การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550

ข้อสอบกระบวนวิชา   ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

Choose the  correct  answer

Advertisement

Part  I  STRUCTURE

1  ___________these   beliefs  begins  in  the  first  year  of  life .

(1)  Learning               (2)  Learn            (3)  Learned          (4)  Learns

ตอบ 1 หน้า  22  คำบรรยาย  สามารถใช้ Gerund (V.ing) แทนคำนามได้ทั้งในตำแหน่งประธาน  กรรม ส่วนเติมเต็ม และกรรมตามหลังบุรพบท โดยมีความหมายเป็น  n. เอกพจน์ และใช้ v. เอกพจน์

2. Working  on  weekends ___________ me  very  busy.

(1)  keep              (2)  Keeps            (3)  keeping         (4) to  keep

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 1

3.  Please  come  closer  so  that  _______________.

(1) you’ ll  miss  the  train                             (2)  you  may  work  harder

(3) you  can  be  paid  monthly                   (4)  you’ ll  hear  me  more  clearly

ตอบ  4  หน้า  318  คำบรรยาย  : adv. ที่มีรูปคำเหมือน   adj. เช่น  close,  deep, low, hard, fast, long เมื่อมีการเปรียบเทียบขั้นกว่า จะเติม  –er ท้ายคำ  เช่น  hard –  harder  แต่ถ้าคำนั้น ลงท้ายด้วย –e  จะเติมเพียง  –ท้ายคำ เช่น  close – closer

หมายเหตุ close  ในประโยคนี้เป็น  adv. เพราะทำหน้าที่ขยาย v. come

4. She  need  ______________  hour to  finish the  homework.

(1)  a                 (2) an                  (3)  the               (4)  (blank)

ตอบ 2  หน้า 57 ใช้ article  a/an  นำหน้า  n. นับได้เอกพจน์ ในความหมายว่า หนึ่ง โดยใช้  a  หน้า  n.ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ  และใช้ an  หน้า  n. ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ

5.  A : What  is  your sister, Pim ?

B : Suchada  is  _______________ lecturer . She  teaches  at  Ramkhamhaeng  University

(1) a            (2)  some         (3)  the            (4)  this

ตอบ 1 หน้า  59  ใช้  article  a/an หน้า  n. ที่แสดงอาชีพ เช่น  a  lecturer อาจารย์   an  engineer  วิศวะกร

 6. A : What  are you going  to  do  this  weekend ?

B : ____________

(1) Thank  you.  It’ s very  nice  of  you.          (2) I  may  go  to  Cha – Um.

(3) Yes ,  I  should  do  it .                               (4) May  God  bless  you.

ตอบ 2  หน้า 223, 237  –  238 คำบรรยาย  กริยาช่วย  Modals  คือ v . ที่จะต้องมี v. แท้ Main Verb ตามมาเสมอ โดย แท้นี้อาจจะอยู่ในรูปของ v. ช่อง 1 ไม่ผันหรือ has / have + v.3   v.ช่วยนี้ทำให้เกิดความหมายต่างๆ ในทางไวยากรณ์ เช่น v. ช่วย may + V.1 ใช้ในความหมายว่า อาจจะแสดงถึงความเป็นไปได้ในอนาคต

7._______________was  truly  unbelivevable!

(1) What  he  told  us                                  (2) If  John  were  rich

(3) After  we  had  called  him                   (4) Whenever  you need  a friend

ตอบ 1 หน้า 415  417 Noun  Clause  คือ ประโยคย่อยของประโยคความซ้อนที่ทำหน้าที่เป็น S., obj .หรือส่วนเติมเต็มหลัง’ linking V.ได้แก่  when ,why .where how who whom what which whose คำเหล่านี้เป็นกลุ่มเดียวกันกับ pron ที่ใช้เป็นคำถาม แต่เมื่อใช้เป็น Noun  clause จะไม่ใช่คำถาม เช่น  What he told us สิ่งที่เขาบอกพวกเรา

8 ._____________Solution  is  acceptable  to  the  crowd, so  they  will  continue  their  public  meeting.

(1)  Many           (2) Neither           (3)  Both               (4) Several

ตอบ 2 หน้า 98 คำบอกปริมาณต่อไปนี้ใช้นำหน้า n.นับได้เอกพจน์ และใช้  v. เอกพจน์

One ,  each , every , either , neither  + n เอกพจน์ + v. เอกพจน์

One ,  each , every , either , neither  + n เอกพจน์ + v. เอกพจน์

 

 

9. One   should   take   care   of  _________________own  parents.

(1)  his            (2) my           (3)  your               (4) our

ตอบ 1 หน้า 130 : pron. “one” อาจใช้เป็น pron  บุรุษที่ 3 ในความหมายไม่ชี้เฉพาะเจาะจง  นั่นคือหมายถึง คนทั่วๆไป ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นใคร ซึ่งเมื่อกล่าวถึง  “one” ในครั้งต่อๆไป จะใช้  pron . “ he / him / one “ เมื่อทำหน้าที่เป็นประธานและกรรม และใช้  “his / one’s” เมื่อทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของ

10. She  suggested  that  Bill _______________to  Phuket.

(1) go            (2)went           (3) to go              (4) going

ตอบ 1 หน้า 274- 275 กริยา “admit , suggest, deny , regret” อาจตามด้วย v.ing  หรือ ประโยคก็ได้ แต่ถ้าตามด้วยประโยค v.ในประโยคย่อย (ประโยคหลัง “that”) ต้องอยู่ในรูปของ v.1(ไม่ผัน) เสมอ

หมายเหตุ  : suggested  เติม –er ท้ายคำ เพราะอยู่ในรูปของอดีต และการใช้ในข้อนี้เป็นการใช้ที่ตามด้วยประโยค  โดยมี s.คือ bill และ v.คือ go แต่หากใช้ตามด้วย v.ing จะมีโครงสร้างเป็น She  suggested  going to  Phuket.  (ไม่ได้ระบุว่าแนะนำใคร) 

11. Rice  and  curry  ___________________usually  d  favorite  dish  for  thais.
(1) be           (2) is              (3) am                   (4) are
ตอบ 2 หน้า 331-332 : s ที่เชื่อมด้วย  “and/both…and” ถ้ามีความหมายสัมพันธ์กัน หมายถึง สิ่งเดียวกันหรือคนเดียวกัน จะใช้  v.เอกพจน์เช่น  rice curry (ข้าวราดแกง) แต่ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กัน หมายถึงคนละอย่างหรือคนละคนกัน จะใช้ v.พหูพจน์เช่น a  black and a  white cat  (แมวสีดำและแมวสีขาว)
12.  Mr. Thompson   admitted______________too  fast.
(1)  drive          (2) drives        (3) driving         (4) to  drive
ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 10.

