ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2559

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

Choose the correct answer.

Part I: Structure (ภาคโครงสร้าง)

1              _________ eyes should be protected.

1 Mine

2 Theirs

3 Ours

4 Our

ตอบ 4     หน้า 117-118 บุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun)

Possessive adjective Possessive Pronoun
my

your

her

his                       >  มีคำนามตามหลัง

their

our

its

 

mine

yours

hers

his                 >    ไม่มีคำนามตามหลัง

theirs

ours

its

 

–              Those are their books.

–              Those books are theirs.

–              Tom likes them.

จากโจทย์ที่ให้มามีคำนาม (eyes) ฉะนั้นต้องตอบสรรพนามรูปแสดงความเป็นเจ้าของที่มีคำนามตามหลังก็คือพวก my, your, his, her, their, our ได้หมดทุกตัว จึงตอบช้อย 4 (our eyes) ส่วนช้อย 1,2,3 อยู่กลุ่มเดียวกันหมดคือไม่มีคำนามตามหลัง

2              Most students go to school by _______bus.

1 a

2 an

3 the

4 (blank)

ตอบ 4 หน้า 70-71 ไม่มี article นำหน้าคำนามที่เป็นส่านวนหรือโครงสร้างบุพบท + นามเช่น by bus (โดยรถบัส)  by express mail (ทางไปรษณียด่วน), by subway (โดยรถไฟใต้ดิน) by train (โดยรถไฟ), by hand (ด้วยมือ), on foot (เดินไป) และสถานที่ที่เขาประจำทำภารกิจ ตามสถานที่ของแต่ละแห่งเช่น to church (เข้าโบสถ), to bed (เข้านอน), to hospital (เข้า โรงพยาบาล), to prison(เข้าคุก) เป็นต้น

3              Don’t postpone_______ in your thesis.

1 to hand

2 handing

3 hand

4 to handing

ตอบ 2 หน้า 274 กริยาเหล่านี้ตามด้วย Ving ได้แก่

avoid     admit    delay     miss       resist     put off

enjoy    dread    carry      on           postpone            risk         keep

carry      fancy     regret   practice stop       go on

deny keep on finish         recall     suggest like

– I purposely avoid traveling by boat.

ฉะนั้นก็เหมือนกันคือ postpone + Ving = handing

4              A : When will you go there?

B : _______________

1 in Bangkok

2 Tomorrow

3 Jane

4 A book

ตอบ 2 หน้า 309 เป็นคำวิเศษณ์ (adverb) ในปะระโยคคำถามที่ถามด้วย When (เมื่อไร) ก็ต้องตอบ เป็นเวลา เช่น now, tomorrow, today, recently, lately, previously, often เป็นต้น จึงตอบ tomorrow (พรุ่งนี้) ถ้าช้อยที่ 1 ต้องถาม Where สถานที่ ช้อย3 ต้องถาม Who, Whom ช้อย 4 ต้องถาม What

5              David likes to play tennis, _______ his brother likes to play golf.

1 so

2 but

3 for

4 or

ตอบ 2 หน้า 384 – 386 เป็นการเติมคำเชื่อมความในประโยครวม (compound sentence)

มี 7 ตัว ดังนี้ and, but, or, nor, yet, for, so มีให้ตอบบ่อยทุกเทอมเหมือนกัน

and = และ             ใช้แสดงบอกข้อมูลเพิ่มเติม

but, yet = แต่       แสดงความขัดแย้ง

or = หรือ มิฉะนั้น แสดงการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

for = เพราะ (เหมือน because ) แสดงเหตุ

so = ดังนั้น (เหมือน therefore) แสดงผลหรือสรุปความ

nor = และไม่         แสดงการปฏิเสธคล้อยตามข้างหน้าว่า ไม่

จากโจทย์ ‘‘เดวิดชอบเล่นเทนนิส แต่พี่ชายของเขาชอบเล่นกอล์ฟ แสดงความแตกต่าง

6              Frank denied ______ with his ex-wife.

1 meeting

2 to meet

3 meet

4 to meeting

ตอบ 1     ดูคำอธิบายข้อ 3 ที่ผ่านมา deny + Ving จึงตอบ meeting

7              What do you want  ______ ?

1 to seeing

2 saw

3 see

4 to see

ตอบ 4 หน้า 280 คำกริยาที่ตาม infinite with to คือ to + Verb 1 ออกทุกเทอม

aim         endeavor            learn      opt         seek      appear

expect  long       plan       seem     arrange fail

manage                prepare tend      attempt               forget   mean

pretend want      choose happen need     prove

wish       decide  hope     neglect resolve

ให้กริยา want มีกรรมมาคั่นไม่มีกรรมมาคั่นก็ได้ตาม to +V1 = to see

8              Yesterday, I saw Jim and Sue walk ______ hand in _______ hand.

1 a; a

2              the; the

3              a; the

4              (blank); (blank)

ตอบ 4 หน้า 72 ไม่ใช้ article นำหน้าสำนวนที่มีโครงสร้าง นาม + บุพบท + นาม ที่ขนานกัน เช่น นึกถึง mouth to mouth, face to face, hand in hand เป็นต้น

9              Tim exercises by _______ around the house.

1 walk

2 to walk

3 walking

4 to walking

ตอบ 3 หน้า 21 -22 เราเดาจากโจทย์ลงท้ายด้วยบุพบท by หรือตัวอื่นเช่น for, to, of, from,before, after ให้ตอบตามด้วย Ving เช่น look forward to hearing, apologize for coming เหมือนข้อนี้ by walking เช่นกัน โดยไม่ต้องท่องกริยาไหนเลย

10           He bought a ______ for me.

1 big valuable new diamond ring

2 valuable new diamond big ring

3 new valuable big diamond ring

4 big new diamond valuable ring

ตอบ 1 หน้า 186 – 188 การเรียงคุณศัพท์ที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหลายตัว ให้เรียงตามลำดับ ดังนี้

คำนำหน้า adj.บอกขนาด adj. บอกลักษณะ adj. บอกวัย/อายุ adj. บอกวัตถุ นามหลัก
a big valuable new diamond ring