การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ข้อสอบกระบวนวิชา RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม
คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. “ความรู้สึกตระหนักถึงส่วนรวม’’ คือความหมายของแนวคิดใด
(1) การพัฒนาสังคม
(2) ความผูกพันสังคม
(3) ความเมตตา
(4) จิตสาธารณะ
ตอบ 4 จิตสาธารณะ (Public Mind) คือ ความรู้สึกตระหนักถึงส่วนรวม หรือ เป็นการตระหนักรู้ตนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

Advertisement

2. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีเกี่ยวข้องกับเรื่องใดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(1) การประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า
(2) ความพอประมาณ
(3) ความมีเหตุผล
(4) ความรับผิดชอบ
ตอบ 1 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับกับ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ที่จะเกิดขึ้น โดยต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้าที่คาดว่า จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที

3. ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม คือข้อใด
(1) การสร้างในตนเอง
(2) การอบรม
(3) การได้รับรางวัล
(4) การลงโทษ
ตอบ 1 คุณธรรมจริยธรรมในมนุษย์แต่ละคนอาจเกิดจากลักษณะดังนี้
1. การเลียบแบบ 2. การสร้างในตนเอง
3. การบำเพ็ญประโยชน์และพันธสัญญาประชาคม

Advertisement

4. ขั้นที่สองของทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เกี่ยวข้องกับการกระทำในข้อใด
(1) การแบ่งสรรทรัพยากรของชุมชน
(2) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
(3) การรวมพลังคนในชุมชนในการผลิต
(4) แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
ตอบ 3 ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริขั้นที่ 2 หลังจากที่เกษตรกรได้ปฏิบัติตาม หลักการในขั้นที่ 1 จนได้ผลแล้ว ก็จะเริ่มพัฒนาไปสู่ขั้นของการรวมพลังเกษตรกรในชุมชน ให้เป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. การผลิต 2. การตลาด 3. ความเป็นอยู่ของครอบครัว 4. สวัสดิการ
5. การศึกษา 6. สังคมและศาสนา

5. คำสำคัญของแนวคิดจิตสาธารณะคืออะไร
(1) ส่วนต่าง
(2) ส่วนได้เสีย
(3) ส่วนลึกของจิตใจ
(4) ส่วนรวม
ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

Advertisement

6. การศึกษาแบบใดที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
(1) การศึกษาเปลี่ยนระบบ
(2) การศึกษาตามท้องถิ่น
(3) การศึกษานอกระบบ
(4) การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ตอบ 3 การศึกษาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมีหลักภารพื้นฐานว่า มนุษย์ที่มีคุณภาพต้องได้รับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต

7. ในการใช้สถานที่จัดตั้งแรกเริ่ม มหาวิทยาลัยรามคำแหงใช้สถานที่ร่วมกับหน่วยงานใด
(1) กรมเศรษฐสัมพันธ์
(2) กรมสามัญศึกษา
(3) กรมวิเทศสัมพันธ์
(4) สภาการศึกษาแห่งชาติ
ตอบ 1
สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในคราวประชุมเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 เป็นมติให้ใช้เป็นสถานที่ชั่วคราว โดยเป็นการใช้สถานที่ร่วมกันกับกรมเศรษฐสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ดูแลสถานที่แสดงสินค้าในขณะนั้น

Advertisement

8. ในการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยแหล่งใดหรือประสบการณใดที่เป็นเหตุการณตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า บุคคลในสังคมขาดคุณธรรม
(1) การเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน
(2) การซื้อของในห้างสรรพสินค้า
(3) อุบัติเหตุในท้องถนน
(4) หนังสือพิมพ์รายวันหน้าแรก
ตอบ 4 ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลในสังคมขาดคุณธรรม คือ หนังสือพิมพ์รายวัน หน้าแรกที่มีแต่ข่าวฆาตกรรม ข่มขืน จี้ปล้น ฉ้อโกง ฯลฯ ซึ่งหากคนในสังคมมีคุณธรรมและ จริยธรรมในการดำเนินชีวิต เหตุการณ์รุนแรงเหล่านี้คงไม่เกิดขึ้น สังคมก็จะมีแต่ความสงบสุข

9. กรณีใดต่อไปนี้คือ บุคคลที่นำหลักคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
(1) ชาติชายอดทนทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนได้ดี
(2) ดำรงทำดีเฉพาะคนที่ทำดีกับเขาเท่านั้น
(3) สมสมรทำดีเมื่ออยู่ต่อหน้าคน
(4) สายสมรเข้าใจธรรมชาติของตนเองและผู้อื่น
ตอบ 4 บุคคลในตัวเลือกข้อ 4 นำหลักคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ดังนี้
1. หลักการครองตน คือ การรู้จักตนเองและทำตามที่ตนเองต้องการ เข้าใจธรรมชาติของตนเอง และสามารถควบคุมตนเองได้ เป็นผู้ที่มีเป้าหมายในชีวิตที่แน่นอน
2. หลักการครองคน คือ การรู้จักและเข้าใจธรรมชาติผู้อื่น โดยการมองคนอื่นในแง่ดีอยู่เสมอ และพร้อมให้โอกาส

Advertisement

10. สิ่งใดใช้เป็นหลักยึดในจิตใจหรือความคิดของผู้มีคุณธรรม
(1) ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
(2) สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ
(3) บุญและบาปมีจริง
(4) เขาดีเราดีตอบ เขาร้ายเราร้ายตอบ
ตอบ 3 สิ่งที่ใช้เป็นหลักยึดในจิตใจหรือความคิดของผู้มีคุณธรรมที่ครอบคลุมมากที่สุด คือ บุญและบาปมีจริง ซึ่งตามทัศนะของพุทธศาสนาถือว่า “บุญ” และ “บาป” เกิดจากจิต หากจิตคิดดีย่อมแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมาทางกายและวาจา เรียกว่า “บุญ” แต่ถ้าจิตคิดชั่ว ย่อมแสดงพฤติกรรมที่ชั่วออกมาทางกายและวาจา เรียกว่า “บาป”

Advertisement