13. The  number   of   tourists  in  Thailand ___________ to be  lower   than   that   of  last  year.
(1) seem                (2) seems                  (3)seeming               (4) to seem
ตอบ 2 หน้า 346-347 : การใช้  A number และ The  number  of

 


14. A : Dose  this  car  belong  to  you ?
B : No, It’s _________ car.
(1) their            (2) theirs             (3)  they             (4) them
ตอบ 1 หน้า 118, 120 : Possessive  Adjectives คือ บุรุษสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ  จึงต้องมี n.ที่มันขยายตามมาเสมอ ได้แก่ my, your, our, their,his,her,its
หมายเหตุ หลังช่องว่างเป็น n. (car)  their  car (รถของพวกเขา)

15. Somebody   left ________________mobile  phone   in  the  car.
(1) their          (2) his             (3) my             (4) its
ตอบ 2 หน้า  131-133,  358 : pron. ประสมที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง  คือ  pron.ที่หมายถึงคน  สิ่งของและสถานที่ๆไม่ชี้
เฉพาะว่าเป็นใคร  อะไรหรือที่ไหน  เช่น anyone / anybody  (ใครก็ตาม) someone/somebody  (บางคน)  no one /nobody (ไม่มีใคร)  somewhere(บางแห่ง)  anything  (อะไรก็ตาม) ซึ่งเมื่อจะกล่าวถึงคำเหล่านี้ในครั้งต่อๆไปจะใช้  pron. เอกพจน์ เพศชาย (he/him/his) แทน

16. Everybody’s  willingness _______________ is quite  obvious ; I’m  sure  he  will  do  will  in  his  final
examination.
(1) learn           (2) learns          (3) to  learn          (4) learning
ตอบ 3 287 : ใช้  v+infinitive  with  to (tp+v.1 ไม่ผัน) หลัง n.ที่เป็นนามธรรมต่อไปนี้ ability, attempt, chance, desire,failure,inability,need,opportunity,unwillingness,willingness

17.  Three – fourths  of  the  things ___________ nicely  packed  by  Joe.
(1) be               (2) was             (3) were               (4) been
ตอบ 3 หน้า 337 : เมื่อ s. คือคำต่อไปนี้ v. จะต้องผันตาม n.ที่ตามหลัง  “of”

 


18. One  of  my  classmates ___________ very  diligent       and  smart.
(1) be              (2) is                  (3) am                 (4) are
ตอบ 2 หน้า 333 : คำต่อไปนี้เมื่อทำหน้าที่เป็น  s. ของประโยค v. ที่ตามมาจะเป็นเอกพจน์เสมอ

Everyone          Someone       No one           Anyone        One of        Either of
Everybody        Somebody     Nobody         Anybody       Each of      Neither of
Everything        Something      Nothing         Anything

19. Would  you  mind ________________in  the  office ?
(1) not  to  smoke             (2) not smoking            (3) not smoke      (4) do not  smoke
ตอบ 2
หน้า 276 , 278 , 284,  (คำบรรยาย) : วลีต่อไปนี้จะตามด้วย v.ing
Would  you  mind  (not)           have  (no)  trouble          can’t bear           can’ stand
(do) not mine                           have (no) difficulty          can’t help

20. It  may  rain  this  afternoon.
The  underlined  word  is  a(n) ___________..
(1) verb            (2) modal             (3) noun                  (4) adverb
ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 6

21. A : what’s  the  matter  with  Sue ?
B : I  don’t  know.  Does  she  have ________cancer ?
(1) a             (2) an            (3) the              (4) (blank)
ตอบ 4 หน้า 60 ,73 : ไม่ใช้ article กับ n. ที่เป็นชื่อโรคชนิดต่างๆ (ยกเว้นความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ) เช่น
Cancer, heart  disease, tuberculosis, malaria, AIDS , measles, mumps

22. He drives to  his  office  every  day.
The  underlined  word  is  a(n) ___________.
(1) intransitive verb       (2) transitive verb       (3) modal       (4) helping verb
ตอบ 1 หน้า 216  อกรรมกริยา (Intransitive  Verb: vi) คือ v.  ที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ  เพราะมีความหมายเป็นที่เข้าใจอยู่แล้ว  แต่อาจจะมีส่วนเติมเต็มเพื่อทำให้ใจความนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเช่น sleep (นอน) walk (เดิน) run (วิ่ง) drive(ขับรถ)
หมายเหตุ ประโยคนี้มีs. คือ  “He” และ vi. คือ “drives” (เติม “-s” ท้ายคำ เพราะ”he” เป็น s.เอกพจน์) ส่วนวลี “to his office  every  day” (ไปที่ทำงานของเขาทุกวัน) นั้น เป็นส่วนเติมเต็มที่มาขยายใจความให้ชัดเจนสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น  อนึ่งคำว่า “drives”อาจจะเป็น vi.หรือ vt.(Transitive  Verb : สกรรมกริยา)ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าในประโยคนั้นมี กรรมมารองรับหรือไม่

23. The  best  way  to  succeed  in  college __________ the  best  way  to  succeed  in  many  aspects  of  life.
(1) is          (2) am           (3) are              (4) be
ตอบ 1 หน้า 330 – 331 การใช้ v.ให้สอดคล้องกับ s.มีหลักทั่วไป ดังนี้คือ เมื่อ s.เป็น n./pron.เอกพจน์ v.จะต้องเป็นเอกพจน์ (เติม “-s/-es” ท้าย ) แต่ถ้า s.เป็น n./pron. พหูพจน์ v. จะต้องเป็นพหูพจน์(ไม่ต้องเติม “-s/-es” ท้าย) แต่
v. to be มีหลักการใช้ดังนี้  “is / was” ใช้กับ s.เอกพจน์ และใช้ ”are / were “ กับ s.พหูพจน์
หมายเหตุ : s. ของประโยคนี้คือ “way” ส่วนคำอื่นๆที่มาก่อนและหลัง v. นั้น เป็นส่วนขยายและส่วนเติมเต็ม

24. Linda,  as   well   as  Mary  and  Sue, _____________seen  that  movie.
(1) is            (2) has            (3) are            (4) have
ตอบ 2 หน้า 340 – 341 : หากระหว่าง s. ตัวแรกและ s. ตัวที่สองมีคำต่อไปนี้คั่นอยู่
(Not  ,  and not ,  but  not , with , like , together with , as  well  as , including , no  less  than , in addition  to)
v. และ pron. จะต้องผันตาม s. ตัวแรก  ตัวเลือกข้อ 1 และ 3 ต่างก็เป็นเอกพจน์ แต่ตัวเลือกที่ถูกต้อง คือ ข้อ 2 เพราะเป็นโครงสร้าง ที่ใช้เหตุการณ์ ที่เพิ่งแสดงเสร็จใหม่ๆ

25. She _______________ without  him   if  he _______________late  again.
(1) has  gone ;  to  be           (2) went ; be      (3) will  go; is         (4) go; was
ตอบ 3 หน้า 414  การใช้ if  เป็นคำเชื่อมที่บอกเงื่อนไข โครงสร้างของ v. จะต้องเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขแบบต่างๆ เช่น เมื่อแสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจจะวาง if  ไว้กลางหรือต้นประโยคก็ได้

26. In  Thai  culture, _____________ are  greatly   respected.
(1) the  old       (2) elder         (3) an  old          (4) older
ตอบ 1 หน้า  22- 23, 64 – 65 ใช้  the  นำหน้า adj.  เช่น  the  old   ผู้อาวุโส

