเดียวจึงตอบ 4 เหตุผลเพราะประธาน Snow เป็นเอกพจน์

 

46 _______ economy cars expensive?

1 Is

2 Are

3 Was

4 Have been

ตอบ 2     เดาได้เช่นกันดูตัวเลือกกริยา are เป็นกริยาพหูพจน์ที่ถูกต้องเพราะประธาน Economy cars are expensive. ประธาน เป็นพหูพจน์จึงตอบ are ส่วน have been ในรูปประโยคคำยก ทั้งสองตัว คือ have และ been ไว้หน้าประธานก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว ถ้าทำเป็นคำถามของ have ยกแต่ have ส่วน been กริยาช่องที่ 3 ต้องอยู่หลังประธาน

 

47           Everybody ______ to see you.

1 must to want

2 have to want

3 want

4  wants

ตอบ 4 หน้า 98 คำที่ขึ้นต้นด้วยต่อไปนี้ให้ตอบกริยาเอกพจน์ เสมอ เช่น

Everyone, everybody, everything, every                           >

Someone, somebody, something                                        >  + กริยาเอกพจน์คือ loves

No one, Nobody , Nothing Every, Each, Either, Neither >

เดา กริยาเอกพจน์มีช้อยเดียวคือ wants (อย่าลืมนำ กล่าวไว้ที่ผ่านมาว่ากริยาอาการกระทำ เติม s เป็นกริยาเอกพจน์) ส่วนตัวเลือก 2-3 เป็นพหูพจน์ และ must ต้องไม่มี to ตามเสมอ

 

48           James and Jim_______every day.

1 meet

2 has met

3 is meeting

4 was meeting

ตอบ 1     เดาได้เช่นกัน ตัวเลือกที่ 2-3-4 ล้วนเป็นกริยาเอกพจน์ ส่วน meet เป็นกริยาพหูพจน์ตัวเดียวจึงตอบ 1 เพราะประธาน James and Jim สองคนเป็นพหูพจน์

 

49           That machine ________ a lot of money.

1 cost

2 costs

3 have cost

4 are costing

ตอบ 2     เดาได้เช่นกันว่า ตัวเลือกที่ 1-3-4 ล้วนเป็นกริยาพหูพจน์ ส่วนตัวเลือกที่ 2 costs เป็นกริยาเอกพจน์ตัวเดียว เหตุผลเพราะประธาน That machine เป็นเอกพจน์

 

50           The football fans shouted ______and _______.

1 loudly; cheerfully

2 loudly; cheerful

3 loud; cheerfully

4 loud; cheerful

ตอบ 1 หน้า 302 คำกริยาวิเศษณ์ (Adv.) ทำหน้าที่ขยายคำกริยาทั่วไป คำคุณกัพท์ และคำกริยา วิเศษณ์ สำหรับข้อนี้มีกริยาคือ shouted เป็นกริยาทั่วไป ต้องการคำวิเศษณ์มาขยาย คำกริยาก็คือ loudly และหลัง and ก็คล้อยตามคือตอบ adv. เช่นกัน = cheerfully

1              s + Verbtobe/Vlk + adj.

2              s + Verb ทั่วไป + adv.

51           The baby is smiling  _______.

1 innocent

2 happy

3 angry

4 innocently

ตอบ 4 ดูคำอธิบายเพิ่มเติมข้อ 50 ที่ผ่านมา ว่ากริยา smile (smiling) เป็นกริยาทั่วไป ก็ตอบกริยา วิเศษณ์ (adv.) มาขยาย นั่นคือ innocently หรือเดาดูตัวเลือก 1-2-3 ไม่มีลงท้าย ly ล้วน เป็นคุณศัพท์(adj.) มีตัวเลือก 4 เท่านั้นที่มี -ly เป็น adv.

