การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจ้าวัน

Advertisement

Choose the correct answer.

Part I: structure (ภาคโครงสร้าง)

1 “Jim sent a box of chocolate to me on Valentine’s Day.” Which is an indirect object?

1 Jim   2. sent            3. a box of chocolate   4. me

คำถาม จากประโยคที่ให้มา ตัวเลือกไหนเป็นกรรมรอง (indirect object)

ตอบ 4 หน้า 215 กริยาบางตัวเป็นกริยาที่มีกรรม 2 ตัวมารับได้คือกรรมตรง (direct object)และกรรมรอง (indirect object) โดยกรรมตรง มักเป็นสิ่งของ และตามด้วยบุรพบท “to/for” แล้วตาม ด้วยกรรมตรง (คน)

ดูสูตร ให้เรียงตามลำดับ อาจจะออก 1 ข้อ ให้เรียง สามารถเขียนได้ 2 แบบ คือ

S+ กริยา + กรรมตรง(สิ่งของ) + to/for + กรรมรอง(คน)

หรือ S + กริยา + กรรมรอง(คน) + กรรมตรง (สิ่งของ)

เช่น – That woman often lends me money.

หรือ – That woman often lends money to me.

 

ประธาน กริยา กรรมตรง(สิ่งของ)

direct Object

to/for กรรมรอง(คน) indirect Object
Jim Sent a box of chocolate to me
Her parents gave a new blouse to her

 

ฉะนั้น กรรมรอง (คน) ก็คือ คำว่า “me”

 

2 Paul_______to work every day.

1.drives          2. is     3. enjoys        4. takes

ตอบ 1 หน้า 209-219 ดูจากตัวเลือกและที่โจทย์ประกอบกัน เราเห็นหลังช่องว่างที่ให้เติมมีคำว่า to เป็นบุพบท แสดงว่ากริยาที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นกริยาประเภทไม่มีกรรมมารับ เช่น walk to, drive to, runs at เป็นต้น ส่วนกริยา enjoys, takes เป็นกริยาที่มีกรรมมารับ เช่น

– He always enjoys himself in the garden.

หลังกริยา enjoys มีคำสรรพนามหรือคำนาม himself ถือว่าเป็นกริยามีกรรม ส่วนกริยา is เป็น linking verb ไม่ตามด้วย to

 

3 The teacher showed________the picture.

1 we   2. our   3. US    4. ourselves

ตอบ 3 หน้า 117 – 118 บุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun)

 

รูปกรรม (Object) Possessive adjective Possessive Pronoun
me

you

her

him

them

us

it

my

your

her

his            มีคำนามตามหลัง

their

its

 

mine

yours

hers

his     ไม่มีคำนามตามหลัง

theirs

ours

its

 

–           Those are their books.

–           Those books are theirs.

–           Tom likes them.

จากโจทย์ The teacher showed US the picture. เทียบเหมือนคำอธิบายในข้อ 1.

That woman often lends me money.

โดยมี us /me เป็นกรรมรอง (คน) ส่วน the picture/money คือ กรรมตรง (สิ่งของ)

ฉะนั้นจึงตอบรูปกรรมค่ะ ส่วนในตารางรูปเข้าของเช่น our ต้องตามด้วยคำนามที่ไม่มี the มาซ้อน เช่น our picture, my money เป็นต้น

 

4 Don’t _________ your blouse; you will spoil the silk.

1 qualify   2. stretch  3. appear       4. remain

ตอบ 2 หน้า 216 -219 ข้อเลือกที่ 1 กริยา qualify เป็นกริยาไม่มีกรรมมักตามด้วยบุพบท for = qualify for = มีคุณสมบัติ ข้อเลือกที่ 2 ถูกต้องสำหรับกริยาตัวนี้เพราะเป็นกริยาที่เป็นได้ ทั้งมีกรรมและไม่มีกรรมก็ได้ เช่น

–           Don’t stretch your blouse. You will spoil the silk.

(อย่ายืดเสื้อของคุณเพราะคุณจะทำให้ไหมเสีย)

ส่วนกริยา appear, remain เป็นกริยาประเภท linking verb ตามส่วนขยายที่ไม่ใช่กรรม เช่น

–           The pilot remained calm after the accident, (calm เป็นคำคุณศัพท์)

 

5 Although 60, Patty _______ young and active.

1 looks   2. causes   3. are    4. bets

ตอบ 1. หน้า 218-219 กริยา linking verb คือกริยาที่ตามด้วยส่วนขยายที่ไม่มีกรรมเช่นตามด้วย คำคุณศัพท์ (adjectives)

appear            feel      keep   remain            stay

be                   get      look     seem            taste

become          go        pass    smell             turn

come            grow    prove  sound

เช่น – The pilot remained calm after the accident, (calm เป็นคำคุณศัพท์)

– Although 60, Patty looks young and active.

(เป็นคำคุณศัพท์)

 

6 Please send this letter _______ Mary.

1  from  2. to    3. by    4. with

ตอบ 2  คูคำอธิบายในข้อ 1. ที่ผ่านมาว่ากริยาที่มีกรรมสองตัว บุพบทที่คั่นระหว่างกรรมตรงกับกรรม

รองได้ก็คือ to หรือ for เท่านั้น

– Please send this letter  กรรมตรง(สิ่งของ) to  Mary. กรรมรอง(คน)

 

7 The man_______for being late this morning.

1 opened   2. was    3. apologized          4. seemed

ตอบ 3 หน้า 217 กริยาที่ไม่มีกรรมและมีบุพบทตามหลัง เช่น

amount to = เป็นจำนวนทั้งหมด        consist of = ประกอบด้วย

belong to = เป็นของ  sympathize with = เห็นใจ

apologize for = ขอโทษ         qualify for = มีคุณสมบัติ

wait for = รอ  insist on = ขยั้นคะยอ

aspire to  = ต้องการ  lead to = นำไปสู่

listen to = ฟัง rely on = ไว้ใจ

believe in = มีความเชื่อใน

กลุ่มกริยาเหล่านี้ข้อสอบก็เคยออกให้ตอบ amount to ด้วยการตอบ to

 

8 Sompol learned not ______ back to his big sister.

1 talk   2. to talking    3. talking   4. to talk

ตอบ 4 หน้า 280 กริยาต่อไปนี้ตามด้วย to + V1 เช่น

aim                 endeavor       learn  opt        seek           seem

appear            expect            long    plan      arrange        fail

manage          prepare          tend    attempt  forget           mean

pretend           want           choose   happen           need   prove

wish              decide          hope     neglect           resolve

– Prof. Hill neglected to give his wife a birthday present.

 

9  I’ve decided _________ to England next month.

1.go    2. to go           3. going          4. went

ตอบ 2 คูคำอธิบายข้อ 8 ที่ผ่านมา กริยา decide ก็ตามด้วย to +V1 = to go

 

10  Betty chose ________ to Japan.

1  go    2. going    3. to go           4. to going

ตอบ 3  ดูคำอธิบายข้อ 8 ที่ผ่านมากริยา choose ตามด้วย to + V1

 

11  You should let him _______ the meeting.

1  attend    2. to attend   3. attending    4. to attending

ตอบ 1 หน้า 279 กริยาที่ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่มี to ที่มักออกประจำคือ กริยา let หรือ make (made) + กรรม + V1 เช่น

–           His parents let John stay late during weekends.

–           The cashier made me pay in cash.

ฉะนั้นข้อนี้มี let + กรรม + V1 = attend

 

12  The students should keep ________.

1  study   2. to study   3. studying     4. to studying

ตอบ 3 หน้า 274 กริยาเหล่านี้ตามด้วย Ving ได้แก่

avoid  admit  delay  miss    resist   put off

enjoy  dread  carry on postpone    risk      keep

carry   fancy   regret  practice          stop     go on

deny   keep on          finish   recall  suggest          like

– I purposely avoid traveling by boat.