27. Mother  has  just  bought ____________.
(1) a  pink  Thai  silk  dress                      (2)  a  Thai  pink silk dress
(3) a  silk  dress  pink  Thai                      (4)  a  pink silk  Thai  dress
ตอบ1
หน้า 187-188  การเรียงลำดับ มีดังนี้คือ  คำนำหน้า  ลำดับที่  จำนวน  ขนาด  คุณภาพ  อายุ  รูปร่าง  สี  ที่มา/เชื้อชาติ  วัสดุ  n.ขาย  n.หลัก 

คำนำหน้า n. adj.บอกสี adj บอกที่มา. adj. บอกวัสดุ n. หลัก

a

pink (สีชมพู) Thai (ไทย) silk (ผ้าไหม) dress (ชุด)


28. The  baker  makes  bread; __________,  she  makes  delicious  cake.
(1) besides      (2) otherwise     (3) therefore      (4) still
ตอบ 1 หน้า 386 การเชื่อมประโยคความเดียวเป็นประโยคความรวม  อาจใช้คำเชื่อมร่วมกับเครื่องหมายวรรคตอน มีความหมายว่า  นอกจากนี้/ ยิ่งไปกว่านั้น/ในทำนองเดียวกัน ได้แก่  also, besides , furthermore, moreover, similarlt

29. My  father  and  I  frequently ___________ the   zoo.
(1) visit           (2) visits         (3) to visit        (4) visiting
ตอบ 1  คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 11 และ 23

30. There _________ many types  of  students  on  college  campuses  today.
(1) be            (2) is                (3) am            (4) are
ตอบ 4 ในประโยคนี้คือ types ซึ่งเป็นพหูพจน์ ส่วน many นั้นเป็นคำที่บอกปริมาณ

31. Somsak  always  helps  his  sister _____________ laundry.
(1) do           (2) does           (3) did            (4) done
ตอบ 1 หน้า 283 help ตามด้วย help+ to + v.1 และบางครั้งอาจจะมีกรรมตามหลังด้วยก็ได้
32. __________ student  knows  what  to  do  with  his  examination.
(1) Every       (2) Both           (3) A  few       (4) Many
ตอบ 1 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 8
33. In  the  1990s,  Thailand  encountered  a  serious  financial  crisis.
Which  is  a  proper  noun ?
(1)  serious        (2) crisis        (3) encountered        (4) Thailand
ตอบ 4 หน้า 5 ชื่อที่ใช้เฉพาะเรียก คน สัตว์ สิ่งของ จะต้องขึ้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเช่น  Thailand ,  Somchai

34. John  is  from  the  United  States,  isn’t  he ?
Which  is  a “determiner” ?
(1)  John       (2)   is       (3)  he      (4) the
ตอบ 4 หน้า 56-57  determiners  คือ คำนำหน้า n. ในภาษาอังกฤษ determiners มีทั้งหมด 4 กลุ่มคือ
Article ( a / an / the) demonstratives (this / that / these/ those) possessive  adj. (my / your / his / her / its / our / their ),  expression  of  quantity (each , some , any etc.)

35. Everyone  can  gesture,  __________ few  have  learned  to  use  sign  language.
(1) but         (2) and           (3) for              (4) so
ตอบ 1 ในประโยคนี้ใช้  but  เพราะส่วนหน้ากับส่วนหลังมีความหมายขัดแย้งกัน (ทุกคนรู้จักชี้ไม้ชี้มือ  แต่มีไม่กี่คนที่ใช้ภาษาใบ้เป็น)

36. Come _____________,  It’s  going  to  rain  soon.
(1) in  door    (2) indoor          (3) indoors          (4) in  the  door
ตอบ 3 คำว่า  come  เป็น v. และคำที่ทำหน้าที่ขยาย v. ก็คือ adj. (indoors)

37. I’m  afraid   of  heights,  so ________.
(1) I  purposely  avoid  traveling                    (2) the  economic  crisis  has  partly   arisen
(3) she  thinks  it  is  costly                             (4)  I  had   read   a  lot
ตอบ 1 ในประโยคนี้ใช้  so  ดังนั้นส่วนหน้ากับส่วนหลังต้องเป็นเหตุเป็นผลกัน  (ฉันกลัวความสูง ดังนั้นฉันจึงจงใจหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบิน)

38. Joe  and  Wipa  can _________ four   languages.
(1) speaks           (2) speak          (3) to  speak          (4) speaking
ตอบ 2  หน้า 234 – 235 ใช้ v. ช่วย ในความหมายว่า  สามารถ  โดยมีรูปอดีตคือ could และเมื่อทำเป็นปฏิเสธจะเติม not  หลัง  can / could

39. She  won  the  affection  of  a  nation  devoted  to  peace  and  prosperity.
The  underlined  word  is  a (n) _____________.
(1) verb         (2) noun         (3) adjective              (4) adverb
ตอบ 2 หน้า 15-18  n. ที่ขึ้นต้นด้วย การ…/ความ… ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการเติมปัจจัยต่างๆ ท้าย adj /v./ n. เช่น
Affect (affection)  appoint (appointment) friend  (friendship)

40. The  man  _______________ robbed  you  has  been  arrested.
(1) which                 (2) whose             (3) whom              (4) who
ตอบ 4 หน้า 156 – 159  pron  ที่ใช้เป็นคำเชื่อมขยายหรือให้ข้อมูลที่อยู่ข้างหน้าได้แก่  who ประธาน :คน
whom  กรรม : คน which ประธาน/กรรม : สัตว์/สิ่งของ whose แสดงเจ้าของ : คน/สัตว์/สิ่งของ  that  ประธาน / กรรม : คน/สัตว์/สิ่งของ

41. Many  people  _______________ to  work  by  underground   and  bus.
(1) go              (2) going           (3) goes               (4) to  go
ตอบ 1 หน้า 345 – 346 : n ต่อไปนี้เป็นรูปเอกพจน์ แต่มีความหมายเป็นพหูพจน์ และใช้ v. พหูพจน์ ได้แก่ people, public, clergy, folk, poultry, cattle, military

42. He  said   he  _____________ me.
(1) helping          (2) help            (3) to  help            (4) would  help
ตอบ 4 หน้า 247 : ใช้  v. ช่วย “would” เมื่อเป็นอดีตของ “will”  ซึ่งทั้ง would  และ  will  จะต้องตามด้วย  v 1 ไม่ผัน