 

52           She _______ to move her arm now.

1 have

2 must

3 will

4 is able

ตอบ 4     ประธาน she เป็นเอกพจน์ ใช้have ไม่ถูกต้อง และกริยาช่วย must และ will จะไม่มี toตาม ดูที่โจทย์มี to สามารถตอบ is able to + v1 ได้ เพราะ able มี to ตามเสมอ

 

53           Neither of my children ______ to eat meat.

1 must to like

2 have to like

3 like

4 likes

ตอบ 4     ดูคำอธิบาย 47 เพิ่มเติม ประธานที่ขึ้นต้นด้วย Neither หรือ Neither of ตอบกริยาเอกพจนเสมอนั้นคือ likes หรือเดาตัวเลือก 2-3 เป็นพหูพจน์ และ must ต้องไม่มี to ตาม เสมอ

 

54           Pim works ______than any other person.

1 hard

2 harder

3 hardest

4 the hardest

ตอบ 2 หน้า 318 ถ้าเจอคำว่า than ให้ตอบขั้นกว่าได้ทันที ฉะนั้นจึงตอบ harder ลงท้าย -er เป็น ขั้นกว่า ส่วนลงท้าย -est เป็นขั้นสุด

 

55 _______ gloves are dirty.

1 This

2 That

3 Those

4 A

ตอบ 3 เป็นเรื่องคำนำหน้าคำนาม โดยมีหลักดังนี้

This /That            + คำนามเอกพจน์ +  กริยาเอกพจน์

These /Those + คำนามพหูพจน์      + กริยาพหูพจน์

จากประโยคมีคำนามพหูพจน์ นั้นแสดงว่าคำนำหน้าคำนามพหูพจน์ได้คือ Those

 

56           Sue _______ goes to any parties because she doesn’t have time.

1 rare

2 rarely

3 bare

4 frequent

ตอบ 2 เดาก่อน ดูตัวเลือกมีช้อย 2 เท่านั้นที่มี -ly ตอบได้เลย เหตุผลเพราะดูคำอธิบายข้อ 50 เพิ่มเติม ว่ากริยา goes เป็นกริยาทั่วไปต้องการคำกริยาวิเศษณ์ (adv.) มาขยายนั่นคือ rarely ซึ่งสามารถขยายไว้หน้ากริยาหรือหลังกริยาก็ได้

 

57           Tom always ______ busy.

1 be

2 are

3 appears

4 have been

ตอบ 3   เดาได้ ว่ากริยาเอกพจนมีช้อยเดียวคือ appears ส่วนตัวเลือก 3-4 เป็นกริยาพหูพจน์ และ beเป็นกริยายัง ไม่ผันไม่ถูกต้อง เหตุผลเพราะประธาน Tom คนเคียวเป็นเอกพจน์จึงตอบกริยา เอกพจน์

 

58           Don’t forget ______ your book.

1 revise

2 revised

3 to revise

4 to revising

ตอบ 3 หน้า 280 คำกริยาที่ตาม infinite with to คือ to + Verb1 ออกทุกเทอม

aim         endeavor            learn      opt         seek      appear

expect  long      plan       seem     arrange fail

manage prepare tend      attempt               forget   mean

pretend want      choose happen need     prove

wish       decide  hope     neglect                 resolve

กริยา forget ตามด้วย to + V1

 

59           To dress like that  _____ suitable.

1 is

2 are

3 seem

4 look

ตอบ 1     เดาได้อีกแล้ว กริยาเอกพจน์มีช้อยเดียวคือช้อย 1 is นอกนั้นด้วนเป็นกริยาพหูพจน์ ตอบเอกพจน์เพราะประธานที่ขึ้นต้นด้วยTo + verb… หรือ Ving เป็นประธานเอกพจน์เสมอ

 

60           Are you having  _______ headache?

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 1 หน้า 60 ใช้ article “a” นำหน้าโรคเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง เช่น a headache (ปวดศีรษะ) a cold (เป็นหวัด)     a cough (ไอ) a stomachache (ปวดท้อง) a rash (เป็นผื่นคัน) a sore throat (เจ็บคอ)

61           Her money _______ spent on drugs.

1 are

2 were

3 was

4 have been

ตอบ 3     เดาได้ ดูตัวเลือกมี was เป็นกริยาเอกพจน์ช้อยเดียว เหตุผลเพราะประธาน Her money เป็นเอกพจน์ ก็ตอบกริยาเอกพจน์

 

62           __________ is called a place where the sun never sets.