 

13  Lily doesn’t mind ______ for the interview.

1  wait   2.to wait    3.have waited           4.waiting

ตอบ 4 หน้า 276 กลุ่มวลีบางตัว เช่น

Would you mind

I don’t mind          + Ving ตอบ waiting

I have trouble

 

14  Peter avoided _______ Jane.

1  see   2.to see   3. seeing        4. saw

ตอบ 3  ดูคำอธิบายข้อ 12 ที่ผ่านมา คือ กริยา avoid ตามด้วย ving = seeing

 

15  Mango and sticky rice _______delicious.

1  is    2.are     3.were            4.have been

ตอบ 1 หน้า 331 เมื่อประธานที่มีคำนามสองคำเชื่อมด้วย and ให้ดูความหมาย ถ้ามีความหมายเป็นหนึ่งเดียวคือ ของที่แยกกันไม่ได้ จะใช้คำกริยาเป็นเอกพจน์ ในที่นี้ก็คือ

อาหาร + and + อาหาร + กริยาเอกพจน์ จึงตอบ is

หรือดูตัวเลือกมีกริยาเพียงช้อยเดียวคือ is ตอบได้เลย

 

16 All the books ______ on the table.

1 has been 2. was 3. is    4. are

ตอบ 4 หน้า 333 ถ้าขึ้นต้นด้วยเหล่านี้ ตามด้วยคำนามพหูพจน์ กริยาที่ตอบก็เป็นพหูพจน์ด้วย เช่น

All, Both, Few, Many

Some, Several                + คำนามพหูพจน์ + กริยาพหูพจน์

ฉะนั้นคำนาม the books เป็นพหูพจน์ ก็ตอบกริยาพหูพจน์คือ are เดาได้อีกเช่นกัน มีกริยาพหูพจน์ช้อยเดียว จึงตอบ are

 

17 A number of Korean dram series ______ interesting.

1 is 2. are 3. has been   4. was

ตอบ 2 หน้า 346 ข้อนี้เดาจากตัวเลือกได้เลยว่ากริยาพหูพจน์มีข้อเดียวคือ are

ออกทุกเทอม 1 ข้อ แต่มี 2 แบบข้อสอบออกสลับกันไป

A number of + นามพหูพจน์  + กริยาพหูพจน์

The number of + นามพหูพจน์ + กริยาเอกพจน์

สำหรับข้อนี้เป็นแบบแรกคือขึ้นด้วย A number of ตอบกริยาพหูพจน์คือ are

 

18 The movie star and singer ________ my son.

1 is     2. are    3. were           4. have been

ตอบ 1 หน้า 331 – 332 ประธานที่เชื่อมด้วย “and” มี 4 แบบ ให้สังเกตว่าให้อะไรมาตอบกริยา เอกพจน์หรือพหูพจน์

(1)       S + and + S + กริยาพหูพจน์

(2)       อาหาร + and+ อาหาร + กริยาเอกพจน์

(3)       The/A +คำนาม + and +a + คำนาม + กริยาพหูพจน์

(4)       The/ A + คำนาม + and + คำนาม + กริยาเอกพจน์

 

 1. Jim and John play basketball every evening. (2 คน เป็นพหูพจน์)
 2. Rice and curry is usually our breakfast. (อาหารกินคู่กันเป็นเอกพจน์)
 3. A black and a white cat enjoy playing together. (A 2 ตัวก็ 2 สี่งเปีนพหูพจน์)
 4. A black and white cat sleeps soundly. (A ตัวเดียวคือ แมวตัวเดียวสีขาวดำ)

ข้อนี้เป็นเหมือนกรณีเลข 4 คือ มี The หน้าประโยคตัวเดียวคือคนเดียวตอบกริยา is หรือเดาก็ได้ง่ายกว่าเยอะเลยคือกริยาเอกพจน์มีช้อยเดียว จึงตอบ is

 

19 Neither the girls nor Penny ______ hard.

1.works          2. work           3. have worked         4. are working

ตอบ 1

เป็นเรื่องกริยาสอดคล้องกับประธานตัวไหน ประโยคที่มีคำเชื่อมเหล่านี้กริยาจะผันตามประธานที่อยู่ใกล้ที่สูด

Either  ประธาน….or

Neither….ประธาน….nor        +  กริยาผันตามประธานตัวที่อยู่ใกล้

Not only……but……..

จากประโยคกริยาผันตามประธานที่อยู่ใกล้ นั่นคือกริยาผันตาม Penny นามเอกพจน์จึงตอบ กริยาเอกพจน์คือ works หรือเดาได้เลยเอกพจน์มีช้อยเดียว

หมายเหตุ ถ้าเป็นกริยาอาการกระทำ กริยาเอกพจน์จะมี s,es ลงท้าย เช่น works, enjoys

 

20 Either Dan or his parents _______ been to England.

1.has     2. have        3. is     4. are

ตอบ 2  ดูคำอธิบายข้อ 19 ที่ผ่านมา สูตร Either……or……. กริยาผันตามคำนามที่อยู่ใกล้ก็คือ his

parents นามพหูพจน์ตอบกริยาพหูพจน์คือ have หรือเดากริยาพหูพจน์มีช้อยเดียวคือ have

 

21 Several books _______ being displayed on the shelves.

1.be    2.is      3.am   4.are

ตอบ 4 ประธาน Several books ประธานพหูพจน์ ตอบกริยาพหูพจน์คือ are

 

22 Compared to others, Pim walks _______ .

1 the slowly       2. slow        3. more slowly          4.the most slowly

ตอบ 3 หน้า 318 กริยา walk เป็นกริยาทั่วไป ต้องการส่วนขยายคือคำวิเศษณ์ (adverb) slowly  แล้วสามารถใส่ more เข้าข้างหน้าแสดง มากขึ้น ส่วนตัวเลือกที่ 1 ใช้ the มาคั่นไม่ ถูกต้องเพราะ the ต้องตามด้วยคำนาม ส่วนตัวเลือกที่ 4 ก็เช่นกันมี the most ไม่ได้เพราะ ประโยคหน้ามีคำว่าเปรียบเทียบ

 

23  The phone rang _______ while I was watching TV.

1  loudly     2.louder      3.loudest        4.loud

ตอบ 1 หน้า 302 คำกริยาวิเศษณ์ (Adv.) ทำหน้าที่ขยายคำกริยาทั่วไป คำคุณศัพท์ และคำกริยา วิเศษณ์ สำหรับข้อนี้มีกริยา rang (ring) เป็นกริยาทั่วไป ต้องการคำวิเศษณ์มาขยาย คำกริยาก็คือ loudly

 1. S + Verbtobe/Vlk + adj.
 2. S + Verb ทั่วไป + adv.

– Peter speaks nicely, (nicely เป็น adv. ทำหน้าที่ขยายกริยา speak)

24. I worked _______.

 1. at home last night hard
 2. hard at home last night. 
 3. last night hard at home
 4. hard last night at home

ตอบ 2 หน้า 315 ตําแหน่งการวางคํากริยาวิเศษณ์ (adv.) ที่มาขยายคํากริยาสําหรับข้อนี้คือขยาย กริยา worked ดูสูตร

 

25.I adore her _____.

 1. enormous 
 2. vividly 
 3. remarkably 
 4. strangely 

ตอบ 3 หน้า 311 -3 12 คํากริยาวิเศษณ์ที่แสดงดีกรีของความมากน้อยของกริยา คําถามที่เกี่ยวกับคํากริยาวิเศษณ์ประเภทนี้คือ How much ตัวอย่างกริยาวิเศษณ์ดีกรีเรียงจากมากไปยังดีกรี ของความน้อย เช่น remarkably, enormously, intensely, severely, very much, a lot, considerably, rather, quite, a bit a little, slightly เป็นต้น สําหรับข้อนี้ ตอบ remarkably (อย่างน่าทึ่ง, อย่างพิเศษ) “ฉันเทิดทูนเธออย่างพิเศษ”

26.“William went out to the gym this morning.”

