ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน s/2558

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

Choose the correct answer.

Part I: Structure (ภาคโครงสร้าง)

1              “Jim, who is my neighbor, is a nice guy.”

This is a _______ sentence.

1simple

2 compound

3 complex

4 It’s not a sentence.

ตอบ 3 หน้า 398- 400 คำว่า simple sentence หมายถึง ประโยคใจความเดียว มีประธานตัวเดียว กริยาหลักตัวเดียว ส่วน compound sentence คือ ประโยคใจความรวม ที่นำเอา simple sentence + simple sentence สองประโยคมารวมกัน ดูแบบง่าย ๆ เทคนิคเดาว่า ถ้าดูคำเชื่อมว่าเชื่อมด้วย and, but, or, nor, for, yet, so, therefore, otherwise เป็นต้นเป็น compound sentence ส่วน complex sentence คือ ประโยคความซ้อน ที่ ประกอบด้วย ประโยคหลัก (independent clause) เป็นประโยคที่สมบูรณ์สามารถอยู่ตามลำพังมีความหมาย มารวมกับอนุประโยค (dependent clause หรือเรียกว่า subordinate clause) คือประโยคย่อยที่ไม่สามารถอยู่ได้ตามลำพังและไม่มีความหมายที่สมบูรณ์ หรือเดา มักจะมีคำเหล่านี้ เช่น who, whom, whose, which, where, when, why, how, that, if, because, before, after เป็นต้น อย่างโจทย์ข้อนี้มีเชื่อมด้วย who แสดงว่าเป็นประโยคความซ้อน (complex sentence) ทันที

 

2              Lawrence likes to play  _______ badminton.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 4 หน้า 74 เป็นเรื่องคำนำหน้าคำนาม โดยดูคำนามว่าให้อะไร มา อย่างโจทย์ข้อนี้ให้badminton มา เราก็ดูว่าเป็นประเภทไหน เรามีเรียนมาว่าถ้าเป็นเกมส์กีฬาก็ขอตอบว่าไม่มี article นำหน้าคำนามที่เป็นชื่อเกมส์และกีฬาต่าง ๆ เช่น

baseball               basketball           cricket   football   golf

hockey   ice-skating        soccer   squash  tennis

table tennis        volleyball             badminton

 

3 The next talk show_______ be a big one.

1 is

2 will

3 ought

4 is able

ตอบ 2 หน้า 257 เราดูตัวเลือกก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องของกริยาช่วย ที่มีออกสอบทุกเทอมเช่นกัน is เป็น verb to be จะไม่ตามด้วย be (คำว่า be คือกริยาช่องที่ 1 ไม่ผันคือรูปดั้งเดิมของมัน) verb to be (is, am, are, was, were) ตามด้วย Ving หรือ V3 ได้แต่ V1 ไม่ได้

ส่วน will ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่ผันคือ be ถูกต้อง

และ ought เป็นกริยาที่ต้องมี to ตามด้วยเสมอ เช่น ought to go , ought to be

และ is able ต้องตามด้วย to เสมอ เช่น is able to come, are able to go เป็นต้น

 

4              Catherine _______ see clearly because of her eye problem.

1 can’t

2 mustn’t

3 has to

4 is able to

ตอบ 1 หน้า 234-235 ดูตัวเลือกเป็นเรื่องกริยาช่วย

1 can’t มาจาก cannot ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมอ จึงถูกต้อง ที่ตามมา can’t see บ่งบอกถึงความสามารถว่า ไม่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน ส่วน mustn’t แสดง “ต้องไม่” ว่า ต้องไม่เห็น ไม่ได้ใจความที่ถูกต้อง และ has to มีความหมายเหมือน must ว่าต้องเห็น ก็ ไม่ได้ใจความ ส่วน is able to see สามารถมองเห็นก็ไม่ได้ใจความที่ถูกต้อง เพราะโจทย์ แสดงถึง “แคทเทอรีนไม่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจนเพราะป็ญหาสายตาของเธอ”

 

5 ______ cancer is an unexpected disease.