1 Norway

2 Norwegian

3  The Norwegian

4 A Norwegian

ตอบ 1     จากโจทย์ ……….. ถูกเรียกว่าเป็นที่ที่พระอาทิตยํไม่เคยตก แสดงว่าประธานที่ให้ตอบนั้นต้องเป็นสถานที่ (place) ไม่ใช่คน นั่นก็คือตอบประเทศ และตัวเลือกประเทศคือ Norway ส่วนตัวเลือก 2-3-4 ด้วนเป็นเชื้อชาติหรือคน

 

63           A _________ is running.

1 men

2 children

3 two boys

4 dog

ตอบ 4 หน้า 57 เป็นเรื่องพจน์ของคำนามในบทที่ 1 เราดูโจทยก่อนได้เลยว่าให้กริยาเอกพจน (is) มา แสดงว่าประธานที่ตอบต้องเป็นคำนามเอกพจน์ ในตัวเลือกที่ 1 men เป็นนามพหูพจน์ มาจาก man ตัวเลือกที่ 2 children เป็นนามพหูพจน์มาจาก child ตัวเลือกที่ 3 ก็เป็นนาม พหูพจน์ ยกเว้นตัวเลือกที่ 4 เป็นคำนามเอกพจน์ช้อยเดียว เดาตอบได้เลย

 

64           “Jane gave a doll to her friend’s daughter?”

The underlined word is a/an ______ verb.

1 transitive

2 double transitive

3 intransitive

4 linking

ตอบ 2 หน้า 215 กริยาบางตัวเป็นกริยาที่มีกรรม 2 ตัวมารับได้ คือกรรมตรง (direct object)และกรรมรอง (indirect object) โดยกรรมตรง มักเป็นสิ่งของ และตามด้วยบุรพบท “to/for” แล้วตาม ด้วยกรรมตรง (คน)

ดูสูตร ให้เรียงตามลำดับ อาจจะออก 1 ข้อ ให้เรียง สามารถเขียนได้ 2 แบบ คือ

S + กริยา + กรรมตรง(สิ่งของ) + to/for + กรรมรอง(คน)

หรือ S + กริยา + กรรมรอง(คน) + กรรมตรง (สิ่งของ)

ประธาน กริยา กรรมตรง(สิ่งของ)

direct Object

to/for กรรมรอง(คน)

indirect Object

Jim sent a box of chocolate to me
Jane gave a doll to her friend’s daughter.

 

กริยา gave มีกรรมมารับสองตัวคือ กรรมตรง a doll (ตุ๊กตา) และกรรมรอง her friend’s daughter

 

65           A_______to Japan is enough.

1 two-week visit

2 visit two-weeks

3 two-weeks visit

4 visit two-week

ตอบ 1     ดูคำอธิบายข้อ 43 เพิ่มเติม เป็นคำนามประสม

 

66           She can’t help ________ in love with her.

1 fell

2 to fall

3 falling

4 to falling

ตอบ 3 หน้า 284 กลุ่มคำยกเว้น can’t help หรือ couldn’t help + Ving

 

67           The Philippines ________ composed of many islands.

1 is

2 are

3 were

4 have been

ตอบ 1     หน้า 79 – 80 ชื่อประเทศที่เป็นหมู่เกาะ ถึงแม้จะมี s ลงท้ายแต่เป็นคำนามเอกพจน์ เช่น The Philippines, the Netherlands, the Bahamas, the United States of America จึงตอบกริยาเอกพจน์ หรือเดาได้ค่ะ กริยาเอกพจน์มีตัวเลือกเดียวคือ is

 

68           Not all those who are in China can speak _______ .

1 Thailand

2 Japan

3 China

4 Chinese

ตอบ 4     เราเดาได้จากตัวเลือกว่า 1-2-3 ล้วนเป็นชื่อประเทศทั้งสิ้น ส่วนตัวเลือกที่ 4 Chinese เป็นเชื้อชาติ และภาษา

 

69           Most children are afraid of ________ .

1 dark

2 to dark

3 a dark

4 the dark

ตอบ 4     คูคำอธิบายข้อ 15 เพิ่มเติม ตอบรูปคำนามด้วยการใช้ the + adj. = the dark (ความมืด)

 

70           He earns his living by _______ mobile phones.

1 sell

2 to sell

3 sold

4 selling

ตอบ 4     หน้า 21-22 เราอาจจะเดาได้อย่างรวดเร็วว่าถ้าให้ตอบหลังบุพบท เช่นหลัง by, to, for, of, from, before, after ให้ตอบ Ving จึงตอบ selling

71 _________ is needed now.