The underlined phrase is an adverb of _____.

 1. manner 
 2. place . 
 3. frequency 
 4. time 

ตอบ 2 หน้า 308 309 สถานวิเศษณ์ (Adverb of Place) คือ adv. ซึ่งเป็นคําหรือกลุ่มคําที่บ่งบอกสถานที่ ถ้าเป็นคําถามว่า ที่ไหนใช้ Where เช่น upstairs, downstairs, here, there, outside, inside, in Thailand, to the gym (ที่โรงยิม)

27.In order to avoid an accident, we should drive _____.

 1. the most careful 
 2. more careful 
 3. careful 
 4. carefully

 ตอบ 4 ดูคําอธิบายในข้อ 23. ที่ผ่านมาว่ากริยา drive เป็นกริยาทั่วไป จะมีคําวิเศษณ์ (adv.) เท่านั้นที่ทําหน้าที่ขยายกริยาทั่วไปได้ก็คือ carefully และจะใช้คั่นสุดไม่ได้ โจทย์ไม่ได้เปรียบเทียบ

ใช้คําวิเศษณ์ธรรมดา 

 

28 I will have an examination tomorrow, ______I can’t go out. 

 1. or 
 2. and

3. but

 1. So 

ตอบ 4 หน้า 384 – 386 เป็นการเติมคําเชื่อมความในประโยครวม (compound sentence)

มี 7 ตัว ดังนี้ and, but, or, nor, yet, for, so มีให้ตอบบ่อยทุกเทอมเหมือนกัน and – และ ใช้แสดงบอกข้อมูลเพิ่มเติม but, yet = แต่ แสดงความขัดแย้ง or = หรือ มิฉะนั้น แสดงการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง for = เพราะ (เหมือน because ) แสดงเหตุ so = ดังนั้น (เหมือน therefore) แสดงผลหรือสรุปความ nor = และไม่ แสดงการปฏิเสธคล้อยตามข้างหน้าว่า ไม่

จากประโยค “ฉันมีสอบพรู่งนี้ ดังนั้น ฉันออกไปข้างนอกไม่ได้”

 

29 Jack wants to marry Mali, _______ he loves her very much.

1 otherwise

2. for

3.or

4. but

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 28. ที่ผ่านมา คำเชื่อมที่ได้ใจความคือ for มีความหมายเหมือน because หมายถึง เพราะ“แจ๊คต้องการแต่งงานกับมะลิ เพราะเขารักเธอมาก”

 

30.Robert likes tennis, _______ Mary enjoys watching golf.

1 and 2.         for        3.         but       4.         nor

ตอบ 3  ดูคำอธิบายข้อ 28. ที่ผ่านมา คำเชื่อมที่ได้ใจความคือ but หมายถึง แต่ แสดงความขัดแย้ง“โรเบิร์ตชอบเทนนิส แต่ แม่รี่’ชอบดูการแข่งขันกอล์ฟ”

 

31 She studied very hard, _______ she passed the examination.

1 but      2.yet       3. or         4.so

ตอบ 4  ดูคำอธิบายข้อ 28.ที่ผ่านมา

“เธอขยันเรียนมาก ดังนั้น เธอจึงสอบผ่าน”

 

32 Suree doesn’t like durians, _______ does she like jackfruits.

1  for      2. nor      3.but       4.and

ตอบ 2  ดูคำอธิบายข้อ 28. ที่ผ่านมา คำเชื่อม nor หมายถึง และไม่ แสดงการปฏิเสธทั้งประโยคส่วนหน้าและส่วนหลัง สังเกตถ้าจะตอบคำเชื่อม nor ประโยคส่วนหน้าจะมีปฏิเสธก่อน (not) หลังคำเชื่อมจะยกคำกริยาช่วยไว้หน้าประธานคล้ายประโยคคำถามเสมอ “สุรีไม่ชอบทุเรียน และเธอก็ไม่ชอบขนุนด้วย”

 

33 She covers her face with a mask, ______ she has a cold.

1  or     2. for        3.but       4. yet

ตอบ 2  ดูคำอธิบายข้อ 28.ที่ผ่านมา

“เธอปกปิดหน้าด้วยหน้ากากอนามัย เพราะเธอเป็นหวัด

 

34 Those want to join the party must register in advance.

1 who   2. whom    3. whose    4.(blank)

ตอบ 1 หน้า 401 -410 ให้เติมประพันธ์สรรพนาม โดยให้สังเกตจากข้างหน้าคำที่ให้เติมช่องว่าง ว่าเป็นคนหรือสิ่งของหรือสถานที่ เราดูคำนามข้างหน้าก่อนว่าเป็นอะไร ถ้าเป็น

คน who + verb (คำกริยา) ในที่นี้คือ is

คน whose + คำนาม + V

คน whom + S + Verb คำว่า S มักเป็นคำสรรพนามเช่น I saw, you met

สิ่งของ which + Verb หรือ which + S + V.

สถานที่ where + S + V. เช่น where I live

เวลา when + S + V

the reason why + S + V

คำว่า those (เหล่านั้น) และกริยา want (ต้องการ) แสดงว่า those ต้องมีชีวิตเพราะแสดง อาการต้องการได้จึงเป็นคน และ want เป็นคำกริยา จึงตอบ who

 

35        Pranee,______ cannot speak English, married an English gentleman.

1 whom          2. who      3. whose  4. which

ตอบ 2  ดูคำอธิบายในข้อ 34 ที่ผ่านมา ดูข้างหน้าที่ให้เติมคือคำนาม Pranee เป็นคน และ cannot

speak เป็นคำกริยา ก็ตอบ who

 

36        The little boy _____ you talked to is my son.

1 who             2. which         3. whose        4. whom

ตอบ 4  ดูคำอธิบายข้อ 34 ที่ผ่านมา the little boy เป็นคน และ you เป็นคำสรรพนาม จึงตอบ

whom

 

37        The lady ________ is walking by used to work for me.

1 who     2. whom    3.whose         4.which

ตอบ 1  ดูคำอธิบายในข้อ 34 ที่ผ่านมา The lady เป็นคน และ is walking เป็นคำกริยา จึงตอบ

Who

 

38        The homeless man  ______ you met was actually a millionaire.

1 who   2.whose       3.whom          4.when

ตอบ 3  ดูคำอธิบายในข้อ 34 ที่ผ่านมา the homeless man เป็นคน และมี you met โดย you

เป็นคำสรรพนาม จึงตอบ whom

 

39        I had dinner with a woman _______ husband is a lawyer.

1 who   2. whom       3.which          4.whose

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 34 ที่ผ่านมา มี a woman เป็นคน และมี husband เป็นคำนาม แสดงว่าตอบ whose เพราะตามด้วยคำนาม แสดงความเป็นเจ้าของว่า whose husband สามีของผู้หญิง

 

 1. Those green shoes, ______ my sister bought me, are ugly!

1 which          2. where      3.  when  4.  who

ตอบ 1  ดูคำอธิบายข้อ 34 ที่ผ่านมา คำนาม those green shoes (รองเท้าสีเขียว) เป็นสิ่งของจึงตอบ

which

 

41        Which sentence is correct?

1 Bill kicked the ball.

 1. The picnic not will be on Sunday.

3.James sent his girlfriend to a red rose.

