BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น ภาค 1/2554

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา BIO1001  ชีววิทยาเบื้องต้น

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         การเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดที่ทำให้ความเชื่อเกี่ยวกับการกำเนิดของชีวิตของผู้คนในอดีตถึงปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากที่สุด   

(1) สิทธิพลความเชื่อด้านศาสนาที่เปลี่ยน

(2)ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์          

(3) เกิดสงครามระหว่างประเทศ         

(4) การเมืองเปลี่ยนขั้ว

บ 2 หน้า 11 ในสมัยที่มนุษย์ยังมีความเชื่อในอิทธิปาฏิหาริย์ และในสมัยที่ศาสนามีอิทธิพลต่อ อารยธรรมและสังคมมาก นักศาสนามักอ้างคัมภีร์ในศาสนาว่า การกำเนิดของชีวิตต่าง ๆ นั้น เกิดมาจากการเสกสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า ต่อมาเมื่อมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น มนุษย์ได้พิจารณาธรรมชาติอย่างพินิจพิเคราะห์และมีเหตุผลมากขึ้นกว่าเดิม จึงทำให้ความเชื่อ เกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดของชีวิตของผู้คนในอดีตถึงปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากที่สุด

2.         ท่านคิดว่า วิวัฒนาการทางเคมีของการกำเนิดโลกที่ถูกต้องที่สุดควรเป็นข้อใด

(1)       อะตอมของธาตุไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และคาร์บอน รวมตัวเป็นกลุ่มก๊าชห่อหุ้มโลก

(2)       เกิดกระบวนการทางชีวเคมี โดยสารประกอบ C02 ทำปฏิกิริยากับ H20 ได้ 02 สู่บรรยากาศ

(3)       เกิดการรวมตัวของสารประกอบพวกโปรตีนเป็นหน่วยของสิ่งมีชีวิต เรียกว่า เซลล์

(4)       เกิดการสลายสารอินทรีย์โดยปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่า Chemosynthesis

ตอบ 1 หน้า 15 – 16 วิวัฒนาการทางเคมีของการกำเนิดโลกเมื่อประมาณ 4,500 – 5,000 ล้านปี มาแล้วนั้น ลักษณะของโลกในระยะก่อนเกิดจะเป็นกลุ่มก๊าซที่มีนํ้าหนักเบาอันประกอบขึ้นด้วย ละอองรังสี และอนุภาคของธาตุต่าง ๆ ในสภาพของอะตอม ซึ่งอะตอมที่พบมากที่สุด ได้แก่ อะตอมของธาตุไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (0) ไนโตรเจน (N) และคาร์บอน (C) โดยเมื่อ อุณหภูมิของกลุ่มก๊าซนั้นเริ่มลดลง อนุภาคหรืออะตอมจะมารวมกันเข้าเป็นโมเลกุล ทำให้กลุ่มก๊าซเหล่านั้นจับตัวแน่นมากขึ้นและเกิดปฏิกิริยากันเป็นชั้นผิวห่อหุ้มโลก

3.         ข้อใดไมใช่สารเคมีที่เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุต่าง ๆ ในยุคแรกเริ่มของการกำเนิดโลก

(1)       ก๊าซมีเทน (CH4)        (2) ไอน้ำ (H20)          (3) ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) (4) ก๊าซไข่เน่า (H2S)

ตอบ 4 หน้า 16 วิวัฒนาการทางเคมีของการกำเนิดโลกระยะที่ 1 เมื่ออุณหภูมิของโลกเย็นลงจนเกิด ปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นแล้วนั้น อะตอมของธาตุเบา ๆ จะทำปฏิกิริยาต่อกันเกิดเป็นสารประกอบ ทางเคมีขึ้นมา โดยอะตอมของไฮโดรเจนจะเป็นอะตอมที่ว่องไวในการทำปฏิกิริยามากที่สุด ซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากับอะตอมของออกซิเจนจะได้เป็นไอนํ้า (H20)ทำปฏิกิริยากับอะตอมของ ไนโตรเจนจะได้เป็นก๊าซแอมโมเนีย (NH3)ทำปฏิกิริยากับอะตอมของคาร์บอนจะได้เป็น ก๊าชมีเทน (CH4)

4.         ธาตุใดเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตในยุคแรก ตามข้อเสนอของ A.I. Oparin (ค.ศ. 1936)

(1)       คาร์บอน (C), ไนโตรเจน (N), ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (0)

(2)       คาร์บอน (C), ไนโตรเจน (N), ซิลิคอน (Si) และออกซิเจน (0)

(3)       ไฮโดรเจน (H), ซัลเฟอร์ (S)คาร์บอน (C) และไนโตรเจน (N)

(4)       ไฮโดรเจน (H), ออกซิเจน (0). คาร์บอน (C) และไนโตรเจน (N)

ตอบ 1 หน้า 14 นักวิทยาศาสตร์ J.B.S. Haldane (ค.ศ. 1924), R. Beutncr (ค.ศ.1929) และ A.I. Oparin (ค.ศ. 1936) ได้กล่าวไว้ทำนองเดียวกันว่า สิ่งมีชีวิตประกอบขึ้นด้วย สารอินทรีย์ ซึ่งต้องมีธาตุคาร์บอน (C) ไนโตรเจน (N) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (0) ประกอบอยู่ ทำให้เชื่อว่าโลกในสมัยแรกในขณะหนึ่งนั้นจะมีภาวะเหมาะสมที่จะทำให้ธาตุทั้ง 4 นี้ มาประกอบรวมกันได้ แล้วกลายเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต

