การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน คาบ  

Advertisement

1       They  speak ________  English.

1  poor                      2  poorly

3  poorness                4  All  are  correct

ตอบ  1  poor                     

ดูจากตัวเลือกจะเหลือข้อ  1  และ  2  เท่านั้นเราจะตอบคำ  adj.  หรือ  adv.  แล้วดูคำนามข้างหลังให้มา  จะต้องตอบคำคุณศัพท์เพราะคำคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยายนามก็ตอบ  poor  ถ้าหากว่าโจทย์นี้ไม่มี  English  จะต้องตอบ  adv.  ทำหน้าที่ขยายกริยาแท้ทั่วไป  แต่ถ้าเป็น verb  to  be  จะต้อง  adj.  ดูสูตร

S    +  Vแท้      +     adv.            เช่น  They  speak  poorly.

S    +   Verb  to  be  +  adj     เช่น  They  are  poor.

           Adj.     +   คำนาม            เช่น  Poor  English,  poor  boy


2       We  have  observed  birds ________ eggs.

1  lay                      2  to  lay

3  laying                  4  1  and 3  are  correct

ตอบ  4  1  and 3  are  correct

คำกริยาที่ตามกรรมและตามด้วย  Ving  หรือ  Verb 1  ก็ได้เช่น  คำกริยา  hear,  feel,  listen  to,  notice,  observe,  see,  watch  หรือถ้าเจอข้อ  4  มีถูก  2  ข้อ  ก็เดาตอบเลยก็ได้  เช่น

–          At  night,  some  fishermen  watch  turtles  laying  หรือ  lay  eggs.

3       Tomorrow  I’ll  go  to _________.

1  Algerian           2  Alaskan                 3  African                 4  Africa

ตอบ   4  Africa

เดาจากตัวเลือกก่อนก็ได้ว่ามีชื่อประเทศอยู่ข้อเดียวคือ  ข้อ  4  นอกนั้นทำให้เป็นคำคุณศัพท์ด้วยการเติม –n  แล้วเป็นประชาชน  ข้อสอบจะมีออกให้ตอบแบบนี้  1  ข้อทุกเทอม  ไม่ตอบชื่อประเทศก็ตอบประชาชน

4       Is _________ warm  today?

1  they                 2  it                            3  this                   4  that

ตอบ  2  it                           

ขึ้นต้นประโยคด้วยการใช้คำสรรพนามว่า  It  is/  It  was  ออกทุกเทอมเหมือนกัน  แต่ประโยคเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  เช่น  ใช้  it  ตอบคำถามในความหมาย  เป็นคนนั้นคนนี้  สิ่งนั้นสิ่งนี้  เช่น  It  is  me,  Matha.  (ฉันเอง  มาร์ธา)  หรือใช้  it  เป็นประธานกับการบอกอากาศ  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  บอกระยะทาง  และเวลา  เหมือนโจทย์ข้อนี้เช่น  It  is  hot  today.  เป็นคำถามก็เป็น  Is  it  hot  today?  หรือ  It  is  Monday  today.  It  is  important  to …  เป็นต้น  ออกสอบแน่ๆ

5       These  children  are  slow  learners, __________ they  are  not  lazy.

1  for                   2  nor                  3  so                    4  but

ตอบ  4  but

เด็กๆเหล่านี้เป็นคนที่เรียนรู้ช้าแต่พวกเขาไม่ขี้เกียจ  คำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้งคือ  but  หมายถึง  แต่

6       That  man  is _________.

1  friendly                  2  handsomely                    3  quickly               4  friendlily

ตอบ  1  friendly                 

ดูคำอธิบายข้อ  1  ประกอบว่ามี  is  Verb  to  be  ตอบคำคุณศัพท์ในตัวเลือกล้วนลงท้ายด้วย  ly  แต่คำว่า  friendly  เป็น  adj.  ได้  คำอื่นที่อยู่ในรูปแบบก็ยังมีอีกเช่น  motherly,  love,  costly,  manly  เป็น  adj.  นอกนั้นเป็น  adv.

7       A  bottle  of  wine ___________  coming.

1  be                        2  is                          3  am                       4  are

ตอบ  2  is                         

ให้ตอบคำกริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์ด้วยการดูประธานจะอยู่หน้า  of  คือ  a  bottle  ตอบกริยาเอกพจน์คือ  is

8       Please  buy  me _________ ring.

1  the                       2  an                      3  a                            4  blank

ตอบ  3  a                           

ใช้  article  “a”  นำหน้าคำนามแสดงความหมายของคำนามว่าเป็นสิ่งหนึ่ง  โดยทั่วๆไป  ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสิ่งไหน  อันไหน  เช่น  I want  to  buy  a  necktie  (ฉันต้องการซื้อเนคไทสักเส้นหนึ่ง)

9       We’ll  never  forget  time ________ we  were  together  in  this  English  camp.

1  who                   2  where                     3  how                    4  when

ตอบ  4  when

ดูจากข้างหน้ามี  time  เวลาจะต้องใช้  when  โดยขยายคำนามข้างหน้าแสดงวัน  เวลา  ส่วน  who  ข้างหน้าต้องเป็นคน  และ  where  ข้างหน้าเป็นสถานที่

10  Sometimes  water ___________ scarce  in  the  Northeast.

1  is                   2  are                3  were                   4  have  been

ตอบ  1  is                  

เดาจากตัวเลือกได้เลยว่ากริยา  is  เท่านั้นเป็นกริยาเอกพจน์เพราะ  water  ประธานเอกพจน์ก็ตอบกริยาเอกพจน์

11    It  is  obligatory __________  this  duty  together.
1  do                  2  doing                  3  to  do                    4  to  be  done

ตอบ  3  to  do
ให้เดาจากประโยคถ้าเห็น  is  คือ  Verb  to  be  แล้วมี  adj.  ตามให้ตอบมี  to + V1 คือ  to  do  ออกสอบลักษณะนี้ทุกเทอม  1  ข้อ  โดยไม่จำเป็นต้องไปท่องว่าเป็นคุณศัพท์ตัวไหน  น้องๆสามารถดูข้อสอบคาบ  A  ก็ได้จะเห็นมีลักษณะนี้ตอบ  1  ข้อเหมือนกัน

