การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
ข้อสอบกระบวนวิชา RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)
1. การมีคุณธรรมจริยธรรมของคนเราทําให้เกิดสิ่งใดที่สําคัญที่สุดของการอยู่ร่วมกันในสังคม
(1) ความเอาใจใส่ในตนเองและผู้อื่น
(2) ความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน
(3) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคม
(4) ความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ตอบ 2
คุณธรรมจริยธรรมได้ถูกหยิบยกมาเป็นบรรทัดฐานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคนในด้านจิตใจและการประพฤติปฏิบัติ (การกระทํา) เพราะคนหรือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน มีข้อตกลงและมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นสุดท้ายกับสังคมที่คนส่วนใหญ่มีคุณธรรมจริยธรรมก็คือ ความสงบสุขและมีสันติอย่างยั่งยืน

Advertisement

2. เมื่อบุคคลใดยินดีกับความสําเร็จของบุคคลอื่นในหน้าที่การงาน การศึกษา ไม่อิจฉาริษยา บุคคลผู้นั้นมีคุณสมบัติใด
(1) อุเบกขา
(2) กรุณา
(3) คุณธรรม
(4) จริยธรรม
ตอบ 3
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) กล่าวว่า คุณธรรม คือ ธรรมที่เป็นคุณความดีงาม ประกอบด้วย 1. เมตตา คือ ความรักปรารถนาดีเป็นมิตร อยากให้ผู้อื่นพบความสุข 2. กรุณา คือ ความสงสารอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 3. มุทิตา คือ ความพลอยยินดีพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ประสบความสําเร็จให้มีความสุขไม่คิดอิจฉาริษยาในความดีของผู้อื่น 4. อุเบกขา คือ การวางตัว การวางใจเป็นกลางเพื่อรักษาธรรม 5. จาคะ คือ ความมีน้ำใจ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว

3. สิ่งใดที่บุคคลใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างสมดุล
(1) คุณงามความดี
(2) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) จิตสาธารณะ
(4) คุณธรรมและจริยธรรม
ตอบ 2
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่าง

Advertisement

4. การผลิต เกษตรกรต้องช่วยเหลือกัน จัดอยู่ในขั้นใดของทฤษฎีใหม่
(1) ขั้นที่ 1
(2) ขั้นที่ 2
(3) ขั้นที่ 3
(4) ขั้นที่ 4
ตอบ 2
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริขั้นที่ 2 ในด้านการผลิต คือ เกษตรกรจะต้องร่วมมือให้ความช่วยเหลือกันในการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช และปุ๋ย การจัดหาน้ำ และอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยต่อการเพาะปลูก

5. การเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในสังคมอาจใช้เป็นดัชนีวัดสิ่งใด
(1) ความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
(2) เป้าหมายชีวิตของสมาชิกในสังคมใดๆ
(3) ความเจริญรุ่งเรืองของชาติและจิตใจของคน
(4) พัฒนาการของเด็กและเยาวชน
ตอบ 3 หน้า 38 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นรากฐานของความเข้มแข็งของประชาชนและเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติที่บ่งบอกถึงคุณภาพทางด้านจิตใจและพฤติกรรมของผู้คนที่แสดงออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม

Advertisement

6. ในเรื่องของจิตสาธารณะ สื่อมวลชนมีบทบาทในการสร้างจิตสาธารณะเพราะเหตุใด
(1) ช่วยแพร่กระจายความคิดและความรู้
(2) ช่วยให้คนในสังคมสามัคคีกันได้เสมอ
(3) ช่วยให้คนในสังคมใช้สื่อมากขึ้น
(4) ช่วยให้คนในสังคมทําตามเฉพาะในสิ่งที่ถูกต้อง
ตอบ 1
สื่อมวลชนมีบทบาทในการสร้างจิตสาธารณะ เพราะสื่อมวลชนมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการช่วยแพร่กระจายความคิด ความรู้ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งสู่การรับรู้ของประชาชน ทั้งนี้สิ่งที่สื่อมวลชนจะต้องตระหนักในการสร้างจิตสาธารณะ คือ สื่อมวลชนต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดและการเรียนรู้ของเยาวชนในการนําเสนอข่าวสารหรือสาระความรู้ต่าง ๆ

7. คุณธรรมพื้นฐานแปดประการข้อใดที่ปรากฏในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(1) ซื่อสัตย์
(2) พอเพียง
(3) จิตอาสา
(4) วินัย
ตอบ 4
กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ให้แก่เยาวชนไทยคือ “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ” ส่วนแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้กําหนดคุณธรรมที่พึงประสงค์สําหรับสังคมไทย เพื่อนําสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ 4 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

Advertisement

8. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดตั้งพร้อมกับคณะใด
(1) คณะนิติศาสตร์
(2) คณะเศรษฐศาสตร์
(3) คณะศึกษาศาสตร์
(4) คณะมนุษยศาสตร์
ตอบ 2
ในวาระเริ่มแรก (พ.ศ. 2514) มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้จัดตั้งคณะวิชา 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ต่อมามหาวิทยาลัยได้ขอจัดตั้งเพิ่มอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และ คณะเศรษฐศาสตร์ แต่สภาการศึกษาแห่งชาติไม่ให้จัดตั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามโครงการจัดตั้งคณะใหม่ ทําให้ในปีการศึกษาพ.ศ. 2516 มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 7 คณะ

9. ความสงสารอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ หมายถึงอะไร
(1) จาคะ
(2มุทิตา
(3) เมตตา
(4) กรุณา
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 2. ประกอบ

Advertisement

10. จริยธรรมเป็นเครื่องกําหนดสิ่งใด
(1) สติปัญญา
(2) ถูกผิด ดีเลว เลว ดี
(3) ความเชื่อมั่น
(4) ความไว้วางใจ
ตอบ 2
Stumpf ได้อธิบายความหมายของ “จริยธรรม” ไว้ว่า จริยธรรมเป็นเครื่องกําหนดความประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าถูกหรือผิด ดีหรือเลว พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ มีคุณค่าหรือไร้คุณค่า

Advertisement