การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา MKT 2101 หลักการตลาด

Advertisement

คำสั่ง   ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         ปัจจุบันมีแนวโน้มการเปิดศูนย์การค้าที่เรียกว่า Community Mall มากขึ้น ซึ่งลักษณะของร้านค้าดังกล่าวจะประกอบด้วย ร้านอาหาร ร้านสรรพาหาร ธนาคาร เป็นต้น ศูนย์การค้า Community Mall จัดอยู่ในตลาดประเภทใด       

Advertisement

(1)       ตลาดผู้บริโภค            

(2)        ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม-

Advertisement

(3)       ตลาดผู้ขายตอ            

(4)        ตลาดรัฐบาล   

Advertisement

(5)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 155 – 156, (คำบรรยาย) ศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) จัดอยู่ในตลาดผู้ขายต่อ ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ร้านค้าปลีกแบบเปิดขนาดใหญ่ใกล้แหล่งชุมชน ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ ความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้จะมีร้านค้าปลีกต่าง ๆ อยู่ภายในศูนย์การค้า เช่น ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านสรรพาหาร ธนาคาร เป็นต้น ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ประมาณ 3 – 5 ไร่ และสามารถรองรับผู้บริโภคได้ ประมาณ 2,500 – 40,000 คนต่อวัน

Advertisement

2.         ในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ข้อใดถือเป็นข้อพิจารณาที่ควรเกิดขึ้นเป็นลำดับแรก

(1)       การรับรู้ปัญหา 

(2)       การค้นหาผู้ขาย           

(3)       การทบทวนแนวทางปฏิบัติการ

(4)       การอธิบายความต้องการ        

(5)       การเลือกผู้ขาย

ตอบ 1 หน้า 155 กระบวนการซื้อในตลาดผู้ผลิต มี 8 ขั้นตอน ดังนี้     1. การรับรู้ปัญหา  2. การอธิบายลักษณะความต้องการ  3. การกำหนดลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์  4. การค้นหาผู้ขาย 5. การพัฒนาข้อเสนอของผู้ขาย 6. การเลือกผู้ขาย 7. การเลือกลักษณะเฉพาะของคำสั่งซื้อประจำ            8. การทบทวนแนวทางปฏิบัติการ

3.         หากโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการซื้อเครื่องจักร ซึ่งจะมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการซื้อ บุคคลที่ควรเข้ามาร่วมพิจารณาคือใคร          

(1) ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

(2) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

(3) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

(4) ผู้จัดการฝ่ายผลิต

(5) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 ตอบ 4 หน้า 153, 602 การซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจะใช้เหตุผลในการซื้อมากกว่าใช้อารมณ์ และ จะมีผู้บริหารจากหลาย ๆ ฝ่าย เช่น ประธาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิศวกร ผู้ใช้ ฯลฯ เข้ามาช่วย ในการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องจักรหลักที่มีราคาสูง เพราะจะมีผลต่อกำไร จากการดำเนินงานของธุรกิจ

 4.         ข้อใดผิด  

(1)       ผู้ขายต่อพิจารณาราคาและส่วนลดเป็นสำคัญ

(2)       ผู้ขายต่อพิจารณาคุณภาพและนโยบายผลิตภัณฑ์ตรายี่ห้อมากกว่าจำนวนสินค้าที่คาดว่าจะขายได้

(3)       ตลาดผู้ผลิตมีความต้องการต่อเนื่อง (Derived Demand)

(4)       ตลาดผู้ผลิตมีอุปสงค์ที่ยืดหยุ่น (Elastic Demand)

 (5)       กระบวนการจัดซื้อของตลาดรัฐบาลคือ การประกวดราคาและการทำสัญญาต่อรอง

ตอบ 4 หน้า 152. 157, 160 ตลาดผู้ผลิตมีลักษณะสำคัญ เช่น เป็นความต้องการต่อเนื่อง (Derived Demand) เป็นอุปสงค์ที่ไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Demand) ฯลฯ ส่วนผู้ขายต่อจะพิจารณาราคา และส่วนลดเป็นสำคัญ พิจารณาคุณภาพและนโยบายผลิตภัณฑ์/ตรายี่ห้อมากกว่าจำนวนสินค้า ที่คาดว่าจะขายได้ ในขณะที่กระบวนการจัดซื้อของตลาดรัฐบาลมี2วิธีคือการประกวดราคา และการทำสัญญาต่อรอง

