BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น ภาค 1/2555

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นที่

(1)       การตั้งสมมุติฐาน         (2) สร้างทฤษฎี

(3) การสังเกต ตรวจสอบ        (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล

ตอบ 4 หน้า 2 กระบวนการหรือระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เรียงตามทลำดับได้ดังนี้

1.         การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. การตั้งสมมุติฐาน    

3. การสังเกต ตรวจสอบ หรือทดลอง

4. การประมวลเป็นข้อสรุป      

5. การสร้างทฤษฎี

2.         ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของโลก เป็นความรู้ด้านใด

(1)       วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

(2) วิทยาศาสตร์กายภาพ

(3) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ          

(4) วิวัฒนาการ

ตอบ 2 (คำบรรยาย) วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) เป็นสาขาหนึงของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดล้อมของโลก หรือความเป็นไปของธรรมชาติ เช่น การสังเกตและศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะโลกร้อนธรณีวิทยา (แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด)อุทกวิยา (นํ้าท่วม)อุตุนิยมวิทยา (ประกาศคาดการณ์ลักษณะอากาศ การพยากรณ์อากาศ)ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้า ดวงดาว) เป็นต้น

3.         ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยาศาสตร์สาขาใด

(1)       วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์    (2) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

(3) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ          (4) วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ตอบ 4 (คำบรรยาย) วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Applied Science/Technology Science) เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเรื่องราวของธรรมชาติ แล้วนำผลของความรู้นั้นไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเอาพลังน้ำ พลังม พลังแสงแดด ไปแปรเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

4.         ข้อใดจัดเป็นสสาร

(1) พลังไฟฟ้า  (2) นํ้า  (3) พลังจิต      (4) พลังแม่เหล็ก

ตอบ 2 (คำบรรยาย) สสาร (Matter) คือ สรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลกที่มีรูปทรงหรือตัวตน สัมผัสจับต้อง รับรู้ได้โดยประสาทรับรู้ มีนํ้าหนัก และต้องการที่อยู่อาศัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.         สสารที่ไม่มีชีวิต เช่น ดิน น้ำ ลม อากาศ เครื่องจักร เป็นต้น

2.         สสารที่มีชีวิต เช่น ต้นไม้ สัตว์ เป็นต้น

5.         ความคิดแบบเป็นวิทยาศาสตร์นั้น ข้อใดมิน้ำหนักความสำคัญน้อยที่สุด

(1) สังเกตได้โดยมิติแห่งการรับรู้         (2) พิสูจน์กี่ครั้งก็ได้ผลเหมือนกัน

(3) อาศัยความเชื่อและศรัทธาเป็นปฐม          (4) คำนึงถึงเหตุและผลเป็นหลัก

ตอบ 3 หน้า 2, (คำบรรยาย) ขอบเขตของความเป็นวิทยาศาสตร์ มีดังนี้

1.         ต้องสามารถสังเกตได้โดยมิติแห่งการรับรู้ 2. ต้องสามารถพิสูจน์ทราบได้อย่างเป็นเอกภาพ ในทุกเมื่อ หรือพิสูจน์กี่ครั้งก็ได้ผลเหมือนเดิม 3. วิทยาศาสตร์ยังไมใช่ความจริงที่สมบูรณ์แท้ แต่เป็นข้อเท็จจริงที่ประกอบด้วยเหตุและผลที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด

6.         ข้อใดมิได้จำกัดว่าเป็นเฉพาะสิ่งมีชีวิต

(1) Matter (2) Biota    (3) Organism     (4) Living Thing

ตอบ 1 (คำบรรยาย) ศัพท์คำว่า Living Thing, Biota และ Organism หมายถึง สิ่งมีชีวิต (ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ)

7.         ข้อใดจัดเป็นพลังงาน

(1) ความร้อน/เย็น        (2) อากาศ       (3) โทรทัศน์     (4) อาหาร

ตอบ 1 (คำบรรยาย) พลังงาน (Energy) คือ สรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลกที่รับรู้ได้ แต่ไม่มีรูปทรงหรือตัวตน ไม่มีนํ้าหนัก และไม่ต้องการที่อยู่อาศัย เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ (ความร้อน/เย็น) กระแสลมหรือพลังลม แม่เหล็กไฟฟ้า พลังแม่เหล็ก พลังไฟฟ้า เป็นต้น

8.         การนำเอาพลังนํ้า พลังลม พลังแสงแดด ไปแปรเป็นพลังงานไฟฟ้า ต้องใช้ความรู้วิทยาศาสตร์สาขาใด

(1) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ       (2) วิทยาศาสตร์กายภาพ

(3) วิทยาศาสตร์ประยุกต์        (4) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

9.         หมู่หรือจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง เรียกว่า

(1) ประชากร (Population)      (2) ชนิดพันธุ์ (Species)

(3)       สังคม (Society)    (4) ชุมชน (Community)

ตอบ 2 หน้า 570, (คำบรรยาย) ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (Species) หมายถึง หมู่หรือจำนวนของ สิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตพวกเดียวกัน โดยมีลักษณะสำคัญดังนี้

1.         มีรูปร่างลักษณะและการจัดระเบียบโครงร่างแบบเดียวกัน 2. มีวิถีการดำรงชีวิตเป็นไป ในรูปแบบเดียวกับ 3. มีการเพิ่มทวิจำนวน        4. สามารถสืบต่อเผ่าพันธุ์ของตนได้

5. ได้รับอิทธิพลจาก DNA หรือ Gene แต่ไม่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม

10.       หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตคือข้อใด

(1)       นิวเคลียส       (2) ไมโทคอนเดรีย       (3) คลอโรพลาสต์        (4) เซลล์

ตอบ 4 หน้า 4648 เซลล์ (Cell) คือ ก้อนโปรโตพลาสม์ที่มีเยื่อบางห่อหุ้มอยู่ และถือว่าเป็น หน่วยโครงสร้างมูลฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิต จะเกิดขึ้นจากการทำงานภายในเซลล์นั้น