การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 1150 (MCS 1100) การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 “ฉันชอบโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องใหม่ของเธอ” คําว่า โทรศัพท์ไอโฟนฯ คือ
(1) ผู้ส่งสาร
(2) สาร
(3) ช่องทางการสื่อสาร
(4) ผู้รับสาร
ตอบ 2หน้า 21 ถ้าหากเรากําลังยืนอยู่ตรงหน้าเพื่อนคนหนึ่ง และพูดว่า “ฉันชอบโทรศัพท์ไอโฟน เครื่องใหม่ของเธอ” จากการสนทนาธรรมดานี้ เราก็คือ ผู้ส่งสาร (Sender), สาร (Message) ได้แก่ ประโยคที่พูดว่า “ฉันชอบโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องใหม่ของเธอ” ส่วนบุคคลที่อยู่ตรงหน้า เราและเป็นเจ้าของโทรศัพท์ไอโฟนก็คือ ผู้รับสาร (Receiver or Audience) ซึ่งกระบวนการ ดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสาร

2 สั่งสินค้าออนไลน์ หลังจากนั้นพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยนําสินค้ามาส่ง สิ่งนี้คือ
(1) Sender
(2) Message
(3) Receiver
(4) Feedback
ตอบ 4 หน้า 21 ปฏิกิริยาโต้ตอบ (Feedback) จะเกิดขึ้นเมื่อผู้รับสารได้รับสารแล้วส่งสารกลับไปให้ ผู้ส่งสาร เช่น การสั่งสินค้าออนไลน์ให้มาส่งที่บ้าน หลังจากนั้นก็มีพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย นําสินค้ามาส่งให้ เป็นต้น

ข้อ 3 – 4 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) One Way Communication
(2) Two Way Communication

3 รัฐบาลขอความร่วมมือให้งดใช้มือถือขณะขับรถ
ตอบ 1 หน้า 26 การสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) คือ การสื่อสารที่ไม่ได้คํานึงถึง การมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เช่น ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์รายงานสดจากรัฐสภา ซึ่งผู้ชมทางบ้านย่อมได้รับผลกระทบจากสารนั้น แต่ไม่สามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบกลับมาได้ทันที รัฐบาลขอความร่วมมือให้งดใช้มือถือขณะขับรถ ฯลฯ

4 ประชาชนไม่พอใจประกาศขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9%
ตอบ 2
หน้า 26 การสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) คือ การสื่อสารที่เน้นในเรื่อง การมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร ซึ่งถือเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์ที่สุด เช่น ประชาชนไม่พอใจประกาศขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9%, ฉันให้ปากคําตํารวจว่า ฉันไม่ผิดนะ, สถานีวิทยุ จ.ส. 100 เปิดสายให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามารายงานข่าวสารจราจรในกรุงเทพฯ หรือ สอบถามเส้นทางต่าง ๆ ฯลฯ

5 สื่อใดไม่เป็นสื่อมวลชน
(1) หนังสือพิมพ์
(2) กล้องถ่ายรูป
(3) โทรทัศน์
(4) นิตยสาร
ตอบ 2 หน้า 37 – 38 สื่อมวลชนที่สําคัญ มีดังนี้ 1 สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือ แผ่นปลิวโฆษณา ฯลฯ 2 ภาพยนตร์ ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณา ฯลฯ 3 สื่อการกระจายเสียงหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิลทีวี วิดีโอคาสเซ็ท ฯลฯ 4 สื่อสังคมออนไลน์ เช่น หนังสือพิมพ์ออนไลน์ วิทยุอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

ข้อ 6 – 8 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) One Step Flow Communication
(2) Two Step Flow Communication
(3) Multi Step Flow Communication

6 กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แนะนําเกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียนภายหลังน้ำท่วม
ตอบ 2 หน้า 46 การสื่อสารแบบสองขั้นตอน (Two Step Flow Communication) หรือเรียกว่า ทฤษฎีสื่อสาร 2 จังหวะ (Two Step Flow Theory) คือ ข่าวสารไปถึงผู้รับสารในลักษณะ การส่งต่อกันเป็น 2 ทอด คือ ลําดับแรกข่าวสารจะไปถึงผู้นําความคิดบางคนในชุมชนหรือ ในกลุ่มสังคมก่อน (ในที่นี้คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) หลังจากนั้นจึงถูกถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่น ในกลุ่ม (ในที่นี้คือ เกษตรกร) ทําให้ข่าวสารจากสื่อมวลชนหรือผู้ส่งสารไม่มีอิทธิพลโดยตรง ต่อผู้รับสารส่วนใหญ่

7 เกษตรกรฟังคําแนะนําการปลูกพืชหมุนเวียนทั้งจากทีวีและจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตอบ 3
หน้า 46 – 47 การสื่อสารแบบหลายขั้นตอน (Multi Step Flow Communication) หรือ เรียกว่า ทฤษฎีกําหนดระเบียบวาระ (Agenda Setting Theory) คือ ข่าวสารที่ไปถึงผู้รับสาร อาจจะผ่านสื่อหลายชนิดด้วยกัน เช่น ผู้รับสารอาจได้รับข่าวสารทั้งจากการอ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ และชมโทรทัศน์ ในขณะที่ผู้รับสารอีกหลายคนอาจได้รับข่าวสารโดยผ่านสื่อบุคคลและ สื่อมวลชน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารแบบนี้เป็นการรวมการสื่อสารแบบขั้นตอนเดียว และสองขั้นตอนเข้าด้วยกัน