4.They consider he a professional singer,

คำถาม ประโยคไหนถูกต้อง

ตอบ 1  แบบนี้ออกสอบทุกเทอม ให้ดูกริยาเป็นหลักว่าให้กริยามาถูกต้องไหม ถ้าเป็นประโยคใจความเดียวมีประธาน ตามด้วยกริยา เช่น is, are, หรือกริยาหลักอาการกระทำทั่วไป แต่จะ เป็น ing เลยไม่ได้ ถ้าเป็น is talking ถูกหลัง และกริยาที่ถูกกระทำต้องเป็น verb to be + V3 เช่น was killed (ถูกฆ่า) ในกรณีถ้าเป็นประโยคคำสั่งหรือขอต้องจะขึ้นต้นประโยคไม่ต้องมีคำนาม ขึ้นต้นเป็นกริยาช่องที่ 1 ได้เลย เช่น Open the door, please. จะถูกหลัก

1          ถูกต้องเพราะประธานคือ Bill กริยา คือ kicked

 1. ผิด ตรง not ต้องแก้เป็น The picnic will not be
 2. ผิดตรงสลับกรรมตรงกรรมรองดูข้อ 1. ได้เลย ต้องแก้เป็น

James sent a red rose to his girlfriend.

กรรมตรง                กรรมรอง

 1. ผิด กริยา consider เป็นกริยาที่ต้องการกรรม ต้องแก้เป็น

They consider themselves professional singers.

 

42        Which is a complete sentence?

1   Open the door.         2.Please come back again.

 1. Don’t use your phone here.   4          All are correct

ตอบ 4  ถูกทุกประโยค

 1. ประโยคสามารถขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่1เป็นคำสั่งขอร้อง
 2. ถูกต้องเป็นการขอร้องขึ้นด้วย Please ก็ได้แล้วตามด้วยกริยาช่องที่ 1
 3. หรือเป็นการสั่งห้าม ก็สามารถขึ้นต้นประโยคต้วย Don’t (อย่า)

 

43        Which is a complete sentence?

1   Because Mary is beautiful.    2 When Chris was 18 years old.

 1. He is old, but he is very active. 4.         Nobody care here.

ตอบ 3  ที่ผ่านมาในข้อ 41-42 เป็นประโยคใจความเดียว ให้สังเกตจากตัวเลือกในช้อย 1. และ 2. มี

คำเชื่อม because และ When แสดงว่าไม่ได้เป็นประโยคใจความเดียว เป็นประโยคความซ้อน จะต้องมีสองตอนก็คือประธานกริยาจะต้องมีมากกว่าหนึ่งตัว เหมือนเราพูดในช้อย 2. ว่าเมื่อคริสอายุ 18 ปีจบแค่นี้ก็ไม่ได้ใจความสมบูรณ์ ก็ต้องมีพูดต่อเช่นเขาเรียนได้ที่หนึ่ง ในห้องเสมอ ยังงี้ต่ออีกท่อนจึงจะถูก ฉะนั้นช้อย 1. และ 2. จึงผิด ส่วนช้อย 3. ถูกต้อง มีคำเชื่อมสองประโยคเรียบร้อยว่า “เขาอายุมาก แต่เขายังกระฉับกระเฉง” ส่วนช้อย 4. ผิดตรง ไม่มีกริยาหลัก ต้องแก้เป็นว่า Nobody is care here.

 

44        Which is a complete sentence?

1 Whom I love.         2.Why she goes to school?

 1. Bob, a teacher. 4.Brian went to visit his parents

ตอบ 4 ช้อย 1. และ 2. ผิด จากที่มีคำเชื่อมหรือคำประพันธ์สรรพนามบ่งบอกถึงต้องเป็นประโยค

ใจความซ้อน คือมี whom, why แสดงว่าต้องมีประธานและกริยามากกว่าหนึ๋งตัว ช้อย 3. ผิดตรงไม่มีกริยา ต้องแก้เป็น Bob is a teacher. ส่วนช้อย 4. ถูกต้องมีประธาน Brian และกริยาเสร็จ

 

45        Which is a complete sentence?

1 Turned red his face.         2.         The woman cleaning the floor.

 1. Donna packed a suitcase for me. 4. Working on weekends very busy.

ตอบ 3

1 ผิด ถ้ายกกริยาขึ้นต้นประโยคต้องเป็นกริยาช่องที่ 1 ต้องแก้เป็น เช่น Turn แต่สำหรับช้อยนี้

คือตกประธาน ต้องแก้เป็น His face turned red. (ใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดง)

2.ผิด ตรงกริยา ต้องแก้เป็น The woman is cleaning the floor.

3.ถูกต้องมีประธาน Donna และกริยา packed

4.ผิดต้องแก้เป็น Working on weekends is very busy.

 

46        Which is a complete sentence?

1 Children in the US and Canada. 2. Each child has his own bedroom.

 1. A degree essential for everybody. 4 Basically aren’t interested in learning.

ตอบ 2

 1. ผิดต้องไม่มีกริยา ต้องแก้เป็น Children are in the US and Canada.

2.ถูกต้องมีประธาน Each child และกริยา has

3.ผิดตรงไม่มีกริยา ต้องแก้เป็น A degree is essential for everybody.

4.ผิดตรงขาดประธาน ต้องแก้เป็น Basically children aren’t interested in learning.

 

47        Everybody ________ his/her life.

1 love

2 Loves

3. have loved

4. loved

ตอบ 2 หน้า 98 คำที่ขึ้นต้นด้วยต่อไปนี้ใน้ตอบกริยาเอกพจน์ เสมอ เช่น

Everyone, everybody, everything, every       >

Someone, somebody, something                   >   + กริยาเอกพจน์คือ loves

No one, Nobody , Nothing                              >

Every, Each, Either, Neither                           >

เดา กริยาเอกพจน์มีช้อยเดียวคือ loves ส่วนรูปอดีต loved มักไม่นิยมตอบในเล่ม1001 นี้ เพราะการเรียน Tenses บอกกาลเวลาจะออกในเล่มสอง 1002

 

48        Is that motorcycle _______ ?

1 your   2. her            3. My              4. theirs

ตอบ 4  ดูคำอธิบายในข้อ 3. ที่ผ่านมา คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของมี 2 แบบ เช่น your,

yours และ my, mine โดยให้ดูในประโยคที่ให้มาว่ามีคำนามให้มาด้านขวามือหรือไม่ ถ้ามีคำนามอยู่ขวามือเราให้ตอบแถวแรก (Possessive Adjective) แต่ถ้าไม่มีคำนามอยู่ ขวามือให้ตอบแถวที่สอง (Possessive Pronoun) ดูตาราง

Possessive adjective Possessive Pronoun
my

your

her

his                >           มีคำนามตามหลัง

their

our

its

 

mine

yours

hers

his             >           ไม่มีคำนามตามหลัง

theirs

ours

its

 

–           Those are their books.

–           Those books are theirs.

สำหรับข้อนี้ไม่มีคำนามอยู่หลัง จึงตอบแบบที่อยู่แถวที่สองคือ theirs

หรือเดาจากตัวเลือกว่าหลงฝูงมีข้อเดียวคือ มี s ลงท้ายคือ theirs

 

49        That book is ______ .

1 her   2. their            3. your            4. yours

ตอบ 4  ดูคำอธิบายในข้อ 48 ที่ผ่านมา

เดาได้เลยว่าหลงฝูงมีข้อเดียวที่ตอบในตารางแถวที่สองคือ yours

 

50        “Richard” is one of my former students.

The underlined word can be replaced by .

