การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้เกิดขึ้นเมื่อใด

(1) กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995       

(2) สิงหาคม ค.ศ. 1995

(3) กันยายน ค.ศ. 1996          

(4) พฤศจิกายน ค.ศ. 1997

ตอบ 4 หน้า 1146 – 147272 (S) เมื่อเดือนพฤศจิกายนในปี ค.ศ. 1997 เกาหลีใต้ต้องประสบกับ วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ และต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงินจาก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ต่อมา ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2001 เกาหลีใต้ก็ได้ส่งคืนเงินกู้ทั้งหมดให้กับ IMF อันเป็นการสิ้นสุด พันธะจากการเป็นลูกหนี้

2.         ในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน IMF ได้ให้เงินกู้แก่เกาหลีใต้เป็นจำนวนเงินราวกี่ล้านเหรียญสหรัฐๆ

(1) 5,000 ล้าน            

(2) 17,000 ล้าน          

(3) 37,000 ล้าน          

(4) 57,000 ล้าน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         อาณาจักรโคโชซอนก่อตั้งขึ้นในวันใดของปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช

(1) 22 ธันวาคม           

(2) 15 สิงหาคม           

(3) 9 กันยายน 

(4) 3 ตุลาคม

ตอบ 4 หน้า 2 – 312 – 13 (S)97 (S) ตามตำนานทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีนั้น เชื่อว่าเทพเจ้าตันกุน (Tangun) เป็นกษัตริย์ผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลี ซึ่งได้รวบรวมบ้านเรือนที่ทั้งอยู่ อย่างกระจัดกระจายก่อตั้งขึ้นเป็นราชอาณาจักรแห่งแรกของเกาหลีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช โดยตั้งชื่อว่าราชอาณาจักรโคโชซอน หรืออาณาจักรโชซอนยุคเก่า ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า ดินแดนสงบยามเช้า” (Land of the Morning Calm) และได้สร้าง เมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นครเปียงยาง

4.         อาณาจักรเพ็กเจ ตั้งอยู่บริเวณใดของคาบสมุทรเกาหลี

(1) ที่ราบลุ่มชายฝั่งตะวันตก   (2) ที่ราบลุ่มฝั่งตะวันออก

(3) เนินเขาทางตอนเหนือ        (4) เชิงเขาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้

ตอบ 1 หน้า 3-413 – 14 (S) ยุคสามอาณาจักร (Three Kingdoms) ประกอบด้วย

1.         อาณาจักรโคกูริว (Koguryo) ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเนินเขาทางตอนเหนือของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่างปี 37 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 668 (705 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครอง จำนวน 28 พระองค์

2.         อาณาจักรเพ็กเจ (Packche) ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ ระหว่างปี 18 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 663 (681 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครองรวม 31 พระองค์

3.         อาณาจักรซิลลา (Silla) ตั้งอยู่ทางผั่งตะวันออกของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่าง ปี 58 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 935 (993 ปี) โดยมีผู้ปกครองเป็นกษัตริย์รวมทั้งสิ้น 53 พระองค์ และมีราชินีขึ้นครองราชสมบัติ 3 พระองค์

5.         อาณาจักรโคโชซอน มีเมืองหลวงชื่ออะไร

(1) เกซอง        (2)       ปูซาน   (3)       เปียงยาง         (4)       เคียงจ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

6.         ใครคือผู้ที่รวบรวมบ้านเรือนที่อยู่กระจัดกระจายเข้าเป็นอาณาจักรโคโชซอน

(1) โมกุน         (2)       วังกอน (3)       กังวอน (4)       ตันกุน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

7.         ศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติในยุคอาณาจักรโคริว

(1) พุทธ           (2)       คริลต์   (3)       ชินโต   (4)       ฮินดู

ตอบ 1 หน้า 515 – 16 (S) ราชสำนักของอาณาจักรโคริวได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาตินับตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการสร้าง วัดวาอาราม มีการแกะสลักพระพุทธรูป และมีการวาดภาพพระพุทธเจ้าไว้มากมายทั่วทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงมีอิทธิพลและมีอำนาจมากที่สุดในยุคนี้

8.         พระไตรปิฎกที่แกะสลักด้วยไม้ของเกาหลีมีจำนวนกี่แผ่น

(1) 9,999 แผ่น            (2)13,000 แผ่น           (3)50,000 แผ่น           (4)80,000แผ่น

ตอบ 4 หน้า 4 – 515 (S)104 (S) หลังจากอาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาเสื่อมลง จักรพรรดิวังกอน (Wang Gon) ได้สถาปนาหรือก่อตั้งอาณาจักรโคริว (Koryo) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ เกาหลีในปัจจุบันขึ้นในปี ค.ศ. 919 และสร้างเมืองหลวงขึ้นที่เมืองเกเกียงหรือเมืองเกซองในป้จจุบัน ซึ่งอาณาจักรโคริวได้รับความสำเร็จในการสร้างอารยธรรมที่สูงเด่นมากมาย ได้แก่ การเคลือบสี ของสังคโลกด้วยสีเขียวอมฟ้า ส่วนความสำเร็จอีกชิ้นหนึ่งก็คือ การประดิษฐ์ตัวพิมพ์โลหะที่ เคลื่อนไหวได้เป็นชาติแรกของโลกในปี ค.ศ. 1234 นอกจากนี้ช่างเกาหลียังได้แกะสลักแม่พิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี” ด้วยไม้จำนวน 80,000 แผ่น ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดแฮอินซา

9.         พระไตรปิฎกไม้แกะสลักของเกาหลีปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ใด

(1) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  (2) วัดพลูกุกซา

(3) วัดแฮอินซา            (4) วัดซอกกูรัม

ตอบ 3 ดู คำอธิบายข้อ 8.ประกอบ

10.       ในปี ค.ศ. 1234 เกาหลีได้ทำสิ่งใดที่เป็นสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์

(1) แกะสลักพระไตรปิฎกด้วยไม้        (2) ทำเครื่องปั้นดินเผาสีฟ้าคุณภาพสูง

(3) ประดิษฐ์ตัวพิมพ์ที่เคลื่อนที่ได้        (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ

11.       เกาหลีใต้มีขนาดพื้นที่ร้อยละเท่าใดของพื้นที่คาบสมุทรเกาหลี

(1) 35%          

(2) 45%          

(3) 55%          

(4) 65%

ตอบ 2 หน้า 127 (S) ดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีและตามเกาะต่าง ๆ ราว 3,400 เกาะที่ตั้งอยู่ นอกชายฝั่ง จะมีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 221,607 ตารางกิโลเมตร (85,563 ตารางไมล์)ซึ่งอาณาบริเวณนี้ได้แบ่งเป็น 2 ประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1948 คือ เกาหลีเหนือมีขนาดพื้นที่ราว 122,370 ตารางกิโลเมตร และเกาหลีใต้มีขนาดพื้นที่ราว 99,237 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ คิดเป็นร้อยละ 45 (45%) ของแผ่นดิบบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด

12.       ยอดเขาที่มีความงามทางธรรมชาติมากที่สุดของเกาหลี คือยอดเขาอะไร

(1) เตเบกซาน 

(2) นามิซาน     

(3) โซรัคซาน    

(4) นังนิมซาน

ตอบ 3 หน้า 128 (S) ในคาบสมุทรเกาหลีนั้นมีเทือกเขาที่มียอดเขาสูงที่สำคัญและมีชื่อเสียง หลายยอด ได้แก่ นังนิมซาน ซึ่งเป็นยอดเขาทีสูงที่สุดของเกาหลีใต้ (สูง 2,014 เมตร)รองลงมาคือ โซรัคซาน (สูง 1,780 เมตร) กุมกังซาน (สูง 1,638 เมตร) และเตเบกซาน (สูง 1,546 เมตร) ทั้งนี้มีการกล่าวขวัญกันว่ายอดเขากุมกังซานและยอดเขาโซรัคซาน มีความสวยสดงดงามตามธรรมชาติมากที่สุด

13.       เทือกเขาใดสูงที่สุดในเกาหลี

(1) กุมกังซาน  

(2)       นามิซาน          

(3)       โซรัคซาน         

(4)       นังนิมซาน

ตอบ4  ดูคำอธิบายข้อ 12. ประกอบ

14.       พื้นที่ของคาบสมุทรเกาหลีมีที่ราบลุ่มร้อยละเท่าใดของพื้นที่ทั้งหมด

(1) 15%          (2)       30%    (3)       45%    (4)       65%

ตอบ 2 หน้า 128 (S) ลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปของคาบสมุทรเกาหลี ส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็น ภูเขาและเนินเขาสูงตํ่า ซึ่งมีถึงร้อยละ 70 (70%) ของพื้นที่ทั้งหมด โดยบริเวณทางทิศใต้และ ทิศตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบ เนินเตี้ย และที่ราบลุ่ม ซึ่งมีร้อยละ 30 (30%) ของพื้นที่ทั้งหมด จึงเหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก ส่วนบริเวณทางทิศเหนือและทิศตะวันออกจะเป็นเขาสูงชัน

15.       ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีก่อตั้งขึ้นในวันที่เท่าใด

(1) 22 ธันวาคม           (2)       15 สิงหาคม     (3)       9 กันยายน      (4)       3 ตุลาคม

ตอบ 2 หน้า 1081 – 82 (S)240 (S) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ (Republic of Korea) ได้ประกาศก่อตั้งประเทศขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 โดยเลือก ดร.ซิงมันรี เป็นประธานาธิบดีคนแรก ในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือ เกาหลีเหนือ (Democratic People’s Republic of Korea) ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1948 โดยเลือกนายคิม อิลซุง เป็นผู้นำประเทศคนแรก และเลือกผู้แทนจำนวน 527 คน เป็นสภาประชาชนแห่งชาติของเกาหลีเหนือ

