การสอบไล่ภาค 1 ปีภารศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2201 การรายงานข่าว

คำสั่ง ข้อสอบมีทั้งหมด 8 ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

Advertisement

ข้อ 1. จงเขียนข่าวจากข้อมูลต่อไปนี้ (เขียนเฉพาะเนื้อข่าว)     (20 คะแนน)

ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอนำเสนอรามคำแหงโพล (RU POLL) ครั้งที่ 15/2555 โดยทำการสำรวจความคิดเห็นด้านบุคลิกภาพของนายกยิ่งลักษณ์ ซึ่งได้ทำการสำรวจในช่วงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2555 ทั้งในกรุงเทพฯ จำนวน 10,000 คน และต่างจังหวัด จำนวน 1,600 คนโดยผู้ตอบแบนลอบถามรวมทั้งสิ้น 11,600 คน เป็นเพศชายจำนวน 5,362 คน (46.22%) และเพศหญิงจำนวน 6,238 คน (53.78%) เป็นนักการเมืองร้อยละ 40.08 ธุรกิจเอกชน ร้อยละ 31.96 และอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐร้อยละ 15.98

Advertisement

ตาราง1 เรื่องที่เบื่อหน่ายนายกยิ่งลักษณ์มากที่สุด

Advertisement

ตาราง2 เรื่องที่ชื่นชมนายกยิ่งลักษณ์มากที่สุด

Advertisement

ตาราง3 เรื่องที่ต้องการให้นายกยิ่งลักษณ์แสดงความเป็นผู้นำมากที่สุด

Advertisement

แนวคำตอบ หน้า 91-118

เนื้อข่าว

ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือรามคำแหงโพล (RU POLL) สำรวจความคิดเห็น ด้านบุคลิกภาพของนายกยิ่งลักษณ์ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 11,600 คนในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 3 กันยายน 2555 พบว่า เรื่องที่เบื่อหน่ายนายกยิ่งลักษณ์มากที่สุด ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาร้อยละ 30.73 รองลงมาคือ การขาดภาวะผู้นำร้อยละ 19.57 ส่วนเรื่องที่ชื่นชม นายกยิ่งลักษณ์มากที่สุด ได้แก่ การนิ่งเงียบไม่โต้ตอบร้อยละ 43.39 รองลงมาคือ ความอดทนร้อยละ 17.74 สำหรับเรื่องที่ต้องการให้นายกยิ่งลักษณ์แสดงความเป็นผู้นำมากที่สุด ได้แก่ บริหารงานเพื่อประโยชน์โดยรวม ของคนในชาติร้อยละ 37.71 รองลงมาคือ ควบคุมแกนนำเสื้อแดงให้เคารพกฎหมายร้อยละ 22.13

Advertisement