POL2104 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ S/2558

Advertisement

71 ในทางทฤษฎีแล้ว การตั้งข้าราชการและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติยุคปัจจุบันเป็นการย้อนทวนสู่การเมืองไทยยุคอํามาตยาธิปไตย

ตอบ 1 (คําบรรยาย) ในทางทฤษฎีแล้ว การตั้งข้าราชการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะรัฐมนตรียุคปัจจุบันนั้น เป็นการย้อนทวนสู่การเมืองยุคอํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) ซึ่งจะเห็นได้จากสังคมไทยในอดีต เช่น ยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นต้น

72 ในยุครัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้มี พ.ร.บ. นิรโทษกรรมกรณี 6 ตุลาคม เพื่อการปรองดอง

ตอบ 1 (คําบรรยาย) ในยุครัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้มี พ.ร.บ. นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําการรัฐประหารเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เพื่อการปรองดอง ซึ่งมิใช่ครั้งแรกที่มีการนิรโทษกรรม ให้แก่ผู้กระทําการรัฐประหาร/ปฏิวัติเพื่อยึดอํานาจการปกครอง ในประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 จนถึงปัจจุบันมีการออก พ.ร.บ. เพื่อนิรโทษกรรมให้แก่ ผู้กระทําการรัฐประหาร/ปฏิวัติมาแล้วหลายครั้ง เช่น ยุครัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ นิรโทษกรรม แก่ผู้กระทําการรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490, ยุครัฐบาลนายพจน์ สารสิน นิรโทษกรรมแก่ ผู้กระทําการรัฐประหาร 16 กันยายน 2500, ยุครัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําการรัฐประหาร 20 ตุลาคม 2520 เป็นต้น

Advertisement

73 ในทัศนะทางวิชาการ นักรัฐศาสตร์บางท่านเห็นว่าภาคราชการ โดยเฉพาะกองทัพไทยมีลักษณะเป็น “พรรคการเมือง” ที่มีความเป็นสถาบันการเมืองสูงกว่าหน่วยอื่น ๆ ตอบ 1 (คําบรรยาย) นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ภาคราชการโดยเฉพาะกองทัพไทยได้เข้ามามีบทบาทในการเมืองไทยมาโดยตลอด จึงทําให้นักรัฐศาสตร์ บางท่านเห็นว่าภาคราชการ โดยเฉพาะกองทัพไทยมีลักษณะเป็น “พรรคการเมือง” ที่มี ความเป็นสถาบันการเมืองสูงกว่าหน่วยอื่น ๆ

74 ตามโรดแม็ปเดิมของ คสช. จะคืนอํานาจให้มีการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2558

ตอบ 1 (ความรู้ทั่วไป) ตามโรดแม็ปเดิมของ คสช. นั้นจะคืนอํานาจให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในปี 2558 แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ เนื่องจากไม่สามารถร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้เสร็จตามแผนที่กําหนดไว้

75 อํานาจของ คสช. ก่อนมีรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มีสถานะเป็นรัฏฐาธิปัตย์

ตอบ 1 (คําบรรยาย) อํานาจของ คสช. ทั้งก่อนและหลังมีรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557มีสถานะเป็นรัฏฐาธิปัตย์ (Sovereign) คือ ผู้มีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

76 จากคําพิพากษาในหลายกรณี สะท้อนว่ามีการยอมรับว่ารัฏฐาธิปัตย์คือคณะรัฐประหาร

ตอบ 1 (คําบรรยาย) จากการรัฐประหารในหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาของไทย และจากคําพิพากษาในหลาย ๆ กรณี สะท้อนว่ามีการยอมรับว่ารัฏฐาธิปัตย์คือคณะรัฐประหาร แม้แต่ศาลก็มิอาจก้าวล่วงไปพิจารณาพิพากษาเอาผิดแก่คณะรัฐประหารได้

77 ในทางทฤษฎี โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินปัจจุบันเป็นการเมืองแบบประชาธิปไตย

ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) ในทางทฤษฎี โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบันมิใช่การเมืองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากขาดโครงสร้างในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะเห็นได้จากการใช้อํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร (รัฐบาล) ซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงกับ ประชาชน หากแต่เป็นอํานาจเบ็ดเสร็จของ คสช. เท่านั้น แม้จะมีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 3 ที่ระบุว่า อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ในความเป็นจริงในรายละเอียดกลับไม่ได้เป็นดังที่กล่าวไว้

78 นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันควบตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบก

ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน พ้นจากตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบัน คือ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ซึ่งเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ดังนั้นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจึงมิได้ควบตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบก

79 สังคมไทยผ่านการรัฐประหารมาแล้วหลายครั้ง แต่ครั้งนี้มีความแตกต่างคือ หัวหน้าคณะรัฐประหารดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเอง

ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) สังคมไทยแม้จะผ่านการรัฐประหารมาแล้วหลายครั้ง แต่การรัฐประหารครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่หัวหน้าคณะรัฐประหารดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเอง หากนับการรัฐประหาร ตั้งแต่มีการรัฐประหารครั้งแรกเมื่อปี 2476 จนถึงการรัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อปี 2557 นั้น มีหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเองถึง 4 ท่าน คือ พระยาพหลพลพยุหเสนา (รัฐประหาร 20 มิถุนายน 2476), จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (รัฐประหาร 20 ตุลาคม 2501), จอมพลถนอม กิตติขจร (รัฐประหาร 17 พฤศจิกายน 2514), และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557)

80 ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 จะมี ส.ส. ในระบบเขตได้เพียงเขตละหนึ่งคน ตอบ 1 (คําบรรยาย) รัฐธรรมนูญฯ 2540 มาตรา 89 และ 102 กําหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จํานวน 500 คน ประกอบด้วย ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อจํานวน 100 คน และ ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งจํานวน 400 คน ซึ่งการเลือกตั้ง ส.ส. ระบบเขตนั้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตละหนึ่งคน

Advertisement