16.       คำเกาหลีใดที่มีความหมายว่า ดินแดนสงบยามเช้า

(1) โคภูริว        (2)       โชซอน (3)       เพ็กเจ  (4)       ซิลลา

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

17.       เมืองหลวงของอาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลา คือเมืองอะไร

(1)       เปียงยาง         (2)       เคียงจู  (3)       เกซอง  (4)       ผิดทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 414 – 15 (S) อาณาจักรสหพ็นธรัฐรวมซิลลาก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 668 โดยมีเมืองหลวงชื่อ เคียงจู (Kyongju) และมีพลเมืองรวมกันราว 1 ล้านกว่าคน ซึ่งในยุคนี้พุทธศาสนาได้แพร่หลาย กว้างขวางและมีความรุ่งเรืองมาก โดยมีการสร้างอนุสาวรีย์ที่เป็นเครื่องหมายความโด่ดเดน ทางศาสนาขึ้น ได้แก่ การสร้างวัดพลูกุกซา (Pulguksa) และเจดีย์ซอกกูรัม (Sokkuram)

18.       ใครเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรโคริว

(1) ยี ซองเกีย  (2)       แชว์ วังกอน     (3)       โมกุบ ซินเย     (4)       ชาง วูซอน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ

19.       ใครเป็นผู้สร้างอาณาจักรโชซอน

(1) ยี ซองเกีย  (2) แชว์ วังกอน            (3) โมกุน ซินเย            (4) ชาง วูซุน

ตอบ 1 หน้า 5 – 616 – 17 (S) หลังจากที่อาณาจักรโคริวได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ นายพลยี ซองเกีย ได้ก่อตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1392 โดยตั้งชิ้อว่าอาณาจักรโชซอนยุคใหม่ (Choson) ตามชื่อเดิมในอดีต ต่อมาเขาได้ตั้งราชวงศ์ยีขึ้นปกครองประเทศ และสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ มีพระนามว่า กษัตริย์เตโจ” ขึ้นครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1392 – 1398 รวมทั้งได้ย้ายเมืองหลวง จากเมืองเกซองมาเป็นเมืองฮานยาง หรือปัจจุบันเรียกว่ากรุงโซล (คนเกาหลีเรียกว่า ซอ-อูล)

20.       ผู้นำคนแรกของเกาหลีเหนือคือใคร

(1) คิม จองอึน (2) คิม ยังแซม (3)       คิม อิลซุง         (4)       คิม จองอิล

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 15. ประกอบ

21.       ใครคือประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้

(1) ปัก จุงฮี      

(2) ซิงมัน  รี     

(3)       ชุน ดูฮวาน       

(4)       โรว์ เตวู

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 15. ประกอบ

22.       เกาะที่ใหญ่ที่สุดของคาบสมุทรเกาหลีคือเกาะอะไร

(1) คังฮวา        

(2) เฃจู            

(3)       ยอนเพียง        

(4)       นามิ

ตอบ 2 หน้า 127 (S) เกาะต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่รอบ ๆ คาบสมุทรเกาหลี จะมีจำนวนราว 3,400 เกาะ โดยเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ เกาะเซจูหรือเฃจูโด (Chejudo) ซึ่งมีขนาด 1,830 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลี ห่างจากปลายแหลมของคาบสมุทรราว 100 กิโลเมตร และ เกาะนี้ก็เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ด้วย (รวมกับเกาะเล็ก ๆ อีก 26 เกาะที่ตั้งอยู่โดยรอบ)

23.       เขตการปกครองของเกาหลีใต้แบ่งออกเป็นกี่นครหลัก

(1) 5    

(2) 7    

(3) 9    

(4) 11

ตอบ 2 หน้า 17308210 (S) ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็นระดับจังหวัด 16 แห่ง คือ นครหลัก 7 นคร (มีฐานะเทียบเท่าหนึ่งจังหวัด) และ จังหวัด 9 จังหวัด โดยนครหลักทั้งหมด ได้แก่ กรุงโซล อินชอน เตจอน กวางจู เตกู อูลซาน และปูซาน ส่วนจังหวัดทั้งหมด ได้แก่ เคียงกี่ กังวอน ชุงชองเหนือ ชุงชองใต้ โชลลาเหนือ โชลลาใต้ เคียงซังเหนือ เคียงซังใต้ และเชจู

24.       ประธานศาลฎีกาของเกาหลีใต้อยู่ในตำแหน่งได้กี่ปี

(1) 2    (2) 4    (3) 5    (4) 6

ตอบ 4 หน้า 17321223 – 224 (S) ประธานศาลฎีกาของเกาหลีใต้จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง ได้เพียงวาระเดียว (1 สมัย) เป็นเวลา 6 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีตามความเห็นชอบของรัฐสภา ส่วนผู้พิพากษาคนอื่น ๆ นั้น ประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งตามคำแนะนำของ ประธานศาลฎีกา

25.       ข้อวิชา ANT 3053 มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

(1) Society and Culture of South Korea   

(2) South Korea Society and Culture

(3) Korean Society and Culture        

(4) Korea Society and Culture

ตอบ 3 (หน้าปก) วิชา ANT 3053 (AN 353) มีชื่อเป็นภาษไทยว่า สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี” หรือตรงกับภาษาอังกฤษว่า Korean Society and Culture

26.       เมืองใดของเกาหลีใต้ที่อยู่ใกล้กับญี่ปุ่นมากที่สุด

(1) อินชอน       (2)ปูซาน          (3)       โซล      (4)       นามิ

ตอบ 2 หน้า11,7(S) คาบสมุทรเกาหลีทางทิศตะวันตกตั้งอยู่ห่างจากคาบสมุทรชานตุงของจีน แผ่นดินใหญ่ราว 190 กิโลเมตร โดยมีทะเลเหลืองกั้นกลาง ส่วนทางทิศตะวันออกโดยเฉพาะ อย่างยิ่งปลายสุดของคาบสมุทรเกาหลีที่เป็นที่ตั้งของเมืองปูซานนั้น จะมีระยะห่างจากเกาะฮอนชู ของญี่ปุ่นเพียง 180 กิโลเมตรเท่านั้น โดยมีทะเลตะวันออก (แต่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ทะเลญี่ปุ่น) กั้นกลาง

27.       อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ใด

(1) 289            (2)       376     (3)       668     (4)       895

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

28.       อาณาจักรใดที่ใม่รวมอยู่ในกลุ่ม ยุคสามอาณาจักร’”

(1) โชซอน        (2)       โคกูริว  (3)       เพ็กเจ  (4)       ซิลลา

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

29.       แม่นํ้าใดคือแม่นํ้าที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีกับรัสเซีย

(1) ยาลู           (2)       อัมนกกัง          (3)       ทูแมนกัง          (4)       กุมกัง

ตอบ 3 หน้า 117 (S) อาณาเขตทางทิศเหนือของคาบสมุทรเกาหลีจะติดต่อกับมณฑลต่าง ๆของประเทศจีนและประเทศรัสเซีย โดยในส่วนที่ติดต่อกับจีนนั้นจะมีแม่นํ้า 2 สายเป็นเสมือน เส้นกั้นอาณาเขต คือ แม่น้ำยาลู (เรียกตามภาษาเกาหลีว่า อัมนกกัง) และแม่น้ำทูแมน (เรียกตามภาษาเกาหลีว่า ทูแมนกัง) ซึ่งแม่น้ำทูแมนนี้ยังเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลี กับประเทศรัสเซียราว 16 กิโลเมตรอีกด้วย

30.       ปัจจุบันประธานาธิบดีเกาหลีใต้สามารถดำรงตำแหน่งได้กี่ปี

(1) 4 ปี            (2)       5 ปี      (3)       8 ปี      (4)       10 ปี

ตอบ 2 หน้า 16295297198 (S) ประธานาธิบดีในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ จะต้องได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และให้ดำรงตำแหน่งอยู่ได้เพียง 1 วาระ (สมัยเดียว) เป็นเวลา 5 ปี

31.       อาณาจักรซิลลามีกษัตริย์ปกครองจำนวนทั้งสิ้นกี่พระองค์

(1) 3    

(2) 17  

(3) 28  

(4) 53

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

32.       การสร้างวัดพลูกุกซาของเกาหลี เป็นการแสดงให้เห็นถึงอะไร

(1) ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา            

(2) การนำเอาศิลปะจากจีนเข้ามาผ่านทางศาสนา

(3) ความเจริญรุ่งเรืองของเกาหลี        

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

33.       ในปี ค.ศ. 1948 สภาประชาชนแห่งชาติของเกาหลีเหนือมีผู้แทนจำนวนกี่คน

(1) 100            

(2) 185            

(3) 346            

(4) 527

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 15. ประกอบ

34.       อาณาจักรโชซอนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ใด

(1)       1333   (2) 1345         (3) 1392         (4) 1398

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 19. ประกอบ

35.       สงครามเกาหลี เกิดขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. ใด

(1) 1918 – 1921         (2) 1925 – 1928         (3) 1950 – 1953         (4) 1971 – 1974