43. A : How  often  do  you  go  camping, Judy ?
B : ___________
(1) I  like  it  a  lot.           (2) Twice  a  year.         (3) Ten  years  ago.     (4) At  10  o’clock.
ตอบ 2 หน้า 310, 316  adv. ที่บอกความถี่ของกริยาหรือการกระทำ ได้แก่  always , ofyen , frequently , sometimes, seldom, once / twice  4 + week / month/ year  ซึ่งคถามที่ใช้ถามเกี่ยวกับ adv.  ชนิดนี้คือ  How  often…? (บ่อยแค่ไหน)
44.  The  President  appointed  Mr0 Johanns _________.
(1) sat  motionless                      (2) like  a  kind  man
(3) has  stated  young                (4) Director  of  Agricultural    Department
ตอบ 4 หน้า  221-222 : สกรรมกริยา (vt.) ต่อไปนี้จะตามด้วยกรรมตรง (Direct  Object)  และส่วนขยายกรรมตรง  (Object  Complement)  ที่เป็นคำนาม  ได้แก่
Appoint            brand              call               consider               declare                designate          elect
Find                  label           make(แต่งตั้ง)     presume              prove                    proclaim
45. Tony’s __________ are  too  tight;  we  should  buy  new  ones  for  his  new  school  year.
(1) short         (2) arm         (3) shorts         (4) arms
ตอบ  3  แม้ว่าทั้ง  shorts  และ  arms  จัดอยู่ในกลุ่ม ของ n. แต่ตามความหมายของประโยคที่ต้องตอบ shorts  กางเกงของโทนี้คับเกินไป  เราควรจะซื้อให้เขาใหม่เมื่อโรงเรียนเปิดเทอม
46. A : Is  that  bag  Mary’s ?
B : I  think  it’ s_______.
(1) she              (2) her            (3) hers              (4) herself
ตอบ  3  หน้า  120  Possessive  Pronouns  คือ  สรรพนามที่ทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของ  จึงไม่ต้องมีคำนามตามมา  ได้แก่ mine, yours, ours, his, hers, its, theirs
47. Most  students ______________ dormitories  on  campus.
(1) to  prefer            (2) preferring              (3) prefer           (4) prefers
ตอบ 3 หน้า 100 คำบรรยาย  คำบอกปริมาณต่อไปนี้ใช้นำหน้าได้ทั้ง  n.  นับไม่ได้ และ n.  นับได้ พหูพจน์  โดยถ้า n. เหล่านั้นทำหน้าที่เป็น  s. v. ที่ตามมาต้องผันตาม n. ตัวนั้น นั่นคือ ใช้ v . พหูพจน์กับ n. นับได้พหูพจน์All(of)                  most(of)          some             any
A  lot  of              lots(of)             plenty(of)      no          + n. นับไม่ได้/n. นับได้พหูพจน์     + v. ผันตาม n.
Enough               more                none    of
48. Paris  Hilton  was  born __________.
(1) rich               (2) awaken             (3) richly           (4) awakening
ตอบ 1  be  born  ต้อง ผัน be (v. to  be) ให้สอดคล้องกับ s. และ tense
49. A : How much  has  Bangkok  changed  to  you ?
B : _____________.
(1) Well                    (2) Quite               (3) Remarkable            (4) Enormously
ตอบ 4 หน้า 311 : adv. ที่บอกระดับของความมากน้อย ของกริยาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ได้แก่ remarkable , enormously , severely, very  much, a lot, fairly ซึ่งคำถามที่ใช้ถามเกี่ยวกับ  adv. ชนิดนี้คือ How  much…? มากแค่ไหน
50. Becky  Looked  like ______________ at  the  party.
(1) beautiful         (2) beautifully       (3) interesting            (4) a  movie   star
ตอบ 4 ตัวเลือกที่ 1 และ 3 เป็น adj. ส่วนตัวเลือก 2 นั้น เป็น adv.
51. Which  sentence  contains  an  intransitive  verb ?
(1) He  brought  me  a  box  of  chocolate.            (2) Bill  drives  to  work  every  day.
(3) Pull  the  door  if  you  want  to  unlock  it.         (4) She  does  not  like  durians  at  all.
ตอบ  2  คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 22
52.  A : How  many  _____________ have  you  got, Jane ?
B : Only  two :  one  boy  and  one  girl. What  about  you ?
(1) child                (2)  childs              (3) children          (4) childes
ตอบ 3 หน้า 41 : n. ต่อไปนี้เมื่อใช้ในรูปพหูพจน์ต้องเติมปัจจัย –en ท้ายคำ และในคำบางคำต้องเติม –r  ก่อนเติม –en ได้แก่ ox  oxen  , brother  brethren, child  children
53. See  you  again  in ____________ morning .
(1) a                     (2) an                     (3) the                  (4) (black)
ตอบ 3  ใช้  the กับ n. ที่เกี่ยวกับการบอกเวลาต่อเนื่อง  เช่น เวลา  เช้า – บ่าย – เย็น  ( in  the  morning / afternoon / evening) ฤดูต่างๆ (in  the  spring/ summer / fall) และเลขลำดับที่ เช่น the  first  / second / thrid
54. A : What  time  do  you  have, Paul ?
B : __________ is 10 : 30  a.m.
(1) He                 (2) You                    (3) It                     (4) I
ตอบ 3 หน้า 125- 126 : pron. It  อาจใช้เป็น s. ของ  v. to  be  (ผันตาม tense) ในการบอกสภาพอากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ระยะทาง และเวลา
55. Have  you  found  the  key ______________ you  lose ?
(1) when            (2) where                 (3) who                 (4) which
ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 40
56. A : Ought  she  to  do  all  the  house  work ?
B : No, she ____________. She’s  gotten  a  lot  of  helpers,  I  heard.
(1) not  ought         (2) ought  not       (3) not  ought  to           (4) ought  not  to
ตอบ 4 หน้า 243 – 245 ใช้ v. ช่วย ought  to  +  v.1  (ไม่ผัน) ในความหมายว่า ควรจะ… เป็นการให้คำแนะนำในปัจจุบัน  เมื่อทำเป็นประโยคคำถามประเภท  Yes / NO  Question  ให้ใช้  ought  ขึ้นต้นประโยค และเมื่อทำเป็นปฏิเสธให้เติม not  หลัง ought   ซึ่งสามารถช่วยในการตอบคำถามสั้นๆได้ โดยจะจบประโยคด้วย ought  to  เมื่อตอบ  Yes และ  ought  not  to  เมื่อตอบ No
57. If  everyone  were  to  walk ______________ for  30  minutes  every  day, we  could  cut  many
chronic  diseases  by  30 – 40  percent.
(1) brisk                (2) briskly               (3) love             (4) lovely
ตอบ 2   briskly ขยาย v. walk ส่วนคำว่า lovely นั้นแม้จะลงท้ายด้วย –ly  แต่เป็น  adj. ขยาย n. ไม่ใช่ adv.
58. That  boy  was  exceptionally _____________.
(1) intelligent          (2) intelligence             (3) intelligently          (4) more  intelligently
