POL2104 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 1/2559

Advertisement

ตั้งแต่ข้อ 91. – 100, จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) ถูก

(2) ผิด

 

Advertisement

91 14 ตุลาคม 2516 เป็นการยุติบทบาทของฝ่ายประชาชนและทําให้เกิดความหวาดระแวงในสังคมไทยจนต้องมีการนิรโทษกรรมจึงผ่อนคลาย

ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์โดยมี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่และกลุ่มที่รัฐให้ การสนับสนุนได้เข้าไปจับกุมและสังหารนักศึกษาและประชาชนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งกําลังชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่ให้จอมพลถนอม กิตติขจร ออกนอกประเทศ จนทําให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหายเป็นจํานวนมาก โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการ ยุติบทบาทของการเมืองแบบมีส่วนร่วมประชาชนและทําให้เกิดความหวาดระแวงในสังคมไทยจนต้องมีการนิรโทษกรรมเหตุการณ์จึงผ่อนคลาย

92 สโมสรไลออนส์นานาชาติเป็นกลุ่มอุดมการณ์ทางการเมือง

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 49 ประกอบ

93 การชุมนุมบนท้องถนนเป็นสิทธิในการแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย

ตอบ 1 (คําบรรยาย) รัฐ/สังคมประชาธิปไตยถือว่าการชุมนุมบนท้องถนนเป็นสิทธิในการแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง เพราะรัฐ/สังคมประชาธิปไตยได้ให้สิทธิ พื้นฐานแก่ประชาชนในการชุมนุมทางการเมืองเพื่อแสดงความเห็นหรือเรียกร้องให้รัฐบาล ดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตราบเท่าที่การกระทํานั้นเป็นไปอย่างสันติและไม่เกินขอบเขต ของกฎหมาย ซึ่งตรงกันข้ามกับรัฐ/สังคมเผด็จการที่ไม่สนับสนุนการชุมนุมบนท้องถนนเพราะถือว่าเป็นการแตกความสามัคคีและเป็นการสร้างความวุ่นวายให้กับสังคม

94 สิทธิการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยของคนกรุงเทพฯ และคนต่างจังหวัดไม่ควรเท่าเทียมกัน เพราะคนกรุงเทพฯ มีความรู้มากกว่าคนต่างจังหวัด

ตอบ 2 (คําบรรยาย) การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่จํากัดว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในเมืองหรือชนบท เพศใด ศาสนาใด การศึกษา ระดับใด ฐานะความเป็นอยู่เป็นอย่างไร โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนจะมีสิทธิคนละ 1 เสียง (One Man One Vote) และคะแนนเสียงทุกคะแนนจะมีความสําคัญเท่ากัน การ

95 การเมืองแบบพ่อขุนอุปถัมภ์เป็นการเมืองที่มีฐานอํานาจในหมู่ชนชั้นนําเท่านั้น ตอบ 2 (คําบรรยาย) ศ.ดร.ทักษ์ เฉลิมเตียรณ ได้ขนานนามการเมืองการปกครองของไทยในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ว่าเป็น “ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์” แบบเผด็จการ ซึ่งเป็นผลมาจาก มาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองฯ 2502 ที่ให้อํานาจนายกรัฐมนตรีแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ ในการใช้อํานาจทั้งอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ดังนั้นจึงถือว่าการเมืองแบบ พ่อขุนอุปถัมภ์เป็นการเมืองที่มีฐานอํานาจคับแคบมาก เพราะอํานาจเด็ดขาดจะตกอยู่ที่ ตัวนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นฐานแห่งอํานาจเผด็จการนั่นเอง

96 พรรคการเมืองชื่อโบว์น้ําเงินในดุสิตธานีมีหัวหน้าพรรคคือหลวงวิจิตรวาทการ ตอบ 2 (คําบรรยาย) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้ทรงตั้งเมืองสมมุติ“ดุสิตธานี” ขึ้นในบริเวณวังพญาไท เพื่อทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยโปรด ให้มี “ธรรมนูญการปกครองแบบนคราภิบาล” ซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของเมือง มีการ เลือกตั้งนคราภิบาลหรือนายกเทศมนตรี มีสภาการเมืองแบบประเทศประชาธิปไตย และมี พรรคการเมือง 2 พรรค คือ พรรคโบว์น้ําเงิน ซึ่งมีนายราม ณ กรุงเทพ (รัชกาลที่ 6) เป็นหัวหน้าพรรค และพรรคโบว์แดง ซึ่งมีเจ้าพระยารามราฆพ เป็นหัวหน้าพรรค

97 ความแตกต่างของนโยบายแต่ละพรรคการเมืองมีข้อดีหรือมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้ง

ตอบ 1 (คําบรรยาย) ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานั้น พรรคการเมืองต่าง ๆจะต้องแข่งขันกันเพื่อเป็นรัฐบาลโดยการนํานโยบายมาหาเสียงในการเลือกตั้ง ซึ่งความแตกต่าง ของนโยบายแต่ละพรรคการเมืองจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของประชาชน หากประชาชน ตัดสินใจเลือกนโยบายของพรรคการเมืองใดแสดงว่าประชาชนต้องการให้นโยบายของพรรคนั้น เป็นนโยบายของรัฐบาล และเมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและ นํานโยบายนั้นไปปฏิบัติให้บรรลุผล ดังนั้นการนํานโยบายมาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองจึงเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยและถือเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

98 การนํานโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาไปปฏิบัติ อาทิ นโยบายจํานําข้าว รถคันแรก ไม่เป็นไปตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 97. ประกอบ

99 “ที่ใดมีองค์กร ที่นั้นมีระบบคณาธิปไตย” เช่น พรรคการเมืองส่งเสริมให้เกิดระบบคณาธิปไตยเป็นความคิดของ Robert Michels

ตอบ 1 (คําบรรยาย) โรเบิร์ต มิเชลส์ (Robert Michels) นักทฤษฎีชนชั้นนําได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกฎเหล็กแห่งคณาธิปไตย (Iron Law of Oligarchy) โดยกล่าวว่า “ที่ใดมีองค์กร ที่นั้นมีระบบ คณาธิปไตย” หรือมีคนเพียงส่วนน้อยที่มีอํานาจในการตัดสินใจในองค์กร เช่น พรรคการเมือง ส่งเสริมให้เกิดระบบคณาธิปไตย เนื่องจากมีเพียงหัวหน้าพรรคและผู้ที่ให้เงินสนับสนุนพรรครายใหญ่เท่านั้นที่มีอํานาจในการตัดสินใจในพรรค

100 6 ตุลาคม 2519 เป็นวันที่เรียกว่าวันมหาประชาปิติ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 42 ประกอบ

Advertisement