ตอบ 3 หน้า 22 – 2386 – 91 (S) สงครามเกาหลีเริ่มเกิดขึ้นในเวลา 04.00 น. เช้าตรู่ของวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 เมื่อเกาหลีเหนือได้ส่งกองกำลังทหารของตนประมาณ 75,000 – 90,000 คน รุกลํ้าเส้นกั้นพรมแดน (เส้นขนานที่ 38 องศาเหนือ) ลงไป และเข้ายึดกรุงโซลเมืองหลวงของ เกาหลีใต้ได้ภายใน 5 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การรวมประเทศด้วยกำลังโดยไม่ให้ เกาหลีใต้รู้ตัวและตั้งรับไม่ได้ จนต่อมาได้กลายเป็นสงครามกลางเมืองที่ทวีความรุนแรงเป็น เวลานานถึง 3 ปี คือ ค.ศ. 1950 – 1953 (พ.ศ. 2493 – 2496) แต่ในที่สุดสงครามเกาหลีก็ยุติลง เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายลงนามในสัญญาหยุดยิงที่หมู่บ้านปันมุนจอมในวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953

36.       ในช่วงแรกของสงครามเกาหลี เกาหลีเหนือสามารถยึดกรุงโซลได้ภายในกี่วัน

(1)       3 วับ    (2) 5 วัน           (3) 21 วัน        (4) 29 วัน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 35. ประกอบ

37.       วัตถุประสงค์ที่เกาหลีเหนือก่อสงครามเกาหลี คืออะไร

(1) รวมประเทศเพื่อความสงบสุข        (2) รวมประเทศโดยไม่ให้ฝ่ายทางใต้รู้ตัว

(3) ยึดครองดินแดนให้ได้มากที่สุด      (4) ทำลายล้างกลุ่มทางใต้ให้หมดสิ้น

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 35. ประกอบ

38.       ผู้นำของเกาหลีใต้สมัยสาธารณรัฐที่ 2 คือใคร

(1) ดร.ซิงมันรี  (2) ดร.แชง เหมียน (3) นายพลปัก จุงฮี (4) นายพลชุน ดูฮวาน

ตอบ 2 หน้า 32 – 34245 – 246 (S) ดร.แชง เหมียน นายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศเกาหลีใต้ ในยุคสาธารณรัฐที่ 2 ได้เริ่มเข้ามาบริหารประเทศในวันที่ 23 สิงหาคม ค.ค. 1960 จนกระทั่ง ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยมีอำนาจในการปกครองประเทศอยู่นาน 10 เดือนเท่านั้น ก็ถูกรัฐประหารยึดอำนาจล้มล้างการปกครองโดยนายพลปัก จุงอี และพันโทคิม จองพิว

39.       ใครคือผู้นำของเกาหลีใต้ที่ครองอำนาจอยู่ได้เป็นเวลา 10 เดือน

(1) ดร.ซิง มันรี (2) ดร.แชง เหมียน      (3)นายพลปักจุงฮี (4)นายพลชุน ดูฮวาน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

40.       แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 ของเกาหลีใต้ มีกำหนดเวลาดำเนินงานกี่ปี

(1) 3    (2) 5    (3) 7    (4) 10

ตอบ 2 หน้า 34 – 35247 (S) ในยุครัฐบาลรักษาการทหาร (ค.ศ. 1961 – 1963) คณะนายทหารหนุ่ม ที่มีเลือดรักชาติสูงของเกาหลีใต้ ได้สร้างนโยบายและแผนพัฒนาประเทศที่ประกอบไปด้วย เหตุและผลเพื่อให้สังคมเจริญรุ่งเรืองมิให้น้อยหน้าต่อชาติใด ๆ ดังนั้นแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 1 ของเกาหลีใต้จึงได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 มีกำหนดเวลาดำเนินงาน 5 ปี (ค.ศ. 1962 – 1966)

41.       ในช่วงทศวรรษที่ 50 เกาหลีใต้มีการปกครองในลักษณะใด

(1) รัฐทหาร      

(2) รัฐตำรวจ    

(3) สหพันธรัฐ  

(4) เผด็จการ

ตอบ 2 หน้า 2123 – 24 ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 (ค.ศ. 1948 – 1960) ซึ่งมี ดร.ซิงมัน รี เป็นประธานาธิบดี ได้มีการรวมอำนาจไว้อย่างเด็ดขาด หากผู้ใดหรือฝ่ายตรงข้ามขัดขวางหรือมีความเห็นที่ไม่ตรงกับรัฐบาลก็จะถูกตำรวจจับกุม รวมทั้งได้สร้างความชอบธรรมในการกระทำของฝ่ายตนด้วยการ บีบบังคับให้รัฐสภาปฏิบัติตามความต้องการ จึงทำให้การปกครองในทศวรรษที่ 50 แห่งคริสต์ศักราช ของสาธารณรัฐที่ 1 ได้รับสมญานามว่า รัฐตำรวจ

42.       นักการเมืองของเกาหลีใต้ท่านใดที่ได้หลบหนีไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

(1) นายคิม เดจุง         

(2) นายคิม ยังแซม 

(3) นายชุน ดูฮวาน           

(4) นายโรห์ เตวู

ตอบ 1 หน้า 45 – 46 เหตุการณ์ทางการเมืองในยุคสาธารณรัฐที่ 4 ภายใต้การนำของนายพลปัก จุงฮี อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคเผด็จการประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง เพราะอำนาจของรัฐถูกครอบงำ ด้วยคนเพียงกลุ่มเดียว ส่งผลให้นักการเมืองฝ่ายค้านบางคนต้องหนีไปลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ เช่น นายคิม เดจุง ได้หนีไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ก็ถูกองค์การสืบราชการลับพาตัวกลับมาลงโทษ ที่เกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 1973 ทำให้เกิดความบาดหมางกันขึ้นระหว่างประเทศ

43.       สงครามเกาหลีกินเวลานานเท่าไร

(1) 126 วัน      

(2) 1 ปี            

(3)       3 ปี      

(4)       5 ปี

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 35. ประกอบ

44.       สนธิสัญญาหยุดยิงของสงครามเกาหลี ได้มีการลงนามกันในปี ค.ศ. ใด

(1) 1948         (2) 1953         (3)       1961   (4)       1972

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 35. ประกอบ

45.       ประเทศใดที่ได้ให้ความช่วยเหลือเกาหลีใต้มากที่สุดเมื่อสิ้นสุดสงครามเกาหลี

(1) ญี่ปุ่น         (2) เยอรมนี      (3)       สหรัฐอเมริกา   (4)       อังกฤษ

ตอบ 3 หน้า 24 – 25 ภายหลังสงครามเกาหลีสิ้นสุดลง ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูบูรณะประเทศเกาหลีใต้มากที่สุด โดยได้ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมหาศาลเพื่อปรับปรุง ประเทศเกาหลีใต้ให้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น และได้ให้เงินช่วยเหลือในโครงการพัฒนาต่าง ๆ แกเกาหลีใต้ในช่วงปี ค.ศ. 1953 – 1959 เป็นจำนวนราวร้อยละ 80 ของเงินช่วยเหลือที่ส่งไป จากต่างประเทศทั้งหมด

46.       ในช่วงใดที่เกาหลีใต้ได้เริ่มอุตสาหกรรมในการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร วิทยุ

(1) ปี ค.ค. 1948 – 1951 (2) ปี ค.ศ. 1954 – 1957 (3) ปี ค.ศ. 1958 – 1961 (4) ปี ค.ศ. 1973 – 1976

ตอบ 3 หน้า 27 ในปี ค.ศ. 1958 – 1961 อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคของเกาหลีใต้ เริ่มถึงจุดอิ่มตัว และเป็นระยะเริ่มแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมในการผลิตเพื่อส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรขนาดเล็ก จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร วิทยุ ปุ๋ย เครื่องทอผ้า เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ

47.       ในวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1960 กลุ่มใดที่นำการเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเกาหลีใต้

(1) กลุ่มชาวนา            (2) กลุ่มกรรมกร          (3) กลุ่มนักศึกษา        (4) ประชาชนทั่วไป

ตอบ 3 หน้า 31 – 32243 (S) จุดจบของรัฐบาล ดร.ซิงมัน รี ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 19 เมษายน ค.ค. 1960 เมื่อกลุ่มนักศึกษาได้นำการเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งที่สกปรก แต่ถูกตำรวจ ขับไล่และยิงปืนใส่จนเสียชีวิตหลายคน ทำให้ประชาชนทั่วประเทศลุกฮือขึ้นต่อสู้กับเผด็จการ ดร.ซิงมัน รี จนส่งผลให้ตัวเขาและครอบครัวต้องหนีออกนอกประเทค อันเป็นการสิ้นสุดของ สาธารณรัฐที่ 1ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่ดร.ซิงมัน รี เข้าบริหารประเทศทั้งหมดก็เป็นเวลานานถึง 12ปี

48.       นโยบาย การมองออกไปข้างนอก” ของเกาหลีใต้ หมายถึงอะไร

(1) การปิดประเทศ      (2) การผลิตเพื่อส่งออก

(3) การพัฒนาระบบการศึกษา            (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 36 – 3850234247 (S) ในยุคสาธารณรัฐที่ 3 เมื่อรัฐบาลพลเรือนของนายพลปัก จุงฮี หรือมีฉายาว่า นายพลกระดูกเหล็ก” ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีบริหารประเทศเกาหลีใต้นั้น รัฐบาลได้ใช้ยุทธวิธีการผลิตเพื่อการส่งออก (Export-oriented Strategy) ตามนโยบาย การมองออกไปสู่ภายนอก หรือการมองออกไปข้างนอก” (Outward-looking Policy) โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม

49.       ผู้ใดเป็นประธานาธิบดีในยุคสาธารณรัฐที่สามของเกาหลีใต้

(1)นายซิงมัน รี            (2)นายชุน ดูฮวาน       (3)นายโรห์ เตวู            (4)นายปัก จุงฮี

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 48. ประกอบ

50.       ผู้นำเกาหลีใต้ท่านใดริเริ่มและนำคติพจน์ว่า เราทำได้” มาใช้ในเกาหลีใต้

(1) นายแชง เหมียน     (2) นายปัก จุงฮี           (3) นายแช คิวฮา         (4) นายชุน ดูฮวาน