12    __________ was  right  for  him  to  come  back  at  this  time.1  They                       2  It                     3  He                      4  She
ตอบ  2  It
ดูคำอธิบายข้อ  4  ประกอบ  การขึ้นต้นด้วย  It  is  หรือ  It  was  ออกทุกเทอม  ข้อนี้ใช้  ลักษณะ  It  is  +  adj………
13    The  man __________ we  saw  yesterday  was  arrested.1  where                   2  when                 3  whose                  4  whom
ตอบ  4  whom
The  man  เป็นคน  จะเหลือ  Whose  และ  whom  แล้วดูหลังว่าเป็นคำอะไร  ถ้า  whose  +  คำนามเสมอ  ส่วน  whom  +  คำสรรพนาม  อย่างข้อนี้เป็น  we  สรรพนามก็ตอบ  whom
14    The  cause  of  the  accident ___________  still  unknown.1  is                            2  are                    3  were                   4  be
ตอบ  1  is
ดูคำอธิบายข้อ  10  ประกอบ  เดาก่อนก็ได้ว่าตอบ  is  กริยาเอกพจน์มีข้อเดียว
15    Your  room  needs ____________.1  to  clean              2  to  have  cleaned          3  cleaning           4  cleaned
ตอบ  3  cleaning
คำกริยา  need,  require  ตามด้วย  Ving  เช่น
–    Nid’s  bedroom  needs  tidying  up.
16    We ____________ have  a  storm  tonight.1  may                     2  might                   3  will                       4  All  are  correct
ตอบ  4  All  are  correct
คำกริยาช่วยที่แสดงความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาจจะมีฝนตก  ฟ้าร้อง  พายุ  ใช้  may  หรือ  might  และข้อนี้ก็มี  will  แสดงอนาคตก็ถูก  ตอบถูกหมด
17    The  food  tastes __________ than  that.1  best                       2  good                      3  more  better                   4  better
ตอบ  2  good
ดูคำกริยา  teste  ว่าเป็นประเภทไหน  ตอบเป็น  linking  verb  จะต้องตามด้วย  คำคุณศัพท์  (adj.)  ในตัวเลือกคือ  good  ไม่ต้องเป็นขั้นกว่าหรือขั้นสุดเลย  ถ้าตอบขั้นกว่าโจทย์จะมี  than  ถ้าเห็น  the  หรือ  in  ตามด้วยสถานที่ตอบขั้นสุดไปเลย  ออกทุกเทอม  แต่ข้อนี้ไม่ต้องเปรียบเทียบ
18    He __________  came  here  because  he  was  very  busy.1  never                      2  hardly                  3  seldom                4  All are  correct
ตอบ  4  All are  correct
ถูกหมดเพราะล้วนเป็น  adv.  ที่บอกความถี่  เช่น  never  (ไม่เลย)  hardly  (แทบจะไม่)  seldom  (ไม่ค่อยจะ)  วางไว้หน้ากริยาแท้ได้เลย

19    ___________ Emperor  of  Japan  came  to  join  the  great  ceremony  in  Thailand  last  month.

1  A                       2  An                      3  the                      4  (Blank)
ตอบ  3  the
ใช้  the  นำหน้ายศฐาบรรดาศักดิ์  เช่น   the  President  (ประธานาธิบดี)  the  Emperor  (จักรพรรดิ)  the  King,   The  Secretary  (รัฐมนตรี)

20    This  university’ s  aim  is ___________ you  a  quality  education.

1  provides                     2  provide                    3  to  provide               4  providing
ตอบ  3  to  provide
ใช้  to  หลังคำนามที่มีความหมายว่า  งาน  (job)  จุดประสงค์  (aim, purpose)  วิธี  (way,  method)
1    Her  job  is  to  help  the  blind  learn  English.
2    The  company’s  aim  is  to  produce  green  products.

21    Physics _________ not  difficult  for  Linda  because  she  is  good  at  mathematics.
1  to  be                           2  are                         3  were                          4  is
ตอบ  4  is
เดากริยาเอกพจน์มีตัวเดียวคือ  is  เพราะประธานที่เป็นชื่อวิชา  ชื่อโรค  ถึงแม้จะมี  s  แต่เป็นคำนามเอกพจน์  เช่น  Economics,  Mathematics, mumps,  news  ตอบกริยาเอกพจน์
22    The  teacher  encouraged  his  students ___________ harder  for  this
re- examination.1  study                          2  to  syudy                  3  studying                 4  studied
ตอบ    2  to  syudy
กริยา + กรรม +  to  น้องๆไม่จำเป็นต้องท่องกริยาก็ได้   อาจจะจำว่ามีกรรมตามให้ตอบ  to  ตามหลังคำกริยาเหล่านี้ได้แก่
 

  Allow           encourage         inspire           pay            train

Cause           enable               intend           permit        challenge

Expect           lead                  prefer            warn           choose

Force            invite                 tell                advise

Compel        get                     order             prompt        recommend

 

 

–    Diabetes  compelled  her  to  go  on  a  special diet.

23    Most  of  our  company  budget __________ spent  on  building  a  new  factory.

1  had                      2  was                     3  Did                     4  Must
ตอบ  2  was
คำกริยาจะผันตาม  budget  ตอบกริยาเอกพจน์  และงบประมาณจะต้องถูกใช้  ใช้ในรูป  Passive  Voice  คือ  Verb  to  be +  V3 = was  spent

24    __________  Malee  have  to  go to  Khon – Kaen  tomorrow?

1  Do                     2  Does                    3  Did                      4  Must
ตอบ  2  Does
กริยาช่วย  must  และ  have  to  ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งใช้ซ้อน  2  ตัวไม่ได้  ประโยคนี้เป็นคำถามมี  have  to  อยู่หลังประธาน  Malee  ฉะนั้นข้างหน้าต้องใช้  Verb  to  do  มาช่วย  Malee  เอกพจน์ต้องใช้  Does  และเป็นรูปปัจจุบัน  tomorrow  อนาคตใช้ปัจจุบันแทนได้  แต่อดีต  Did  ไม่ได้

25    That  girl  is  not  old  enough  __________  her  father’s  death.

1  understands             2  to  understand             3  understood             4  understanding
ตอบ   2  to  understand
ใช้  to ตามหลัง  to  และ  enough
too  +  adj  +  to  Verb         หรือ  adj  +  enough  +  to  Verb
–    He  was  too  proud  to  ask  for  help.
–    His  odea  was  clear  enough  to  understand.

26    A  Tale  of  Two __________  was  written  by  Charles  Dickens.

1  City                    2  Citys                  3  Citis                     4  Cities
ตอบ  4  Cities
คำนามเอกพจน์  ให้ใช้เป็นพหูพจน์  โดย  Two +  นามพหูพจน์  จาก  City  เป็น  cities

27    A:  Would  you  mind ________ down  the  radio?
B:  No,  not  at  all.

1  turns                   2  turn                   3  to  turn                 4  turning
ตอบ  4  turning
วลีบางวลี  เช่น
Would  you  mind
I  don’t  mind                                 +  Ving
I  have  trouble

28    Their  kitty  cannot  walk  yet,  ___________  it  is  old  enough.

1  while                      2  once                   3  so  that                    4  although
ตอบ  4  although
“แมวของพวกเขายังเดินไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะอายุถึงตามเกณฑ์ก็ตาม”  ประโยคแสดงความขัดแย้งว่า  อายุถึงก็ควรเดินได้แต่กลับเดินไม่ได้  ใช้  although