ตอบ 1 exceptionally เป็น adv. ที่ทำหน้าที่ขยาย adj. (intelligent)
59. This  pair  of  jeans  will  stretch  after  being  washed.
The  underlined  word  is  a(n) _______________.
(1) main  verb             (2) modal           (3) noun              (4) adjective
ตอบ 1 หน้า 203-204  กริยา (Verb :v.) คือ คำที่แสดงอาการของนาม (n) และสรรพนาม โดยประโยคทุกประโยคจะต้องมี main  verb ซึ่งเป็นกริยาที่สำคัญของประโยค และจะต้องผันให้สอดคล้องกับ  s. และ tenst  แต่หากใช้ v. แท้ ตามหลัง v. ช่วย (Modals  will/ would/ shall/ can/ could/ may/ might) จะต้องใช้เป็นรูปพื้นฐาน  ซึ่งเป็น v. ที่ยังไม่ผัน
60. Ann  accused  Tony _____________ murder.
(1) to                   (2) of          (3) for                 (4) by
ตอบ 2 หน้า 210 สกรรมกริยา ต่อไปนี้จะมีบุรพบท ตามหลัง กรรม ได้แก่Accuse…of            attribute…to        base…on        compare…with         consider…as
Dedicate…to           deprive…of         entitle…to       lend…to                    mistake…for
Prevent0…from        regard…as        remind…of        return…to                rob…of
Subject…to             supply…with        view…as
หมายเหตุ  กรรมในประโยคนี้คือ  Tony
61. The  police _______________ marching  up  and  down  the  street.
(1) be                 (2) is           (3) am                 (4) are
ตอบ 4  คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ  23 และ 27.
62. My  office   room  needs ____________ up.
(1) tidy               (2) tidying          (3) tidies            (4) to tidy
ตอบ  2 หน้า 275  ใช้ v. + ing  ตามหลัง need , require  และ want ในความหมายที่เป็น passive  voice (ประธานถูกกระทำ)  * ห้องทำงานของผมควรได้รับการทำความสะอาด
63.  R.U.  aims  ____________ education  to  all  thai  citizens.
(1) provide               (2) providing             (3) to  provide           (4) provided
ตอบ 3 หน้า 280  v. ต่อไปนี้จะตามด้วย  v. + infinitive  with  to  โดยไม่มีกรรมของ  v. ตัวแรกมาแทรกระหว่าง  v. ตัวแรกและ to เช่น aim , appear , arrange , expect , fail , forget , happen
64. We  were   very  happy    ______________ them  again.
(1) see                   (2) to  see                (3) saw                  (4) seen
ตอบ 2 หน้า  258  ใช้ v. + infinitive  with  to   หลัง adj.  ต่อไปนี้Able        anxious         fit          disappointed           liable           proud
Bound     ashamed       glad      unwilling                  likely           surprised
Easy       frightened       sad       unhappy               happy          willing
Afraid     inclined        nice          prepared              pleased
65. All  of  _____________ are  rotten.
(1) these  red  four  apples                  (2)  four  these  red  apples
(3) red  apples  four these  four           (4) these  four  red  apples
ตอบ 4  คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 27.
66. Jackie  seems  to  be  very ______________ after  her  marriage,  doesn’t  she ?
(1) happy            (2) happily          (3) happiness          (4) happilier
ตอบ 1  คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ  57 . และ 58
67. The  professor  failed  the  student ____________ did  not  finish  the  test.
(1) who               (2) whom            (3) whose                 (4) which
ตอบ  1  คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 40 .
68. Which  is  not  a  “simple  sentence” ?
(1) Jane  and  Sue  like  the  song.                  (2) Tim is a  good  person  to  me.
(3) Tigers  are  fed  twice  daily.                      (4) Rick  enjoys  skiing,  but  Bob  doesn’t.
ตอบ 4  คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ  35
69. Which  sentence  contains  a  transitive  verb ?
(1) Einstein  was  born  in  Germany.              (2) He  did  not  talk  until  the  age  of  three.
(3) He  never  lost  his  curiosity.                     (4) He then  moved  to  the  United  States.
ตอบ 3  หน้า  209  สกรรมกริยา คือ v. ที่ต้องมีกรรมมารองรับ เพื่อทำให้ประโยคได้ใจความสมบูรณ์ถูกต้อง
70. Which  sentence  is  a  “request” ?
(1) Can  I  get  you  a  cup  of  coffee ?          (2) Could  you  do  me  a  favor, Ann ?
(3) Will  you  come  along  to  a  movie ?        (4) Must  Kevin  come  in  earlier ?
ตอบ  2  หน้า  234  ใช้  v. ช่วย  can / could  +  v.1 ไม่ผัน ในประโยคที่แสดงถึงการขอร้องให้ใครทำอะไรให้
71. Which  is  a  “complete  sentence” ?
(1) To  put  on  a  nice  clean  shirt.                (2) Willing  to  try  it  again .
(3) The  room  was  large  but  square.           (4) Nothing  you  could  do.
ตอบ 3 หน้า 368 – 374 ประโยคที่สมบูรณ์ ได้แก่ประโยคที่ประกอบ ด้วยภาคประธาน  และภาคแสดง ซึ่งอาจจะมีส่วนขยายหรือไม่ก็ได้ยกเว้นประโยคคำสั่งและประโยคอุทานเท่านั้นที่สามารถละภาคประธานหรือภาคแสดงได้  เช่น  Watch  out / Open  the  door,please.
72. Which  sentence  contains  an  adverb ?
(1) He  is  short  and  stout.                           (2) Durian  peels  are  hard.
(3) The  flood  in  China  was  terrible.           (4) Joe came  early .
ตอบ  4  คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ  57
73. Which  sentence  contains  the  “Subject + transitive  verb +  direct  object + object  complement”  pattern ?
(1) They  elected  Jim  the  president.           (2) I  should  bring  my  bike.
(3) She  told  him  her  secret.                        (4) The  plane  takes  off  on  time.
ตอบ  1  คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ  44
74. Which  is  correct ?
(1) They  always  walk  a  hand  in  hand.           (2) Do  you  like  to  play  a  golf ?
(3) The  Smiths  had  a  holiday  in  the  Alps.      (4) Wang  is  from  People’s  Republic  of  China.
ตอบ  3  หน้า  61  ใช้  article  a/ an  ในสำนวนต่างๆ เช่น  take  a  bath / walk / break / seat / look  picture , have  a  chance / good  time  / holiday