ตอบ 2 หน้า 50 – 51228249 (S) ในยุคสาธารณรัฐที่ 3 และ 4 ที่นายพลปัก จุงฮี ปกครอง ประเทศเกาหลีใต้นั้น นายพลกระดูกเหล็กผู้นี้ได้กระทำการพัฒนาด้วยวิธีการผลักดันใน 2 ด้าน ได้แก่ 1. ผลักดันให้รัฐเป็นองค์กรนำในการพัฒนา 2. ผลักดันให้ประชาชนฮึดสู้ด้วยการให้แรงจูงใจทุกรูปแบบ ตามคติพจน์ที่ว่า เราทำได้” (Can-do Spirit) เพื่อชีวิตของชาวเกาหลีที่สดใสในอนาคต

51.       รัฐธรรมนูญฉบับยูซิน ได้มีการประกาศใช้ในเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. ใด

(1) 1957         

(2) 1962         

(3) 1972         

(4) 1989

ตอบ 3 หน้า 44 – 45252 (S) ในปี ค.ศ. 1972 รัฐบาลภายใต้การนำของนายพลปัก จุงฮี ได้ประกาศ ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ชื่อว่า ยูชิน” (Yushin)ในปลายเดือนธันวาคม ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การให้ตำแหน่งที่คน ๆ เดียวสามารถครองอำนาจได้ตลอดกาล จึงส่งผลให้นายพลปัก จุงฮี เป็นประธานาธิบดีต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 6 ปี อันเป็น การเริ่มต้นยุคสาธารณรัฐที่ 4 (ค.ศ. 1972 – 1979) นับตั้งแต่นั้นมา

52.       ประธานาธิบดีท่านใดที่ปกครองเกาหลีใต้ในช่วงสาธารณรัฐที่หก

(1) นายโรห์ เตวู           

(2) นายคิม ยังแซม 

(3) นายคิม เดจุง  

(4) นายชุน ดูฮวาน

ตอบ1 หน้า 69 – 70267 (S) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 นายโรห์ เตวู ได้เข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีและผู้นำของเกาหลีใต้ต่อจากนายชุน ดูฮวาน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของยุคสาธารณรัฐที่ 6 และเขาได้ประกาศนโยบายที่สำคัญ คือ การลดบทบทโดยตรงของรัฐในการเข้าแทรกแซง การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดมากยิ่งขึ้น

53.       เหตุการณ์ เงินดอลลาร์ทังสเตน” เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ ปี ค.ศ. ใด

(1) 1945         

(2) 1952         

(3) 1964         

(4) 1967

ตอบ 2 หน้า 29 ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 ไต้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า เงินดอลลาร์ทังสเตน” ขึ้นในปี ค.ศ. 1952ซึ่งถือว่าเป็นการคอร์รัปชั่นครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้ภายใต้การนำของรัฐบาลดร.ซิงมัน รี เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรเงินที่ได้รับจากการขายแร่ทังสเตนไปให้กับนักธุรกิจจำนวนไม่กี่ราย อย่างผิดกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นสงครามเกาหลีกยังคงดำเนินการสู้รบกันอยู่อย่างดุเดือด

54.       ใครคือผู้ที่ได้รับฉายาว่า นายพลกระดูกเหล็ก” ของเกาหลีใต้

(1) ชุน ดูฮวาน (2) โรห์ เตวู      (3) ปัก จุงฮี      (4) ซิงมัน  รี

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 48. ประกอบ

55.       รัฐบาลของนายซิงมัน รี ได้สิ้นสุดลงเมื่อใด

(1) 15 สิงหาคม ค.ศ. 1952     (2) 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954

(3) 16 กันยายน ค.ศ. 1958    (4) 19 เมษายน ค.ศ. 1960

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 47. ประกอบ

56.       นายปัก จุงฮี ได้เสียชีวิตลงเมื่อใด

(1) เมษายน ค.ศ. 1958           (2) มิถุนายน ค.ศ. 1965

(3) กรกฎาคม ค.ศ. 1971        (4) ตุลาคม ค.ศ. 1979

ตอบ 4 หน้า 4749261 (S) จากเหตุการณ์ที่นายพลปัก จุงฮี ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ใน

ยุคสาธารณรัฐที่ 3 และ 4 ถูกลอบสังหารในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1979 โดยนายคิม แซคิว ผู้อำนวยการสืบราชการลับของเกาหลีใต้และพรรคพวก จึงได้มีการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการ (ค.ศ. 1979-1981) ขึ้น โดยคณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีได้เลือกนายฉ่อย คิวฮาเป็นผู้นำรัฐบาลรักษาการของเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1979

57.       สงครามเกาหลีได้ยุติลงด้วยการลงนามในสัญญาหยุดยิงที่ใด

(1) สะพานมาร์โคโปโล            (2) เพิรล์ฮาร์เบอร์        (3) ปันมุนจอม (4) โซรัคซาน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 35. ประกอบ

58.       ในสมัยสาธารณรัฐที่สองของเกาหลีใต้ สภาพการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างไร

(1) เสื่อมทรามลง         (2) เจริญเติบโตดี

(3) ทำการปิดประเทศ (4) ทำการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ

ตอบ 1 หน้า 34 การพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยสาธารณรัฐที่ 2 มีอายุสั้นเพียง 10 เดือน เนื่องจาก ในช่วงเวลานั้นรัฐบาลมีภาระในการจัดตั้งรัฐบาลและจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง และสังคมที่มีอยู่รอบด้าน นอกจากนี้ยังต้องแก้ปัญหาวุ่นวายภายในพรรครัฐบาลเอง ส่งผลให้ การพัฒนาเศรษฐกิจเสื่อมทรามลง เพราะไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจัง นอกจากปล่อยให้ เป็นไปตามแผนงานที่รัฐบาลชุดก่อนได้วางแนวไว้

59.       ใครคือผู้ที่ทำการสังหารนายปัก จุงฮี

(1) ฉ่อย คิวฮา (2) คิม แซคิว   (3) ยุน โบชอน (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 56. ประกอบ

60.       นายพลชุน ดูฮวาน ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองมาจากใคร

(1) ปัก จุงฮี      (2) ฉ่อย คิวอา (3) คิม ยังแซม (4) ซิงมัน  รี

ตอบ 2 หน้า 49 – 5055262 – 263 (S) ในยุครัฐบาลรักษาการ (ค.ค. 1979 – 1981) ที่มีนายฉ่อย คิวฮา เป็นผู้นำประเทคเกาหลีใต้นั้น ได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงภายในกองทัพ ทำให้นายพลชุน ดูฮวาน ทำการยึดอำนาจในกองทัพ และได้ใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ปัญหาทางการเมือง จนส่งผลให้ ประธานาธิบดีฉ่อย คิวฮา ประกาศลาออก ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีจึงเลือก นายพลชุน ดูฮวาน ขึ้นรักษาการแทนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1980

61.       ในช่วงทศวรรษที่ 70 เกาหลีใต้ได้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างไร

(1)       ทำการปิดประเทศเพื่อพัฒนาภายใน

(2)       ทำอุตสาหกรรมหนัก เคมีภัณฑ์ แทนการใช้แรงงานมาก

(3)       เน้นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก      

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษที่ 70 แห่งคริสต์ศักราช ได้แก่ ความพยายามในการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมจากการใช้แรงงานมาก (Labor Intensive Industries) มาเป็นอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนจำนวน มหาศาลและเทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจนมีการปรับใช้ยุทธวิธีการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่อีกครั้งด้วย

62.       นายพลปัก จุงฮี ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองของเกาหลีใต้มาจากใคร

(1) ฉ่อย คิวฮา 

(2) ชุน ดูฮวาน 

(3) แชง เหมียน            

(4) คิม เดจุง

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

63.       ในช่วงทศวรรษที่ 60 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป็นทศวรรษแห่งอะไร

(1) ทศวรรษแห่งความถดถอย 

(2) ทศวรรษแห่งความรุ่งเรือง

(3) ทศวรรษแห่งการพัฒนา     

(4) ทศวรรษแห่งการฟื้นฟู

ตอบ 3 หน้า 38 ในช่วงทศวรรษที่ 60 แห่งคริสต์ศักราช ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้ปรับใช้ ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก และในทศวรรษนี้เององค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศให้เป็น ทศวรรษแห่งการพัฒนา” เพื่อเรียกร้องให้ประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายเร่งรัดพัฒนาประเทศของตนให้เจริญก้าวหน้า

64.       ตลาดที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ในเกาหลีใต้ได้เปิดทำการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ใด

(1) 1335         (2) 1414         (3) 1518         (4) 1658

ตอบ 2 หน้า 156 – 157 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อนัมเดมุน ตั้งอยู่บริเวณแขวงนัมชาง เขตชุงกู ใจกลางกรุงโซล โดยตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองนัมเดมุน (ทิศใต้) ของกรุงโซลโบราณ เริ่มเปิด ดำเนินกิจการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1414 ซึ่งเป็นยุคอาณาจักรโชซอน (ระหว่างปี ค.ศ. 1392 – 1910) ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ซึ่งยังเปิดดำเนินการอยู่ในเกาหลีใต้ปัจจุบัน เพราะมีอายุยืนยาวถึง 599 ปี (นับจนถึงปัจจุบัน คือ ปี ค.ศ. 2013)