29    Over  working  can  cause  you ___________ exhausted

1  become                    2  to  become                 3  becoming              4 to  becoming
ตอบ  2  to  become
เดาถ้ากริยาไหนที่มีกรรมมารับให้ตอบตามด้วย  to  +  Verb 1  คือ  to  become  อย่างข้อนี้กริยา
cause  +  กรรมคือ  you  ให้ตอบ  to  Verb1  แบบนี้ก็ออกทุกเทอม  1  ข้อ  ดูคาบ  A  เทียบก็มีเหมือนกัน

30    Tom  can  handle  the  work _________ than  Ted.

1  more  effective        2  more  effectively      3  as  effective      4  most  effectively
ตอบ  2  more  effectively
เห็น  than  ตอบขั้นกว่าออกสอบทุกเทอม  เหลือ  1  และ  2  แล้วให้ดูคำกริยาคือ  handle  เป็นกริยาแท้  จะต้องตอบเป็น  adv.  ด้วย  ก็เป็น  more  effectively

31    The  Japanese ______very  polite, but  Japanese ______difficult  to  speak.
1  is ; is                  2  is ; are                  3  are ; is                   4  are ; are
ตอบ  3  are ; is
ถ้าเห็น  the  นำหน้าแสดงว่าเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นประธานพหูพจน์ตอบกริยา  are  ส่วนไม่มี  the  เป็น  Japanese  เลยเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่น  ตอบกริยาเอกพจน์คือ  is
32    The  police  accused  the  driver  of __________  the  highway.1  littler                  2  littering                 3  to  litter              4  to  have  littered
ตอบ  2  littering
คำกริยาตัวไหนที่มีบุรพบทลงท้ายเช่น  of, for, from , with  ตอบด้วย  Ving  เช่น
–    He  apologized  for  coming  late.
–    She’s  looking  forward  to  having  a  holiday  in  Phuket.
33    _______ Bill  went  out,  his  mother  called  him.
1  Before                     2  Because                  3  Whether                 4  Than
ตอบ  1  Before
“ก่อนที่บิลจะออกนอกบ้าน  แม่ของเขาเรียกเขา”  คำเชื่อมที่แสดงลำดับเหตุการณ์คือ  Before  หมายถึง  ก่อน
34    The  Morning  Star  is  one  of _________ stars.1  the                        2  a                      3  an                      4  blank
ตอบ  1  the
ใช้  the  นำหน้าคำนามที่เป็นสิ่งเดียว  เช่น  the  sun,  the  moon,  the  sky,  the  stars
35    The  reason ________ the  students  are  absent  is  unknown.1  whose                    2  why                   3  where                        4  when
ตอบ  2  why
The  reason  แสดงเหตุผล  ให้ตอบ  why
36    Mary  longs  to  be __________  ballet  dancer.1  a                           2  an                         3  the                         4  blank
ตอบ  1  a
ใช้  a/an  นำหน้าคำนามที่แสดงอาชีพ  และมักอยู่หลัง  Verb  to  be  เช่น  My  mother  is  a  nurse. (คุณแม่ของฉันเป็นนางพยาบาล)
37    ____________  books  do  not  suit  the  children.1  A                          2  An                         3  That                     4  Those
ตอบ  4  Those
คำนำหน้าคำนาม  ถ้า  a,  an,  that  +  คำนามเอกพจน์  ส่วน  those  +  คำนามพหูพจน์
38    It’s _________ pity  that  you  haven’t  see  in  the  movie.1  the                         2  an                         3  a                        4  blank
ตอบ  3  a
ใช้  “a”   นำหน้ากลุ่มสำนาน  เช่น  a  pity,  a  shame ,  a  hurry  หรือใช้กับคำกริยา  take  a  break,  take  a  walk
39    Sue  avoid _________ her  ex- boss.1  to  meet                  2  meeting               3  to  have  met          4  being  met
ตอบ  2  meeting
คำกริยาต่อไปนี้ตามด้วย  Ving  ออกข้อสอบทุกเทอม  1  ข้อ  ในกริยาเหล่านี้
 

Avoid           admit             delay             miss               resist            put  off

Enjoy           dread              consider        postpone       risk               keep

Carry            fancy             regret            practice          stop              go  on

Deny            keep  on         finish            recall             suggest         like


40    A:  Can  you  compose  songs?
B:  No , I _________.

1 won’t                   2  shouldn’t                 3  mustn’t               4  can’t
ตอบ  4  can’t
การตอบ  Yes ,  No  ถ้าถาม  can  ก็ตอบ  can  ในรูปปฏิเสธก็เป็น  can’t  หรือ  cannot

41    The  dress  was __________ sewn  by  my  mother.
1  neat                 2  neatly                3  neatness               4  1  and  2  are  correct
ตอบ  2  neatly
ตอบ  adv.  Neatly  ทำหน้าที่ขยายกริยาแท้  sewn
42    __________  too  much  is  dangerous.
1  Talk                 2  Talked                   3  Have  talked               4  Talking
ตอบ  4  Talking
ขึ้นต้นประโยคให้ตอบประธานก็คือคำนาม  เราสามารถใช้รูป  Ving  เป็นคำนามได้  เช่น  Walking  (การเดิน)  Swimming  (การว่ายน้ำ)  Reading  (การอ่าน)  Jogging  (การวิ่งเหยาะๆ)  Digging  (การขุดเจาะ)   มักนิยมออกให้ตอบ  1  ข้อ
43    If  you  break  the  law,  you ________ be  punished.
1  will                    2  must                   3  can                  4  1  and  2  are  correct
ตอบ    4  1  and  2  are  correct
คำกริยาช่วยที่ใช้คู่กับ  If  ได้คือ  will  แสดงอนาคตและ  must  แสดงความจำเป็นบังคับ  ได้ทั้ง  2  ตัว
44    Are  these  diamond  rings ___________ ?
1  your                 2  yours                 3  my                   4  their
ตอบ  2  yours
คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของมี  2  ลักษณะ  ดังนี้
Possessive  adjective Possessive  Pronoun
 

My

Your

Her

His                 +      มีคำนามตามหลัง

Their

Our

Its

 

 

Mine

Yours

Hers

His                    +       ไม่มีคำนามตามหลัง

Theirs

Ours

Its

 

เดาจากตัวเลือกหลงกลุ่มช้อยคือ  yours  โดยไม่ต้องมีคำนามตามหลัง

45    They  have  been  to  Phuket  by ___________  plane.
1  a                          2  an                       3  the                         4  blank
ตอบ  4  blank
การเดินทางที่ใช้บุรพบท  by  ไม่มี  article  นำหน้า  เช่น  by  plane,  by  car,  by  taxi,  by  boat,  on  foot  อย่างอื่นเช่นสั่งสินค้าใช้  by  truck,  by  airmail,  by  mail,  by  accident,  by  mistakes