8 นายกรัฐมนตรีแนะนําเกษตรกรให้ปลูกพืชหมุนเวียนภายหลังน้ำท่วมทางทีวี
ตอบ 1
หน้า 46 การสื่อสารแบบขั้นตอนเดียว (One Step Flow Communication) หรือเรียกว่า ทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic Needle Theory) คือ ข่าวสารที่ได้รับมาจากสื่อโดยตรงนั้น มีอิทธิพลมากต่อผู้รับสาร ซึ่งองค์กรหรือผู้ส่งข่าวสารจะเป็นผู้มีอํานาจและมีบทบาทสําคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ที่กําหนดข่าวสารและวิธีการส่งข่าวสารไปยังผู้รับสาร โดยสามารถคาดคะเนได้ว่า จะเกิดผลเป็นอย่างไร คล้ายกับหมอที่ฉีดยาให้คนป่วย เช่น นายกรัฐมนตรีแนะนําเกษตรกรให้ ปลูกพืชหมุนเวียนภายหลังน้ำท่วมทางทีวี, รายการ “คืนความสุขให้ประเทศไทย” ทุกวันศุกร์, รายการ “ศาสตร์พระราชา” ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ซึ่งออกอากาศทุกช่อง ฯลฯ

9 ความสัมพันธ์ของผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่สัมพันธ์กัน เนื่องจากปัจจัยจิตวิทยาและสังคมวิทยา
(1) ทฤษฎีสื่อสารเชิงปริบทสังคม
(2) ทฤษฎีแรงเสริม
(3) ทฤษฎีเชิงปฏิสัมพันธ์
(4) ทฤษฎีการไหลเวียนของข่าวสาร
ตอบ 3หน้า 47 ทฤษฎีสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ จะเป็นทฤษฎีที่มุ่งอธิบายกระบวนการเชื่อมโยง หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลหรือไม่สัมพันธ์กัน เพราะความสัมพันธ์จะถูกกําหนดโดยปัจจัยทั้งภายในและภายนอก คือ ปัจจัยทางจิตวิทยาและ สังคมวิทยา เช่น อารมณ์ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ระยะทางหรือความใกล้ชิดระหว่างบุคคล ฯลฯ

10 มนุษย์เผ่าอะไรที่สื่อสารด้วยภาษาท่าทาง
(1) Australopithecus
(3) Neanderthal
(2) Homo Habilis
(4) Cro — Magnon

ตอบ 3 หน้า 1 มนุษย์พวก Neanderthal (Homo Sapiens Neanderthalensis) ที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ สมัยโบราณเมื่อประมาณ 150,000 – 125,000 ปีมาแล้ว จะสามารถสื่อสารด้วยภาษาท่าทาง โดยใช้วิธีการเคลื่อนไหวร่างกาย และใช้เสียงเท่าที่จะสามารถเปล่งออกมาได้เท่านั้น

11 มนุษย์เผ่าอะไรที่เชื่อว่าพูดได้เป็นพวกแรก
(1) Australopithecus
(3) Neanderthal
(2) Homo Habilis
(4) Cro-Magnon
ตอบ 4 หน้า 1 มนุษย์ Cro – Magnon (Homo Sapiens Sapiens) ถือเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ ในยุคปัจจุบัน เพราะจะมีกล่องเสียง ลิ้น และโครงสร้างของริมฝีปากที่สามารถควบคุมเสียง ให้เปล่งออกมาได้เหมือนกับมนุษย์ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่มนุษย์พวกนี้อาจจะพูดได้เป็นพวกแรก จนกระทั่งมีการพัฒนาต่อมาจนกลายเป็นภาษา

12 ปรมาจารย์ที่ศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร คือ
(1) เพลโต
(2) อริสโตเติล
(3) โซเครติส
(4) ธาลิส
ตอบ 2 หน้า 3 อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีก เป็นปรมาจารย์ที่ได้ศึกษาในเรื่องของ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร และเป็นผู้ที่มองเห็นความสําคัญของการสื่อสารว่า การสื่อสารเป็นช่องทางที่ทําให้มนุษย์เราสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการได้

13 การสื่อสารข้อใดสมบูรณ์ที่สุด
(1) เขาปาก้อนหินมาโดนหัวฉัน
(2) ฉันโมโหปาก้อนหินแต่ไม่โดนหัวเขา
(3) ตํารวจวิ่งไล่จับฉัน
(4) ฉันให้ปากคําตํารวจว่า ฉันไม่ผิดนะ
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 4 ประกอบ

14 อะไรเป็น Verbal Communication
(1) ฉันกอดแม่
(2) ฉันบอกแม่ว่า ฉันรักท่านมากที่สุด
(3) แม่ยืนมองหน้าฉัน
(4) แม่ยืนหัวเราะ
ตอบ 2 หน้า 7, 9, (คําบรรยาย) การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) คือ การสื่อสาร ที่มีการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นภาษาพูด (Verbal) เช่น ฉันบอกแม่ว่า ฉันรักท่านมากที่สุด ฯลฯ

