BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น

คำสั่ง   ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดในประเทศไทยในระยะที่ผ่านมานี้ หากพิจารณาเป็นวิชาการ จัดอยู่ในศาสตร์สาขาใด

(1)       พฤติกรรมศาสตร์         

(2) สังคมศาสตร์          

(3) รัฐศาสตร์   

(4) วิทยาศาสตร์

ตอบ 2 (คำบรรยาย) พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Science) เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งของวิทยาศาลตร์ ชีวภาพที่เน้นศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของสิ่งมีชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา คือ

1.         สังคมศาสตร์ (Social Science) เป็นความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่พิจารณาถึงความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ได้แก่ วิชานิติศาสตร์ สังคมวิทยา เช่น สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา เป็นต้น

2.         รัฐศาสตร์ (Political Science) เป็นความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่พิจารณาถึงฐานะ บทบาท หน้าที่ของสมาชิกในสังคมสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ

2.         ประกาศคาดการณ์ลักษณะอากาศหรือพยากรณ์อากาศ เป็นความรู้ในสาขาวิชาใด

(1)       อุทกวิทยา        

(2) อุตุนิยมวิทยา         

(3) ธรณีวิทยา  

(4) ปฐพีวิทยา

ตอบ 2 (คำบรรยาย) วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาคาสตร์บริสุทธิ์ หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดล้อมของโลก หรือความเป็นไปของธรรมชาติ เช่น อุตุนิยมวิทยา (การสังเกตและศึกษา เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนการประกาศคาดการณ์ลักษณะอากาศหรือพยากรณ์อากาศ)ธรณีวิทยา (แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด)อุทกวิทยา (น้ำท่วม)ดาราคาสตร์ (ท้องฟ้า ดวงดาว) เป็นต้น

3.         การทำงานโดยวิธีวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นที่

(1)       การสำรวจปัญหา        

(2) หาตัวเหตุของปัญหา 

(3) วางแนวทางแกัปัญหา 

(4) หาวิธีแก้ปัญหา

ตอบ 1 หน้า 2, (คำบรรยาย) การทำงานโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (The Scientific Method)มี 5 ขั้นตอน ดังนี้     1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (การสำรวจหรือกำหนดปัญหา)

2. การตั้งสมมุติฐาน (คิดหาแนวทางแก้ปัญหา) 3. การสังเกต ตรวจสอบ ทดลอง (ออกแบบ การทดลอง)     4. การประมวลสังเคราะห์หาข้อสรุป (วิเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปผล)

5. การสร้างหรือกำหนดทฤษฎี (แสดงวิธีการแก้ปัญหา) เช่น คำกล่าวที่ว่า เจ็บแล้วต้องจำ

4.         เจ็บแล้วต้องจำ” เป็นขั้นตอนใด ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์

(1)       ขั้นวางสมมุติฐาน         (2) ขั้นตอนการทดสอบ (3) ขั้นสรุปประเมินผล           (4) ขั้นกำหนดทฤษฎี

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

5.         การสังเกตและศึกษาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาใด

(1) ปฐพีวิทยา  (2) อุตุนิยมวิทยา         (3) ธรณีวิทยา (4) วิทยาการคอมพิวเตอร์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

6.         ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยาศาสตร์สาขาใด

(1) วิทยาศาสตร์1บริสุทธิ์        (2) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

(3) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ          (4) วิทยาคาสตร์ประยุกต์

ตอบ 4 (คำบรรยาย) วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Applied Science/Technology Science) เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเรื่องราวของธรรมชาติ แล้วนำผลของความรู้นั้นไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

7.         การเลื่อมใส ศรัทธา บูชา สิ่งศักดิสิทธิ์ที่มีในสังคมไทยพื้นบ้านนั้น อยู่ในสายความรู้แบบใด

(1) วิทยาศาสตร์          (2) ศิลปกรรมศาสตร์   (3) ไสยศาสตร์ (4) รัฐศาสตร์

ตอบ 3 (คำบรรยาย) ไสยศาสตร์ หมายถึง ความรู้แบบที่ไม่รู้ที่มาที่ไป ไม่สามารถหาเหตุผลมาหักล้าง กับความเชื่อได้ เป็นการเลื่อมใส ศรัทธา และบูชาสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลายที่มีรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น ภูตผีปีศาจ วิญญาณ เจ้าเข้าทรง เป็นต้น ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดขึ้นมาในสังคมไทยนับร้อย ๆ ปีมาแล้ว

8.         ข้อใดไม่เป็นพลังงาน (Energy)

(1)       แสงสว่าง        (2) อากาศ       (3) อุณหภูมิ     (4) แม่เหล็กไฟฟ้า

ตอบ 2 (คำบรรยาย) พลังงาน (Energy) คือ สรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลกที่รับรู้ได้ แต่ไม่มีรูปทรงหรือตัวตนไม่มีน้ำหนัก และไม่ต้องการที่อยู่อาศัย เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ (ความร้อน/เย็น) กระแสลม หรือพลังลม แม่เหล็กไฟฟ้า พลังแม่เหล็ก พลังไฟฟ้า เป็นต้น

9.         การศึกษาเรื่องไฟฟ้า ต้องใช้ความรู้วิทยาศาสตร์สาขาใด      

(1) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

(2)       วิทยาศาสตร์กายภาพ            (3) วิทยาศาสตร์ประยุกต์        (4) วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

10.       การเกิดปฏิกิริยาของธาตุใดต่อไปนี้ เกิดเป็นสารประกอบเคมีประเภทมีเทน (CH4) แล้วทำให้โลกอบอุ่นขึ้น

(1) คาร์บอนและออกซิเจน      (2) ไฮโดรเจนและออกซิเจน

(3)       ไฮโดรเจนและคาร์บอน           (4) ไฮโดรเจนและไนโตรเจน

ตอบ 3 หน้า 16 วิวัฒนาการทางเคมีของการกำเนิดโลกระยะที่ 1 เมื่ออุณหภูมิของโลกเย็นลงจนอำนวยให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นได้แล้วนั้น อะตอมของธาตุเบา ๆ จะทำปฏิกิริยาต่อกัน เกิดเป็นสารประกอบทางเคมีขึ้นมา โดยอะตอมของไฮโดรเจน (H) จะเป็นอะตอมที่ว่องไวในการ ทำปฏิกิริยามากที่สุด ซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากับอะตอมของออกซิเจน (o) จะได้เป็นไอนํ้า (H2o)ทำปฏิกิริยากับอะตอมของไนโตรเจน (N) จะได้เป็นก๊าซแอมโมเนีย (NH3)ทำปฏิกิริยากับ อะตอมของคาร์บอน (C) จะได้เป็นก๊าซมีเทน (CH4)