46    He  can’t  expost ___________.
1  his  feeling  inner                                       2  his  inner  feeling
3  inner  his  feeling                                       4  feeling  his  inner
ตอบ  2  his  inner  feeling
คำคุณศัพท์จะต้องวางอยู่หน้าคำนามเท่านั้น  เช่น  upper,  inner,  outdoor,  indoor,  former,  elder,  chief  เป็นต้น  เช่น  his  inner  feeling, outdoor  activities,  indoor  games,  chief  reason,  upper  class,  former  president

47    In  my  opinion  Jack  is  the __________.
1  attractive                                                   2  the  more  attractive
3  more  attractive                                         4  most  attractive
ตอบ  4  most  attractive
เดาจาก  the  ตอบขั้นสุดด้วยการใส่  most  นำหน้าคุณศัพท์ =  the  most  attractive

48    Mary  will  buy  a  new __________.
1  swimming  suit                                        2  swimming – suit
3  swim  suit                                                4  suit  swimming
ตอบ  1  swimming  suit
คำนามประสม  ด้วยการใช้รูป  Ving + คำนาม  โดยที่  Ving  ขยายคำนามบอกหน้าที่หรือการใช้  เช่น  swimming  suit  (ชุดว่ายน้ำ)  bathing  suit  (ชุดอาบน้ำ)  washing  machine (เครื่องซักผ้า)  riding  boots (รองเท้าใช้ขี้ม้า)  walking  stick  (ไม้เท้าใช้เดิน)

49    His  sister  likes  to  listen  to  pop  songs ________, she  is  becoming  a  pop  singer.
1  nevertheless              2  however            3  otherwise           4  accordingly
ตอบ  4  accordingly
“พี่สาวของฉันชอบฟังเพลงสากล  ดังนั้นเธอกำลังเป็นนักร้องที่โด่งดัง”  คำเชื่อมที่แสดงผลตามมาในการคล้อยตามกันคือ  accordingly  หมายถึง  ดังนั้น

50    Not  only  John  but  I  _________  at  the  concert  last  night.
1  were                2  have                  3  was                   4  be
ตอบ  3  was                   ดูสูตร

 

Either…………….S………..or…………S…….

Neither……………nor………………..                 +   กริยาผันตามประธานที่ใกล้

Not  only………… but  also ………….


ฉะนั้นกริยาจะผันตาม  I  ก็ตอบ  am  หรือ  was

51    We  have  to  work  harder __________  our  team  will succeed.
1  than                    2  whether                  3  how                  4  so  that
ตอบ  4  so  that
“พวกเราต้องขยันฝึกซ้อมเพื่อว่าทีมของเราจะได้ชัยชนะ”  คำเชื่อมที่แสดงวัตถุประสงค์คือ  so  that  หมายถึง  เพื่อว่า
52    Their  daughters,  like  my  son, _________  studying  medicine.
1  was                    2  are                      3  has  been                     4  is
ตอบ  2  are
เดาจากตัวเลือกได้เลยว่ากริยาพหูพจน์มีตัวเดียวก็ตอบ  are  เพราะสูตรที่มีเครื่องหมายคอมม่าคั่น (,) กริยาจะผันตามประธานข้างหน้าคือ  Their  daughters  ตอบกริยาพหูพจน์  ประโยคที่มีคอมม่าจะออกทุกเทอม
53    Bread  and  jam,  together  with  a  cup  of  coffee, __________ my  breakfast.
1  is                      2  are                    3  be                        4  were
ตอบ   1  is
ดูคำอธิบายข้อ 52 ประกอบ  คือ  กริยาผันตามข้างหน้าคือ  Bread  and  jam  แล้วก็เป็นลักษณะหนึ่งคือ  ถ้าเป็นอาหาร   +  and  +  อาหาร  ถือว่าเป็นหน่วยเดียวกัน  ตอบกริยาเอกพจน์  หรือเดาเทคนิคคือเอกพจน์มีตัวเดียวก็ตอบ  is  ได้เลย
54    Rick ________ play  the  trumpet  when  he  was  eight1  could                2  was  able  to             3  should           4  1  and  2  are  correct
ตอบ  4  1  and  2  are  correct
Can  ผันเป็นอดีตคือ  could  แสดงความสามารถเล่นได้  มีความหมายเท่ากับ  was  able  to  เหมือนกัน  ตอบถูกทั้ง  2  ข้อ
55    Her  nephew  wants  to  live  in  China ;  _________ , he  practices  Chinese  everyday1  meanwhile                 2  however               3  similarly              4  instead
ตอบ   1  meanwhile
“หลานของเธอต้องการอยู่ในประเทศจีน  ในขณะเดียวกันเขาฝึกภาษาจีนทุกวัน”
1  ในขณะเดียวกัน  แสดงการคล้อยตาม      2  อย่างไรก็ตาม  แสดงความขัดแย้ง        3  ในทำนองเดียวกัน
4  แทนที่  แสดงความขัดแย้ง
56    Substitute  the  underlined  words  with  a  suitable  pronoun :
These  girls  are  scouts.1  He                             2  She                         3  It                    4  They
ตอบ   4  They
ให้แทนคำที่ขีดเส้นใต้ด้วยสรรพนามที่ถูกต้อง
คำว่า  These  girls  เป็นพหูพจน์หลายคน  ก็ใช้สรรพนามแทนคือ  They  ถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวใช้สรรพนาม  she  แทน  ถ้าเป็นสิ่งของใช้  it  แทน
57    Bill  had  been  keeping  on  practicing  for  many  years; ________ he  won  tennis  tournament.1  also                    2  besides                     3  otherwise                4  finally
ตอบ   4  finally
“บิลได้ฝึกฝนเป็นประจำเป็นเวลาหลายปี  ในที่สุดเขาชนะการแข่งขันการเล่นเทนนิส”  คำเชื่อมที่แสดงผลลัพธ์คือ  finally  หมายถึง  ในที่สุด
58    If  he  had  been  more  careful,  the  accident __________.1  would  not  have  occurred                       2  would  not  occur
3  won’t  occur                                              4  might  not  occur
ตอบ   1  would  not  have  occurredIf  +  S  +  had  V3       ,                     S  +  would  have  V3

Had  been                  ตอบ                would  have  occurred

59    The  choir  sang _________.

1    Cheerfully  on  the  stage  last  night
2    last  night  Cheerfully  on  the  stage
3    on  the  stage  last  night  Cheerfully
4    last  night  on  the  stage  Cheerfully
ตอบ  1  Cheerfully  on  the  stage  last  night
คำกริยาวิเศษณ์ขยายคำกริยา  ให้เรียงตามลำดับดังนี้

S     +       คำกริยาแท้       +       adv.  บอกอาการ      +    adv.  สถานที่        +       adv.  เวลา

 

Mary  was  watching      television  happily      in  the  living  room         last  night.
The  mob  shouted         loudly  in  front  of       the  parliamment            a  few  minutes  ago.
The  choir  sang              Cheerfully                   on  the  stage                  last  night.