15 อะไรไม่เป็น Nonverbat Communication
(1) ฉันกอดแม่
(2) ฉันบอกแม่ว่า ฉันรักท่านมากที่สุด
(3) แม่ยืนมองหน้าฉัน
(4) แม่ยืนหัวเราะ
ตอบ 2 หน้า 7, 9, (คําบรรยาย), (ดูคําอธิบายข้อ 14. ประกอบ) การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Nonverbal Communication) คือ การสื่อสารที่มีการใช้ภาษาท่าทางเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งตัวอย่างของการใช้ สัญลักษณ์ที่เป็นกิริยาท่าทาง (Nonverbal) หรือภาษาที่ไม่ออกเสียง เช่น ฉันกอดแม่, แม่ยืน มองหน้าฉัน, แม่ยืนหัวเราะ ฯลฯ

16 ข้อใดคือการสื่อสารมวลชน
(1) ฉันเล่นละครเวที
(2) ฉันประกาศเสียงตามสายในชุมชน
(3) ฉันจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
(4) ฉันขายของออนไลน์

ตอบ 3 หน้า 14, 19, (ดูคําอธิบายข้อ 5. ประกอบ) การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) คือ การสื่อสารที่มีความเกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ระบบเครือข่าย Internet ฯลฯ เพื่อสื่อสารกับผู้รับสารจํานวนมากที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศหรือ ทั่วโลก โดยไม่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร และเนื้อหาของสารนั้นก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสาธารณชนด้วย

ข้อ 17 – 20 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม
(1) Intrapersonal Communication
(2) Interpersonal Communication
(3) Small Group Communication
(4) Public Communication

17 ฉันโทรศัพท์ไปหาเพื่อน
ตอบ 2 หน้า 18, 22, 37 – 38, (คําบรรยาย) Interpersonal Communication คือ การสื่อสาร ระหว่างบุคคล ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง หรือกับคนอื่นที่มีจํานวน ไม่มากนัก ในบางครั้งผู้ส่งสารกับผู้รับสารที่มีความคุ้นเคยกัน เช่น การพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อน การสื่อสารกันในงานเลี้ยงสังสรรค์, การพูดคุยและส่ง SMS/MMS กันทางโทรศัพท์, การเขียน จดหมายถึงกัน ฯลฯ หรืออาจจะไม่มีความคุ้นเคยกันก็ได้ เช่น คนแปลกหน้าพูดคุยกันบนถนน บนรถโดยสาร หรือในห้างสรรพสินค้า ฯลฯ นอกจากนี้การใช้เครื่องโทรสารและการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนตัวเพื่อติดต่อหรือแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันก็จัดเป็นการสื่อสารระหว่าง
บุคคลด้วยเช่นกัน

18 ฉันนั่งสมาธิ
ตอบ 1 หน้า 18, (คําบรรยาย) Intrapersonal Communication คือ การสื่อสารส่วนบุคคล ซึ่งจะ เกิดขึ้นภายในร่างกายหรือในตัวของเราเอง โดยเรื่องราวหรือเนื้อหาจะประกอบด้วยความคิด และสื่อกลางหรือช่องทางก็คือ ระบบประสาทที่ผ่านความคิดและกระบวนการในสมอง เช่น การพูดเบา ๆ การซ้อมร้องเพลง หรือฝึกซ้อมอ่านคําปราศรัย การนั่งทําสมาธิ และการคิดถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดในใจแล้วพูดรําพึงรําพัน หรือหัวเราะกับตัวเอง ฯลฯ

19 อาจารย์จเลิศบรรยายวิชา MCS : 1150 ในห้องเรียน
ตอบ 3 หน้า 18, (คําบรรยาย) Small Group Communication คือ การสื่อสารกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้อง กับคนจํานวนหนึ่ง ซึ่งจะมีจํานวนจํากัดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 25 คน มาสื่อสารกัน เพื่อที่จะพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ หรือแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และตัดสินใจร่วมกัน ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มย่อยไม่ควรมีจํานวนมากนัก เพื่อให้เข้าลักษณะของการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) ซึ่งคนทุกคนสามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบ หรือมีโอกาสพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด และแสดงความคิดเห็นกันได้ทั่วถึง เช่น การบรรยายในห้องเรียน การแสดงสุนทรพจน์ในการ รวมตัวเป็นกลุ่มของประชาชน โดยใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน ฯลฯ

20 ชาวคาตาลันออกมาชุมนุมแยกตัวออกจากสเปน
ตอบ 4 หน้า 19, 41, (คําบรรยาย) Public Communication คือ การสื่อสารในที่สาธารณะ หรือ การพูดในที่สาธารณะ เช่น การประชุมชาวนากลุ่มใหญ่โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลในห้องประชุม ของสาธารณะ, การชุมนุมครั้งใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมาก ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะดังนี้

1 จะต้องเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะมากกว่าพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น ในห้องบรรยายขนาดใหญ่ ห้องประชุม ฯลฯ แต่ถ้ามีผู้ฟังมากอาจต้องถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อให้ทุกคน มีโอกาสเข้าฟังพร้อมกัน
2 เป็นการพูดแบบเป็นทางการมากกว่าการพูดในที่ส่วนบุคคล โดยจะต้องมีการวางแผนการพูดไว้ล่วงหน้า
3 เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่มีรูปแบบชัดเจน เช่น ต้องมีการซักถามปัญหาจากผู้ฟังหลังจาก การพูดจบลงแล้ว เป็นต้น