65.       ตลาดนัมเดมุน มีขนาดพื้นที่ราวกี่ตารางเมตร

(1) 33,000 ตารางเมตร           (2) 66,000 ตารางเมตร

(3) 88,000 ตารางเมตร           (4) 99,000 ตารางเมตร

ตอบ 2 หน้า 157 ตลาดนัมเดมุนมีนาดพื้นที่ราว 66,000 ตารางเมตร แต่หากจะรวมบริเวณศูนย์กลางารค้าโดยรอบ ซึ่งประกอบด้วย แขวงเมียงดอง (Myon§-don§) แขวงปุกแชงดอง (Pukchan§-don§) และแขวงโซกองดอง (5o§on§-don§) จะมีเนื้อที่ของบริเวณแถบนี้ ทั้งหมดรวมกันถึง 632,405 ตารางเมตร

66.       ตลาดใดในเกาหลีใด้ที่มีการค้าปคุสัตว์มากที่สุด

(1) โมราน        (2) กวางชอน   (3) อัมเปียง     (4) อัมนัง

ตอบ 2 หน้า 166 ตลาดวัวกวางชอน ทั้งอยู่ที่อำเภอฮองชอง จังหวัดชุงชองใต้ ถือเป็นตลาดที่มี การค้าปศุสัตว์มากที่สุดและใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ โดยตลาดแห่งนี้จะทำการค้าวัวเป็นหลัก และจะเปิดกิจการทุก ๆ 5 วัน ครั้งละ 4-5ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาราวตี 5 ถึง 10โมงเช้า ซึ่งในทุกวันที่เปิดทำการจะมีการซื้อขายวัวราว 700 ตัว แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลวันชูซก จะมีการซื้อขายวัวถึง 1,000 ตัว

67.       ประตูเมืองในกรุงโซลทางด้านทิศตะวันออก คือประตูเมืองอะใร

(1) ดงเดมุน     (2) นัมเดมุน     (3) ซอเดมุน     (4) ปุกเดมุน

ตอบ 1 หน้า 156 กรุงโซลในอดีตจะมีกำแพงเมืองล้อมรอบ และมีประตูเข้า-ออก 4 ทิศ คือ

1.         ดงเดมุน (ทิศตะวันออก)          2. ซอเดมุน (ทิศตะวันตก)        3. ปุกเดมุน (ทิศเหนือ)

4. นัมเดมุน (ทิศใต้) ซึ่งในปัจจุบันนี้กำแพงเมืองได้สูญหายไปแล้ว คงเหลือแต่เพียง ประตูนัมเดมุน (ทิศใต้) และประตูดงเดมุน (ทิศตะวันออก) เท่านั้น

68.       ตามข้อมูลในหนังสือเรียนวิชา ANT 3053 ตลาดที่ทำการค้าขายเสื้อผ้าใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ คือตลาดอะไร

(1) เมียงดง      (2) ดงเดมุน     (3) นัมเดมุน     (4) อีแทวอน

ตอบ 2 หน้า 156161 – 162 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อดงเดมุน เป็นคู่แข่งสำคัญของตลาดนัมเดมุน ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโขล บริเวณประตูเมืองดงเดมุน (ทิศตะวันออก) ของกรุงโซลโบราณ ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และเป็น ศูนย์กลางการค้าเสื้อผ้าที่มีปริมาณถึงร้อยละ 30 ของการค้าเสื้อผ้ารวมของทั้งประเทศ และมีขนาดเนื้อที่ต่อหนึ่งร้านค้าเพียง 1 เปียง (1 เปียง เท่ากับ 3.3 ตารางเมตร) เท่านั้น

69.       ตลาดนัดพื้นเมืองในต่างจังหวัดของเกาหลีใต้ที่มีชื่อเลืยง คือตลาดอะไร

(1) เคียงจู        (2)       เชจู      (3) โมราน        (4)       คิมแฮ

ตอบ 3 หน้า 162 – 164 ตลาดนัดโมราน เป็นตลาดนัดพื้นเมืองในต่างจังหวัดของเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ที่ตำบลซองนำ อำเภอชุงวอน เมืองซองนำชิ จังหวัดเคียงกี เริ่มเปิดดำเนินการในปี ค.ศ. 1962 และจะเปิดดำเนินการทุก ๆ 5 วัน คือ วันที่ 49141924 และ 29 ของทุกเดือน ซึ่งตลาดแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการซื้อขายพริกแดง พริกแห้งสีแดง และ สัตว์ปีก (เช่น ไก่ เป็ด และห่าน) โดยพริกแดงจะซื้อขายกันมากที่สุดในเดือนกันยายนของทุกปี

70.       ตลาดนัดคูเรของเกาหลีใต้มีชื่อเสียงในการขายสินค้าประเภทใด

(1) ปลาเงิน     (2)ชา   (3) นํ้าผึ้ง         (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 165 – 166 ตลาดนัดคูเร ตั้งอยู่ที่อำเภอคูเร จังหวัดโชลลาใต้ในบริเวณเชิงเขาคีรีซัน ซึ่งตลาดแห่งนี้มีชื่อเสียงในการขายสินค้าประเภทปลาเงิน ชา หน่อไม้ หัวเผือกหัวมัน รวมทั้งไม้แกะสลัก เครื่องใช้ที่ทำด้วยทองเหลือง และนํ้าผึ้ง ส่วนสินค้าสำคัญอื่น ๆ ที่วางขาย คือ พืชผลทางการเกษตร และอาหารทะเลที่มาจากการทำประมง

71.       ประโยคที่ว่า มหาวิทยาลัยเป็นปราสาทแห่งซากของวัว” หมายความว่าอย่างไร

(1) ทำวิจัยเกี่ยวกับวัวเพื่อพัฒนาสายพันธุ์      

(2) เป็นที่ฝึกงานด้านปศุสัตว์ของนักศึกษา

(3) ขายวัวส่งลูกหลานเรียน     

(4) เป็นสถานที่ทำการค้าและแลกเปลี่ยนวัว

ตอบ 3 หน้า 169 ในอดีตคนเกาหลีนิยมส่งลูกหลานให้เรียนต่อในชั้นสูงสุด จึงต้องขายวัวเพื่อนำเงิน ไปเป็นค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายของลูกหลานในขณะที่ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งคิดเป็นเงิน จำนวนมาก จนมีคำกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเป็นปราสาทแห่งซากของวัว” (University as a tower of cow carcasses)

72.       ตลาดนัมเดมุนตั้งอยู่ในแขวงใดของกรุงโซล

(1) นัมชาง       

(2) คังซอ         

(3)       คังนัม   

(4)       ซองบก

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 64. ประกอบ

73.       ตลาดนัดโมรานของเกาหลีใต้เปิดทำการทุกๆ กี่วัน

(1) ทุกวัน         

(2) ทุก 3 วัน     

(3)       ทุก 5 วัน          

(4)       ทุก 7 วัน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 69. ประกอบ

74.       ในช่วงเดือนใดที่มีการขายพริกแดงมากที่สุดที่ตลาดโมราน

(1) เมษายน     (2) มิถุนายน    (3)       สิงหาคม          (4)       กันยายน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 69. ประกอบ

75.       ตลาดปศุสัตว์ในเกาหลีใต้เปิดทำการในช่วงใด

(1) ตีสอง ถึงหกโมงเข้า           (2)       ตีห้า ถึงสิบโมงเข้า       (3)       หกโมงเข้า ถึงเที่ยง      (4)       เที่ยง ถึงสี่โมงเย็น

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 66. ประกอบ

76.       คนชำแหละวัว นอกจากได้รับค่าจ้างจากโรงฆ่าสัตว์แล้วยังได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทนด้วย

(1) หางวัว        (2)       หัววัว    (3)       เท้าวัว  (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 169 ตลาดวัวในประเทศเกาหลีใต้ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ซื้อขายวัวเพื่อส่งไปยัง โรงฆ่าสัตว์ และมีอาชีพต่อเนื่อง นั่นคือ คนชำแหละวัว ซึ่งจะได้รับหัววัวและหนังวัว รวมทั้ง ค่าจ้างเป็นค่าตอบแทน ส่วนเนื้อวัวจะถูกส่งไปยังตลาดขายส่งเนื้อ

77.       ตลาดใดในเกาหลีใต้ที่ทำการค้าวัวเป็นหลัก

(1) ตลาดโมราน           (2) ตลาดกวางชอน     (3)       ตลาดคูเร         (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 66. ประกอบ

78.       ในเทศกาลชูซก ชาวเกาหลีจะทำพิธีไหว้อะไร

(1) เทพเจ้า      (2) ผีฟ้า           (3)       บรรพบุรุษ        (4)       ฟ้า ดิน เจ้าที่

ตอบ 3 หน้า 164175 วันชูซก หรือวันกราบไหว้บรรพบุรุษของชาวเกาหลี จะตรงกับวันที่ 15 เดือน 8 นอกจากนี้ยังตรงกับวันที่ 15 เดือน 10 ทางจันทรคติ ซึ่งจะเรียกช่วงนี้ว่า เทศกาลชูซก หรือวันไหว้บรรพบุรุษหลังการเก็บเกี่ยว

79.       เขตโชลลาใต้ของเกาหลีใต้ มีชื่อสียงในการผลิตอะไร

(1) สาหร่าย     (2) ปลาเค็ม     (3)       กิมจิ     (4)       เกลือ

ตอบ 4 หน้า 165 เขตจังหวัดโชลลาใต้ของเกาหลีใต้ เป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่อันอุดมสมบูรณ์จึงเป็นแหล่งปลูกข้าวและพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ เช่น ยาสูบ กระเทียม ผักต่าง ๆ บวบ โสม แครอท หมู เป็ด ไก่ และวัว อีกทั้งยังสามารถผลิตเกลือและทำการประมง จึงมีอาหารทะเลนานาชนิด

