การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2552
ข้อสอบกระบวนวิชา  PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป
 
คำสั่ง  ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว  (ข้อสอบมีทั้งหมด  120  ข้อ)
 
ข้อ  1 – 3 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
(1)  การสังเกต (Observation)                   (2)  การสำรวจ  (Survey)
(3)  การทดลอง  (Experimentation)          (4)  การทดสอบทางจิตวิทยา  (Psychological  Testing)
(5)  การศึกษาประวัติรายกรณี  (Case  Study)
 
1 เป็นวิธีที่ทำให้แน่ใจได้ว่าเป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรม
ตอบ  (3)  การทดลอง  (Experimentation)          
เป็นวิธีการศึกษาที่ทำให้วิชาจิตวิทยาได้รับการยอมรับว่าเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง  เพราะเป็นการศึกษาถึงเหตุและผล  โดยผู้ทดลองจะสร้างเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมตามที่ต้องการศึกษาซึ่งเรียกว่า  “ตัวแปรอิสระ”  หรือ  “ตัวแปรต้น”  (สาเหตุของพฤติกรรม”  แล้วคอยสังเกตพฤติกรรมหรือศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  ซึ่งเรียกว่า  “ตัวแปรตาม”  (ผลของพฤติกรรม)  ข้อดีของการทดลองคือ สามารถควบคุมตัวแปรต่างๆที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรม  ทำให้แน่ใจได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ  อะไรเป็นผล
2 นักจิตวิทยาสนใจพฤติกรรมใดก็จะเฝ้าติดตามไปเรื่อยๆ
ตอบ  (1)  การสังเกต (Observation)                   
เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยการเฝ้ามองปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ตามที่เป็นจริง  โดยที่ผู้ถูกสังเกตไม่รู้สึกตัว  แล้วจึงบันทึกรายละเอียดไว้  ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของคนในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติมากที่สุด
 
3 นักจิตวิทยาทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง  แทนการศึกษาจากประชากรทั้งหมด
ตอบ  (2)  การสำรวจ  (Survey)
เป็นวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาที่เน้นการศึกษาลักษณะบางลักษณะของบุคคลบางกลุ่มที่ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของประชากรที่ต้องการศึกษาด้วยการออกแบบสอบถามให้ตอบหรือโดยการสัมภาษณ์  และนำคำตอบที่ได้ไปประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติ
 
ข้อ  4 – 7 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
(1)  กลุ่มโครงสร้างของจิต                        (2)  กลุ่มพฤติกรรมนิยม                      (3)  กลุ่มจิตวิเคราะห์
(4)  กลุ่มมนุษยนิยม                                   (5)  กลุ่มหน้าที่ของจิต
 
4 นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้เชื่อว่ามนุษย์ต้องการพัฒนาตนเองให้ถึง  Self – actualization
ตอบ  (4)  กลุ่มมนุษยนิยม  (Humanistic  Psychology)
จะเน้นในเรื่องของเสรีภาพ  ความต้องการความรัก  ความมีศักดิ์ศรีในตนเอง  การมีความคิดสร้างสรรค์  และที่สำคัญที่สุดก็คือ  มนุษย์มีความต้องการเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้  (Self – actualization)  ซึ่งเป็นความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ถึงขีดสูงสุด  ซึ่งนักจิตวิทยาในกลุ่มนี้  ได้แก่  คาร์ล  โรเจอร์และอับราฮัม  มาสโลว์
 
5 นักจิตวิทยาที่สำคัญในกลุ่มนี้คือ  จอห์น  บี. วัตสัน
ตอบ  (2)  กลุ่มพฤติกรรมนิยม  (Behaviorism)
จะปฏิเสธเรื่องจิตโดยสิ้นเชิง  แต่จะให้ความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง  และเชื่อว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมภายนอกให้กระจ่างจะช่วยให้เข้าใจบุคคล  ซึ่งนักจิตวิทยาที่สำคัญในกลุ่มนี้  คือ  จอห์น  บี. วัตสัน  และ  บี.เอฟ. สกินเนอร์
 
6 กลุ่มนี้เชื่อว่าจิตประกอบด้วย  Sensation,  Feeling  และ  Image
ตอบ  (1)  กลุ่มโครงสร้างของจิต  (Structuralism)
จะให้ความสนใจศึกษาองค์ประกอบของจิตสำนึก  3  ลักษณะ  คือ  การรับสัมผัส  (Sensation)  ความรู้สึก  (Image)  และมโนภาพ  (Image)  โดยใช้วิธีการศึกษาที่เรียกว่า  การมองภายใน  (Introspection)  และวิธีการสังเกต – ทดลอง
 
