การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2554

ข้อสอบกระบวนวิชา  PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

Advertisement

คำสั่ง   ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120  ข้อ)

ข้อ 1. – 5.  จงจับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กันโดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

Advertisement

(1) วุ้นท์ (Wundt)                 

(2) ฟรอยด์ (Freud)            

Advertisement

(3) เวิร์ธไทเมอร์ (Wertheimer)

(4) วัตสัน (Watson)

Advertisement

(5) มาสโลว์ (Maslow)

1.   ผู้ได้รับยกย่องเป็นบิดาของวิชาจิตวิทยา     

Advertisement

ตอบ (1) วุ้นท์ (Wundt)

2.  ผู้ริเริ่มแนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม  

ตอบ (4) วัตสัน (Watson)             

3.  ผู้ริเริ่มแนวคิดจิตวิเคราะห์   

ตอบ (2) ฟรอยด์ (Freud)           

4.  ผู้ริเริ่มแนวคิดจิตวิทยามนุษยนิยม   

ตอบ (5) มาสโลว์ (Maslow)

5.  ผู้ริเริ่มแนวคิดจิตวิทยาเกสตัลท์  

ตอบ (3) เวิร์ธไทเมอร์ (Wertheimer)

6.  วิชาจิตวิทยามีจุดมุ่งหมายของการศึกษาตรงกับข้อใด

(1)  เพื่ออธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์โดยทั่วๆ ไป

(2)  เพื่อทำความเข้าใจในเหตุผลของการแสดงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะต่างๆ

(3)  เพื่อทำนายพฤติกรรมที่จะเกิดตามมาถ้ารู้ว่าว่าสิ่งเร้าที่บุคคลเผชิญอยู่ในปัจจุบันคืออะไร

(4)  เพื่อควบคุมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาให้เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม

(5)  ทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ (5)  ทุกข้อที่กล่าวมา

7.  นักจิตวิทยากลุ่มใดที่ให้ความสนใจศึกษาทางปัญญา  ภาษา  และการรู้คิด

(1)  จิตวิทยาคอกนิทิฟ

(2) โครงสร้างของจิต                         

(4) พุทธิปัญญา

(4)  เกสตัลท์

(5)  หน้าที่ของจิต

 ตอบ (1)  จิตวิทยาคอกนิทิฟ                  

ข้อ 8. – 10.  จงจับคู่ข้อความที่แสดงบทบาทหน้าที่กับนักจิตวิทยาตามตัวเลือกต่อไปนี้

(1)  นักจิตวิทยาคลิกนิก                      (2) นักจิตวิทยาสังคม                          (3)  นักจิตวิทยาพัฒนาการ

(4)  นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม            (5)  นักจิตวิทยาการปรึกษา

8.  ทำหน้าที่คัดเลือกบุคลากร วิเคราะห์งานและประเมินผลงาน ฝึกอบรม และพัฒนาองค์การ 

ตอบ (4)  นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม           

9.  ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยพฤติกรรมของคนในสังคมทั้งที่เป็นลักษณะทั่วไปและที่เป็นปัญหา 

ตอบ (2) นักจิตวิทยาสังคม                         

10.  ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยพัฒนาการของคนวัยต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลในแต่ละช่วงวัย   

ตอบ (3)  นักจิตวิทยาพัฒนาการ

Advertisement