60    Where  do  you  always  shop?
1  Near  a  railway  station                              2  At  Lotus
3  Twice  a  week                                            4  By  taxi
ตอบ  2  At  Lotus
การถามขึ้นต้นด้วย  Where  ตอบเป็นสถานที่  เช่นขึ้นด้วย  in,  on,  at  ก็เป็นสถานที่  คำตอบคือ ที่โลตัส
61    Which  is  a  request?
1    Must  I  go  now?
2    Should  we  do  this?
3    Is  he able  to  handle  his  week?
4    Could  you  pass  the  salt?
ตอบ  4 Could  you  pass  the  salt?
“ข้อไหนเป็นการขอร้อง”
1  ใช้  must  แสดงความจำเป็น       2  ใช้  should  แสดงการแนะนำ     3  ใช้  is  able  to  แสดงความสามารถ   4  ใช้  could  แสดงการขอร้องว่า  คุณช่วยส่งเกลือให้หน่อยได้ไหมคะ?
62    Which  sentence  indicates  ability?
1    I  must  leave  now.
2    All  the  children  will  go  to  the  temple.
3    The  couple  should  help  each  other.
4    Many  students  in  my  class  can  sing  well.
ตอบ   4 Many  students  in  my  class  can  sing  well.
“ประโยคไหนแสดงถึงความสามารถ”  กริยาช่วย  can  หรือ  could  แสดงความสามารถ  (ability)  เช่น  can sing  สามารถร้องเพลง
63    Which  contains  an  intransitive  verb?
1    Don’t  drive  during  heavy  rain
2    Children  love  freedom
3    She  earns  her  living  by  singing
4    She  likes  shopping  at  Jatujak
ตอบ  1 Don’t  drive  during  heavy  rain
“ประโยคเป็นกริยาไม่มีกรรม”  ให้ดูหลังกริยาจะไม่ใช่คำนามหรือสรรพนาม  แสดงว่ากริยานั้นไม่มีกรรม  แต่ถ้าหลังคำกริยาเป็นคำนามหรือสรรพนามแสดงว่ากริยานั้นเป็นกริยามีกรรม
ประธาน กริยามีกรรม (transitive  verb) กรรม (คำนามหรือคำสรรพนาม)
2  Childern love freedom
3  She earns her  living
4  She likes Shopping
ประธาน กริยาไม่มีกรรม เช่น  เป็นคำบุรพบทหรือ  adv.
1 Don’t  drive during…….. เป็นคำบุรพบท


กริยา  drive  เป็นกริยาไม่มีกรรม

64    Which  contains  an  intransitive  verb?
1    Nobody  followed  the  doctrine
2    All  employers  can  take  an  annual  leave
3    The  children  like  their  new  teacher
4    Mary  always  talks  politely
ตอบ  4 Mary  always  talks  politely     “ข้อไหนเป็นกริยาไม่มีกรรม”

ประธาน กริยามีกรรม กรรมคือคำนามหรือสรรพนาม
1  Nobody followed the  doctrine
2  All  employers Can  take An  annual  leave
3  The  children like Their  new  teacher
ประธาน กริยาไม่มีกรรม adv.
4  Mary always  talks politely

 

65    Which  has  a  transitive  verb?
1    Tom  is  now  working  in  a  small  village
2    Turtles  can  live  both  on  land  and  in  water
3    Oil  price  is  getting  higher
4    Many  companies  have  to  lay  off  their  employees
ตอบ  4 Many  companies  have  to  lay  off  their  employees     “ข้อไหนเป็นกริยามีกรรม”

 

ประธาน กริยาไม่มีกรร คำบุรพบทหรือ adv
1  Tom is  now  working in  a  small  village
2  Turtles Can  live Both  on  land  and  in  water

 

ประธาน กริยา  linking  verb adj
3  Oil  price is  getting higher

 

ประธาน กริยามีกรรม กรรมคือคำนามหรือสรรพนาม
1  Many  companies Have  to  lay  off their  employees


66    Which  has  a  direct  object?
1    We  have  a  house  in  Chiang  Mai
2    It’s  very  sunny  today
3    He  always  exaggerates
4    The  birds  perched  on  a  branch
ตอบ  1 We  have  a  house  in  Chiang  Mai  “ข้อไหนมีกรรมตรง”  ถามมีกรรมก็เหมือนกันกับหากริยามีกรรมนั่นเอง

ประธาน กริยาไม่มีกรรม adv.  หรือคำบุรพบท
 It is very  sunny
3  He always  exaggerates
4  The  birds perched on  a  branch

 

ประธาน กริยามีกรรม กรรมตรง (Direct  Object) คำนาม
1  We have a  house


67    Which  does  not  contain  a  linking  verb?
1    She  seemed  unhappy  because  of  the  bad  news
2    He  is  getting  better  every  day
3    This  area  has  become  quiet  since  the  last  attack
4    Many  children  don’t  like  eating  vegetables
ตอบ  4 Many  children  don’t  like  eating  vegetables
“ข้อไหนไม่ใช่  linking  verb”   linking  verb  ได้แก่  Verb  to  be (is , am , are , was , were , be , been)  look , seem , keep , feel , appear , become, remain , stay , get , turn , taste , smell  และตามด้วยคำคุณศัพท์

ประธาน linking  verb adj.  คำคุณศัพท์
1  She seemed uphappy
2  He is  getting better
3  This  area Has  become quiet


ส่วนข้อ  4  คำกริยา  like  เป็นกริยามีกรรม  ไม่ใช่  linking  verb

68    Which  is  a  correct  sentence?
1    John  was  tired – Jim  is  happy
2    Jimmy  is  reading  a  book; Sue  is  cooking  dinner
3    My  sister  is  a  teacher,  my  son  is  a  physician
4    Bill  is  poor : Sue  is  rich
ตอบ  2  Jimmy  is  reading  a  book; Sue  is  cooking  dinner
“ข้อไหนเป็นประโยคที่ถูกต้อง”  ประโยค  2  ประโยค  มารวมกันเรียกว่า  compound  sentence  สามารถใส่คำเชื่อมตรงกลางได้  แต่จากตัวเลือกทั้งหมดเป็นการใส่เครื่องหมายทั้ง  4  ตัวเลือกที่ถูกต้องสามารถใส่ได้คือเครื่องหมาย  semicolon (;)  ไว้ตรงกลาง  จะใช้  — , :  ไม่ได้

69    Which  is  a  complete  sentence?
1    The  boys  are  not  allowed  to  go  out
2    A  serious  problem  to  be  solved
3    Trying  to  work  harder  and  harder
4    Many  animals  and  cops  for  food
ตอบ  1 The  boys  are  not  allowed  to  go  out
“ข้อไหนเป็นประโยคที่สมบูรณ์”  ประโยคที่สมบูรณ์  จะมีคำกริยาหลักด้วย  จากข้อ  1  มีคำกริยาคือ  are  allowed  จึงถูกต้อง  ส่วนข้ออื่นๆ  ไม่มีคำกริยาเลย