1 Who      2.He          3.They            4.It

ตอบ 2 หน้า 117-119 คำสรรพนามที่จะใช้แทนคำที่ขีดเท้นใต้Richard เป็นชื่อคนเพศชาย ฉะนั้น

คำสรรพนามที่แทนคำนามเพศชายคือ he

 

51        This belongs to_______ .

1 him     2.his            3.ours     4.they

ตอบ 1  ดูคำอธิบายข้อ 3 ที่ผ่านมาตามหลังบุพบทเป็นรูปกรรมคือ จึงตอบ him

 

52        Have you talked to _______ yet?

1 I        2.hers      3.our          4.them

ตอบ 4  ดูคำอธิบายข้อ 3 ที่ผ่านมา คำที่ตามหลังกริยาหรือบุพบทได้คือรูปกรรม จึงตอบ them

 

53        What kind of _______ food do you like?

1 (blank)         2.the               3.a       4.any

ตอบ 1 หน้า 73 ไม่มี article นำหน้าคำนามที่ตามหลังสำนวนได้แก่ kind of, sort of, type of, style of เป็นต้น ฉะนั้นจึงเป็น kind of food ตอบไม่ต้องใส่

 

54        Do you like to play _______ ?

1 a tennis       2. football       3. the basketball    4. All are incorrect.

ตอบ 2 หน้า 74 ไม่มี article นำหน้าคำนามที่เป็นชื่อเกมส์และกีฬาต่าง ๆ เช่น baseball, cricket, golf, squash, basketball, football, hockey, soccer, tennis, volleyball, scrabble (เกมส์ต่อคำภาษาอังกฤษ)

 

55        Which sentence uses correct articles?

1 Bangkok is a capital of Thailand.           2. I am the therapist.

 1. The children are playing football. 4. Mary has got an influenza.

คำถาม ประโยคไหนที่ใช้ article ได้ถูกด้อง

ตอบ 3

1 ต้องแก้เป็น Bangkok is the capital of Thailand. คำว่า capital ใช้ ‘the’

2 ต้องแก้เป็น I am a therapist. ใช้ “a’’นำหน้าอาชีพ therapist เดาลงท้าย – ist เป็นอาชีพ

3 ถูกต้องเกมส์กีพา ดูคำอธิบายข้อ 54 ที่ผ่านมา football ไม่มี article

4 ต้องแก้เป็น Mary has got influenza. ไข้หว้ดใหญ่ โรคทั่วไปไม่มี article นำหน้า

 

56 She gave me ______ idea to use in my work.

1 the     2. a      3. an            4. many

ตอบ 3 หน้า 57 ใช้ article “an” นำหน้าคำนามนับได้ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ (a, e, i, o, u)

เช่น an ant, an idea, an elephant, an egg เป็นต้น

 

57        The presents will be sent _______ express mail.

1 with  2.by    3.to      4.on

ตอบ 2  หน้า 70 – 71 ไม่ใช้ article นำหน้าคำนามในสำนวนที่มีโครงสร้าง บุรพบท + คำนาม เช่น by

mail, by express mail (ทางไปรษณีย์ด่วน), by parcel (ทางพัสดุ), in prison (เข้าคุก) by train (โดยรถไฟ)  by taxi, by plane, by subway (โดยรถไฟใต้ดิน) to church (เข้าโบสถ์), to bed (เข้านอน), to hospital (เข้าโรงพยาบาล), on foot (เดินไป) at home (อยู่บ้าน) เป็นต้น

 

58        For me, playing ________ Scrabble is difficult.

1a        2.an    3.the   4.(blank)

ตอบ 4  ดูคำอธิบายข้อ 54 ที่ผ่านมา

 

59        They are acquainted _______ Dr. Taylor.

1 to      2 with    3.of   4.at

ตอบ 2 หน้า 181 ใช้  adjective + บุพบท with เพื่อแสดงความรู้สึก เช่น

acquainted with (คุ้นเคย)      delighted with (ยินดี)   pleased with (พอใจ)

angry with (โกรธ)     familiar with (คุ้นเคย)   satisfied with (พอใจ)

bored with (เบื่อ)        happy with (มีความสุข) upset with (หงุดหงิด)

 

60        Gregg wishes to have a _____ wife.

1 Japan          2. Thailand    3. Peruvian    4. Canada

ตอบ 3 หน้า 5-8 คำนามเฉพาะที่เป็นชื่อประเทศ สามารถเป็นคำคุณศัพท์หรือคำนามที่

หมายถึง “ประชากรหรือภาษา” ได้ด้วยการเติมปัจจัยท้ายคำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รูปคำ เช่น

China > Chinese, Brazil > Brazilian, Germany > German, Holland > Dutch, Vietnam > Vietnamese

สำหรับข้อนี้เดาได้เลยว่าหลงฝูงมีอยู่ช้อยเดียวคือ Peruvian เป็นเชื้อชาติ นอกนั้นเป็นชื่อ ประเทศ ตอบเชื้อชาติ จาก Peru เป็น Peruvian เพราะทำให้เป็นคำคุณศัพท์วางไว้หน้าคำนาม

 

61        My grandparents have______ children.

1 second        2. five    3. fourth      4. once

ตอบ 2 หน้า 190 จากช้อย 1 และ 3. เป็นเลขอันดับที่เช่น first, second, third, fourth ไม่ถูกต้อง เราต้องตอบคำคุณศัพท์ที่เป็นจำนวนเลขนับธรรมดาเพราะประโยคต้องการว่า “ปู่ย่าตายายมีลูก ๆ ห้าคน” ก็คือ five

 

62        Frank felt ______ after working hard.

1 exhausted       2. exhaustedly     3. cheerfully 4. happily

ตอบ 1 หน้า 168 – 169 คำคุณศัพท์ตามหลังกริยา verb to be หรือ linking verb ซึ่งได้แก่กริยา feel (felt), look, seem, appear, become, get, turn, smell, taste, stay, remain, become เป็นต้น นั่นคือตอบ adj. แลัวดูตัวเลือกมีช้อย 2,3,4 มีลงท้าย -ly เป็น adv. แสดงว่าตอบ exhausted เป็น adj.

 

63 Henry is the

1 only son

2 son only

3 only-son

4 son-only

ตอบ 1 หน้า 170 คําคุณศัพท์ ต่อไปนี้วางไว้หน้าคํานามเท่านั้น

chief    inner   indoor   outdoor   upper    utter

mere   main     only     former     elder

ฉะนั้น only วางไว้หน้า son ว่า เป็นลูกชายคนเดียวเท่านั้นในครอบครัวของพวกเขา

 

64        Angela is _______ than any other girl.

1 active   2. most active   3. more active    4. more and most active

ตอบ 3 หน้า 173 -174 ก็ไม่ยากเหมือนกัน ออกบ่อย เราเห็นคำว่า than ต้องตอบขั้นกว่าเท่านั้น แล้วมาดูคุณศัพท์ active ทำเป็นขั้นกว่าใส่ more ข้างหน้าเท่านั้น ช้อยที่ 4 ใส่ทั้ง more และ most ไม่ได้

 

65 ______ for an exam is not recommended.

1 Study           2.Learn           3.Cramming    4.Read

ตอบ 3 หน้า 20 เป็นคำนามสมบูลย์ซึ่งเป็นคำนามชนิดหนึ่ง สามารถอยู่ในรูปของวลีหรือกลุ่มคำก็ได้ทำให้เป็นคำนามโดยใช้รูป เช่น1. Ving และ 2. To + V1 อย่างข้อนี้ให้ตอบ ขึ้นต้นประโยค Ving เป็นคำนาม ออกบ่อย ดูให้เป็น ดูตัวอย่างอื่นเพิ่มเติม

Swimming is a kind of exercise. (Ving = swimming เป็นคำนาม)

To pass ENG 1001 is difficult for me. (To +V1 ก็เป็นคำนามได้)

สำหรับข้อนี้ก็ตอบ Cramming

 

66 ________ helps us learn English.