7 การเสนอวิธีบำบัดจิตโดยให้ความสำคัญจิตไร้สำนึก  (จิตใต้สำนึก)
ตอบ  (3)  กลุ่มจิตวิเคราะห์  (Psychoanalysis)  
เกิดจากแนวความคิดของซิกมันด์  ฟรอยด์  โดยเขาได้อธิบายว่า  บุคลิกภาพของบุคคลพัฒนามาจากแรงจูงใจไร้สำนึก  ซึ่งสิ่งที่อยู่ในจิตส่วนที่ไร้สำนึกนี้  ได้แก่  ความปรารถนา  แรงขับทางเพศ  และความก้าวร้าว  เมื่อถูกเก็บกดจะปรากฏออกมาในรูปของความฝัน  ความขัดแย้งใจ  และการพูดพลั้งปาก  ซึ่งฟรอยด์ได้เสนอวิธีบำบัดรักษาทางจิตที่เรียกว่า  จิตวิเคราะห์  โดยให้ความสำคัญกับจิตใต้สำนึกว่าเป็นแหล่งของความคิด  แรงกระตุ้น  และความปรารถนาที่ซ่อนเร้นอยู่ของมนุษย์
 
8 จิตวิทยาคือ  ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องใด
1  การโน้มน้าวจิตใจ                            2  การทำงานของร่างกาย                        3  คุณธรรมจริยธรรม
4  พฤติกรรมของมนุษย์                       5  การทำงานของระบบประสาท
ตอบ  4  พฤติกรรมของมนุษย์                       
จิตวิทยา  (Psychology)  คือ  วิชาหรือศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และกระบวนการของจิต  ซึ่งต้องอาศัยวิธีการศึกษาเชิงจิตวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้ด้วย  การสังเกต  ทดลอง  สำรวจ  ศึกษาสหสัมพันธ์  ใช้วิธีการทางคลินิก  และสรุปสิ่งที่ค้นพบอย่างเป็นระบบ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำความรู้นั้นมาอธิบาย  ทำความเข้าใจ  พยากรณ์หรือทำนายควบคุม  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ
 
9 การกะพริบตาเมื่อถูกลมพัด  การถอยเท้าหนีเมื่อเหยียบก้นบุหรี่  เป็นลักษณะของอะไร
1  วงจรปฏิกิริยาสะท้อนที่เล็กที่สุด                               2  การตอบสนองอัตโนมัติของระบบประสาท
3  เป็นการเรียนรู้จากสภาพที่เกิดขึ้นจริง                       4  เป็นการแสดงออกทางกายโดยการสั่งของสมอง
5  เป็นการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ
ตอบ  1  วงจรปฏิกิริยาสะท้อนที่เล็กที่สุด                               
วงจรปฏิกิริยาสะท้อน (Simple  Reflex  Action)  ถือว่าเป็นวงจรที่เล็กที่สุดของกลไกการตอบสนอง  ซึ่งเป็นการแสดงออกทางร่างกายโดยอัตโนมัติโดยที่สมองไม่ต้องสั่งงาน  แต่วงจรของกระแสประสาทจะผ่านเฉพาะไขสันหลังเท่านั้น  เช่น  การกะพริบตาเมื่อถูกลมพัด  การถอยเท้าหนีเมื่อเหยียบก้นบุหรี่  การยกมือออกเมื่อจับโดนกาน้ำร้อน  เป็นต้น
 
10 อวัยวะภายในร่างกาย  เช่น  กระเพาะอาหาร  ลำไส้  เป็นกล้ามเนื้อและมีลักษณะการทำงานแบบใด
1  กล้ามเนื้อลายทำงานภายใต้อำนาจจิตใจ                   2  กล้ามเนื้อเรียบทำงานนอกอำนาจจิตใจ
3  กล้ามเนื้อหัวใจทำงานนอกอำนาจจิตใจ                   4  กล้ามเนื้อลายทำงานนอกอำนาจจิตใจ
5  กล้ามเนื้อเรียบทำงานภายใต้อำนาจจิตใจ
ตอบ  2  กล้ามเนื้อเรียบทำงานนอกอำนาจจิตใจ
กล้ามเนื้อเรียบ  (Smooth  Muscle)  ประกอบด้วยเซลล์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกระสวยทอผ้า  คือ  หัวและท้ายของเซลล์เล็กและแหลมแต่ป่องตรงกลาง  โดยตัวอย่างของกล้ามเนื้อเรียบ  ได้แก่  กล้ามเนื้อกระเพาะอาหาร  กระเพาะปัสสาวะ  ลำไส้  ไต  กะบังลม  มดลูก  ท่อนำไข่  และอวัยวะภายในอื่นๆ  ซึ่งการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบจะอยู่นอกอำนาจจิตใจ  (Involuntary  Control)  เพราะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ

Advertisement

Advertisement