1 A

2 An

3 The

4 (Blank)

ตอบ 4     หน้า 73 เป็นเรื่องคำนำหน้าคำนาม โดยดูให้คำนามอะไรมาก่อน สำหรับโจทย์นี้ไห้ cancer (โรคมะเร็ง) เราก็มีเรียนมาว่า ไม่มี article นำหน้าคำนามที่เป็นชื่อโรคที่ ร้ายแรงทั่วไป เช่น

AIDS (โรคเอดส์)   cancer (โรคมะเร็ง)  SARS (โรคไข้หวัดมรณะ) influenza (โรคไข้หวัดใหญ่) allergies (โรคคูมิแพ้) heart disease (โรคหัวใจ) malaria (โรคไข้มาเลเรีย) mumps (โรคคางถูม)

 

6              “A mother’s love is needed for every child.”

Replace the underlined phrase with a suitable pronoun.

1 He

2 She

3 They

4 It

ตอบ 4 หน้า 117-119 ดูตัวเลือกก็รู้ว่าเป็นเรื่องคำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนาม ดูโจทย์ขีดเต้นใต้คำนาม A mother’s love ว่าจะใช้คำสรรพนามไหนแทนที่ได้ คำนามที่ให้มามีสองตัวคือ A mother และ love ตัวไหนสำคัญกว่า ตัวหน้าหรือตัวหลัง ถ้าเป็นเครื่องหมาย s แสดงความเป็นเจ้าของเวลาแปลเราแปลจากขวามาซ้ายมือเรา ฉะนั้นขวามือสำคัญกว่า (ความรักของแม่) นั่นคือคำว่า ความรัก (love) เราก็ตอบคำสรรพ นามที่ใช้แทนคือ it กับคำนามที่แสดงการ/ความ

 

7              One of Mali’s close friends died of_______SARS.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 4 หน้า 74 ไม่มี article นำหน้าคำนามที่เป็นชื่อเกมส์และกีฬาต่าง ๆ เช่น

baseball               basketball           cricket   football                golf

hockey             ice-skating             soccer   squash              tennis

table tennis      volleyball

 

8              A man who teaches is a/an _______ .

1 teach

2 teaching

3 teacher

4 education

ตอบ 3 หน้า 59 ให้มาที่โจทย์คือ a/an แสดงว่าต้องตอบคำนามใช่ไหม ฉะนั้นคงเหลือคำนามที่ เราเรียนในบทที่ 1 คือ teacher (m) เป็นคำนามที่แสดงอาชีพก็คือ ครู ส่วน education เป็น อาการนามที่ลงท้ายด้วย -ion คือ การ/ความ (การศึกษา) เมื่อดูโจทย์ข้างหน้าจะเห็นคำว่า A man who teacher คนที่สอน แสดงว่าให้ตอบเป็นคน คือ ครูนั่นเอง

 

9              That food _______ enough for all of them.

1 have been

2 were

3 is

4 are

ตอบ 3 หน้า 86-88 ขอตอบแบบเทคนิคเดาง่ายๆก่อน ดูตัวเลือกมีกริยาเอกพจน์ตัวเดียวคือ is นอกนั้นเป็นกริยาพหูพจน์(have been, were, are) จึงตอบ is ง่าย ๆ  หรือดูเหตุผล ถ้าขึ้นต้นด้วย This หรือ That ตามด้วยคำนามเอกพจน์อยู่แล้ว ตอบกริยาเอกพจน์เสมอ

 

10           Jane ______ happy.

1 seems

2 are

3 look

4 appear

ตอบ 1 หน้า 218-219 เดาแบบเหมือนข้อ 9 นะ ดูตัวเลือกเลยว่ากริยา seems (กริยาอาการกระทำเติม s คือกริยาเอกพจน์เช่น comes, starts, sees) เป็นกริยาเอกพจน์มีตัวเดียว จึง ตอบแบบเดาได้เลย ส่วน are, look, appear เป็นกริยาพหูพจน์ เหตุผลดูประธาน Jane ชื่อคนเดียวเป็นเอกพจน์ก็ตอบกริยาเอกพจน์