1 Write            2.Spoke         3. Listen to     4.Reading

ตอบ 4  ดูคำอธิบายข้อ 65 ที่ผ่านมา ใช้ Ving ขึ้นต้นประโยคเป็นคำนาม = Reading

 

67 ________ are expensive.

1 Jeans          2.         Skirt    3.         Blouse            4.         Necktie

ตอบ1   หน้า 350 ดูจากโจทย์มีกริยา are เป็นพหูพจน์ นั่นแสดงว่าคำนามที่ตอบนั้นก็ต้องเป็นคำนาม

พหูจน์ด้วย จากช้อยมีตัวเดียวคือ Jeans นามที่มี s เป็นคำนามพหูพจน์ (แต่ถ้ากริยามี s เป็นกริยาเอกพจน์)

 

68 Nid is among _______

1 old   2. older    3. elder   4. the old

ตอบ 4 หน้า 22 – 23 ทําคุณศัพท์ให้เป็นคํานามได้ด้วยการเติม theข้างหน้าเป็น the + adj. เช่น the old (คนแก่) , the young (คนหนุ่มสาว), the poor (คนจน), the rich (คนรวย), the brave (ผู้กล้า), the blind (คนตาบอด), the homeless (คนไร้ที่อยู่), the sick (คนป่วย) โดยมีความหมายเป็นพหูพจน์

 

69 Are there a lot of ________ in Thailand?

1 America    2. England    3. Burma be    4. Malaysians

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 60 ที่ผ่านมา เfาง่ายๆ เลย หลงฝูงมีช้อยเดียวที่เป็นเชื้อชาติคือ Malaysians นอกนั้นเป็นชื่อประเทศ

 

70 The trousers _______ too loose for him.

1 are  2 is   3. was  4. has been

ตอบ 1 เดาได้เลย ช้อยมีกริยาพหูพจน์ตัวเดียวคือ are ที่ตอบกริยาพหูพจน์เพราะประธาน The trousers (กางเกงขายาว) เป็นคํานามพหูพจน์

 

71 You don’t need ________ yourself to fit in.

1 change

2 to change

3 changed

4 changing

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 8 ที่ผ่านมา กริยา need มี to ตาม

 

72 _______ you go out with her?

1 Have to

2 Be able

3 Be going to

4 Should

ตอบ 4 หน้า 243 – 245 เป็นเรื่องกริยาช่วย ที่สามารถยกไว้หน้าประธานได้คือ Should เท่านั้น Have to ทําเป็นคําถามขึ้นหน้าประธานไม่ได้ จะต้องใช้ verb to do มาช่วยจึงจะถูก นั่นคือ ถ้าเป็น Do you have to go out…? จึงจะถูก ส่วน be able ก็ไม่ถูก ทําเป็นคําถาม จะต้องเป็นว่า Are you able to…? และ Be going to ก็ไม่ถูก ถ้าเป็น Are you going to……? จะได้ ฉะนั้น ใช้ Should you go…? ถูก

 

73 We ______not be over self-confident.

1 ought

2 should

3 have

4 will to

ตอบ 2 ในรูปประโยคปฏิเสธ เพราะมี not สามารถใช้ should not + V1 ได้เลย แต่ถ้าเป็น ought ต้องเป็น ought not to มี to ตามหลัง not มาด้วย และ have not be ไม่มี have ตามด้วย V3 เท่านั้นจะตามด้วย V1 ต้องเป็น have to V1  ส่วน will จะไม่มี to ตาม

 

74

A : What are you doing this weekend, Pim ?

B: I ____  go to Pattaya with my parents.

1 had to

2 needs

3 may

 1. be going to

ตอบ 3 หน้า 237 -238 กริยาช่วย ที่ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 (go) ได้เลยคือ may + V1 แสดงความเป็นไปได้ว่า อาจจะไป ส่วนช้อยที่ 1 had to เป็นรูปอดีตไม่ถูกเพราะข้อนี้พูดถึงปัจจุบันอยู่ ช้อย 2. needs ถ้ามี s แสดงว่าเป็นกริยาแท้จะต้องตามด้วย to  ส่วนช้อย 4. be going to ใช้ be ไม่ถูกถ้าชิดประธาน I ก็ต้องเป็น am going to

 

75 The little girl could_______ beautifully at the concert.

1 sing

2 sang

3 sings

4 singing

ตอบ 1 กริยาช่วย could ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 จึงตอบ sing กริยาช่วยเช่น will, shall, may, can could, should ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่มี to

 

Part II: Vocabulary (คําศัพท์)

 

76 You have to go forth and not turn back.

1 be determined

2 go forward

3 show up

4 look up

ถาม คุณต้องก้าวไปข้างหน้า และอย่าหันหลังกลับมา

ตอบ 2 บทที่ 3 หน้า 115

1 ตั้งใจมุ่งมั่น 2. ไปข้างหน้า 3. ปรากฏตัว 4. มองหา ค้นหา

 

77 The reason for the presidents assassination is still unclear.

1 misconception

2 murder

3 triumph

4 virtue

ถาม เหตุผลของการลอบสังหารประธานาธิบดียังคงไม่ชัดเจน

ตอบ 2 บทที่ 2 หน้า 56

1 การเข้าใจผิด 2 การฆาตกรรม 3 ชัยชนะ  4 คุณงามความดี

 

78 Don’t plague me with your annoying habit.

1 trouble

2 deliver

3 tilt

4 motivate

ถาม อย่าทําให้ฉันหงุดหงิดด้วยนิสัยที่น่ารําคาญของคุณ

ตอบ 1 บทที่ 1 หน้า 3

1 ทําให้หงุดหงิดรําคาญ 2 ส่ง 3 เอียง ตะแคง  4 กระตุ้น จูงใจ

 

79 She earned a high income over the past few years.

1 reflected

2 received

3 uttered

4 rattled

ถาม เธอมีได้รับรายได้ที่สูงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา

ตอบ 2 บทที่ 2 หน้า 56

1.สะท้อนให้เห็น 2 ได้รับ 3 พูด เปล่งเสียง  4 พูดไม่หยุด

 

80 More chaos took place in the city center and all the shops were forced to close.

1 riots

2 myths

3 sessions

4 comments

ถาม การจลาจลเกิดเพิ่มขึ้นในเมืองที่เป็นศูนย์กลางและร้านค้าต่าง ๆ ทั้งหมดถูกบังคับให้ปิด

ตอบ 1 บทที่ 2 หน้า 56

1 การจลาจล 2 เทพนิยาย 3 การประชุม 4 คําวิจารณ์

 

81 Harry was still conscious after the car accident.

1 knowing

2 comprehensive

3 maximum

4 meaningful

ถาม แฮรี่ยังคงมีสติรู้สึกตัวหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์

ตอบ 1 บทที่ 11 หน้า 382

1 มีสติรู้สึกตัว 2 เป็นที่เข้าใจ 3 มากที่สุด

4 เต็มไปด้วยความหมาย

 

82        A lot of her mistakes are due to her misconceptions about the plan.

1 legend

2 misunderstanding

3 predecessor

4 procedure

ถาม     ความผิดพลาดจำนวนมากของเธอนั้นเนื่องมาจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแผนงาน

ตอบ 2 บทที่ 11 หน้า 381

1 ตำนาน 2 ความเข้าใจผิด     3 บรรพบุรูษ    4 กระบวนการ

 

83        Ladies and gentlemen, it’s my pleasure to introduce our guest speaker to you, Ms. Sandy Williams.

1 success      2 contemporary         3 enjoyment  4 duty

ถาม     สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลาย ดิฉันมีความยินดีที่จะแนะนำวิทยากรให้แก่ท่านผู้มีเกียรติ

ทั้งหลายไห้รู้จัก นั่นคือ คุณแซนดี้ วิลเลี่ยม

ตอบ 3 บทที่ 6 หน้า 229

1 ความสำเร็จ 2 ร่วมสมัย         3 ความพอใจยินดี        4 หน้าที่

 

