การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

Choose the best answer.

Part I
  Structure

1.    You______do it now.

Advertisement

(1) has to    (2) must    (3) is able to    (4) is going to

ตอบ 2 หน้า 250 – 253  ใช้ V. ช่วย “have to / must + v.l (ไม่ผัน)” ในความหมายว่า
“ต้อง…” โดย “must” จะใช้ได้กับ s. ทุกตัว แต่ “have to” ต้องผันให้สอดคล้องกับ s.
และ tense บันคือ ปัจจุบันใช้ “have to” กับ I /you /we /they และ s. พหูพจน์ และใช้ “has to” กับ he /she /it และ s. เอกพจน์ ส่วนอดีตใช้ “had to” กับ s. ทุกตัว

2.    “Did you understand the question ?”

The underlined word is a/an________.

(1) pronoun    (2)    adverb    (3)    adjective    (4)    object

ตอบ 4 หน้า 214, 216, (คำบรรยาย)  กรรม (Object) อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

1.    กรรมตรง (Direct Object  DO.) หมายถึง สิ่งที่ถูกกระทำโดยตรงในประโยค
2.    กรรมรอง (Indirect Object  IO.) หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลของการกระทำที่กระทำต่อกรรมตรงในประโยคที่มีกริยาทวิกรรม (กริยาที่มีกรรมสองตัว คือ มีทั้งกรรมตรงและ กรรมรอง โดยกรรมตรงจะหมายถึงสิ่งของ ส่วนกรรมรองจะหมายถึงบุคคล และมักจะมีบุรพบท “to/for” คั่นระหว่างกรรมตรงและกรรมรอง)

3. _________Malee able to attend the meeting ?

(1) Is    (2)    Are    (3)    Will    (4)    Must

ตอบ 1 หน้า 234 – 235  ใช้ V. ช่วย “can + V.1 (ไม่ผัน)” หรือ “is /am /are + able to..+ v.l (ไม่ผัน)” ในความหมายว่า สามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ในปัจจุบัน โดย “can” สามารถใช้ได้กับ s. ทุกตัว แต่ “is /am /are” ต้องผันให้สอดคล้องกับ s. นับคือ ใช้ “is” กับ he /she /it และ s. เอกพจน์, ใช้ “am” กับ I และใช้ “are” กับ you /we /they และ s. พหูพจน์
หมายเหตุ  จากโจทย์ เมื่อทำเป็นประโยคคำถามประเภท Yes/No Question ให้ใช้ “is” ขึ้นต้นประโยคได้เลย

4. _________ a new factory is expensive.

(1) Build    (2)    Built    (3)    To build    (4)    To building

ตอบ 3 หน้า 20 – 21, (คำบรรยาย)  สามารถใช้ to—infinitive (to + v.1 ไม่ผัน) และ Gerund (v.ing)
แทนคำนามในตำแหน่งประธาน โดยมีความหมายเป็นเอกพจน์ และใช้ V. เอกพจน์

5.    My parents want me to_________Jim.

(1) marry    (2)    married    (3)    marrying    (4)    marries

ตอบ 1 หน้า 280 – 281  V. ต่อไปนี้จะตามด้วย “กรรมตรง + infinitive with ‘to’ (to + v.l ไม่ผัน)”

 

allow

compel

force

lead

permit

train

recommend

cause

encourage

get

invite

prefer

want

dare

challenge

enable

inspire

order

tell

warn

remind

choose

expect

intend

pay

prompt

advise

teach help


กรรมตรง to + V.1 (ไม่ผัน)

หมายเหตุ  จากโจทย์ My  parents  want  me  to  marry  Jim.


6.    They feel _______for what they have done.

(1) excitedly    (2)    excitingly    (3)    proudly    (4) sorry

ตอบ 4 หน้า 168 – 169  คำคุณศัพท์ (adjective  adj.) คือ คำที่ทำหน้าที่อธิบาย บอกลักษณะ และ สภาพของนามและสรรพนาม โดยอาจเกิดตามหลัง V. to be (is/am/are/was/were/been) หรือหลัง Linking Verbs อื่น ๆ เช่น seem, appear, become, get look, feel, taste, smell, stay เป็นด้น
หมายเหตุ  excitedly (adv.), excitingly (adv.), proudly (adv.), sorry (adj.)

7_________a quality education is aim of this university.

(1) To provide    (2)    Provide    (3)    Provides    (4) To providing

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 4.

8.    Sue can play _____ harp skillfully.

(1) a    (2)    the    (3)    an    (4) (blank)

ตอบ 2 หน้า 68  คำนามที่เป็นชื่ออุปกรณ์ดนตรีขนิดต่าง ๆ เมื่อใช้เป็นกรรมตามหลังคำกริยา จะมี article “the” นำหน้า เช่น the harp (พิณตั้งขนาดใหญ่), the flute (ขลุ่ย), the piano (เปียโน), the guitar (กีตาร์), the violin (ไวโอลิน) เป็นด้น


9 Loei is the_________of the three provinces.

(1) far    (2) further    (3) farther    (4) farthest

ตอบ 4 หน้า 173- 174  ในการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นสุด โครงสร้างของคำจะเกิดจากการเติม
“-est” ท้าย adj. พยางคํเดียวหรือสองพยางค์ หรือเติม “most” หน้า adj. ที่มีตั้งแต่สามพยางค์ขึ้นไป และจะต้องมี “the” หน้าคำคุณศัพท์เสมอ

 

the +:adj / most + adj.


หน้า 175  คำคุณศัพท์ที่มีรูปแตกต่างไปจากรูปเดิม เมื่อแสดงการเปรียบเทียบ เช่น far (adj.) -» farther (ขั้นกว่า) —> farthest (ขั้นสุด)
good (adj.) -> better (ขั้นกว่า) -> best (ขั้นสุด) เป็นด้น

10. _________ for someone is not fun.

(1) Waiting    (2) Wait    (3) Waits    (4) Waited

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 4.

Advertisement