5.         คุณสมบัติเด่นส่วนบุคคลที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการตัดสินใจซื้อคือข้อใด

(1) ความขยัน (2) ความกล้าเลี่ยง (3) ความขี้เกียจ (4) ความต้องการฉวยโอกาส (5) ความกล้าต่อสู้กับศัตรู

ตอบ 2 หน้า 153 – 154 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ผลิต มี 4 ประการ คือ

 1.         ปัจจัยจากสภาวะแวดล้อม เช่น ระดับความต้องการเบื้องต้น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย คู่แข่งขัน ฯลฯ

2.         ปัจจัยทางด้านองค์กร เช่น จุดประสงค์ นโยบาย โครงสร้างการจัดองค์การ ฯลฯ

3.         ปัจจัยของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น อำนาจหน้าที่ สถานภาพ ความเห็นใจ ฯลฯ

4.         ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น รายได้ อายุ การศึกษา ตำแหน่งงาน ความกล้าเสี่ยง ฯลฯ โดยความ กล้าเสี่ยงถือเป็นคุณสมบัติเด่นส่วนบุคคลที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการตัดสินใจซื้อ

ข้อ 6. – 10. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) ผู้ผลิต –ผู้บริโภค

(2) Selective Distribution

(3) Intensive Distribution

(4) Physical Distribution

(5) Exclusive Distribution

6.         สินค้าประเภทสมัยนิยม ควรเลือกใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบใด

ตอบ 3 หน้า 214, 307, 312, 316 การจัดจำหน่ายผ่านคนกลางจำนวนมากราย (Intensive Distribution) หมายถึง ผู้ผลิตจะใช้คนกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าปลีกจำนวนมากรายเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า ของกิจการให้ทั่วถึง ทั้งนี้เพราะสินค้านั้นมีการเลือกหาซื้อบ่อย หากผู้บริโภคมีความต้องการ ก็อาจจะหาซื้อได้ทันที ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสินค้าสะดวกซื้อ (Convenience Goods) เช่น ผงซักฟอก สบู่ แชมพูสระผม ยาสีฟัน ฯลฯ รวมทั้งสินค้า ประเภทสมัยนิยมซึ่งล้าสมัยเร็วทำให้จำเป็นต้องขายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคโดยรีบด่วน

7.         ผู้ผลิตยาคูลท์เลือกช่องทางการจัดจำหน่ายลักษณะใด

ตอบ 1 หน้า 307 ช่องทางการจัดจำหน่ายจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง (Direct Distribution หรือ Door to Door Selling) ซึ่งไม่มีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เป็นช่องทางที่ใช้ จัดจำหน่ายสินค้าไม่มากชนิดนัก เพราะเป็นการยากที่จะจำหน่ายให้ถึงผู้บริโภคที่กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคจำนวนมาก เช่น การขายเครื่องสำอาง AVON การขายยาคูลท์ เป็นต้น

8.         ยาสีฟันซอลท์ ควรเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายแบบใด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ  

9.         ข้อใดมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแจกจ่ายตัวสินค้า

ตอบ 4 หน้า 318 – 319 การแจกจ่ายตัวสินค้า (Physical Distribution) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญ ใบกระบวนการเสริมสร้างความต้องการของธุรกิจตาง ๆ โดยกิจการจะพยายามจัดการตัวสินค้า เพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคตามสถานที่ซึ่งมีความต้องการ และใช้วิธีการแจกจ่าย ตัวสินค้าเพื่อเข้ามาช่วยให้การจัดจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ โดยเสียคาใช้จ่าย น้อยที่สุด

10.       สินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูง เช่น เครื่องจักร ผู้ผลิตควรเลือกใช้ช่องทางจำหน่ายแบบใด

 ตอบ 1 หน้า 310 – 312 สินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูง เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ ผู้ผลิตมักเลือกใช้ ช่องทางการจัดจำหน่ายทีสั้น นั่นคือ จากผู้ผลิตถึงผู้ใช้สินค้าโดยตรง (Direct Distribution) แม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูงก็ตาม ทั้งนี้เพราะสินค้าดังกล่าวจะมีผู้ผลิตน้อยราย และผู้ซื้อต้องการรับบริการพิเศษจากผู้ผลิต เช่น การติดตั้ง การแนะนำการใช้ การบำรุงรักษา เป็นต้น

Advertisement