84        Don’t jut your hands out. It’s dangerous.

1 stick

2 prevent

3 trigger

4 boost

ถาม     อย่ายื่นมือของคุณออกมานะ มันอันตราย

ตอบ 1  บทที่ 4 หน้า 168

1 ยื่นออกโผล่ออก 2 ป้องกัน   3 ก่อให้เกิด     4 เพิ่มยกขึ้น

 

85 Are there many waterways in this area?

1 interns         2 reliefs          3 canals         4 compressions

ถาม     มีทางนํ้าจำนวนมากในพื้นที่นี้ใช่ไหม

ตอบ 3  บทที่ 4 หน้า 168

1นักคืกษาฝึกหัด         2 ความช่วยเหลือ 3 ทางนํ้า     4 ความกดดัน

 

86        Do you have any belief in him?

1 misery

2 relief

3 role

4 conviction

ถาม     คุณมีความเชื่อในตัวเขาบ้างไหม

ตอบ 4  บทที่ 7 หน้า 264

1 ความทุกข์อันใหญ่หลวง       2 ความช่วยเหลือ  3 บทบาท  4 ความเชื่อ

 

87        Being overweight is dangerous to health.

1 fat

2 responsible

3 ambitious

4 costly

ถาม     การมีนํ้าหนักมากเกินไปเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตอบ 1 บทที่ 8 หน้า 296

1 อ้วนมากเกินไป 2 รับผิดชอบ           3 มีความทะเยอทะยาน 4 แพง

 

88        Walking briskly for a while can be a kind of exercise.

1 quickly

2 costly

3 carefully

4 respectfully

ถาม     การเดินเร็ว ๆ สักชั่วครู่หนื่งสามารถเป็นการออกกำลังกายประเภทหนื่ง

ตอบ 1 หน้า 8 หน้า 294

1 อย่างรวดเร็ว  2 แพง 3 อย่างระมัดระวัง 4 อย่างเคารพนับถือ

 

89        Einstein once said, “The most beautiful thing we can experience is the mysterious.

1 compass

2 session

3 unknown

4 influential

ถาม     ครั้งหนึ่งไอน์สไตล์ได้กล่าวว่า “สิ่งที่สวยงามที่สุดที่เราได้ประสบมาก็คือสิ่งที่ลึกลับ

ตอบ 3  บทที่ 5 หน้า 200

1 เข็มทิศ 2 การประชุม            3 ลึกลับ           4 มีอิทธิพล

 

90        Playing a musical instrument involves regular practice, patience and a good ear.

1 predicts

2 includes

3 shows up

4 comments

ถาม     การเล่นเครื่องดนตรีคือการรวมถึงการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ความอดทนและการมีหูที่ดี

ตอบ 2  บทที่ 5 หน้า 199

1 ทำนาย          2 รวมถึง          3 ปรากฏตัว     4 คำวิจารณ์

 

91        Can you explain to me this aspect of politics?

1 viewpoint

2 career

3 distinction

4 representation

ถาม     คุณสามารถอธิบายแง่มุมนี้ที่เกี่ยวกับการเมืองให้ฉันฟังหน่อยได้ไหม

ตอบ 1  บทที่ 9 หน้า 327

1 แง่มุม ด้าน  2 อาชีพการงาน            3 ความแตกต่าง          4 การแสดงออก

 

92        Are there a lot of eggheads in your university?

1 intellectuals

2 professions

3 opinions

4 legends

ถาม     ในมหาวิทยาลัยของคุณมีผู้มีความรู้จำนวนมากไหม

ตอบ 1  บทที่ 9 หน้า 329

1 ปัญญาชน ผู้ที่มีวามรู้            2 อาชีพ 3 ความคิดเห็น           4 ตำนาน

 

93        When is the graduation day of your university?

1 adolescence

2 campus

3 concept

4 commencement

ถาม     วันสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยของคุณคือเมื่อไร

ตอบ 4  บทที่ 9 หน้า 328

1 วัยหนุ่มสาว   2 วิทยาเขต  3 ความคิด          4  การสำเร็จการศึกษา

 

94        The public neglected his genius for many years.

1 got ahead of

2 fulfilled his duty to

3 made a decision for

4 paid no attention to

ถาม     ประชาชนเมินเฉยกับความฉลาดหลักแหลมของเขามาหลายปี

ตอบ 4 บทที่ 6 หน้า 232

1 ทำได้ดีกว่า   2 ทำให้สำเร็จ 3 ทำการตัดสินใจ        4 เพิกเฉย

 

95        Bob’s success motivates me to work hard.

1 encourages

2.views

3 speculates

4 tilts

ถาม     ความสำเร็จของบ๊อบกระตุ้นให้ฉันทำงานหนัก

ตอบ 1  บทที่ 10 หน้า 365

1 กระตุ้น ปลุกเร้า 2 ทัศนะ       3 คาดการณ์    4 เอียงตะแคง

 

96        Tell me the concept of your program.

1 idea

2 graduation

3 egghead

4 adolescence

ถาม     บอกฉันเกี่ยวกับแนวคิดในโครงการของคุณด้วยนะ

ตอบ 1 บทที่ 9 หน้า 328

1  แนวคิด 2 การสำเร็จการศึกษา       3 ปัญญาชน    4 วัยหนุ่มสาว

 

97        Somchai has a lot of talent for a young actor.

1 natural ability

2 moral goodness

3 bravery

4 virtue

ถาม     สมชายมีพรสวรรค์มากสำหรับการเป็นนักแสดงหน้าใหม่

ตอบ 1 บทที่ 6 หน้า 230

1 พรสวรรค์  2 ศีลธรรม           3 ความกล้าหาญ         4 ความดี

 

98        This cow is very fertile.

1 prestigious

2 geological

3 involved

4 prolific

ถาม     แม่วัวตัวนี้อุดมสมบูรณ์มาก

ตอบ 4 บทที่ 12 หน้า 396

1 มีเกียรติ   2 เกี่ยวกับธรณีวิทยา        3 เกี่ยวน้องพัวพัน  4 อุดมสมบูรณ์

 

99        _______ the candle, sit there and be quiet.

1 Light

2 Erupt

3 Express

4 Perform

ถาม     ______ เทียนไข แล้วนั่งตรงนั้นและกรุณาเงียบด้วยค่ะ

ตอบ 1 บทที่ 3 หน้า 114

1 จุดส่องสว่าง    2 ปะทุระเบิด   3 แสดงออก  4 แสดงกระทำ

 

100     What is the _______ rate of this machine?

1 fertile

2 iconic

3 conscious

4 maximum

ถาม อัตรา _______ ของเครื่องจักรนี้คืออะไร

ตอบ 4 บทที่ 3 หน้า 113

1 อุดมสมบูรณ์    2 ภาพสัญลักษณ์    3 มีสติ รู้สึกตัว  4 มากที่สุด สูงสุด

 

101     Wishing you happiness and _______ .

1 expression

2 prosperity

3 gardening

4 landscape

ถาม     ขอให้คุณมีความสูขและ _______ .

ตอบ 2  บทที่ 1 หน้า 4

1 การแสดงออก          2 ความมั่งคั่ง 3 การทำสวน     4 ภูมิทัศน์

 

102     _______ can impede you from moving forward.

