การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2553

ข้อสอบกระบวนวิชา  PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

Advertisement

คำสั่ง     ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120  ข้อ)

1.  จิตวิทยา คือ  การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์  ซึ่งได้แก่  วิธีใด

Advertisement

(1)  การสังเกต                                                     

(2) การศึกษาสหสัมพันธ์ 

Advertisement

(3)  การสำรวจ

(4)  การทดลอง

Advertisement

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ (5) ถูกทุกข้อ

Advertisement

2.  ปัญหาใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาโดยตรง

(1)  ปัญหาการฆ่าตัวตาย

(2)  ปัญหาการทำแท้ง

(3) ปัญหานักเรียนตีกัน

(4)  ปัญหาเงินเฟ้อ

(5)  ปัญหาโสเภณี

ตอบ (4)  ปัญหาเงินเฟ้อ                   

3.  พฤติกรรมใดที่ต้องอาศัยการศึกษาโดยการสอบถามหรือสร้างเครื่องมือวัด

(1)  การแสดงออก                               (2)  การจำ                                   (3)  การพูด

(4)  การออกกำลังกาย                         (5)  การเรียน

 ตอบ (2)  การจำ                                  

ข้อ 4. – 8.    จงพิจารณาจับคู่ข้อที่ตรงกัน

(1)  กลุ่มโครงสร้างของจิต                (2)  กลุ่มหน้าที่ของจิต                        (3)  กลุ่มพฤติกรรมนิยม

(4)  กลุ่มเกสตัลท์                              (5)  กลุ่มจิตวิเคราะห์

4.   การเข้าใจบุคคลต้องศึกษาโดยส่วนรวมทั้งหมด   

ตอบ (4)  กลุ่มเกสตัลท์             

5.   ปฏิเสธเรื่องจิต  และเน้นให้ความสำคัญสิ่งเร้าและการตอบสนอง     (3)

ตอบ (3)  กลุ่มพฤติกรรมนิยม

6.  สิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึกได้แก่  ความปรารถนา   แรงขับทางเพศ  และความก้าวร้าว

ตอบ (5)  กลุ่มจิตวิเคราะห์

7.  ใช้วิธีการศึกษาที่เรียกว่า การมองภายใน”  และวิธีสังเกต – ทดลอง  

ตอบ (1)  กลุ่มโครงสร้างของจิต               

8.  กลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลล์  ดาร์วิน    

ตอบ (2)  กลุ่มหน้าที่ของจิต                       

9.  เพราะเหตุใด  การศึกษาเรื่องอารมณ์จึงเป็นเรื่องยาก

(1) ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง                (2)  อารมณ์มีความรุนแรง            (3)  อารมณ์ไม่คงที่

(4)  อารมณ์เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ                        (5)  ถูกทุกข้อ

ตอบ (1) ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง            

10.  อารมณ์ใดที่เป็นอารมณ์ผสมกันระหว่างรัก  โกรธ  และกลัว

(1)  ว้าวุ่น                    (2)  หวาดหวั่น               (3) อิจฉา             (4)  ผิดหวัง                   (5) รังเกียจ

ตอบ (3) อิจฉา            

Advertisement