21 ผู้กําหนดหน้าที่สื่อมวลชนในการสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมของสังคม
(1) Dennis McQuail
(2) Harold Lasswell
(3) Charles Wright
(4) Schramm
ตอบ 2 หน้า 50 – 51 Harold Lasswell ได้กําหนดหน้าที่ของสื่อมวลชนเอาไว้ 3 ประการ คือ
1 หน้าที่สังเกตการณ์สภาพแวดล้อมของสังคม
2 หน้าที่ประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้รวมกันอยู่ได้ตามสภาพแวดล้อมของสังคม
3 หน้าที่ถ่ายทอดมรดกทางสังคมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นต่อไป
ซึ่งในเวลาต่อมา Charles Wright ได้เพิ่มหน้าที่ของสื่อมวลชนประการที่ 4 คือ
4 หน้าที่ในการให้ความบันเทิง

22 ผู้กําหนดหน้าที่ในการประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้รวมกันอยู่ได้
(1) Dennis McQuail
(2) Harold Lasswell
(3) Charles Wright
(4) Schramm
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 21 ประกอบ

23 ผู้กําหนดว่าสื่อมวลชนมีหน้าที่ในการถ่ายทอดมรดกทางสังคมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นต่อไป
(1) Dennis McQuail
(2) Harold Lasswell
(3) Charles Wright
(4) Schramm
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 21 ประกอบ

24 ผู้กําหนดว่าสื่อมวลชนมีหน้าที่ในการให้ความบันเทิง
(1) Dennis McQuail
(2) Harold Lasswell
(3) Charles Wright
(4) Schramm
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 21 ประกอบ

25 สื่อมวลชนหยิบยื่นโลกทัศน์และสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับผู้คนในสังคม
(1) ทฤษฎีสังคมมวลชน
(2) ทฤษฎีหน้าที่นิยม
(3) ทฤษฎีการครอบงํา
(4) ทฤษฎีการปลูกฝัง
ตอบ 1 หน้า 52 ทฤษฎีสังคมมวลชนถือว่า สื่อมวลชนเป็นสาเหตุและเป็นสิ่งที่ดํารงสังคมมวลชน
โดยสื่อมวลชนได้หยิบยื่นโลกทัศน์และสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับผู้คนในสังคม และช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้ดํารงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สภาวะที่ยากลําบากซึ่งกําลังเผชิญอยู่ ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงก่อให้เกิดภาพพจน์ของการควบคุม กลั่นกรอง และกําหนดทิศทางของอิทธิพลจาก เบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง

26 เนื้อหาในวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวข้องกับความรุนแรง อาชญากรรม ความขัดแย้ง เรื่องราวทางเพศ
เป็นแนวคิดของ
(1) ทฤษฎีสังคมมวลชน
(2) ทฤษฎีหน้าที่นิยม
(3) ทฤษฎีการครอบงํา
(4) ทฤษฎีการปลูกฝัง
ตอบ 4 หน้า 54 เกิร์บเนอร์ (Gerbner) และคณะ ได้พัฒนาทฤษฎีการปลูกฝัง ซึ่งมีสมมติฐานว่า ข่าวสารในสื่อมวลชนโดยเฉพาะในวิทยุโทรทัศน์นั้นได้ปลูกฝังปั้นแต่งความคิดของผู้รับสารเกี่ยวกับโลกที่แท้จริง กล่าวคือ เนื้อหาที่อยู่ในวิทยุโทรทัศน์มักจะเกี่ยวข้องกับความรุนแรง อาชญากรรม ความขัดแย้ง และเรื่องราวทางเพศเสมอ จนทําให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกว่าโลกนี้ เต็มไปด้วยความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน และการดิ้นรนต่อสู้

27 ใครคือผู้กรองสาร (Gate Keeper)
(1) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
(2) โฆษกรัฐบาล
(3) นักข่าว
(4) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ตอบ 3 หน้า 55 ผู้เฝ้าประตู (Gate Keeper) หรือผู้ครองสาร หมายถึง บุคคลที่ทําหน้าที่ตรวจสอบ คัดเลือก และตีความสารก่อนที่จะส่งผ่านไปยังผู้รับสาร จึงเป็นเสมือนกับนายทวารในการรับ ข่าวสารของประชาชน โดยจะควบคุมการไหลของข่าวสารและตัดสินว่าข่าวอะไรควรส่งต่อไป และข่าวอะไรควรจะตัดออกไปทั้งหมด ซึ่งบุคคลที่ทําหน้าที่นี้ ได้แก่ นักข่าวหรือผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว ผู้เขียนข่าว ผู้พิมพ์ นักวิจารณ์ ฯลฯ

28 สื่อมวลชนไม่สามารถวิจารณ์กลไกทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ปกครองที่กําลังมีอํานาจ
(1) ทฤษฎีอํานาจนิยม
(2) ทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยม
(3) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์
(4) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตอบ 1หน้า 60 – 61, (คําบรรยาย) ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีอํานาจนิยม มีลักษณะสําคัญดังนี้
1 มีวิวัฒนาการเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ 17
2 มีรากฐานมาจากลัทธิเผด็จการ โดยมีที่มาจากปรัชญาของระบบอํานาจเด็ดขาดของกษัตริย์ หรือปรัชญาที่เกี่ยวกับอํานาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และรัฐบาลของกษัตริย์
3 วัตถุประสงค์หลักที่สําคัญของสื่อมวลชน คือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของรัฐ หรือผู้ปกครองที่กําลังมีอํานาจอยู่ และเพื่อรับใช้รัฐ
4 ข้อห้ามสําหรับสื่อมวลชน คือ ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์กลไกทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ ปกครองที่กําลังมีอํานาจ
5 สื่อมวลชนทําหน้าที่เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยที่รัฐบาลไม่จําเป็น ต้องเป็นเจ้าของกิจการสื่อมวลชนเสมอไป ฯลฯ