70    Which  is  a  complete  Sentence?
1    They  hardly  talking  to  me
2    An  old  dog  killed  in  the  park
3    Her  experience  promotes  her  career  advancement
4    The  author  to  write  a  new  book
ตอบ  3  Her  experience  promotes  her  career  advancement
“ข้อไหนเป็นประโยคที่สมบูรณ์”  ประโยคที่สมบูรณ์ต้องมีคำกริยาหลัก  ข้อ  1  ต้องแก้เป็น  They  are  hardly  talking  to  me  ข้อ  2  ต้องเป็น  An  old  dog  was  killed  in  the  park  ต้องถูกกระทำ  ข้อ  3  ถูกต้องเพราะมีคำกริยา  promotes  ข้อ  4  ต้องมีกริยาแท้ด้วย  เช่น  The  author  wants  to  write  a  new  book

71    Which  is  a  complete  sentence?
1    Susan  and  her  son  want  to  see  you
2    We  do  not  at  the  party  today
3    To  ask  repeated  questions
4    Why  don’t  we  buying  these  shoes

ตอบ  1 Susan  and  her  son  want  to  see  you

“ข้อไหนเป็นประโยคที่สมบูรณ์”  ข้อ  1  สมบูรณ์เพราะมีคำกริยาหลักคือ  want  ข้อ  2  ต้องแก้เป็น  We  do  not  live  ถ้าใช้  Verb  to  do  ในการทำประโยคปฏิเสธต้องมีกริยาแท้ตามหลัง  ข้อ  3  ขึ้นต้นด้วย  To …. เป็นประธานจะต้องมีกริยาหลักด้วย  4  ต้องแก้เป็น  Why  don’t  we  buy  ไม่ต้องมี  ing
72    Which  is  a  complete  sentence?
1    This  newspaper  and  good  news  to  day
2    Walking  slowly  down  the  hill
3    To  have  many  friends  in  school
4    The  small  cat  on  the  roof  is  mine
ตอบ  4  The  small  cat  on  the  roof  is  mine
“ข้อไหนเป็นประโยคที่สมบูรณ์”  หาคำกริยาจะมีในข้อ  4  คือ  is  ถือว่าเป็นประโยคสมบูรณ์  ข้อ  1  ขาดกริยาหลัก  ข้อ  2  และ  3  ขึ้นต้นด้วย  To  ….  หรือ  Ving  ทำหน้าที่เป็นคำนาม  จะต้องมีคำกริยาหลักตามด้วย  เช่น  ข้อ  2  ต้องแก้เป็น    Walking  slowly  down  the  hill  is  exciting.  ก็จะถูก
73    Which  is  a  complete  sentence?
1    Doing  a  good  job
2    A  small  girl  in  front  of  the  class
3    His  son  done  well  in  the  contest
4    Come  here,  please
ตอบ  4  Come  here,  please
“ข้อไหนเป็นประโยคที่สมบูรณ์”  ข้อ  4  ประโยคขอร้องขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่  1  ได้เลยถือว่าสมบูรณ์
74    Which  is  a  complete  sentence?
1    It  is  not  worth  it
2    Jane  and  Linda  attending  the  class
3    Our  car  broken  last  year
4    We  not  ask  you  for  help
ตอบ  1  It  is  not  worth  it
“ข้อไหนเป็นประโยคที่สมบูรณ์”  ข้อ  1  มี  o\is  แล้วถือว่าสมบูรณ์  ข้อ  2  ต้องแก้เป็น  Jane  and  Linda  are  attending  the  class  ข้อ  3  ต้องแก้เป็น  Our  car  was  broken  ถูกกระทำ  ข้อ  4  ต้องแก้   We  do  not  ask  you  for  help
75    Which  is  a  complete  sentence?
1    Jim  moving  his  apartment  last  month
2    Fog,  rain,  and  dew  over  the  farm
3    Show  covers  the  house
4    Useful  plants  on  the  mountain
ตอบ  3  Show  covers  the  house
“ข้อไหนเป็นประโยคที่สมบูรณ์”  ข้อ  1  ต้องแก้เป็น  Jim  moved  his  apartment  last  month  ข้อ  2  ต้องแก้เป็น  Fog,  rain,  and  dew  are  over  the  farm  ข้อ  3  มีกริยา  covers  แล้ว  ข้อ  4  ต้องแก้เป็น  Useful  plants  are  on  the  mountain
Part  2  :  Vocabulary  (คำศัพท์)
Choose  the  correct  answer. (เลือกคำตอบที่ถูกต้อง)
76    We  must  respect  our  boss’s  opinions
1  points  of  view           2  decisions            3  beliefs              4  manners
ถาม  พวกเราต้องเคารพความคิดเห็นของเจ้านายเรา
ตอบ  1  points  of  view           opinions  =  points  of  view   =  ความคิดเห็น
77    This  is  my  ideal  house
1  terrific              2  conscious             3  perfect                4  comprehensive
ถาม  นี้เป็นบ้านในอุดมคติของฉัน
ตอบ  3  perfect               ideal  =  perfect  =  สมบูรณ์แบบ  ดีเลิศ  อุดมคติ
78    Driving  carefully  can  prevent  accidents
1  stop                2  hinder              3  spread                4  1  and  2  are  correct
ถาม  การขับรถอย่างระมัดระวังสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้
ตอบ   4  1  and  2  are  correct          prevent  =  stop , hinder  =  ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
79    This  is  rather  plain  advice
1  sophisticated              2  simple               3  difficult               4  meaningful
ถาม  สิ่งนี้เป็นคำแนะนำที่ค่อนข้างเรียบง่าย
ตอบ  2  simple               plain  =  simple  =  เรียบง่าย  ชัดเจน
80    Don’t  walk  briskly!  The  floor  is  wet
1  quietly                   2  constantly               3  continuously           4  quickly
ถาม    อย่าเดินเร็ว  พื้นยังเปียกอยู่
ตอบ  4  quickly            briskly  =  quickly  =  อย่างรวดเร็ว
81    The  road’s  slippery  is  due  to  the  rain
1  up  to  now              2  because  of             3  so  far              4  in  comparison  with
ถาม  ถนนลื่นเนื่องจากฝนตก
ตอบ    2  because  of            due  to  =  because  of  =  เนื่องจาก  เพราะ
82    Successive  rain  storms  damaged  rice  and  many  crops
1  Acquiring             2  Suppressing            3  Exhausting          4  Continuing
ถาม  พายุฝนมาต่อเนื่องทำลายข้าวแลพืชผลจำนวนมาก
ตอบ  4  Continuing         Successive  =  Continuing  = ต่อเนื่อง
83    Overweight  people  may  develop  many  diseases
1  skinny                2  too  fat                3  retarded                  4  unhealthy
ถาม  ผู้คนที่น้ำหนักมากเกินไปอาจจะพัฒนาให้เกิดโรคจำนวนมากได้
ตอบ  2  too  fat               Overweight  =  too  fat ,  too  heavy  =  น้ำหนักมากเกินไป
84    The  hotel  is  situated  in  downtown
1  worth                   2  located               3  meaningful             4  tightening
ถาม  โรงแรมตั้งอยู่ในชุมชน
ตอบ  2  located               situated  =  located  =  ตั้งอยู่
85    We  have  many  legends  about  our  heroes  and  heroines
1  fables                                             2  old  well – known  stories
3  composittions                                4  theories
ถาม  พวกเรามีตำนานมากมายเกี่ยวกับวีรบุรุษและวีรสตรี
ตอบ  2  old  well – known  stories
legends   =   old  well – known  stories    =  ตำนาน  เรื่องเล่าขาน
86    John  aims  at  opening  a  music  school
1  intends  to  do        2  hopes  to  do        3  averages  a  plan        4  designs
ถาม  จอห์นมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะเปิดโรงเรียนสอนดนตรี
ตอบ  1  intends  to  do        aims  to  =  intends  to  do  =  มีจิตใจมุ่งมั่น  เล็งไป
87    He  always  acts  as  if  he  were  superior  to  his  friends
1  better             2  sophisticated               3  plain              4  conscious
ถาม  เขามักจะทำราวกับว่าเขาเหนือกว่าเพื่อนๆของเขา
ตอบ  1  better             superior  =  better,  higher  =  เหนือกว่า  ยอดเยี่ยมกว่า
88    Ten  workers  were  injured  because  the  building  collapsed
1  contructed             2  built            3  fell             4  erupted
ถาม  คนงาน  10  คนบาดเจ็บเพราะตึกทรุด
ตอบ  3  fell           collapsed  =  fell  =  ทรุด  ยุบ
89    We  need  a  lot  of  courage  to  change  our  boss’s  opinions
1  ability                 2  bravery                3  responsibility          4  knowledge
ถาม  พวกเราต้องการความกล้าหาญอย่างมากที่จะเปลี่ยนความคิดของเจ้านาย
ตอบ  2  bravery          courage  =   bravery  =  ความกล้าหาญ  เด็ดเดี่ยว
90    To  eradicate  all  social  problems  in  Thailand  is  impossible
1  eliminate               2  grow                3  produce            4  comprehend
ถาม  การกำจัดปัญหาทางสังคมให้สิ้นซากในประเทศไทยเป็นไปไม่ได้
ตอบ  1  eliminate            eradicate  =  eliminate  =  กำจัดให้สิ้นซาก  ขุดรากถอนโคน
\91    Finally,  he  showed  up  and  greeted  the  audience
1  erupted             2  came  across             3  appeared             4  stood  up