80.       ในอดีตตลาดนัมเดมุนเปิดดำเนินกิจการอย่างไร       

(1) เปิดทุกวัน

(2)       ปิดวันจันทร์     (3) ปิดวันอังคาร          (4) ปิดวันพุธที่สามของเดือน

ตอบ 1 หน้า 160 – 161 ในอดีตตลาดนัมเดมุนจะเปิดดำเนินกิจการทุกวันโดยไม่มีวันหยุด แต่ในปัจจุบัน จะเปิดดำเนินกิจการทุก 6 วัน และหยุดทำการในวันอาทิตย์ เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้ร่ำรวยขึ้น ทำให้คนเกาหลีเริ่มมองหาความสุขให้กับตนเองและครอบครัวมากขึ้น

81.       พูลโกกิ” ของเกาหลีหมายถึงอะไร

(1) ซุป 

(2) กิมจิ           

(3) เนื้อย่าง      

(4) ข้าวยำ

ตอบ 3 หน้า 171 ในภาษาเกาหลี คำว่า พูล” (Pul) หมายถึง ไฟ ส่วนคำว่า โกกิ” (Gogi) หมายถึง เนื้อ เมื่อรวมทั้งสองคำนี้เข้าด้วยกับเป็นพูลโกกิ” (Pulgogi) จะหมายถึง เนื้อย่างเกาหลี หรือบาร์บีคิว ซึ่งในอดีตถือเป็นอาหารระดับฮ่องเต้อันลือชื่อและบริโภคกันในหมู่ชนชั้นสูง แต่ปัจจุบันเมื่อ ประเทศพัฒนาเศรษฐกิจจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม และมีการนำเข้าเนื้อวัวจากต่างประเทศมากขึ้น คนทั่วไปจึงสามารถบริโภคเนื้อย่างได้อย่างทั่วถึงและในราคาไม่แพงนัก

82.       คาลบิ” ของเกาหลีสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท

(1) 2    

(2) 3    

(3) 4    

(4) 5

ตอบ1 หน้า 172 ซี่โครงย่างคาลบิ (Kalbi) จะมีราคาแพงกว่าอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อทุกประเภท เพราะมีส่วนประกอบหลัก คือ การใช้ซี่โครงวัวส่วนที่ดีที่สุดมาปรุงทำให้มีรสเลิศยิ่งนัก หรืออาจจะใช้ซี่โครงหมูก็ได้แต่ไม่ค่อยนิยมกันมากนัก ซึ่งคาลบิจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ

1.         คาลบิที่ไม่ปรุงรส         2. คาลบิปรุงรส

83.       ซิลซอลโล” เป็นอาหารเกาหลีประเภทใด

(1) ปิ้ง-ย่าง      

(2)       ทอด     

(3)       ต้ม       

(4)       ยำ

ตอบ 3 หน้า 173 ซิลซอลโลเป็นอาหารประเภทต้ม โดยจะใส่ไข่ ผัก และเนื้อลงในหม้อปรุง แล้วตั้งให้ร้อนบนโต๊ะอาหาร

84.       อาหารจานเดียวที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในเกาหลี คืออาหารอะไร

(1) ฮันจองซิก  (2)       ทัคคาลบิ         (3)       พูลโกกิ            (4)       บิบิมบับ

ตอบ 4 หน้า 173, (คำบรรยาย) บิบิมบับ (Bibimbub) หรือข้าวยำเกาหลี เป็นอาหารจานเดียวที่เป็น ที่รู้จักแพร่หลายในเกาหลี ประกอบด้วย ข้าวคลุกกับผักหลาย ๆ ชนิด พร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก และพริกเกาหลี

85.       ซุปเนื้อสุนัข” ในเกาหลีถือว่าเป็นอาหารแบบใด

(1) สำหรับชนชั้นต่ำ     (2)       สำหรับชนชั้นสูง           (3)สำหรับผู้ชาย           (4)พิเศษเพื่อสุขภาพ

ตอบ 4 หน้า 173 ซุปเนื้อสุนัข (Boshintang) เป็นอาหารจานเดียวที่มักรับประทานกันในหน้าร้อน ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและพิเศษสุด

86.       โต๊ก ของเกาหลี คือเค้กประเภทใด

(1) เค้กผลไม้   (2) เค้กกิมจิ     (3) เค้กข้าว      (4) เค้กสาหร่าย

ตอบ 3 หน้า 174 – 175 ขนมและอาหารว่างของเกาหลีมีมากกว่า 200 ชนิด โดยขนมที่คนนิยม และมีชื่อเสียงมากประเภทหนึ่งก็คือ โต๊ก (Tok) หรือเค้กข้าว (Rice Cake) ซึ่งชนิดที่ได้รับ ความนิยมมากมีชื่อว่า ซองเบียน’’ (Songp’ yon) นิยมปั้นเป็นรูปครึ่งวงพระจันทร์ และจะ ทำกันปีละ 2 ครั้ง คือ วันเพ็ญเดือนสอง และวันที่ 15 เดือน 8 หรือวันชูซก (วันไหว้บรรพบุรุษ) ทั้งนี้ซองเบียนจะมี 2 สีเท่านั้น ได้แก่ สีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน และสีเขียว

87.       ขนมและของว่างของเกาหลีมีราวกี่ชนิด

(1) 50  (2)       100     (3)       150     (4)       200

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 86. ประกอบ

88.       ขนมซองเบียนนิยมทำกันในเทศกาลใด

(1) วันปีใหม่    (2)       วันไหว้พระจันทร์ (3)    วันชูซก (4)       วันอีซอน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 86. ประกอบ

89.       สารประกอบในใบสนมีคุณสมบัติในการรักษาป้องกันโรคใด

(1) ลักปิดลักเปิด         (2)       มะเร็ง  (3)       เลือดแข็งตัว     (4)       ลดความเหนื่อยล้า

ตอบ 4 หน้า 175 ผลวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์พบว่า สารประกอบในใบสนจะมีคุณสมบัติในการ ช่วยคลายความเหน็ดเหนื่อย ลดความเหนื่อยล้า ทำให้กระปรี้กระเปร่า และช่วยในการขับถ่าย อีกทั้งยังช่วยบำรุงสมองและหัวใจ นอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็กมาก ซึ่งจะช่วยแก้โรคโลหิตจางได้อีกด้วย

90.       น้ำพริกที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเรียกว่าอะไร

(1) เทินจัง        (2)       โคชูจัง  (3)       ฮังจัง    (4)       เชินจัง

ตอบ 2 หน้า 176 โคชูจัง (Koch’ujang) ของเกาหลีเป็นเสมือนน้ำพริกของไทย มีส่วนประกอบ สำคัญคือ พริกสีแดงสด ถั่วเหลืองหมัก เกลือ ซอสถั่วเหลือง และข้าวเหนียวนึง โดยโคชูจัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีใต้ในปัจจุบันจะมาจากเมืองซุนชัง จังหวัดโชลลาเหนือ เนื่องจาก บริเวณแถบนี้เป็นแหล่งปลูกพริกแดง ทำนาเกลือ ปลูกถั่วเหลือง และปลูกข้าว

91.       เทินจัง” ของเกาหลีมีลักษณะคล้ายกับอาหารอะไรของไทย

(1) นํ้าพริกเผา 

(2)       กะปิ     

(3)       ถั่วเน่าเม๊อะ      

(4) เต้าหู้ยี้

ตอบ 3 หน้า 177 – 178 เทินจัง (Toenjang) คือ ถั่วเหลืองหมักที่ทำมาจากกากถั่วเหลืองหลังจากที่คั้นเอานํ้าจากการหมักถั่วไปทำซอสแล้ว ซึ่งชาวเกาหลีบางคนเรียกว่า เต้าเจี้ยว” เพราะทำจาก ถั่วเหลืองเหมือนกัน แต่เมื่อดูใหัดีแล้วเทินจังจะเป็นถั่วหมักบด (มีลักษณะคล้ายกะปิ) ไม่มีน้ำ หรือเมล็ดถั่วเหมือนเต้าเจี้ยว โดยมีลักษณะคล้ายกับ ถัวเน่าเม๊อะ” ที่เป็นอาหารพื้นเมือง ทางภาคเหนือของไทย

92.       ขนมซองเบียนของเกาหลีส่วนใหญ่นิยมทำเป็นสีอะไร

(1) น้ำตาล       

(2)       เขียว    

(3)       เหลือง  

(4) แดง

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 86. ประกอบ

93.       ส่วนประกอบสำคัญของ Samkaetang คืออะไร

(1) พริกแดง     

(2) เต้าหู้          

(3) โสม            

(4) ถั่ว

ตอบ 3 หน้า 173 ซุปไก่ใสโสม (Samkaetang = Sam – โสม, kae – ไก่, tang – ซุป)เป็นอาหารจานเดียวที่ประกอบไปด้วยกิมจิ 2-3 ชนิด กับซุปไก่ (ครึ่งตัวหรือทั้งตัว)ที่ต้มกับข้าวและโสมจนเปื่อย

94.       เมืองใดของเกาหลีที่มีชื่อเสียงในการทำโคชูจังมากที่สุด

(1) ซุนชัง         (2)       แทจอน            (3)ชังนัม          (4)       เคียงกี่

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 90. ประกอบ

95.       คำว่า โกกิ” ในภาษาเกาหลีหมายถึงอะไร

(1) ไฟ  (2)       เนื้อ      (3)       ผัก       (4)       ปลา

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 81. ประกอบ

96.       ผักดอง” ได้รับความนิยมในการบริโภคของคนทั่วโลกมาเป็นเวลาราวกี่ปีมาแล้ว

(1) 10,000ปี   (2)       5,000ปี           (3)       3,000ปี           (4)       4,000ปี