5.         นิวคลีโอโปรตีนมีคุณสมบัติของการเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะเหตุผลใด

(1)       มีการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ขาดอาหาร    (2) มีการเติบโตเพื่อเพิ่มขนาดของเซลล์

(3)       มีการสืบพันธุ์หรือทวีจำนวน    (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 21, (ค่าบรรยาย) ทฤษฎีกำเนิดชีวิต อธิบายว่า นิวคลีโอโปรตีน (Nucleoprotein)ที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างโปรตีนกับกรดนิวคลีอิกนั้น ถือเป็นสารอินทรีย์ที่เริ่มแสดงถึง คุณสมบัติแรกสุดของการเป็นสิ่งมีชีวิต คือ มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนโมเลกุลใหม่ ให้มีลักษณะเหมือนโมเลกุลเดิมได้โดยไม่ต้องเกิดปฏิกิริยาเคมี หรือที่เรียกว่า การสืบพันธุ์ หรือการทวีจำนวน

6.         การย่อยอาหารของมนุษย์เริ่มต้นที่

(1)ปาก            (2) กระเพาะอาหาร (3) ลำไส้เล็ก        (4) ลำไส้ใหญ่

ตอบ 1 หน้า 149152 การย่อยอาหารของมนุษย์จะเริ่มต้นที่ปาก และสิ้นสุดสมบูรณ์ที่ลำไส้เล็กตอนปลาย โดยโมเลกุลของสารอาหารที่ได้จากการย่อยสกัดประเภทกรดอะมิโนและนํ้าตาลกลูโคส จะถูกดูดซึมเข้าสูหลอดเลือดฝอย (Capillary Vein) ที่แทรกอยู่ในวิลลัสของผนังลำไส้เล็ก ส่วนสารอาหารประเภทกรดไขมันและกลีเซอรอลก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดน้ำเหลีอง (Lacteal) ที่อยู่ในวิลลัสเช่นกัน ซึ่งการดูดซึมสารอาหารเข้าไปในหลอดเลือดและหลอดนํ้าเหลืองนี้ จะเป็นไปโดยกระบวนการออสโมซิส (Osmosis)

7.         เรื่องเกี่ยวกับน้ำดี (Bile) คือ

(1) ทำให้ไลปิดคลายตัวออกจากกัน    (2) มักมีรสขม

(3) ย้อมกากอาหารให้มีสีเหลือง          (4) ถูกทุข้อ

ตอบ 4 หน้า 149, (ค่าบรรยาย) น้ำดิ (Bile) ที่ถูกสร้างจากถุงน้ำดีที่ตับมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.         น้ำดีไม่ถือว่าเป็นเอนไซม์ แต่จะมีหน้าที่หลักในการช่วยทำให้ไลปิดหรือไขมันคลายตัว ออกจากกัน เพื่อสะดวกแกการย่อยของเอนไซม์ไลเปส

2.         เป็นสารสีเหลืองเข้ม มักมีรสขม 3. ย้อมกากอาหารที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ให้มีสีเหลือง

8.         เยื่อบุทรงสูงที่บุผนังลำไส้เล็กด้านใน เรียกว่า

(1) วิลไล          (2) แล็กทีล      (3) หลอดเลือดฝอย     (4) อาร์เทอรี

ตอบ 1 หน้า 152, (ค่าบรรยาย) วิลลัส (Villus) เป็นส่วนของเยื่อบุทรงสูงที่บุผนังลำไส้เล็กด้านใน มีลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมาเป็นเส้นเล็ก ๆ ซึ่งเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นจำนวนมาก จะเรียกว่า วิลไล (Villi)

9.         อวัยวะภายในที่มีฃนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายของมนุษย์ คือ

(1) ปอด           (2) กระเพาะอาหาร (3) ตับ     (4) มดลูก

ตอบ 3 หน้า 153, (คำบรรยาย) ตับ (Liver) เป็นอวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ โดยในภาวะปกติตับจะทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพนํ้าตาลกลูโคสให้เป็นแป้งไกลโคเจน (Glycogen) และเก็บสะสมไวัในตับ เมื่อร่างกายขาดนํ้าตาลกลูโคสก็สามารถดึงเอานํ้าตาลกลูโคสจากตับ มาใช้งานได้ (โดยเปลี่ยนไกลโคเจนกลับไปเป็นกลูโคส) แต่ถ้าร่างกายมีปริมาณของนํ้าตาลกลูโคส อยู่มากจนเกินความจำเป็นที่ต้องใช้ กลูโคสเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนโครงสร้างให้ไปเป็นไขมัน เก็บสะสมไวัในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

10.       การออกหาอาหารเลี้ยงชีพ เป็นการดำรงชีวิตแบบ     

(1) Autotrophic Nutrition(2)        Heterotrophic Nutrition

(3) Parasitism    (4) Saprophytism

ตอบ 2 (คำบรรยาย) วิธีการสร้างอาหารเพื่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ1.     Autotrophic Nutrition เป็นแบบการสร้างอาหารขึ้นได้เองจากอนินทรียสารของสิ่งมีชีวิต พวกออโตทรอฟ โดยมีอยู่ 2 วิธี ไดแก่ Photosynthesis และ Chemosynthesis

2.         Heterotrophic Nutrition เป็นแบบการสร้างอาหารขึ้นมาใช้เองไม่ได้ของสิ่งมีชีวิตพวกเฮเทอโรทรอฟ จึงต้องออกหาอาหารเลี้ยงชีพหรือได้รับอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่น โดยมีอยู่ 3 วิธี ได้แก่ Saprophytism, Parasitism และ Eating (เช่น คน และสัตว์ทั่วไป)