29 ผู้มีสิทธิใช้สื่อมวลชน ส่วนใหญ่แล้วเอกชนจะเป็นเจ้าของ
(1) ทฤษฎีอํานาจนิยม
(2) ทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยม
(3) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์
(4) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตอบ 2 หน้า 62 – 63, (คําบรรยาย) ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยม มีลักษณะสําคัญดังนี้
1 เริ่มใช้เป็นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18
2 มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ คือ เพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อให้ความบันเทิง เพื่อการค้า และ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ เพื่อแสวงหาความจริง และเพื่อควบคุมรัฐบาล

3 หน้าที่หลักของสื่อมวลชน คือ เพื่อเปิดเผยความจริง และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของรัฐบาล
4 การควบคุมสื่อมวลชน คือ สื่อมวลชนควบคุมกันเอง และใช้กระบวนการยุติธรรมของศาล เพื่อทําหน้าที่ตัดสินความถูกผิดของสื่อมวลชนตามกฎหมาย (เช่น พระราชบัญญัติต่าง ๆ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฯลฯ)
5 ส่วนใหญ่แล้วเอกชนจะเป็นเจ้าของสื่อมวลชน ฯลฯ

30 สื่อมวลชนเป็นของรัฐ ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐได้
(1) ทฤษฎีอํานาจนิยม
(2) ทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยม
(3) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์
(4) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตอบ 3
หน้า 64 ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ มีลักษณะสําคัญดังนี้
1 ทฤษฎีนี้เริ่มต้นในสหภาพโซเวียตรัสเซีย
2 มีแนวคิดมาจากลัทธิมาร์กซ์ เลนิน สตาลิน เฮเกล และความคิดของรัสเซีย ในคริสต์ศตวรรษที่ 19
3 สื่อมวลชนจะถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะสื่อมวลชนถือเป็น เครื่องมือของรัฐ ซึ่งไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐได้
4 รัฐเป็นเจ้าของสื่อมวลชนทุกประเภท ฯลฯ

31 การควบคุมสื่อมวลชนทําโดยใช้ความคิดเห็นของชุมชน
(1) ทฤษฎีอํานาจนิยม
(2) ทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยม
(3) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์
(4) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตอบ 4
หน้า 65 ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม มีลักษณะสําคัญดังนี้
1 ทฤษฎีนี้เริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่ 20
2 มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุด คือ เพื่อการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3 การควบคุมสื่อมวลชนสามารถกระทําได้โดยใช้ความคิดเห็นของชุมชน ปฏิกิริยาของผู้อ่าน และผู้ฟัง รวมทั้งจริยธรรมของวิชาชีพสื่อสารมวลชน
4 เอกชนสามารถเป็นเจ้าของสื่อมวลชนได้ แต่รัฐบาลก็สามารถเข้ามาดําเนินการแทนได้ ถ้าเห็นว่าเอกชนดําเนินการไม่เหมาะสม ฯลฯ

32 ผู้ริเริ่มใช้อักษรคิวนิฟอร์ม (Cuneiform) คือ
(1) ชาวกรีก
(2) ชาวอียิปต์
(3) ชาวสุเมเรียน
(4) ชาวมายา
ตอบ 3 หน้า 78 – 79 ระบบเสียงของภาษาเขียนเริ่มเกิดขึ้นเมื่อชาวสุเมเรียน (Sumerians) ซึ่งเป็นเกษตรกรที่อาศัยอยู่ระหว่าง 3,000 – 1,700 B.C. ภายใต้ดินแดนที่เรียกว่า Fertile Crescent (ดินแดนที่รวมเอาส่วนหนึ่งของ Iraq อยู่ด้วย) ได้นําตัวอักษรมาแก้ไขปรับปรุง และเป็นผู้ที่เริ่ม ใช้การเขียนตัวอักษรคิวนิฟอร์ม (Cuneiform Writing) ไว้ในแผ่นดินเหนียว (Clay Tablet) ซึ่งนํามาใช้เป็นสื่อกลางได้ดีกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับแผ่นหิน

33 ตัวอักษร Lonion เป็นของ
(1) ชาวกรีก
(2) ชาวอียิปต์
(3) ชาวสุเมเรียน
(4) ชาวมายา

ตอบ 1 หน้า 79 เมื่อประมาณ 500 B.C. ชาวกรีกได้มีการพัฒนาตัวอักษรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (รวมทั้งสระด้วย) ซึ่งการที่ตัวอักษรกรีกมีมาตรฐานนั้นทําให้วัฒนธรรมของกรีกมีความเจริญ มากขึ้น เช่น Athens ได้ผ่านกฎหมายให้ใช้ภาษาที่ใช้ตัวอักษรมีชื่อเรียกว่า “Lonion” (The Lonion Alphabet) เป็นภาษาของทางราชการ เป็นต้น