75. Which  is  an  “incomplete  sentence” ?
(1) Watch  out !                                                   (2) Open  the  door, please.
(3) To  pass  En 101 is  my  goal                        (4) Standing  at  the  foot  of  the  hill.
ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ  1  และ  71
Part  II  :  VOCABULARY
76. International  students  in  the  U.S.  are  allowed  to  have  a  ______________ on  campus   Which
is  20  hours  a  week
(1) part – time  job       (2) baby – sitting      (3) little  money      (4) family    member
ถาม นักศึกษาชาวต่างชาติในสหรัฐอเมริกาได้รับอนุญาตให้ทำ_____________ในมหาวิทยาลัยได้โดยจะทำงานสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง
ตอบ 1 บทที่ 7 หน้า 265
1. งานพาร์ทไทม์     2. การรับจ้างดูแลเด็ก       3. เงินเล็กน้อย          4. สมาชิกในครอบครัว
77.Other  bits  of  land  jut  out  from  the  harbor  and  river.
(1) locate  on              (2) make  up             (3) jump  to             (4) stick  out
ถาม มีผืนดินเล็กๆส่วนอื่นๆ ยื่นออกมาจากท่าเรือและแม่น้ำ
ตอบ 4 บทที่ 4 หน้า 168
1. ตั้งอยู่ที่                     2 แต่งขึ้น  ทำขึ้น  แต่งหน้า            3 กระโดดข้ามไปที่            4 ยื่นออก  โผล่ออก
78. To  the  anti – intellectuals, ____________ refers to  those  college  graduates.
(1) Egg  yokes           (2) Eggplants            (3) Eggheads          (4) Eggshells
ถามสำหรับผู้ที่ต่อต้านปัญญาชน_____________ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ตอบ 3 บทที่ 9 หน้า 329
1. ไข่แดง                       2. มะเขือม่วง                 3. ปัญญาชน ผู้ที่มีความรู้          4. เปลือกไข่
79. A  clear  ______________ must  be  made  between  sign  language  and  gesture.
(1) misconception       (2) distinction         (3) manner               (4) landscape
ถาม จำเป็นต้องมี ________________ ที่ชัดเจนระหว่างภาษาใบ้กับการใช้ท่าทาง
ตอบ 2 บทที่ 11 หน้า 382
1. ความเข้าใจผิด            2. ความแตกต่าง  การแบ่งแยก         3. กิริยาท่าทาง          4.ภูมิทัศน์
80. People  are  seeking  a  meaningful  and  successful  career  in  a  demanding  job  market  nowadays.
(1) admirable             (2) involved              (3) significant           (4) worth
ถาม ท่ามกลางความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันนี้ผู้คนต่างมองหาอาชีพที่มีความสำคัญและจะประสบความสำเร็จ
ตอบ 3 บทที่ 9 หน้า 328
1.เป็นที่ชื่นชอบหรือยกย่องชมเชย        2.เกี่ยวข้อง        3. สำคัญ ที่มีความหมาย       4.มีคุณค่า
81.If  you  don’t  know  the  meaning  of  each  word,  you  may___________ in  a  dictionary.
(1) make  it  up           (2) compare  it  with    (3) look  it  up         (4) get  it  ahead
ถาม  หากคุณไม่ทราบความหมายของคำแต่ละคำ  คุณอาจจะ________________ได้จากพจนานุกรม
ตอบ 3 บทที่ 6 หน้า 230
1. แต่งหรือทำมันขึ้นมา      2. เปรียบเทียบมันกับ            3. หาความหมายของคำ    4.หาได้ก่อน
82. The  borough  of  Manhattan  is  the  smallest  in  size  and  population  in  New  York.
(1) channel                (2) district                (3) shoreline                (4) population
ถาม เขตแมนฮัตตันเป็นเขตที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีประชากรน้อยที่สุดในนครนิวยอร์ก
ตอบ 2 บทที่ 4 หน้า 167
1. ช่อง  ช่องแคบๆ                                        2.เขต (ซึ่งอยู่ในเมืองใหญ่ที่เป็นเขตปกครองตนเอง)
3. แนวชายฝั่ง                                                4. จำนวนประชากร  ประชากร
83. Brisk  walking  for  30  minutes  a  day  can  postpone  the  development  of  diabetes  in  overweight  people.
(1) thin                      (2) too  skinny           (3) strong                  (4) too  fat
ถาม การเดินเร็ววันละ 30 นาทีสามารถช่วยชะลอการเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปได้
ตอบ 4 บทที่ 8 หน้า 293
1.ผอมบาง                  2.ผอมแห้ง           3. แข็งแรง         4. อ้วนเกินไป มีน้ำหนักมากไป
84. Being  grateful   to  our  parents  is  a  traditional  Thai  virtue.
The  underlined  word  is  a(n) __________.
(1) noun                   (2) verb                   (3) adjective               (4) modal
ถาม การมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ของเราเป็นการแสดงออกที่ดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
คำที่ขีดเส้นใต้เป็น _____________.
ตอบ 1 บทที่ 6 หน้า 230
1. คำนาม                    2. คำกริยา                     3. คำคุณศัพท์                4 คำกริยาช่วย
85. The  committee  considered  all  aspects  of  the  proposal  before  making  a  decision.
(1) viewpoints          (2) excellence         (3) individuals           (4) stereotypes
ถาม คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอนี้ในทุกๆด้านก่อนที่จะตัดสินใจ
ตอบ 1 บทที่9 หน้า 327
1. ด้าน ปัญหา เรื่องต่างๆ แง่มุม         2. ความเยี่ยมยอด          3. ปัจเจกบุคคล        4. รูปแบบ กฎเกณฑ์เก่าๆ
86. There  are  many  legends  about  King  Naraesuan  the  Great.
(1) fellow  countrymen                         (2) sense  of  humor
(3) family  origins                                 (4) well – known  stories
ถาม มีตำนานเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับพระนารายณ์มหาราช
ตอบ 4 บทที่ 5 หน้า 199
1. เพื่อนร่วมชาติ          2. อารมณ์ขัน           3.ต้นตระกูล           4.ตำนาน เรื่องเล่า
87. I  do  not  shrink  from  this  responsibility – I  welcome  it.
(1) light         (2) follow       (3) believe        (4) move  away  from
ถาม ฉันจะไม่หนีจากความรับผิดชอบนี้ ฉันยินดีที่จะทำมัน
ตอบ 4 บทที่ 3 หน้า 113
1. ส่องแสง ส่องสว่าง           2. ทำตาม           3. เชื่อ           4.ถอย หนี หวาด กลัว
88. Children  first  learn  about  the  customs,  values,  and  etiquette  of  their  culture  at  home.
(1) opinions          (2) immigrations         (3) members          (4) traditions
ถาม เริ่มแรกเด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม และมารยาทในวัฒนธรรมของพวกเขากับที่บ้าน