ตอบ 4 หน้า 182 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า คนทั่วโลกต่างนิยมบริโภคผักดองมานานกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ผักกาด กะหลํ่า และแครอทเป็นวัตถุดิบในการหมัก สำหรับ คนเอเชียนั้นกล่าวกันว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ทางตอบเหนือของอินเดียเป็นชนกลุ่มแรกที่ปลูกพืชประเภทผักกาด และมีผู้นำไปเผยแพร่ในบริเวณจีนตอนใต้เมื่อราวปี 2030 ก่อนคริสต์ศักราช

97.       จากการศึกษาค้นคว้าของนักโภชนาการพบว่า กิมจิมีราวกี่ชนิด

(1) 80  (2)       150     (3)       300     (4)       500

ตอบ 3 หน้า 183 จากการศึกษาค้นคว้าของนักโภชนาการพบว่า กิมจิมีมากกว่า 300 ชนิด ที่ผลิต และบริโภคในเกาหลี ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.         อัมชังเช เป็นผักดองที่หมักด้วยเกลือและพริกแดงเพื่อบริโภคในฤดูหนาว โดยจะนำผัก ไปแช่ในนํ้าหรือน้ำต้มปลาหมึกเค็มก่อนที่จะนำไปหมัก จึงใช้เวลาในการหมักนานที่สุด

2.         ชาเช เป็นผักดองที่หมักด้วยเกลือและข้าว

3.         เชเช เป็นผักที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วหมักด้วยปลาหมัก (คล้ายกะปิ) ขิง กระเทียม และนํ้าส้ม

4.         โชเช เป็นผักทั้งหัวหมักกับปลาหมัก ขิง กระเทียม และนํ้าส้ม ทำให้มีรสเค็ม เปรี้ยว และเผ็ด

98.       ชนชาติใดที่ได้มีการปลูกผักกาดเป็นชาติแรก

(1) จีน  (2) เกาหลี        (3) สเปน         (4) อินเดีย

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 96. ประกอบ

99.       ผักดองของจีนเริ่มเป็นที่รู้จักและเผยแพร่ในยุคใด

(1) โชซอน        (2) โคกูริว        (3) ซิลลา         (4) เพ็กเจ

ตอบ 3 หน้า 182 ในเกาหลียุคต้นผู้คนมักนำผักหลากหลายชนิดหมักใส่เกลือและเครื่องปรุงรสเผ็ด ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้บริโภคพร้อมกับซอสถั่วเหลือง ต่อมาภายหลังได้มีผู้นำผักดองจากจีน เข้ามาเผยแพร่ในเกาหลีเมื่อครั้งยุคอาณาจักรสหพันธรัฐซิลลา ทำให้คนเกาหลีปรับปรุง กรรมวิธีการทำผักดองเพื่อให้ได้รสชาติที่ชื่นชอบยิ่งขึ้น

100.    มีความเชื่อกันว่าถ้ารับประทานกิมจิเป็นประจำจะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร

(1) ช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย   (2) ต่อต้านโรคมะเร็งในช่องปาก

(3)       ป้องกันการเป็นโรคลักปิดลักเปิด        (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 186 – 187 คนเกาหลีจะมีคำพูดที่กล่าวกันทั่วไปว่า ทานกิมจิทุกวันสักนิด จะไม่ต้อง คิดไปหาหมอ” หมายความว่า กิมจิมีสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง หากรับประทาน เข้าไปแล้วจะทำให้มีสุขภาพดี นอกจากนี้กิมจิยังให้เส้นใยและมีสารเคมีอื่น ๆ ที่ช่วยต่อต้าน โรคมะเร็งในช่องปาก ลำคอ ลำไล้ กระเพาะอาหาร และช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย รวมทั้งช่วยป้องกันการเป็นโรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน)

101.    กิมจิประเภทใดที่นิยมบริโภคในฤดูหนาว

(1) ชาเช           

(2) เชเช           

(3)       อัมชังเช            

(4) โชเช

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 97. ประกอบ

102.    กิมจิประเภทใดที่ทำการหมักด้วยข้าว

(1) ชาเช           

(2) เฃเช           

(3)       อัมชังเช            

(4) โชเช

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 97. ประกอบ

103.    ไวน์ที่มีชื่อเสียงของอาณาจักรโคกูริว คือไวน์อะไร

(1) ยัคจู           

(2) เฮียงจู        

(3)       ชิจู        

(4)       บัปจู

ตอบ 3 หน้า 192 – 193 เอกสารชื่อ ประวัติศาสตร์สามอาณาจักร (Samguk Sagi) ได้บรรยายถึง การค้นพบวิธีการทำไวน์ขาว (คนไทยจะเรียกว่า เหล้านํ้าขาว) ซึ่งไวน์ชนิดนี้ได้ผูกพันกับ การดำเนินชีวิตของคนเกาหลีในยุคนั้น โดยไวน์ที่มีชื่อเสียงของอาณาจักรโคกูริวมีชื่อว่า ชิจู” (Chiju) นับเป็นไวน์ที่นิยมและเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนยิ่งนัก

104.    ไวน์เกาหลีชนิดใดที่มีสีขาวขุ่นทำจากข้าว

(1) อันดงจู้       (2)       มอคคอลลี่       (3)ฮันจาจู้        (4) ซอลโซจู้

ตอบ 2 หน้า 193 ไวน์เกาหลีที่ทำจากข้าว เรียกว่า มอคคอลลี่” (MakkoUi) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดนํ้าสีขาวขุ่น (Takchu) และชนิดนํ้าใส (Pakchu or Paekchu) ในขณะที่เหล้าเกาหลี ที่มีขบวนการผลิตด้วยการกลั่น เรียกว่า โซจู้” (Soju) ซึ่งนำกระบวนวิธีการทำเข้ามาเผยแพร่ ในเกาหลี โดยพ่อค้าชาวมองโกลและชาวจีนในราชวงศ์หยวนราวปี ค.ศ. 1277

105.    เหล้าเกาหลีชนิดใดที่มีขบวนการผลิตด้วยการกลั่น

(1) อินซัมจู้       (2)       โซจู้      (3)       อินดองจู้          (4) ซองซันจู้

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 104. ประกอบ

106.    ในยุคอาณาจักรโคริวจะมีการผลิตและขายไวน์กันที่ใด

(1) โรงเหล้า     (2) สโมสรประจำตำบล           (3) ตลาด         (4) วัด

ตอบ 4 หน้า 193 ไวน์ในยุคอาณาจักรโคริวจะผลิตและขายกันในวัด เพราะวัดทางพุทธศาสนาของ เกาหลีจะตั้งอยู่บนเชิงเขาห่างจากหมู่บ้านและเมืองมาก ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่จะไปทำบุญที่วัด จะต้องไปนอนค้าง โดยวัดจะจัดที่พักเป็นกุฏิหลายหลังและเครื่องนอนไว้ให้ ดังนั้นไวน์ที่ทำขึ้น จึงทำไว้เพื่อขายให้แก่ผู้ที่มาวัดได้ดื่มให้ร่างกายอบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืน

107.    ภาชนะบรรจุไวน์ของขุนนางชั้นสูงของเกาหลี จะมีลวดลายอะไรที่ระบุถึงสัญลักษณ์ของสุภาพบุรุษ

(1) มังกร          (2) กิเลน          (3) ลูกพรุน      (4) ลูกท้อ

ตอบ 3 หน้า 209 ลวดลายบนภาชนะที่บรรจุไวน์ของเหล่าขุนนางชั้นสูงจะเป็นของ 4 สิ่ง ซึ่งยอมรับกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของสุภาพบุรุษ (Four Noble Gentlemen) ได้แก่ 1. ลูกพรุน 2. ดอกกล้วยไม้ 3. ดอกเบญจมาศ            4. ไผ่

108.    อันดงโซจู้ มีรสชาติดีเป็นเลิศเพราะเหตุใด

(1) มีสูตรลับพิเศษสืบต่อกันมานาน    (2) มีวัตถุดิบที่คุณภาพดี

(3) มีไหหมักไวน์ที่ทำด้วยวัสดุที่เหมาะสม       (4) มีนํ้าที่มีคุณภาพดีเหมาะกับการทำไวน์

ตอบ 4 หน้า 198 อันดงโซจู้ (Andong Soju) กำเนิดขึ้นที่เมืองอันดง จังหวัดเคียงซังเหนือ โดยกุบไล ข่าน เป็นผู้สั่งให้ทำเหล้าชนิดนี้เมื่อครั้งมาตั้งค่ายทหารที่เมืองอันดงเพื่อเตรียมการบุกเกาะญี่ปุน เนื่องจากเมืองอันดงมีแหล่งนํ้าที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ จึงเป็นผลให้อันดงโซจู้ที่ทำขึ้นมีรสเป็นเลิศ

109.    ใครคือผู้ที่สั่งยกเลิกขบวนการแซมาอึล อุนดง

(1) แชง เหมียน            (2) ปัก จุงฮี      (3) คิม ยังแซม (4) คิม เดจุง

ตอบ 3 หน้า 48237 – 238250 (S) ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้สร้าง ขบวนการแซมาอึล อุนดง” (Saemaul Undong) คือ ขบวนการพัฒนาหมู่บ้านใหม่ หรือการพัฒนาชนบท ซึ่งก่อตั้งขึ้น นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 และได้รับความสำเร็จตามเป้าหมาย จนกระทั่งมีการประกาศยกเลิก อย่างถาวร เมื่อประธานาธิบดีคิม ยังแซม สั่งให้ปลดธงแซมาอึลลงจากยอดเสาทุกแห่ง และ ยุบสำนักงานใหญ่แซมาอึลในตอนต้นทศวรรษที่ 1990

110.    เมืองที่เป็นแหล่งทอผ้าที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้คือเมืองอะไร