1 Rested

2 Rests

3 Resting

4 To resting

ตอบ 3     ลูคำอธิบายข้อ 35 เพิ่มเติมคือ Ving หรือ To + V1 เป็นคำนามได้จึงตอบ Resting ส่วนตัวเลือก To + ving ไม่ถูก ต้องเป็น To rest จึงจะถูก

 

72           Two loaves of bread  ______ enough.

1 is

2 are

3 was

4 has been

ตอบ 2     ลูคำอธิบายข้อ 25 เพิ่มเติม หรือเดาได้เลยว่ากริยาพหูพจน์มีช้อยเดียวดือ are

 

73           Oil  ______ scarce sometimes.

1 is

2 are

3 were

4 have been

ตอบ 1     เดาได้ว่ากริยาเอกพจน์มีตัวเลือกเดียวดือ is เพราะประธาน Oil เป็นเอกพจน์

 

74           It is Bob and Tom ______ have gone to Indonesia.

1 which

2 who

3 whom

4 where

ตอบ 2     หน้า 401 – 410 ให้เติมประพันธ์สรรพนาม โดยให้สังเกตจากข้างหน้าคำที่ให้เติมช่องว่างว่าเป็นคนหรือสิ่งของหรือสถานที่ เราดูคำนามข้างก่อนว่าเป็นอะไร ถ้าเป็น

คน who + verb (คำกริยา) ในที่นี้คือ is

คน whose + คำนาม + V

คน whom + S + Verb คำว่า S มักเป็นคำสรรพนามเช่น I saw, you met

สิ่งของ which + Verb หรือ which + S + V.

สถานที่ where + S + V. เช่น where I live

เวลา when + S + V the reason why + S + V

ข้อนี้ข้างหน้ามีคำนาม Bob and Tom เป็นคน ใช้ who และตามด้วยคำกริยาคือ have gone จึงตอบ who

 

75           “Tom changed his mind about marrying Mary.”

This is a _______ sentence.

1 simple

2 compound

3 complex

4 It’s not a sentence.

ตอบ 1     ดูคำอธิบาย1ข้อ 1 เพิ่มเติม โจทย์เป็น simple sentence ประโยคใจความเดียวเพราะมีประธานตัวเดียวดือ Tom กริยาตัวเดียว changed และนอกนั้นด้านขวามือเป็นกรรมหรือส่วนขยาย

 

Part II; Vocabulary (คำศัพท์)

76           His _______ is a song writer.

1 citizenship

2 energy

3 profession

4 comment

ถาม         ______ ของเขาเป็นนักแต่งเพลง

ตอบ 3 บทที่ 7หน้า 269-270

1 ความเป็นพลเมือง 2 พลัง  3 อาชีพ   4 คำวิจารณ์

 

77           Did she have an important _________ in the play?

1-role

2 egghead

3 crust

4 graduation

ถาม        เธอมี _____ สำคัญในละครนั้นหรือเปล่า

ตอบ 1 บทที่ 1 หน้า 3

1 บทบาท 2 ปัญญาชน         3 เปลือกนอก         4. การสำเร็จการสืกษา

 

78           You have to work _______ without a break if you want to go home early.

1 fertility

2 continuously

3 comprehensively

4 eternally

ถาม        คุณต้องทำงาน _______ โดยไม่ต้องหยุดพักถ้าคุณต้องการกลับบ้านเร็ว

ตอบ 2     บทที่ 8 หน้า294-295

1 ความอุดมสมบูรณ์ 2 อย่างต่อเนื่อง 3 อย่างเข้าใจ           4 อย่างไม่สิ้นสุด

 

79           Jim is taking a/an _______ job because he wants to earn more money.

1 scary

2 involved

3 tightening

4 part-time

ถาม        จิมกำลังรับงาน ______ เพราะเขาต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้น.

ตอบ 4     บทที่ 7 หน้า 265

1 น่ากลัว 2 เกี่ยวข้องพัวพัน 3 หายากมีจำกัด   4. มักคู่กับ job งานนอกเวลา

 

80           He looks ________ because of his polite behavior.

1 situated

2 prestigious

3 astonished

4 maximum

ถาม        เขาดู ______ เพราะพฤติกรรมที่สุภาพของเขา

ตอบ 2     บทที่ 9 หน้า 328

1 ตั้งอยู่   2 เป็นที่เคารพนับถือ มีบารมี 3 ประหลาดใจ 4 มากที่สุด

81           This case needs to have a/an _______ because it is quite difficult.

1 specialist

2 continuance

3 approach

4 extension

ถาม        กรณีนี้ต้องการ _____ เพราะมันค่อนข้างยาก

ตอบ 1     บทที่ 8 หน้า294

1 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2 ความต่อเนื่อง 3 เข้าใกล้          4 การขยาย