34 ผู้ที่พัฒนากระดาษจากต้น Papyrus ได้แก่
(1) ชาวกรีก
(2) ชาวอียิปต์
(3) ชาวสุเมเรียน
(4) ชาวมายา
ตอบ 2 หน้า 79 ในยุค 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช อียิปต์สามารถผลิตกระดาษได้สําเร็จเป็นชาติแรก โดยได้พัฒนาวิธีการทํากระดาษมาจากต้น Papyrus (หรือปัจจุบันเรียกว่า Paper) ซึ่งเป็นต้นไม้ จําพวกต้นกกหรือหญ้าที่ขึ้นอยู่ในบริเวณที่มีน้ําเฉอะแฉะริมฝั่งแม่น้ําไนล์ (The Nile)

35 กฎหมายของกษัตริย์ Hammurabi ของบาบิโลเนีย ถูกสลักลงบนก้อนหินขนาดใหญ่ชื่อว่า
(1) Scroll
(2) Parchment
(3) Vellum
(4) Stallae
ตอบ 4 หน้า 81 เมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว กษัตริย์ Hammurabi ของบาบิโลเนีย ได้แกะสลัก กฎหมายลงบนก้อนหินขนาดใหญ่มีชื่อเรียกว่า “Stallae” คือ บล็อกหินสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดํา ขนาด 8 ฟุต ที่ถูกนํามาตั้งไว้ในศูนย์กลางของเมืองใหญ่ ๆ ในอาณาจักร ซึ่งถือเป็นระบบที่ยุ่งยากมาก เพราะยังไม่มีการพัฒนานําเอาสื่อที่เคลื่อนย้ายได้มาใช้

36 หนังสือ Books of Kells ถือเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศ
(1) อียิปต์
(2) สเปน
(3) ไอร์แลนด์
(4) จีน
ตอบ 3 หน้า 83 หนังสือที่พวกพระคัดลอกด้วยลายมือเป็นจํานวนพัน ๆ เล่ม เรียกว่า Manuscripti โดยหนังสือบางฉบับถือเป็นผลงานทางศิลปะที่งดงาม ตกแต่งด้วยตัวอักษรและมีภาพวาดที่มีความประณีตสวยงามมาก จนจัดว่าเป็นหนังสือที่สวยที่สุดที่ได้ผลิตออกมา และมีความพิเศษ ที่ไม่ธรรมดาเลย คือ หนังสือ Books of Ketts ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานโดยพวกพระเมื่อประมาณ 800 A.D. ปัจจุบันหนังสือ Books of Kells ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ําค่าของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และได้เก็บรักษาไว้อย่างดีที่ Trinity College ในเมือง Dublin

37 ประเทศที่มีการพัฒนาการทํากระดาษเป็นชาติแรกตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 คือ
(1) อียิปต์
(2) สเปน
(3) ไอร์แลนด์
(4) จีน
ตอบ 4 หน้า 85, (คําบรรยาย) ชาวจีนได้พัฒนาการทํากระดาษจากต้นไผ่เป็นชาติแรก ซึ่งใช้กันมา อย่างแพร่หลายเมื่อประมาณศตวรรษที่ 2 และในช่วงกลางศตวรรษที่ 8 ทหารเปอร์เซียนได้จับกุมกลุ่มชาวจีนที่ทํากระดาษ และบังคับให้สอนวิธีการทํากระดาษให้กับพวกตน ส่งผลให้ชาวจีนถูกทหารเปอร์เซียนทําทารุณกรรมอย่างแสนสาหัส

38 ผู้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ได้สําเร็จของโลก คือ
(1) Johanne Fust
(2) William Caxton
(3) Gutenberg
(4) Adolph Von Nassau
ตอบ 3 หน้า 86, 95 ในสมัยก่อนเรื่องของการพิมพ์ยังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากนัก จนกระทั่ง มาถึงสมัยของ Gutenberg เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ได้สําเร็จของโลก ทําให้การพิมพ์เริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เพราะหลังจากการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ของกูเตนเบิร์ก (Gutenberg’s Press) เกิดขึ้นได้ไม่นาน ก็ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการมีหนังสือพิมพ์ที่สามารถส่งไปยังที่ไกล ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

39 หนังสือที่พิมพ์ด้วยกระดาษเล่มแรก ชื่อว่า
(1) Book of Kells
(2) Scriptoria
(3) 42 – Line Bible
(4) Koran
ตอบ 3 หน้า 88 เมื่อ ค.ศ. 1455 Gutenberg ทําหนังสือจากกระดาษเล่มแรกที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ของเขาเองได้สําเร็จ โดยมีชื่อว่า 42 – line Bible ซึ่งเขาออกแบบเอง และพิมพ์เป็นจํานวน 200 ฉบับ จึงถือได้ว่าหนังสือนี้เป็นตัวอย่างของศิลปะการพิมพ์ที่สวยงามที่สุดในโลก

40 ผู้แต่งหนังสือ Uncle Tom’s Cabin คือ
(1) Whitman
(2) Harriet Beecher Stowe
(3) Longfellow
(4) Barlett
ตอบ 2 หน้า 92 Harriet Beecher Stowe เป็นผู้ที่ได้เขียนหนังสือต่อต้านในเรื่องของทาสที่มีชื่อว่า “Uncle Tom’s Cabin” ซึ่งเป็นหนังสือประเภทนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ (Historical Novel) ที่โด่งดังมากอีกฉบับหนึ่ง