ตอบ 4 บทที่ 7 หน้า 263
1.ความคิดเห็น         2.การอพยพเข้ามา         3. สมาชิก               4.ขนบธรรมเนียมประเพณี
89. It’s  our _____________ to  pay  taxes  and  to  vote.
(1) contemporary            (2) duty            (3) side – effect      (4) stage
ถาม เป็น ______________ ของเราทุกคนที่ต้องเสียภาษีและไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ตอบ 2 บทที่ 6 หน้า 228
1. คนที่อยู่ร่วมสมัย             2. หน้าที่           3.ผลข้างเคียง              4. เวที
90. Everyone  knows  well  of  his  honesty.
(1) conception                 (2) sincerity               (3) adolescence          (4) superiority
ถาม ทุกคนต่างก็รู้ดีถึงความซื่อสัตย์ของตัวเอง
ตอบ 2 บทที่ 9 หน้า 327
1. ความคิด                   2. ความซื่อสัตย์                   3. ความเป็นหนุ่มสาว               4. ความดีเลิศ ความยอดเยี่ยม
91. New  York  City  was  an ___________ port  with  an  abundance  of  shoreline,  deep  channels  and  a  harbor.
(1) ideal                           (2) utter                      (3) jut                          (4) situated
ถาม นครนิวยอร์กเป็นเมืองท่า ________________ ซึ่งมีทั้งแนวชายฝั่ง ร่องน้ำลึก และอ่าวสำหรับจอดเรือมากมาย
ตอบ 1 บทที่4 หน้า 168
1. ที่สมบูรณ์แบบ ที่ยอดเยี่ยม    2. เปล่งเสียง พูด      3. ยื่นออก โผล่ออก     4. ตั้งอยู่ที่
92. There  are  many  graduates  from  colleges  each  year,  so  the  job  market  has  been ___________.
(1) prestigious                 (2) meaningful            (3) rattling                   (4) tightening
ถาม ในแต่ละปีมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ดังนั้น ตลาดงานจึง ________________
ตอบ 4 บทที่ 9 หน้า 329
1.มีเกียรติ มีชื่อเสียง         2.เต็มไปด้วยความหมาย           3. พูดไม่หยุด        4.มีจำกัด หายาก
93. Malee  left  the  meeting  room  without  uttering  a  word.
(1) situating                    (2) speaking                 (3) jumping                (4) including
ถาม มาลีเดินออกไปจากห้องประชุมโดยไม่พูดอะไรเลย
ตอบ 2 บทที่ 4 หน้า 167
1.ตั้งอยู่ที่         2. พูด           3. กระโดด            4. รวมอยู่ ประกอบด้วย
94. Those  houses  and  buildings _______________ after  the  severe  earthquake.
(1) folded                       (2) collapsed                (3) heaved                 (4) bent
ถาม อาคารบ้านเรือนเหล่านั้น ____________ หลังจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง
ตอบ 2 บทที่ 12 หน้า 395
1. ม้วนพับ          2.ทรุดลงมา ถล่มลงมา                 3. ยกขึ้น ขยายขึ้น             4. โค้ง งอ
95. That  part  of  the  earth’s  crust  is  called  the  British  Isles.
(1) compression            (2) inside  landscape          (3) geological  upheaval    (4) outer  layer
ถาม พื้นโลกส่วนนั้นเรียกว่าหมู่เกาะอังกฤษ
ตอบ 4 บทที่ 12 หน้า 394
1. ความกดดัน                                                                   2. ลักษณะภูมิประเทศภายใน
3. การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาขนานใหญ่                   4. พื้นโลก เปลือกโลก
96. When  she  teaches,  she  normally  speak  in  plain  language, so  students  can  better  understand  the  subject  matter.
(1) simple                     (2) sophisticated                 (3) pictorial           (4) empty
ถาม เวลาที่เธอสอนหนังสือ เธอมักจะใช้ภาษาง่ายๆ จึงทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น
ตอบ 1 บทที่ 11 หน้า 381
1. ง่าย ชัดเจน ไม่ซับซ้อน         2. ชั้นสูง สลับซับซ้อน        3. เป็นภาพ           4. ว่าง
97. Mobile  phones  are  the  benefits  of  satellite  communication ; ____________.
(1) they  can  improve  your  life  in  some  way         (2) they  fit  everyone’s  lifestyle
(3) they  are  the  most  influential  things                   (4) people  look forward  to  the  new  product
ถาม โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นผลประโยชน์ของการสื่อสารผ่านดาวเทียม_____________.
ตอบ 1 บทที่ 8 หน้า 294
1. มันสามารถทำให้ชีวิตในบางเรื่องของคุณดีขึ้น                   2.มันเหมาะกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของทุกคน
3. มันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุด                                           4. ผู้คนตั้งหน้าตั้งตาคอยสินค้าตัวใหม่
98. The  glow  from  that  fire  can  truly ___________________ the  world.
(1) light                        (2) go  forth                         (3) reward             (4) motivate
ถาม แสงสว่างจากดวงไฟนั้นสามารถ ____________ ไปทั่วทั้งโลกอย่างแท้จริง
ตอบ 1 บทที่ 3 หน้า 114
1. ส่องแสง ส่องสว่าง           2. ไปข้างหน้า ก้าวไป          3. ให้รางวัล ตอบแทน           4. กระตุ้น
99. Your  proposal  was  compelling  to  the  committee.
(1) convincing          (2) healthy             (3) preventive             (4) regular
ถาม ข้อเสนอของคุณสร้างความเชื่อถือให้กับคณะกรรมการ
ตอบ 1 บทที่ 8 หน้า 295
1. ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือ          2. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง            3. สำหรับป้องกัน                 4. ปกติ ธรรมดา
100.Regular  reading  can ______________ your  ability     to  write.
(1) strong                 (2) strengthen        (3) strength                (4) strongly
ถาม การอ่านหนังสือเป็นประจำสามารถ __________________ ความสามารถในการเขียนของคุณ
ตอบ 2 บทที่ 8 หน้า 296
1. แข็งแรง (adj.)             2. ทำให้แข็งแรง เพิ่ม(v.)         3. ความแข็งแรง ความเด็ดเดี่ยว(n.)        4. อย่างแข็งแรง(adv.)
101. A leader  is  the  person  who  has  many  roles  in  serving  his country  and  people.
(1) natural  state         (2) state  of  doubt        (3) faith  in  oneself
(4) behavior  patterns
ถาม ผู้นำคือบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่หลายอย่างในการรับใช้ชาติบ้านเมืองและประชาชน
ตอบ 4 บทที่ 1 หน้า 3
1. สภาพตามธรรมชาติ           2. ความสงสัย ความไม่มั่นใจ
3. ความศรัทธาในตัวเอง      4.กระสวนพฤติกรรม