(1) เมียงดง      (2) เตกู            (3) อันดง         (4) ปูซาน

ตอบ 2 หน้า241 ในสมัยซองประธานาธิบดีปักจุงฮีได้เน้นการพัฒนาไปตามเมืองต่างๆในภูมิภาคตะวันลอกของเกาหลีใต้ เช่น เมืองคูมิเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เมืองโปฮางเป็นแหลงผลิตเหล็กกล้าเมืองอูลซานเป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ รวมทั้งผลิตเครื่องจักรและรถยนต์เมืองปูซานเป็นท่าเรือและศูนย์กลางการค้าเมืองเตกู เป็นแหล่งทอผ้าขนาดใหญ่ที่สุด เป็นต้น

111.    โชคบู” ของเกาหลี คืออะไร

(1) ไวน์ผลไม้   

(2) ไวน์ข้าว      

(3) บันทึกสายตระกูล 

(4) พระไตรปิฎกฉบับไม้

ตอบ 3 หน้า 244 ในสังคมเกาหลีจะยึดถือว่าครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญทางสังคม โดยมีโครงสร้าง และหน้าที่คล้ายคลึงกับอดีต กล่าวคีอ ครอบครัวเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่สืบทอดเชื้อสายจาก บรรพบุรุษ ดังนั้นแต่ละตระกูลจะมีสมุดบันทึกสายตระกูลของตน หรือที่เรียกว่า โชคบูและเก็บไว้ให้ลูกหลานเพื่อให้รับรู้และบันทึกผู้สืบต่อสายเลือดเดียวกันต่อไป

112.    ในสมัยกษัตริย์พระองค์ใดของเกาหลีที่ได้เริ่มทำการประดิษฐ์ตัวอักษรฮั่นกึล

(1) วังกอน       

(2) วีมัน           

(3) เซจอง        

(4) เทโซ

ตอบ 3 หน้า 22521 (S) ในตอนต้นทศวรรษที่ 1440 กษัตริย์เซจองแห่งอาณาจักรโชซอน ได้สร้าง โครงการที่สำคัญต่อชาติ คือ โครงการสร้างตัวอักษรภาษาเกาหลี และเรียกอักษรเกาหลี ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ว่า ฮั่นกึล” (Hangul) ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1443 และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

113.    ใครคือผู้ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับชาวเกาะชามัว

(1) รูธ เบเนดิคท์          

(2) มารกาเรต มีด        

(3) ซิกมัน ฟรอยด์        

(4) อริสโตเติล

ตอบ 2 หน้า 216 มาร์กาเรต มีด (Margaret Mead) ได้ทำการวิจัยด้วยการไปอาศัยอยู่ร่วมกับชาวเกาะซามัวในช่วงเวลาหนึ่ง และเน้นศึกษาความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมเรื่องแบบแผน การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งจะมีผลต่อการก่อตัวเป็นรูปแบบเฉพาะของบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ ของสมาชิกสังคมซามัว

114.    ในสมัยก่อนคนเกาหลีที่เป็นชนชั้นสามัญชนเรียกว่าอะไร

(1) แซงมิน       (2) ชุนมิน         (3) ยางบัน       (4) ชุนจิน

ตอบ 1 หน้า 247 สังคมเกาหลีในช่วงต้นคริสต์คตวรรษที่ 20 ได้แบ่งคนออกเป็น 4 ชนชั้น คือ

1.         ชนชั้นสูง เรียกว่ “ยางบัน” ได้แก่ ข้าราชการระดับสูงทั้งที่เป็นทหารและพลเรือน ขุนนาง และผู้คงแก่เรียนหรือปราชญ์ที่มีชื่อเสียง

2.         ชนชั้นกลาง เรียกว่า ชุนจิน” ได้แก่ คนที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการในระดับกลางและตํ่า มีตำแหน่งทางสังคมและการศึกษาสูงกว่าสามัญชน

3.         ชนชั้นสามัญชน เรียกว่า แซงมิน” ได้แก่ กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพทางธุรกิจและการค้า ชาวนา และช่างฝีมือ

4.         ชนชั้นต่ำ เรียกว่า ชุนมิน” ได้แก่ คนที่ประกอบอาชีพเฉพาะอย่าง เช่น ล่าสัตว์ ทาส นักเต้นรำ นักแสดง พระ เป็นต้น

115.    กระบวนการตงฮักได้มีการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1863 มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

(1) ตั้งตนเป็นผู้มีอิทธิพล         (2) ก่อตั้งเพื่อทำการกู้ชาติ

(3) เพื่อต่อต้านอิทธิพลตะวันตก          (4) เพื่อทำการล้มล้างอิทธิพลของญี่ปุ่น

ตอบ 3 หน้า 263 คนในราชสำนักส่วนใหญ่ของเกาหลีที่ยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมตะวันออกได้ออกกฎหมายปกป้องการเข้ามาของต่างชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนต่อด้านอิทธิพลของตะวันตก จึงทำให้เกิดกระบวนการตงฮัก (Tonghak) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1863 เพื่อท้าทายชนต่างชาติและวัฒนธรรมของพวกฝรั่ง

116.    บริเวณใดของเกาหลีที่จีนอ้างว่าเป็นดินแดนของจีน

(1) บุนเฮ          (2) โลลาง      (3) โชซอน        (4) เพ็กเจ

ตอบ 2 หน้า 262 จีนและญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่เกี่ยวพันกับคนเกาหลีมานานนับตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ในอดีตอันยาวนาน โดยจีนจะอ้างอยู่เสมอว่าดินแดนบนคาบสมุทร เกาหลีเป็นส่วนหนึ่งของจีน เรียกว่า มลฑลโลลาง” ซึ่งมีการเขียนแผนที่ผนวกดินแดนแห่งนี้ ไว้ในแผนที่ของจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์หยวน และราชวงศ์ชิง

117.    ผู้ใดเขียนบทความเรื่อง “What Makes Koreans Tick ?”

(1) แจ็ค เอเบอร์โซลด์  (2) วินเซนท์ เอส. อาร์. บรันดท์

(3) อิซาเบลล่า บิชอบ  (4) คอร์เนลิอุส ออสกูด

ตอบ 1 หน้า 268 – 269 แจ็ค เอเบอร์โซลด์ (Jack Aebersold) ได้เขียนบทความเรื่อง “What Makes Koreans Tick ?” เพื่อต้องการชี้ให้เห็นถึงลักษณะธรรมชาติทางด้านจิตวิทยาของคนเกาหลีที่เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยเขาได้เริ่มต้นด้วยการยกคำกล่าวของคนเกาหลีชื่อ ลี ชุกกี (Lee Suk-ki) ที่ได้บรรยายถึงคุณลักษณะของคนเกาหลีว่า คนเกาหลีเป็นคนที่ ขยันขันแข็งในการทำงาน คบง่าย ชอบส่งเสียงเอะอะตึงตัง และบางครั้งมีการทะเลาะเบาะแว้ง ซึ่งบุคลิกภาพดังนี้เป็นเอกลักษณ์เด่นของคนเกาหลีทั่วไป…

118.    ออสกูด มีข้อสังเกตว่าคนเกาหลีมีบุคลิกภาพอย่างไร

(1)       คำพูดของคนในสังคมจะเป็นตัวกำหนดสถานภาพและบทบาทของบุคคล

(2)       เป็นคนโง่เขลาไร้การศึกษา ไม่มีความหวังที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่ดีได้

(3)       รูปลักษณ์ของบุคลิกภาพของคนเกาหลีเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน

(4)       เป็นคนคบง่าย แสดงความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ

ตอบ 1 หน้า 263 – 264 คอร์เนลิอุส ออสกูด (Cornelius Osgood) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน แห่งมหาวิทยาลัยเยลล์ ซึ่งเข้าไปศึกษาคนและสังคมวัฒนธรรมของเกาหลีในปี ค.ศ. 1947 ได้ให้ข้อสังเกตว่า คนเกาหลีมีบุคลิกภาพขึ้นอยู่กับคำกล่าวอ้างของสมาชิกร่วมสังคมคนอื่น (Oral Character) กล่าวคือ คำพูดของคนในสังคมจะเป็นตัวกำหนดสถานภาพและบทบาท ของบุคคล

119.    ใครคือผู้ที่กล่าวว่า คนเกาหลีขยันขันแข็งในการทำงาน ชอบส่งเสียงเอะอะตึงตัง บางครั้งมีการทะเลาะเบาะแว้ง

(1) โอมาเอะ    (2) ลี ชุกกี        (3) เคียงฮวาน มิน       (4) ไฮซุก คิม

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 117. ประกอบ

120.    ลักษณะธรรมชาติที่อยู่ภายในของคนเกาหลีที่ว่า เป็นคนคบง่าย มีอารมณ์ขัน มีพลังเหลือเฟือ ไม่รู้จักคำว่า อับอาย อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง…” เป็นคำกล่าวของกลุ่มใด

(1) นักมานุษยวิทยา    (2) นักวิจัย       (3) นักธุรกิจ     (4) นักการเมือง

ตอบ 3 หน้า 268 – 273 แจ็ค เอเบอร์โซลด์ (Jack Aebersold) เป็นผู้ที่มองลักษณะธรรมชาติ ที่อยู่ภายในของคนเกาหลีในเขตเมือง ตามสายตาของนักธุรกิจ ไว้ดังนี้

1. เป็นคนคบง่าย

2. มีอารมณ์ขัน 

3. มีพลังเหลือเฟือ

4. ไม่รู้จักคำว่าอับอาย

5.อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

6. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง

7. มีความอดทนอดทน แล้วแต่สถานการณ์

8. ใช้ความรู้สึกส่วนตัว

9. มีความอิจฉา

Advertisement