ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้เกิดขึ้นเมื่อใด

(1) กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995       

(2) สิงหาคม ค.ศ. 1995

(3) กันยายน ค.ศ. 1996          

(4) พฤศจิกายน ค.ศ. 1997

ตอบ 4 หน้า 1146 – 147272 (S) เมื่อเดือนพฤศจิกายนในปี ค.ศ. 1997 เกาหลีใต้ต้องประสบกับ วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ และต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงินจาก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ต่อมา ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2001 เกาหลีใต้ก็ได้ส่งคืนเงินกู้ทั้งหมดให้กับ IMF อันเป็นการสิ้นสุด พันธะจากการเป็นลูกหนี้

2.         ในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน IMF ได้ให้เงินกู้แก่เกาหลีใต้เป็นจำนวนเงินราวกี่ล้านเหรียญสหรัฐๆ

(1) 5,000 ล้าน            

(2) 17,000 ล้าน          

(3) 37,000 ล้าน          

(4) 57,000 ล้าน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         อาณาจักรโคโชซอนก่อตั้งขึ้นในวันใดของปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช

(1) 22 ธันวาคม           

(2) 15 สิงหาคม           

(3) 9 กันยายน 

(4) 3 ตุลาคม

ตอบ 4 หน้า 2 – 312 – 13 (S)97 (S) ตามตำนานทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีนั้น เชื่อว่าเทพเจ้าตันกุน (Tangun) เป็นกษัตริย์ผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลี ซึ่งได้รวบรวมบ้านเรือนที่ทั้งอยู่ อย่างกระจัดกระจายก่อตั้งขึ้นเป็นราชอาณาจักรแห่งแรกของเกาหลีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช โดยตั้งชื่อว่าราชอาณาจักรโคโชซอน หรืออาณาจักรโชซอนยุคเก่า ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า ดินแดนสงบยามเช้า” (Land of the Morning Calm) และได้สร้าง เมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นครเปียงยาง

4.         อาณาจักรเพ็กเจ ตั้งอยู่บริเวณใดของคาบสมุทรเกาหลี

(1) ที่ราบลุ่มชายฝั่งตะวันตก   (2) ที่ราบลุ่มฝั่งตะวันออก

(3) เนินเขาทางตอนเหนือ        (4) เชิงเขาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้

ตอบ 1 หน้า 3-413 – 14 (S) ยุคสามอาณาจักร (Three Kingdoms) ประกอบด้วย

1.         อาณาจักรโคกูริว (Koguryo) ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเนินเขาทางตอนเหนือของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่างปี 37 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 668 (705 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครอง จำนวน 28 พระองค์

2.         อาณาจักรเพ็กเจ (Packche) ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ ระหว่างปี 18 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 663 (681 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครองรวม 31 พระองค์

3.         อาณาจักรซิลลา (Silla) ตั้งอยู่ทางผั่งตะวันออกของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่าง ปี 58 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 935 (993 ปี) โดยมีผู้ปกครองเป็นกษัตริย์รวมทั้งสิ้น 53 พระองค์ และมีราชินีขึ้นครองราชสมบัติ 3 พระองค์

5.         อาณาจักรโคโชซอน มีเมืองหลวงชื่ออะไร

(1) เกซอง        (2)       ปูซาน   (3)       เปียงยาง         (4)       เคียงจ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

6.         ใครคือผู้ที่รวบรวมบ้านเรือนที่อยู่กระจัดกระจายเข้าเป็นอาณาจักรโคโชซอน

(1) โมกุน         (2)       วังกอน (3)       กังวอน (4)       ตันกุน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

7.         ศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติในยุคอาณาจักรโคริว

(1) พุทธ           (2)       คริลต์   (3)       ชินโต   (4)       ฮินดู

ตอบ 1 หน้า 515 – 16 (S) ราชสำนักของอาณาจักรโคริวได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาตินับตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการสร้าง วัดวาอาราม มีการแกะสลักพระพุทธรูป และมีการวาดภาพพระพุทธเจ้าไว้มากมายทั่วทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงมีอิทธิพลและมีอำนาจมากที่สุดในยุคนี้

8.         พระไตรปิฎกที่แกะสลักด้วยไม้ของเกาหลีมีจำนวนกี่แผ่น

(1) 9,999 แผ่น            (2)13,000 แผ่น           (3)50,000 แผ่น           (4)80,000แผ่น

ตอบ 4 หน้า 4 – 515 (S)104 (S) หลังจากอาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาเสื่อมลง จักรพรรดิวังกอน (Wang Gon) ได้สถาปนาหรือก่อตั้งอาณาจักรโคริว (Koryo) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ เกาหลีในปัจจุบันขึ้นในปี ค.ศ. 919 และสร้างเมืองหลวงขึ้นที่เมืองเกเกียงหรือเมืองเกซองในป้จจุบัน ซึ่งอาณาจักรโคริวได้รับความสำเร็จในการสร้างอารยธรรมที่สูงเด่นมากมาย ได้แก่ การเคลือบสี ของสังคโลกด้วยสีเขียวอมฟ้า ส่วนความสำเร็จอีกชิ้นหนึ่งก็คือ การประดิษฐ์ตัวพิมพ์โลหะที่ เคลื่อนไหวได้เป็นชาติแรกของโลกในปี ค.ศ. 1234 นอกจากนี้ช่างเกาหลียังได้แกะสลักแม่พิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี” ด้วยไม้จำนวน 80,000 แผ่น ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดแฮอินซา

9.         พระไตรปิฎกไม้แกะสลักของเกาหลีปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ใด

(1) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  (2) วัดพลูกุกซา

(3) วัดแฮอินซา            (4) วัดซอกกูรัม

ตอบ 3 ดู คำอธิบายข้อ 8.ประกอบ

10.       ในปี ค.ศ. 1234 เกาหลีได้ทำสิ่งใดที่เป็นสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์

(1) แกะสลักพระไตรปิฎกด้วยไม้        (2) ทำเครื่องปั้นดินเผาสีฟ้าคุณภาพสูง

(3) ประดิษฐ์ตัวพิมพ์ที่เคลื่อนที่ได้        (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