 

82           Jim _______ to go to England instead of Italy.

1 opted

2 got used to

3 delivered

4 earned

ถาม จิม ______ ที่จะไปอังกฤษแทนที่จะเป็นอิตาลี

ตอบ 1 บทที่ 7 หน้า268

1 เลือก 2 เคยชิน    3 ส่ง        4 ได้รับ

 

83           Many families lost some of their members in the _______.

1 aspect

2 crust

3 side-effect

4 riot

ถาม        ครอบครัวจำนวนมากสูญเสียสมาชิกบางคนของพวกเขาใน ________ .

ตอบ 4 บทที่ 2 หน้า 56

1 แง่มุม ด้าน          2 เปลือกนอก         3 ผลข้างเคียง        4 การจลาจล

 

84           Ramkhamhaeng University has a/an ________ in Bangna.

1 campus

2 opinion

3 career

4 expression

ถาม        มหาวิทยาลัยรามคำแหงมี _______ อยู่ที่บางนา

ตอบ 1     บทที่ 9 หน้า328

1 วิทยาเขต 2 ความคิดเห็น  3 อาชีพ   4 การแสดงออก

 

85           Do you have Burmese _______ ?

1 descent

2 honestly

3 adolescence

4 gardening

ถาม        คุณมี _______ เป็นชาวพม่าไหม

ตอบ 1     บทที่ 5 หน้า 201

1 ต้นตระถูล สายโลหิต 2 ความซื่อสัตย์               3 วัยหนุ่มสาว 4 การทำสวน

 

86           The businessmen’s  ________ is increasing due to the committee’s slow decision.

1 representation

2 distinction

3 disappearance

4 disappointment

ถาม  ________ ของนักธุรกิจเพึ่มขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจที่ล่าช้าของคณะกรรมการ

ตอบ 4 บทที่ 6 หน้า 228-229

1 การแสดงออก     2 ความแตกต่าง 3 การหายไป             4 ความผิดหวัง

 

87           Her fake behavior always ________ us.

1 seeks

2 plagues

3 views

4 folds

ถาม        พฤติกรรมที่เสแสร้งของเธอมักจะทำให้พวกเรา ________

ตอบ 2     บทที่ 1 หน้า 3

1 เสาะหาต้นหา 2 ทำให้หงุคหงิดรำคาญ 2 พิจารณามอง 4 พับม้วน

 

88           He is teaching how to _______ paper into many kinds of animals.

1 fold

2 conclude

3 neglect

4 prevent

ถาม        เขากำลังสอนวิธีการ _______ กระดาษให้เป็นรูปสัตว์หลาย ๆ ชนิด

ตอบ 1     บทที่ 12 หน้า 395

1 พับม้วน 2 สรุป    3 ละเลยเพิกเฉย    4 ป้องกัน

 

89           He really cared for you. Wasn’t that _______ to you?

1 superior

2 meaningful

3 situated

4 ambitious

ถาม        เขาเอาใจใส่คุณจริง ๆ นั่นไม่ ______ สำหรับคุณเหรอ

ตอบ 2     บทที่ 9 หน้า 328

1 เหนือกว่า            2 มีความหมาย      3 ตั้งอยู่   4 ทะเยอทะยาน

 

90           They gave me a/an _______ of time to finish the job.

1 delusion

2 myth

3 continuance

4 extension

ถาม        พวกเขาให้ _______ เวลาที่จะทำงานให้เสร็จกับฉัน

ตอบ 4     บทที่ 10 หน้า 365

1 การพูดเพ้อจ้อ     2 เทพนิยาย 3 ความต่อเนื่อง 4. การขยาย

91           We like that child’s _______ manner; it’s natural.

1 influential

2 maximum

3 inferior

4 unaffected

ถาม        พวกเราชอบกริยาท่าทางที่ _______ ของเด็กคนนัน มันเป็นธรรมชาติ

ตอบ 4 บทที่ 1 หน้า 3

1 มีอิทธิพล 2 มากที่สุด         3 ด้อยกว่า              4 ไม่เสแสร้ง เป็นธรรมชาติ