41 หนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นหนังสือพิมพ์ที่แท้จริงฉบับแรก คือ
(1) News Sheet
(2) Gazette
(3) Caranto
(4) Oxford Gazette
ตอบ 4 หน้า 96 หนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นหนังสือพิมพ์ที่แท้จริงฉบับแรก คือ Oxford Gazette (ต่อมาภายหลังใช้ชื่อว่า The London Gazette) โดยพิมพ์จําหน่ายครั้งแรกในปี ค.ศ. 1665 ในสมัยของ King Charles II

42 หนังสือพิมพ์อะไรที่ทําให้หนังสือพิมพ์ถูกเรียกขานว่าสุนัขเฝ้ายาม
(1) The Daily Courant
(2) The Boston News – Letter
(3) The New England Courant
(4) Boston Gazette
ตอบ 3 หน้า 98 เมื่อ ค.ศ. 1721 James Franklin (พี่ชายของ Benjamin Franklin) ได้เริ่มทําหนังสือพิมพ์อาณานิคมที่ถูกเรียกขานในฐานะสุนัขเฝ้ายาม (The Press as Watchdog) ซึ่งมีชื่อว่า “The New England Courant” เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของอาณานิคมที่ ประสบความสําเร็จและมีความอวดดี ฝีปากกล้า กล้าวิจารณ์คนนั้นคนนี้ และสุดท้ายก็ไป โจมตีผู้ว่าการรัฐ จนส่งผลให้ James Franklin ถูกจับเข้าคุกเป็นเดือนและถูกห้ามพิมพ์

43 ผู้ให้กําเนิด The Penny Press คือ
(1) Benjamin Harris
(2) James Franklin
(3) Benjamin Day
(4) Benjamin Franklin
ตอบ 3 หน้า 100 The Penny Press หมายถึง หนังสือพิมพ์ราคาถูก ซึ่งเริ่มต้นขึ้นใน ค.ศ. 1830 และจําหน่ายในราคาถูกเพียงฉบับละ 1 เซ็นต์เท่านั้น โดยผู้ที่ให้กําเนิด The Penny Press คือ Benjamin Day ได้ผลิตหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อว่า “The New York Sun” เมื่อ ค.ศ. 1833 และเขาได้ประกาศเอาไว้ว่าวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็คือ การตีแผ่เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อสาธารณะในราคาที่ไม่แพง เฉลี่ยแล้วเหมาะสําหรับทุกคน และยังเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์สําหรับการโฆษณาอีกด้วย

44 เทียนวรรณ เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับใด
(1) ตุลยวิภาคพจนกิจ
(2) สยามประเภทสุนทโรวาทพิเศษ
(3) บางกอกรีคอร์เดอร์
(4) ดุสิตสมิต

ตอบ 1 หน้า 101 – 102 หนังสือพิมพ์ในยุคราชสํานัก ได้ปรากฏมีสามัญชนออกหนังสือพิมพ์ อีกหลายฉบับ ซึ่งฉบับที่สําคัญ ได้แก่
1 สยามประเภทสุนทโรวาทพิเศษ ดําเนินการโดย ก.ศ.ร. กุหลาบ
2 ตุลยวิภาคพจนกิจ ดําเนินการโดย เทียนวรรณ

45 หนังสือพิมพ์ไทยในยุคมืด มีการออกกฎหมายประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17 เป็นยุคของ
(1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(3) จอมพลถนอม กิติขจร
(2) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
(4) พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ตอบ 2 หน้า 103 หนังสือพิมพ์ยุคมืด (พ.ศ. 2501 – 2512) เป็นยุคที่รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ใช้อํานาจเข้าควบคุมและบังคับไม่ให้หนังสือพิมพ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี โดยการออกกฎหมายเป็น “ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17” นอกจากนี้ยังใช้กําลังคุกคามสิทธิเสรีภาพของ นักหนังสือพิมพ์โดยการจับกุมและตั้งข้อหาว่ามีการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์

46 นายกรัฐมนตรีท่านใดในยุคหนังสือพิมพ์สําลักเสรีภาพที่เสนอว่าจะให้ตั้งสภาการหนังสือพิมพ์
(1) นายสัญญา ธรรมศักดิ์
(2) นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
(3) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
(4) ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
ตอบ 3 หน้า 103 – 104 หนังสือพิมพ์ยุคสําลักเสรีภาพ (พ.ศ. 2516 – 2519) นับเป็นยุคแรกของ นักหนังสือพิมพ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยเมื่อรัฐบาลของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็มีการร่าง พ.ร.บ. การพิมพ์ฉบับใหม่ขึ้นมา เพื่อให้เสรีภาพแก่หนังสือพิมพ์ ในการควบคุมกันเอง และจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์ (Press Council) แต่ร่าง พ.ร.บ. นี้ ยังไม่ทันได้รับการพิจารณา รัฐบาลของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็หมดอํานาจไปเสียก่อน

47 คําสั่ง ป.ร. 42 ออกมาในยุคหนังสือพิมพ์ยุคใด
(1) ยุคเริ่มต้นเสรีภาพ
(2) ยุคสําลักเสรีภาพ
(3) ยุคปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
(4) ยุคมืด
ตอบ 3 หน้า 105 หนังสือพิมพ์ยุคปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. 2519 นับเป็นยุคมืดของวงการ หนังสือพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง เพราะได้มีคําสั่งห้ามการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ทุกฉบับเป็น เวลา 5 วัน และออกประกาศเป็นคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42 (ป.ร. 42) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เพื่อมาควบคุมการปฏิบัติงานของหนังสือพิมพ์โดยตรง