102. Riots  followed  the ________________ of  Martin  Luther  King, Jr.
(1) assassin            (2) assassinate                 (3) assassinator
(4) assassination
ถาม การก่อเหตุจลาจลเกิดขึ้นหลังจาก ____________ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์
ตอบ 4 บทที่ 2  หน้า 56
1. ผู้ลอบสังหาร               2. ลอบสังหาร                   3. ผู้ลอบสังหาร
4. การลอบสังหาร
103. The  mailman  usually _______________ letters  and  packages  to  us  at  11:00 a.m.
(1) follows              (2) delivers                        (3) sends                      (4) takes
ถาม ปกติแล้วบุรุษไปรษณีย์จะ_____________ จดหมายและพัสดุมาถึงพวกเราตอน 11 โมงเช้า
ตอบ 2 บทที่ 7 หน้า 265
1. ติดตาม             2. นำส่ง (ของไปยังที่ๆเคยส่งหรือตามที่สั่ง)   3. ส่ง
4.นำ พา
104. Mamie  Eisenhower  earned  the ______________ of  First  Lady  when  her  husband  won  the  election  in  1952.
(1) affection           (2) manner                       (3) title
(4) predecessor
ถาม เมมี  ไอเซนฮาวร์  ได้รับ___________ สตรีหมายเลขหนึ่ง เมื่อสามีของเธอชนะการเลือกตั้งในปี 1952
ตอบ 3 บทที่ 1 หน้า 2
1. ความรักใคร่ ความนิยมชมชอบ        2. กิริยาท่าทาง             3.ตำแหน่ง บรรดาศักดิ์         4. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อน
105. Einstein  became  an  American  citizen  of  Jewish _________________ in 1944.
(1) culture             (2) descent                      (3) musician                  (4) relativity
ถาม ไอน์สไตน์กลายเป็นพลเมืองอเมริกัน ____________ ยิว ในปี 1944
ตอบ 2 บทที่ 5 หน้า 201
1. วัฒนธรรม             2.สายเลือด เชื้อชาติ             3. นักดนตรี                4. ความสัมพันธ์
106. Earning  a  bachelor’s  degree  is  a  great ___________________ for  many  people.
(1) achievement       (2) springboard           (3) delusion                  (4) myth
ถาม การได้รับปริญญาเป็น _____________ อันยิ่งใหญ่สำหรับคนหลายคน
ตอบ 1 บทที่ 10 หน้า 367
1. ความสำเร็จ                2. จุดเริ่มต้น               3. ความหลอกลวง            4. เทพนิยาย
107. Many  areas   in  Florida  were  destroyed  by  a  succession  of  tornadoes  in  2004.
(1) representation    (2) compact                 (3) series                      (4) surface
ถาม หลายพื้นที่ในมลรัฐฟลอริด้าได้รับความเสียหายจากพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อปี 2004
ตอบ 3 บทที่ 12 หน้า 396
1. การเป็นตัวแทน           2. ข้อตกลง               3. ความต่อเนื่อง               4. ผิว ผิวนอก
108. Did  Jack ________________ in  Yale  Law  School ?
(1) enroll                 (2) bright                       (3) location                  (4) perform
ถาม แจ็ค _____________ ที่คณะนิติศาสตร์เยลใช่มั้ย ?
ตอบ 1 บทที่ 2 หน้า 56
1. สมัครเข้าเรียน ลงทะเบียนเรียน          2. สว่าง ฉลาดหลักแหลม
3. สถานที่ตั้ง                                           4. กระทำ ปฏิบัติ
109. Tim  was  still  conscious  after  the  car  knocked  him  down; _______________.
(1) he  could  not  feel  anything                     (2) he knew  who  took  him  to  hospital
(3) his  world  fell  into  darkness  at  once     (4) his  body  movements  were  hardly  done
ถาม ทิมยังคงมีสติรู้สึกตัวอยู่หลังจากที่รถชนเขากระเด็น
ตอบ 2 บทที่ 11 หน้า 382
1. เขาไม่รู้สึกอะไรเลย                   2. เขารู้ว่าใครนำเขาไปส่งโรงพยาบาล
3. เขาสลบไปในทันที                   4.ร่างกายของเขาขยับไม่ค่อยได้
110. The  movie  portrays  the  life  of  students  living  in  a  school’s  dormitory.
(1) approaches       (2)  depicts                  (3) motivates                (4) says
ถาม ภาพยนตร์เรื่องนี้พรรณนาให้เห็นถึงภาพการใช้ชีวิตของนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของโรงเรียน
ตอบ 2 บทที่ 10 หน้า 366
1. เข้าใกล้                 2. พรรณนาให้เห็นภาพ                 3. กระตุ้น ปลุกเร้า           4. พูด กล่าว
111. Having  political  uncertainty,  some  people  decided  to  go  back  to  school.
(1) ancestor             (2) state  of  doubt         (3) hesitation               (4) faith
ถาม เนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางการเมือง บางคนจึงตัดสินใจกลับไปเรียนต่อ
ตอบ 2 บทที่ 1 หน้า 3
1. บรรพบุรุษ           2. ความไม่แน่นอน        3. ความลังเล               4. ความเลื่อมใสศรัทธา
112. Adults  should  fulfill  their  children’s  curiosity  by  answering  their  questions.
(1) compass             (2) comment                 (3) source                    (4) inquisitiveness
ถาม ผู้ใหญ่ควรตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ โดยการให้คำตอบในสิ่งที่เด็กถาม
ตอบ 4 บทที่ 5 หน้า 200
1. เข็มทิศ         2. คำวิจารณ์         3. แหล่ง                4. ความอยากรู้อยากเห็น
113. The  company  needs  someone  whose  major  is  English  to  help  interpret  some  of  the  paper  works.
(1) speculate            (2) devise                    (3) reflect                      (4) translate
ถาม บริษัทต้องการคนที่จบเอกภาษาอังกฤษเพื่อช่วยแปลงานเอกสารบางอย่าง
ตอบ 4 บทที่ 11 หน้า 382
1. ครุ่นคิด               2. ประดิษฐ์              3. สะท้อน  แสดงให้เห็น                  4. แปลความ
114. Surin  has  gotten  used  to  staying  in  a  room  without  an  air – conditioner.
(1) paid  for             (2) decided  to                (3) made  suggestions  to        (4) was  accustomed  to
ถาม สุรินทร์เคยชินกับการอยู่ในห้องที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
ตอบ 4 บทที่ 7 หน้า 266
1. จ่าย ชำระ           2. ตัดสินใจ              3. ให้คำแนะนำแก่               4. เคยชิน
115. Failure  in  doing  something  is  very  common  in  life.
The  underlined  word  is  opposite  to _______________.
(1) pleasure            (2) duty                            (3) courage                             (4) success
ถาม ความล้มเหลวในการทำบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องปกติของชีวิต
คำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า______________
ตอบ 4 บทที่ 6 หน้า 299
1. ความพอใจ            2. หน้าที่                 3. ความกล้าหาญ             4. ความสำเร็จ
116. Clinton  was  a  bright  and  ambitious  student  at  Georgetown  University.
(1) aspiring             (2) respected                  (3) important                           (4) superior
ถาม คลินตันเป็นนักศึกษาที่มีความเฉลียวฉลาดและทะเยอทะยานของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์
ตอบ 1 บทที่ 2 หน้า 54
1. มีความทะเยอทะยาน กระตือรือร้น                   2. เป็นที่นิยมชมชอบ
3. สำคัญ                                                                 4. ยอดเยี่ยม ล้ำเลิศ
117. Fertile  lands  enable  farmers  to  reap ________________ produce.
(1) little                    (2) some                         (3) less                                     (4) more
ถาม ที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ชาวไร่ชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ _________________
ตอบ 4 บทที่ 12 หน้า 396
1. เล็กน้อย                 2. บางส่วน            3. น้อยลง  น้อยกว่า      4. มากขึ้น มากกว่า
118. We  had  a  terrific  time  in  Chiangmai  on  Songkran  Day ;______________.
(1) it’s great  of  value                                    (2) everywhere  we  went  was  scary
(3) we  did  enjoy  the  festival  there             (4) heavy  traffics  were  everywhere  in  Chiangmai
ถาม พวกเรามีช่วงเวลาที่แสนวิเศษในวันสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ _____________
ตอบ 3 บทที่ 10 หน้า 367
1. มันมีคุณค่ามากมาย                                            2. ทุกที่ๆพวกเราไปล้วนแต่น่ากลัวทั้งนั้น
3. พวกเราสนุกสนานกับงานเทศกาลที่นั่นมาก      4. การจราจรติดขัดทุกที่ในเชียงใหม่
119. We  will  not  lose  out  faith  in  democracy  and  the  government.
(1) energy          (2) belief          (3) strength            (4) endeavor
ถาม เราจะไม่สูญเสียความศรัทธาในประชาธิปไตยและรัฐบาล
ตอบ 2 บทที่ 3 หน้า 113
1. พลัง ความมีพลัง             2. ความเลื่อมใส ความศรัทธา      3. ความแข็งแรง          4. ความพยายาม
120. Albert  Einstein  is  the  moe  famous  and  influential  physicist  of  his  time.
(1) masterful      (2) strange        (3) limitless            (4) unknown
ถาม  อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์ เป็นนักฟิสิกส์0ที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลมากที่สุดในยุคของเขา
ตอบ 1  บทที่ 5 หน้า 199
1. มีอิทธิพล         (2) แปลก ประหลาด            (3) ไม่มีขีดจำกัด    (4) ไม่เป็นที่รู้จัก

Advertisement