การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2553 

ข้อสอบกระบวนวิชา  PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

Advertisement

คำสั่ง     ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120  ข้อ)

ข้อ 1. – 5.  จงตอบคำถามโดยพิจารณาจากตัวเลือกต่อไปนี้

Advertisement

(1) กลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์                   

(2) กลุ่มจิตวิเคราะห์                            

Advertisement

(3) กลุ่มหน้าที่ของจิต

(4) กลุ่มพฤติกรรมนิยม                      

Advertisement

(5)  กลุ่มโครงสร้างทางจิต

1.  กลุ่มใดศึกษาองค์ประกอบของจิตสำนึกได้แก่ การรับสัมผัส  ความรู้สึก  และมโนภาพ   

Advertisement

ตอบ (5)  กลุ่มโครงสร้างทางจิต

2.  กลุ่มใดปฏิเสธการศึกษาเรื่องจิต  พร้อมกับรับแนวคิดเรื่องการตอบสนองแบบมีเงื่อนไข เน้นการสังเกตและบันทึกเพื่อความเป็นวิทยาศาสตร์

ตอบ (4) กลุ่มพฤติกรรมนิยม      

3.  กลุ่มใดเน้นการศึกษาทางจิตวิทยาที่พฤติกรรมและประสบการณ์ทางจิตจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นส่วนรวมแยกจากกันไม่ได้

ตอบ (1) กลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์                  

4.  กลุ่มอธิบายว่าความด้วยผิดปกติของบุคลิกภาพเนื่องมาจากแรงจูงใจไร้สำนักและการเก็บกดในวัยเด็ก   

ตอบ (2) กลุ่มจิตวิเคราะห์                           

5.  กลุ่มใดสนใจการทำงานของจิตสำนึกและการปรับตัวของอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม 

ตอบ (3) กลุ่มหน้าที่ของจิต

ข้อ 6. – 9.  จงตอบคำถามโดยพิจารณาจากตัวเลือกต่อไปนี้

(1)  การสังเกต                                      (2)  การสำรวจ                                     (3) การทดลอง

(4)  การทดสอบทางจิตวิทยา               (5)  การศึกษาประวัติรายกรณี

6.  วิธีใดอาศัยการสร้างเหตุการณ์บางอย่างแล้วศึกษาตัวแปรตาม     (3)

ตอบ (3) การทดลอง

7.  วิธีใดทำการศึกษาภูมิหลังของบุคคลเพื่อเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมได้ละเอียดขึ้น    (5)

ตอบ (5)  การศึกษาประวัติรายกรณี

8.  วิธีใดที่เฝ้ามองสภาพการณ์ตามที่เป็นจริง  ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมในสภาพธรรมชาติ   (1)

ตอบ (1)  การสังเกต                                  

9.  วิธีใดที่ใช้ศึกษาประชามติ   (2)

ตอบ (2)  การสำรวจ                                    

10.  มิลแกรมอธิบายว่า  การลงโทษผู้อื่นจนถึงขั้นรุนแรงเป็นเพราะอะไร

(1)  ผู้ลงโทษขาดมนุษยธรรม

(2)  ผู้ลงโทษสติปัญญาต่ำ

(3)  ผู้ลงโทษมีนิสัยก้าวร้าวเป็นทุนเดิม

(4)  เกิดการกระจายความรับผิดชอบไปทั่วๆ กัน

(5)  ผู้ลงโทษรู้สึกว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น

ตอบ (5)  ผู้ลงโทษรู้สึกว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น

Advertisement