 

92           Peter’s failure _______ his family’s feelings.

1 rattled

2 affected

3 competed

4 folded

ถาม        ความล้มเหลวของปีเตอร์ ________ ความรู้สึกต่อครอบครัวของเขา

ตอบ 2     บทที่ 11 หน้า 383

1 พูดไม่หยุด 2 ส่งผล มีผลกระทบ 3 แข่งขัน        4 พับม้วน

 

93           They need _______ to dance like that.

1 misconception

2 landscape

3 energy

4 surface

ถาม        พวกเขาต้องการ_____ ที่จะเต้นแบบนั้น

ตอบ 3     บทที่ 12 หน้า 395

1 ความเข้าใจผิด   2 ทิวทัศน์ 3 พลัง ความแข็งแรง            . ผิว

 

94           Police have been trying very hard to _______ the drug problem.

1 fold

2 erupt

3 heave

4 eradicate

ถาม        ตำรวจกำลังพยายามอย่างหนักที่จะ ______ ปัญหายาเสพติด.

ตอบ 4     บทที่ 11 หน้า 380-381

1 พับม้วน               2 ประทุ ระเบิด       3 ยกขึ้น  4 กำจัดให้สิ้นซาก

 

95 Don’t lose ________ in your husband, since he is the only person who understands you.

1 delusion

2 faith

3 excellence

4 hesitation

ถาม        อย่าสูญเสีย _______ ในสามีของคุณเพราะเขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจคุณ

ตอบ 2     บทที่ 3 หน้า 113

1 ความคิดเพ้อเจ้อ 2 ความเลื่อมใส 2 ความยอดเยี่ยม      4 ความลังเล

คำว่า faith ตามด้วย in หมายถึง ความเลื่อมใส ศรัทธา

 

96           Many houses ______ because of the tsunami.

1 collapsed

2 interpreted

3 devised

4 reflected

ถาม        บ้านเรือนหลายหลัง ______ เพราะสึนามิ

ตอบ 1 บทที่ 12 หน้า 395

1 ทรุดยุบ    2 แปลความ ตีความ          3 คิดต้นประดิษฐ์   4 สะท้อนให้เห็น

 

97           Please  ______ the present to him now because I want him to receive it on his birthday.

1 recycle

2 deliver

3 tilt

4 heave

ถาม        กรุณา ______ ของขวัญให้กับเขาเดี๋ยวนี้เพราะฉันต้องการให้เขาได้รับในวันเกิดของเขา

ตอบ 2     บทที่ 7 หน้า 265

1 ผ่านขบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ได้  2  ส่ง 3 เอียงตะแคง 4 ยกขึ้น

 

98           Find me a good location for my new business.

1 screen

2 contemporary

3 citizen

4 site

ถาม        ช่วยหาทำเลที่ดีสำหรับธุรกิจใหม่ของฉันให้ฉันหน่อยนะ

ตอบ 4     บทที่ 2 หน้า 55

1 จอภาพ                2 ร่วมสมัย              3 พลเมือง               4 ทำเล ที่ตั้ง

 

99           He gave no comment on anything because he didn’t want to cause any hard feelings.

1 session

2 opinion

3 legend

4 crust

ถาม        เขาไม่ได้ให้คำวิจารณ์ใดๆ เลยเพราะเขาไม่ต้องการทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจเกิดขื้น

ตอบ 2     บทที่ 5 หน้า 201-202

1 การประชุม          2 คำวิจารณ์ ความคิดเห็น    3 คำนาน 4 เปลือกนอก

comment = opinion = คำวิจารณ์ ความคิดเห็น

 

100         Most of the small roads were lighted by spotlights.

1 earned

2 illuminated

3 concluded

4 involved

ถาม        ถนนสายเล็กส่วนใหญ่ถูกทำให้ส่องสว่างด้วยไฟสป๊อตไลท์

ตอบ 2     บทที่ 3 หน้า 114

1 ได้รับ    2 ส่องสว่าง            3 สรุป     4 เกี่ยวข้อง พัวพัน

lighted = illuminated = ส่องสว่าง

101         Tom’s superior ability is seen clearly.

1 better

2 compelling

3 chronic

4 maximum

ถาม        ความสามารถที่เหนือกว่าทอมมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ตอบ 1     บทที่ 2 หน้า 55