1 Self-doubt

2 Members

3 Continuance

4 Reality

ถาม     สามารถขัดขวางคุณจากการก้าวไปข้างหน้า

ตอบ 1  บทที่ 1 หน้า 3

1 ความไม่แน่ใจในตัวเอง 2 สมาชิก 3 ความต่อเนื่อง 4 ความเป็นจริง

 

 1. What a ________ ! I can finally go home.

1 failure

2 misery

3 contemporary

4 relief

ถาม ช่าง ________ อะไรอย่างนี้ ในที่สุดฉันก็ไล้กลับบ้านซะที

ตอบ 4 บทที่ 2 หน้า 55

1 ความล้มเหลว            2 ความทุกข์อันใหญ่หลวง 3 ร่วมสมัย 4 โล่งอก

 

104 Sometimes emotions can be seen through a/an _______.

1 continuance

2 gesture

3 excellence

4 crust

ถาม     บางครั้ง อารมณ์ความรู้สึกสามารถเห็นได้โดยผ่านทาง _________ .

ตอบ 2 บทที่ 11 หน้า 381

1 ความต่อเนื่อง 2 กริยาท่าทาง           3 ความยอดเยี่ยม         4 เปลือกโลก

 

105     He tried to _______ something, but I couldn’t understand.

1 enroll

2 utter

3 disappoint

4 affect

ถาม     เขาพยายามที่จะ _______ บางสิ่งบางอย่าง แต่ฉันไม่เข้าใจ

ตอบ 2 บทที่ 4 หน้า 167

 1. ลงทะเบียนเรียน 2. พูดเปล่งเสียง 3. ผิดหวัง 4. มีผลต่อ

 

106     Bangkok is a ______ city.

1 preventive

2 convincing

3 comprehensive

4 metropolitan

ถาม     กรุงเทพมหานครเป็นเมือง ______ เมืองหนื่ง

ตอบ 4  บทที่ 4 หน้า 167

1 ที่ป้องกัน 2 ทำใน้เป็นที่น่าเชื่อถือ 3 เป็นที่เข้าใจ      4 มหานคร

 

107     Many immigrants want to apply for Thai_______, so they can stay in Thailand for the

rest of their life.

1 nation

2 citizenship

3 intern

4 location

ถาม     ผู้อพยพจำนวนมากต้องการสมัคร _______ ไทย เพื่อที่ว่าพวกเขาจะสามารถอยู่ในประเทศ

ไทยได้ตลอดไป

ตอบ 2  บทที่ 5 หน้า 201

1 ประเทศ 2 ความเป็นประชากร 3 นักศึกษาฝึกหัด     4 ทำเลที่ตั้ง

 

108     Thomas wants to get a/an  _______ job because his salary is low.

1 unaffected

2 unusual

3 overweight

4 part-time

ถาม     โทมัสต้องการได้งาน _____ เพราะเงินเดือนของเขาได้น้อย

ตอบ 4  บทที่ 7 หน้า 265

1 เป็นธรรมชาติ 2 ไม่ธรรมดา 3 นํ้าหนักมากเกินไป 4 งานนอกเวลา

 

109     One ________ that Thai families teach their children is respect for others.

1 value

2 devotion

3 disappointment

4 expression

ถาม ________ หนึ่งที่ครอบครัวคนไทยสอนบุตรหลานของพวกเขาคือการเคารพผู้อื่น

ตอบ 1  บทที่ 7 หน้า263

1 กฎเกณฑ์ที่ควรปฎิบิติทางสังคม 2 การอุทิศตน 3 ความผิดหวัง 4 การแสดงออก

 

110     Jim has been working _____ without taking a break.

1 ambitiously

2 mysteriously

3 influentially

4 continuously

ถาม     จิมได้ทำงาน ______ โดยไม่ได้หยุดพักเลย

ตอบ 4  บทที่ 8 หน้า 294

1 อย่างทะเยอทะยาน 2 อย่างลึกลับ 3 อย่างมีอิทธิพล 4 อย่างต่อเนื่อง

 

111     The _______ of this medicine is not serious.

1 waterway

2 virtue

3 stage

4 side-effect

ถาม     ________ ของยานี้ไม่ร้ายแรง

ตอบ 4  บทที่ 8 หน้า 293

1 ทางนํ้า 2 ความมีคุณธรรม    3 เวที   4 ผลข้างเคียง

 

112     All the athletes are _______ against one another to win the tournament.

1 reflecting

2 rattling

3 interpreting

4 competing

ถาม     นักกีฬาทุกคนกำลัง _______ ซึ่งกันและกันเพื่อชนะการแข่งขัน

ตอบ 4  บทที่ 9 หน้า 328

1 สะท้อนให้เห็น 2 พูดไม่หยุด 3 ตีความ แปลความ     4 แข่งขัน

 

113     In the will, Mrs. Smith wants to leave her ________ to her two children and a dog.

1 property

2 legend

3 respect

4 humor

ถาม     ในพินัยกรรม นางสมิธต้องการทิ้ง ______ ของเธอให้แก่ลูกสองคนและสุนัขหนึ่งตัว

ตอบ 1  บทที่ 5 หน้า 201

1 ทรัพย์สมบัติ 2 ตำนาน          3 ความเคารพ  4 อารมณ์ขัน

 

114     Bill  ______ on about his married life. His friend felt bored.

1 rattled

2 earned

3 boosted

4 neglected

ถาม บิล ______ เกี่ยวกับชีวิตแต่งงานของเขา จนเพื่อนของเขารู้สึกเบื่อ

ตอบ 1  บทที่ 9 หน้า 327

1 พูดไม่หยุด 2 ได้รับ  3 ยกขึ้น เพิ่ม   4 เพิกเฉยละเลย

 

115

A : Thank you very much for your help yesterday.

B : It’s my _______ .

1 failure

2 aspect

3 campus

4 pleasure

ถาม เอ : ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณเมื่อวานนี้

บี : ด้วย ______ ค่ะ

ตอบ 4  บทที่ 6 หน้า 229

1 ความล้มเหลว 2 แง่มุม ด้าน  3 วิทยาเขต      4 ความยินดี

 

116     ______ is important in working life; one has to finish a job fast and well.

1 Efficiency

2 Triumph

3 Courage

4 Virtue

ตอบ     ________ เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตการทำงาน เราต้องทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็วและดี

ตอบ 1 บทที่ 6 หน้า231

1 ความมีประสิทธิภาพ 2 ชัยชนะ         3 ความกล้าหาญ         4 ความดี

 

117     Living in a big city, like New York, can be quite  ______ , especially rent.

1 preventive

2 expensive

3 ambitious

4 ideal

ถาม     การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่เช่นในกรุงนิวยอร์ก มีค่าใช้จ่ายที่ _____ โดยเฉพาะค่าเช่า

ตอบ 2 บทที่ 6หน้า 230

1 ที่ป้องกัน 2 แพง       3 ทะเยอทะยาน            4 สมบูรณ์แบบ

 

118     My husband’ร birthday party was _______ ; everybody had a good time.

1 sophisticated

2 tightening

3 terrific

4 scary

ถาม     งานเลี้ยงวันเกิดสามีของฉันเป็น _______ ทุกคนมีความสุข

ตอบ 3  บทที่ 10 หน้า 367

1 สลับซับซ้อน 2 หายากมีจำกัด          3 สนุกยอดเยี่ยม           4 ตื่นตระหนก

 

119 Floods can cause a lot of ____ changes.

1 geological

2 fellow

3 ambitious

4 preventive

ถาม     นํ้าท่วมสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง _____ มากมาย

ตอบ 1  บทที่ 12 หน้า 395

1 ทางธรณีวิทยา 2 เพื่อนร่วม  3 ทะเยอทะยาน            4ที่ป้องกัน

 

120  I like the   _______ of this hotel. It’s beautiful.

1 citizenship

2 landscape

3 endeavor

4 energy

ถาม     ฉันชอบ ______ โรงแรมนี้เพราะมันสวยดี

ตอบ 2  บทที่ 12 หน้า 396

1 ความเป็นประชากร 2 ภูมิทัศน์          3 ความพยายาม           4 พลังงาน

Advertisement