ถาม  ในที่สุด  เขาก็ปรากฏตัวและทักทายผู้ชม

ตอบ  3  appeared             showed  up =  appeared  =  ปรากฏตัว
92    Can  you  tell  us  three  major  distinctions  between  a  cat  and  a  tiger?
1  representations                                 2  differences
3  gestures                                            4  coordinators
ถาม  คุณสามารถบอกเราความแตกต่างที่สำคัญสามประการระหว่างแมวและเสือได้ไหม
ตอบ  2  differences             distinctions  =   differences  =  ความแตกต่าง
93    Mary  is  a  good  teacher  she  knows  how  to  motivate  her  students
1  degrade              2  encourage              3  understand              4  produce
ถาม  แมรี่เป็นครูที่ดีคนหนึ่ง  เธอรู้วิธีที่จะกระตุ้นนักเรียนของเธอ
ตอบ  2  encourage              motivate  =  encourage  =  กระตุ้น  ปลุกเร้า
94    Many  kinds  of  jobs  are  tightening  today  because  of  the  enconomic  slowdown
1  unusual            2  common                3  superior               4  scarce
ถาม  งานหลายประเภทกำลังหายากในปัจจุบันเพราะการถดถอยทางด้านเศรษฐกิจ
ตอบ  4  scarce         tightening  =  scarce  =  หายาก  มีจำกัด
95    you  should  have  faith  in  your  boss
1  capacity  of  acting                            2  murder  by  sudden  attack
3  violence public  disorder                   4  belief  and  trust
ถาม  คุณควรมีความเลื่อมใสในเจ้านายของคุณ
ตอบ  4  belief  and  trust           faith  =  belief  and  trust  =  ความเลื่อมใสศรัทธา
96    The  house  looked  mysterious  because  there  were  bushes  around  it
1  strange                   2  dull                   3  gloomy                4  unbelievable
ถาม  บ้านดูลึกลับเพราะมีพุ่มไม้อยู่รอบๆบ้าน
ตอบ  1  strange              mysterious  =  strange  and  unknown  =  ลึกลับ
97    The  Labor  Department  always  many  offers  many  careers  to  skilled  workers
1  jobs                   2  professions                 3  occupations             4  all  are  correct
ถาม  กรมแรงงานมักจะเสนองานจำนวนมากให้กับคนงานที่มีความชำนาญ
ตอบ  4  all  are  correct                careers  =  งาน  อาชีพ
98    Gardening  can  lessen  your  stress
1    Walking
2    Finding  flies  and  insects
3    Seeing  plants  growing  and  flowering
4    Giving  only  fertillzer  to  plants
ถาม  การทำสวนสามารถลดความเครียดของคุณได้
ตอบ  3  Seeing  plants  growing  and  flowering
Gardening  =  การทำสวน  คือ  การดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตและออกดอก
99    She  has  never  been  happy  because  her  desire  is  limitless
1  without  aim         2  without  change        3  without  hope      4  without  end
ถาม  เธอไม่เคยเป็นสุขเพราะความปรารถนาของเธอไม่มีขีดจำกัด
ตอบ  4  without  end       limitless  =  without  end  =  ไม่มีสิ้นสุด
100  notebook  can  provide  you  with  high  efficiency
1  quality  of  doing  something  well                    2  opportunity  to  improve
3  convenience                                                       4  enjoyment
ถาม  เครื่องคอมพิวเตอร์นี้สามารถให้คุณด้วยประสิทธิภาพที่สูง
ตอบ  1 quality  of  doing  something  well
Efficiency  =  quality  of  doing  something  well  =  ความมีประสิทธิภาพ
101     What  will  you  do  after _________ ?
1  graduation              2  concept            3  excellence                   4  aspect
ถาม  คุณจะทำอะไรหลังจาก __________ ?
ตอบ  1  graduation
1  สำเร็จการศึกษา         2  ความคิด          3  ความยอดเยี่ยม             4  ลักษณะ  แง่
102      John  has  become  a  Thai ___________.
1  intern                    2  riot                    3  citizen                  4  assassination
ถาม  จอห์นเป็น ________ ไทย
ตอบ  3  citizen       1  นักศึกษาฝึกหัด           2  การจลาจล          3  ประชากร         4  การลอบสังหาร
103      Our  explanation  is __________.
1  adolescent              2  pprestigious             3  meaninful            4  prespective
ถาม  การอธิบายของพวกเราเป็น _________.
ตอบ  3  meaninful       1  วัยหนุ่มสาว         2  มีบารมี         3  เต็มไปด้วยความหมาย        4  การมอง
104      His  failure  was  due  to _________ .
1  opinion              2  independent              3  benefits                4  hesitation
ถาม  ความล้มเหลวของเขาเนื่องจาก __________.
ตอบ   4  hesitation        1  ความคิดเห็น        2  ความเป็นอิสระ       3  ประโยชน์  ผลดี      4  ความลังเล
105      Is  this ________ deep  enough  for  big  ships?
1  representation             2  gesture             3  misconception             4  waterway
ถาม  _________ นี้ลึกพอสำหรับเรือขนาดใหญ่ไหม
ตอบ  4  waterway             1  การแสดงออก         2  อากัปกิริยา        3  ความหลงผิด       4  ทางน้ำ
106      Tom  uses  a  piece  of  sandpaper  to  smooth  the  wood’s _________.
1  succession          2  compression          3  conversation           4  surface
ถาม  ทอมใช้กระดาษทรายแผ่นหนึ่งเพื่อขัด __________  ของไม้ให้เรียบ
ตอบ  4  surface                   1  ความต่อเนื่อง       2  การอัดแน่น        3  การสนทนา      4  ผิว
107      People  in  some  parts  of  Kanchanaburi  are  of  Mon ________.
1  religion            2  descent                3  dialect                 4  architect
ถาม  ผู้คนในบางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีเป็น _________ ของมอญ
ตอบ  2  descent
เดาจากตัวเลือกก่อนในข้อเดียวมีเรียนในภาคศัพท์  EN  101  ตัวเดียวคือ  descent    หมายถึง  ต้นตระกูล  สายโลหิต
108      You  will  have  too  much  stress  if  you  work _________ without  a  break
1  continuously            2  precisely               3  regularly               4  possibly
ถาม  คุณจะมีความตึงเครียดมากเกินไปถ้าคุณทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพัก
ตอบ  1  continuously       1  อย่างต่อเนื่อง       2  อย่างถูกต้อง       3  อย่างสม่ำเสมอ     4  อย่างเป็นไปได้
109      No  one  has  a(n) _________ life,  so  do  your  best  every  day
1  internal                 2  subjective               3  formal                    4  eternal
ถาม  ไม่มีใครที่จะมีชีวิตที่นิรันดร์  ดังนั้นจงทำดีที่สุดของคุณในทุกๆวัน
ตอบ  4  eternal            1  ภายใน           2  นามธรรม           3  แบบแผน           4  นิรันดร์  ไม่เปลี่ยนแปลง
110      It  is  necessary  to _________  the  drug  problem  because  it  can  destroy  our  society
1  elaborate             2  imitate              3  participate                 4  eradicate
ถาม  เป็นสิ่งจำเป็นที่จะขุดรากถอนโคนปัญหายาเสพติด  เพราะมันสามารถทำลายสังคมของเรา
ตอบ  4  eradicate         1  ละเอียดอ่อน        2  เลียนแบบ         3  เข้าร่วม         4  ขุดรากถอนโคน
111      One _______  of  aspirin  is  that  it  can  prevent  you  from  heart  disease
1  specialist              2  health              3  exercise                   4  side – effect
ถาม  ผลข้างเคียงอันหนึ่งของยาแอสไพรินคือ  มันสามารถป้องกันโรคหัวใจได้
ตอบ   4  side – effect         1  ผู้เชี่ยวชาญ       2  สุขภาพ        3  การออกกำลังกาย      4  ผลข้างเคียง