1 เหนือกว่า ดีกว่า  2 เป็นที่น่าเชื่อถือ   3 เรื้อรังเป็นประจำ 4 มากที่สุด

superior = better, higher, excellent = เหนือกว่า ดีกว่า

 

102         Jim exercises every morning by walking briskly.

1 compellingly

2 quickly

3 eternally

4 fertilely

ถาม        จิมออกกำลังกายทุกเข้าด้วยการเดินอย่างเร็วๆ

ตอบ 2     บทที่ 8 หน้า 294

1 อย่างน่าเชื่อถือ  2 อย่างรวดเร็ว        3 อย่างนิรันดร       4 อย่างอุดมสมทุรณ์

briskly = quickly = อย่างรวดเร็ว

 

103         Can we call him an egghead?

1 concept

2 graduation

3 intellectual

4 perspective

ถาม        พวกเราจะเรียกเขาว่าปัญญาชนไหม

ตอบ 3 บทที่ 9 หน้า 329

1 ความคิด             2 การสำเร็จการศึกษา 3 ปัญญาชน 4 ทรรศนะมุมมอง

egghead = intellectual = ปัญญาชน

 

104         Bob enrolled in a new charity association yesterday.

1  eradicated

2 interpreted

3 registered

4 speculated

ถาม        บ๊อบลงทะเบียนในสมาคมการกุศลใหม่แห่งหนึ่งเมื่อวานนี้

ตอบ3      บทที่2หน้า 56

1 กำจัดให้สิ้นซาก 2 แปลความ            3 ลงทะเบียน          4 ไตร่ตรอง

enrolled = registered =  ลงทะเบียน

 

105         Peter needed much courage to do the mission.

1 gardening

2 value

3 bravery

4 independence

ถาม        ปีเตอร์ต้องการความกล้าหาญอย่างมากในการทำภารกิจนั้น

ตอบ 3     บทที่ 6 หน้า 231

1 การทำสวน         2 คุณค่า 3 ความกล้าหาญ  4 อิสรภาพ

courage = bravery = ความกล้าหาญ

 

106         There is no eternal life.

1 perpetual

2 fertile

3 tightening

4 prosperous

ถาม        ไม่มีชีวิตที่นิรันดร

ตอบ 1 บทที่ 12 หนิ’า 395

1 นิรันดร 2 อุดมสมบุรณ์      3 หายาก มีน้อย     4 รุ่งเรืองก้าวหน้า

eternal = perpetual 5 constant = คงที่ ถาวร นิรันดร

 

107         It is impertinent to tell dirty jokes in public.

1 limitless

2 influential

3 costly

4 rude

ถาม        มันไม่สุภาพที่จะเล่าเรื่องลามกในที่สาธารณะ

ตอบ 4 บทที่ 6หน้า 230

1 ไม่มีขีคจำกัด 2 มีอิทธิพล   3 แพง     4 หยาบคาย ไม่สุภาพ

impertinent = rude = ไม่สุภาพ หยาบคาย

 

108         Please give me your opinion.

1 point of view

2 graduation

3 side-effect

4 association

ถาม        กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณที่มีต่อฉัน

ตอบ 1 บทที่ 12 หน้า 396

1 ความคิดเห็น       2 การสำเร็จการศึกษา 3 ผลข้างเคียง  4 สมาคม

opinion = point of view = ความคิดเห็น

 

109         The landscape of this town is so amazing that most of the tourists want to come again.

1 scenery

2 succession

3 hesitation

4 compression

ถาม        ทิวทัศน์ของเมืองนี้เป็นที่ช่างสวยงามมากจนกระทั่งนักท่องเที่ยวต้องการกลับมาอีกครั้ง

ตอบ 1 บทที่ 12 หน้า 396

1 ทิวทัศน์                2 ความต่อเนื่อง     3 การลังเล             4 ความกดดัน

landscape = scenery = ทิวทัศน์

 

110         She shouldn’t wait; just do it at once.

1 continuously

2 up to now

3 so far

4 immediately

ถาม        เธอไม่ควรรอนะ ควรทำมันทันที

ตอบ 4 บทที่ 8 หน้า 295

1 อย่างต่อเนื่อง      2 จนบัดนี้                3 จนบัดนี้                4 ทันทีทันใด

at once = immediately = ทันทีทันใด

111         It is very unusual for her to be this late.

1 overweight

2 responsible

3 impertinent

4 not ordinary

ถาม        มันไม่ธรรมดาอย่างมากสำหรับเธอที่จะมาสายอย่างนี้

1 น้ำหนักมากเกินไป 2 รับผิดชอบ        3 ไม่สุภาพ              4 ไม่ธรรมดา

unusual = not ordinary = ไม่ธรรมดา

 

