BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น ภาค 1/2553

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบกระบวนวิชา BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นที่

(1) การตั้งสมมุติฐาน

(2) สร้างทฤษฎี            

(3) การสังเกต ตรวจสอบ        

(4) การเก็บรวบรวมข้อมูล

ตอบ 4 หน้า 2 กระบวนการหรือระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เรียงตามลำดับได้ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล         2. การตั้งสมมุติฐาน 3. การสังเกต ตรวจสอบ หรือทดลอง

4. การประมวลเป็นข้อสรุป      5. การสร้างทฤษฎี

2.         ข้อใดไมเป็นพลังงาน (Energy)

(1) แสงสว่าง   

(2) อากาศ 

(3)       อุณหภูมิ

(4)       แม่เหล็กไฟฟ้า

ตอบ 2 (คำบรรยาย) พลังงาน (Energy) คือ สรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลกที่รับรู้ได้ แต่ไม่มีรูปทรงหรือตัวตน ไม่มีน้ำหนัก และไม่ต้องการที่อยู่อาศัย เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ กระแสลม แม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น

3.         พื้นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมาอยู่รวมกัน เรียกว่า

(1) ประชากร   (2)       ชีวมณฑล        (3)       ชุมชน/ชุมชีพ    (4)       ระบบนิเวศ

ตอบ 3 หน้า 672, (คำบรรยาย) ชุมชนหรือชุมชีพ (Community) หมายถึง พื้นที่บริเวณหนึ่งที่มี ความหลากหลายทางชีวภาพ” หรือมีการปรากฏชนิดต่าง ๆ ของสิ่งมิชีวิต นั่นคือ เป็นพื้นที่ที่ มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมาอาศัยอยู่รวมกันในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกัน เช่น สวนสัตว์ ตลาดสด สวนสาธารณะ เป็นต้น

4.         การจัดการให้สภาวะภายในร่างกายมีความคงที่สมํ่าเสมออย่างตอเนื่องเรียกว่า

(1) ภาวะปกติสุข         (2)       ภาวะธำรงดุล  (3)       Homeostasis    (4)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 2-3,0 เมื่อปี ค.ศ. 1851 โกลด์ แบร์นาร์ด (Claude Bernard) ได้เสนอทฤษฎี ภาวะปกติสุข หรือภาวะธำรงดุล (Homeostasis) ซึ่งเป็นการจัดการให้สภาวะภายในร่างกาย มีความคงที่สมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง

5.         Internal Respiration เกิดขึ้นโดยกระบวนการ

(1) Dialysis         (2)Osmosis        (3)Diffusion       (4)Homeostasis

ตอบ 3 (คำบรรยาย) การหายใจภายในหรือการแลกเปลี่ยนอากาศภายใน (Internal Respiration) เป็นการแลกเปลี่ยนก๊าชระหว่างเม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดฝอยกับเซลล์ในร่างกาย ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการแพร่กระจาย (Diffusion)

6.         การแลกเปลี่ยนอากาศภายใน เกิดขึ้นที่

(1) เซลล์ในร่างกาย (2) ปอด   (3)       หัวใจ    (4)       สมอง

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

7.         การหายใจ เป็นการแลกเปลี่ยนอากาศโดยกระบวนการใด

(1) Diffusion      (2)       Osmosis   (3)       Dialysis    (4)       Peristalsis

ตอบ 1 หน้า 31 – 32157, (คำบรรยาย)       การหายใจ (Respiration) เป็นการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการก็คือ การนำเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปยังเซลล์ ในร่างกาย และขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาโดยอวัยวะต่าง ๆ ของระบบหายใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการแพร่กระจาย (Diffusion)

8.         ในกระบวนการเมแทบอสลิซึม ธาตุที่ทำให้ก่อเกิดพลังงาน คือ

(1) ไฮโดรเจน   (2) ออกซิเจน   (3) คาร์บอน     (4) ไนโตรเจน

ตอบ 2 หน้า 147154 ในกระบวนการเมแทบอสลิซึมหรือเมตาบอลิสม์ (Metabolism) ของมนุษย์นั้น จะมีธาตุที่ทำให้ก่อเกิดพลังงานก็คือ ก๊าชออกซิเจน ซึ่งจะถูกนำไปสู่เชลล์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยสารเคมีที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงที่เรียกว่า ฮีโมโกลบิน” (Haemoglobin)

9.         สารเคมี ในเม็ดเลือดแดง ที่นำเอาธาตุก่อเกิดพลังงานไปสู่ส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย คือ

(1) ฮีโมโกลบิน            (2)       คลอโรฟิลล์      (3)       ลิวซีน   (4)       อีริปซิน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ

10.       วิตามินที่สร้างได์ในร่างกายของเราคือ

(1) วิตามิน เอ  (2)วิตามิน ดี    (3)วิตามิน เค   (4)ทั้งวิตามิน   ดีและเค

ตอบ 4 หน้า 46154 วิตามินที่สร้างขึ้นได้เองในร่างภายของคนเรา มี 2 ชนิด คือ 1. วิตามิน ซึ่งสร้างขึ้นโดยแสงแดดจากการเปลี่ยนไลปิดประเภทสเตอรอลที่เรียกว่าสาร Ergosterol ซึ่งอยู่ใต้ผิวหนัง 2. วิตามิน ซึ่งสร้างขึ้นโดยการทำงานของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้