112      Tom ________  his  living  by  selling  used  clothes
1  earns              2  enrolls             3  spends              4  performs
ถาม  ทอมมีรายได้หาเลี้ยงชีพด้วยการขายเสื้อผ้ามือสอง
ตอบ  1  earns              คำศัพท์ earn  มักคู่  living (รายได้)
113      Encouragement  from  my  family  members ________ me  to  achieve  my  goal.
1  anticipation             2  decorates              3  inhibits                4  motivates
ถาม  การสนับสนุนจากสมาชิกครอบครัวของฉัน  กระตุ้นให้ฉันบรรลุเป้าหมาย
ตอบ  4  motivates               motivate  =  กระตุ้น  ปลุกเร้า
114      Natural  disasters  cause  a  lot  of  ________  changes.
1  geological                  2  periodical                 3  casual                  4  informal
ถาม  ภัยพิบัติธรรมชาติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านธรณีวิทยามากมาย
ตอบ  1  geological
]geological  =  เกี่ยวกับธรณีวิทยา
115      His  father  had  an  important _________ in  his  career.
1  roll                       2  role                       3  rule                     4  row
ถาม  พ่อของเขามีบทบาทสำคัญในอาชีพของเขา
ตอบ  2  role
role  =  บทบาท
116      The  findings  of  this  research  can  be __________ in  one  paragraph.
1  fulfilled                2  concluded                 3  consulted              4  neglected
ถาม  การค้นพบในการวิจัยนี้  สามารถสรุปเป็นหนึ่งย่อหน้า
ตอบ  2  concluded
1  ทำให้สมบูรณ์                    2  สรุป                 3  ปรึกษา                  4  เพิกเฉย  ละเลย
117      In  order  to  help  the  drowning  girl,  Jack  jumped  into  the  river  without ________.
1  safe                    2  help                 3  manner                  4  hesitation
ถาม  เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่กำลังจมน้ำ  แจ็คกระโดดลงไปในแม่น้ำโดยไม่ลังเล
ตอบ  4  hesitation
1  ปลอดภัย              2  ช่วยเหลือ             3  กริยามารยาท              4  การรีรอ  ลังเล
118      When  you  arrive  in  a  foreign  country,  you  must  have  your ________ ready  to  be  checked  by  the  immigration  officer.
1  property              2  citizenship              3  documentation           4  money
ถาม  เมื่อคุณมาถึงต่างประเทศ  คุณต้องมีข้อมูลในรูปเอกสารของคุณเตรียมพร้อมที่จะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ตอบ  3  documentation
1  ทรัพย์สมบัติ              2  ความเป็นพลเมือง               3  ข้อมูลในรูปเอกสาร              4  เงิน
119    __________ was  the  happiest  time  of  my  life.
1  Conclusion               2  Incident              3  Accident              4  Adolescence
ถาม  วัยหนุ่มสาว  เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตของฉัน
ตอบ  4  Adolescence
1  การสรุป               2  เหตุการณ์               3  อุบัติเหตุ               4  วัยหนุ่มสาว
120      Zidane  has  a  lot  of  __________ to  be  a  good  footballer.
1  capable               2  triumph                3  talent                  4  victory
ถาม  ซีดานมีพรสวรรค์เป็นนักฟุตบอลที่เก่งคนหนึ่ง
ตอบ  2  triumph
1  สามารถ                   2  ชัยชนะ                  3  พรสวรรค์                  4  ชัยชนะ

Advertisement