112         All Thais should co-operate to boost tourism in Thailand.

1 support

2 postpone

3 earn

4 prevent

ถาม        คนไทยทุกคนควรร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ตอบ 1     บทที่ 8 หนัา 295-296

1 สนับสนุน             2 เลื่อน ผลัดไป      3 ได้รับ    4 ป้องกัน

boost – support, increase = สนับสนุน

 

113         Peter said he had met an ideal wife.

1 compelling

2 perfect

3 meaningful

4 preventive

ถาม        ปีเตอร์กล่าวว่าเขาได้พบภรรยาที่สมบูรณ์แบบแล้ว

ตอบ 2     บทที่ 4 หน้า 168

1 ที่น่าเชื่อถือ          2 สมบูรณ์แบบ       3 มีความหมาย 4 ที่ป้องกัน

ideal – perfect = สมบูรณ์แล้ว

 

114         This paragraph is hard to interpret.

1 construe

2 devise

3 speculate

4 affect

ถาม        ย่อหน้านี้ยากที่ตีความ

ตอบ 1     บทที่ 11 หน้า 382-383

1แปลความ ตีความ 2 คิดค้นประดิษฐ์ 3 ไตร่ตรองครุ่นคิด 4 มีผลต่อ

 

115         The tower is situated in the middle of the river.

1 located

2 respected

3 sophisticated

4 plain

ถาม        หอคอยตั้งอยู่ในกลางแม่นัา

ตอบ 1     บทที่ 4 หน้า 167

1 ตั้งอยู่   2 เป็นที่นิยมชมชอบ 3 สลับซับซ้อน      4 ง่าย

situated = located = ตั้งอยู่

 

116         Where are the tombs of their predecessors?

1 descent

2 citizenship

3 independence

4 ancestors

ถาม        หลุมฝังศพของบรรพบุรุษพวกเขาอยู่ที่ไหน

ตอบ 4 บทที่ 1 หน้า 3

1ต้นตระกูล สายโลหิต 2 ความเป็นพลเมือง 3 อิสรภาพ     4 บรรพบุรุษ

predecessors = ancestors = บรรพบุรุษ

 

117         This child has much curiosity: he wants to know everything.

1 inquisitiveness

2 myth

3 belief

4 abundance

ถาม        เดกคนนิมีความอยากรู้อยากเห็นมาก เขาต้องการรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง

ตอบ 1     บทที่ 5 หน้า200

1 ความอยากรู้อยากเห็น      2 เทพนิยาย 3 ความเชื่อ       4 อุดมสมบูรณ์

curiosity = inquisitiveness = ความอยากรู้อยากเห็น

 

118         Finally, the dog got used to its new owner.

1 paid for

2 made suggestions

3 became familiar with

4 chose between

ถาม        ในที่สุด สุนัขก็ชินกับเจ้าของคนใหม่ของมัน

ตอบ 3 บทที่ 7 หน้า 266

1จ่าย      2 ให้คำแนะนำ 3 คุ้นเคยชิน  4 เลือกระหว่าง

get used to = become familiar with = คุ้นเคย เคยชิน

 

119         Up to now he has been a Chinese teacher.

1 Moreover

2 At once

3 Continuously

4 Till now

ถาม        จนทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นครูสอนภาษาจีน

ตอบ 4     บทที่ 5หน้า 199

1 มากไปกว่านั้น 2 ทันที        3 อย่างต่อเนื่อง      4 จนทุกวันนี้ ปัจจุบัน

up to now = till now = จนทุกวันนี้ บัดนี้

 

120         So far the production of new cars is decreasing.

1 Up till now

2 Lately

3 Primarily

4 In comparison with

ถาม        จนกระทั่งทุกวันนี้การผลิตรกยนต์รุ่นใหม่กำลังลดลง

ตอบ 1     บทที่ 8 หน้า 295

1 จนกระทั่งทุกวันนี้ 2 หมู่นี้   3 ส่วนใหญ่             4 เมื่อเปรียบเทียบกับ

Advertisement