48 หนังสือพิมพ์ที่ประกาศปิดตัวเองเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 คือ
(1) สยามรัฐรายวัน
(2) บ้านเมือง
(3) แนวหน้า
(4) ไทยโพสต์
ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) หนังสือพิมพ์บ้านเมืองก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยบริษัท บ้านเมืองการพิมพ์ จํากัด ซึ่งปัจจุบันผู้บริหารได้ตัดสินใจยุติการผลิตหนังสือพิมพ์บ้านเมือง เนื่องจากมีการแข่งขันระหว่างสื่อชนิดต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบันไม่เอื้ออํานวย จึงได้ประกาศปิดตัวเองเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป รวมเวลาที่ดําเนินธุรกิจ 45 ปี

49 นิตยสารเริ่มต้นครั้งแรกที่ประเทศ
(1) อียิปต์
(2) ฮอลแลนด์
(3) อังกฤษ
(4) สหรัฐอเมริกา

ตอบ 3 หน้า 111 – 113 ประวัติศาสตร์ของนิตยสารเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกที่กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ โดยมีการลงพิมพ์เรื่องราวต่าง ๆ เป็นครั้งแรกในวารสารที่ชื่อว่า “The Review ซึ่งถือเป็นนิตยสารฉบับแรกที่ก่อตั้งโดย Daniel Defoe (ผู้เขียนเรื่อง Robinson Crusoe)

50 นิตยสารฉบับแรก ชื่อว่า
(1) The Tatler
(2) The Spectator
(3) The Review
(4) The Economist
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 49 ประกอบ

51 นิตยสารโดยคนไทยฉบับแรก คือ
(1) บางกอกรีคอร์เดอร์
(2) ราชกิจจานุเบกษา
(3) ดุสิตสมิต
(4) ไทยเขษมรวมข่าว
ตอบ 2 หน้า 127 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หมายประกาศที่ชื่อว่า “ราชกิจจานุเบกษา มีความหมายว่า หนังสือเพ่งดูราชกิจ ออกเผยแพร่ฉบับแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 โดยไม่มีกําหนดระยะเวลาแน่นอน เพื่อออกประกาศของทางราชการ กฎหมายและข้อบังคับ ต่าง ๆ แจกจ่ายไปตามหน่วยงานราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงถือเป็นนิตยสารที่ออกโดยคนไทยฉบับแรก

52 นิตยสารโดยชาวต่างชาติฉบับแรก คือ
(1) บางกอกรีคอร์เดอร์
(2) ราชกิจจานุเบกษา
(3) ดุสิตสมิต
(4) ไทยเขษมรวมข่าว
ตอบ 1 หน้า 124 – 126 ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เกิดนิตยสารโดยชาวต่างชาติฉบับแรกของกรุงสยาม มีชื่อว่า “บางกอกรีคอร์เดอร์” (Bangkok Recorder) หรือจดหมายเหตุอย่างสั้น ดําเนินการ โดยหมอบรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) ซึ่งเขาได้พิมพ์นิตยสารฉบับนี้เป็นภาษาไทย และ เรียกสิ่งพิมพ์ที่ตนจัดทําขึ้นมาว่า Journal หมายถึง นิตยสาร

53 ในรัชสมัยใดที่กิจการด้านนิตยสารเจริญรุ่งเรืองมาก จนเรียกว่ายุคทองของนิตยสารไทย
(1) รัชกาลที่ 4
(2) รัชกาลที่ 5
(3) รัชกาลที่ 6
(4) รัชกาลที่ 7
ตอบ 3หน้า 130 – 131 ในสมัยรัชกาลที่ 6 กิจการด้านนิตยสารมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนเรียกได้ว่า “ยุคทองของนิตยสารไทย” ส่งผลให้ในยุคนี้มีนิตยสารออกถึง 127 ฉบับ และ มีหนังสือพิมพ์รายวันออกถึง 24 ฉบับ เนื่องจากได้รับเสรีภาพอย่างเต็มที่ ตลอดจนการศึกษา ที่รุดหน้า และการที่นิตยสารเข้ามาสู่แวดวงของสามัญชนอย่างแท้จริง จึงทําให้วงการนิตยสาร เจริญเติบโตไปมาก

54 นิตยสารไทยที่ยังดําเนินการอยู่ ได้แก่
(1) สตรีสาร
(2) สตรีไทย
(3) สกุลไทย
(4) ขวัญเรือน
ตอบ 4 หน้า 133, (ความรู้ทั่วไป) นิตยสารไทยที่ยังคงดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้แก่ นิตยสาร ขวัญเรือน ซึ่งเป็นนิตยสารรายปักษ์เพื่อสาระและความบันเทิงสําหรับทุก ๆ คนในครอบครัว โดยวางตลาดฉบับปฐมฤกษ์เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2511 (ส่วนนิตยสารสตรีสาร ปิดตัวลง เมื่อ พ.ศ. 2539, สตรีไทย เป็นนิตยสารที่เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น สกุลไทย ปิดตัวลงเมื่อ พ.ศ. 2559)

55 ผู้ค้นพบวิธีการทําให้ภาพต่อเนื่อง จนเป็นภาพเคลื่อนไหว คือ
(1) Louis Dagguerree
(2) Thomas Alva Edison
(3) Dr. Peter Mark Roget
(4) George Eastman
ตอบ 3 หน้า 139 ในปี ค.ศ. 1824 Dr. Peter Mark Poget เป็นผู้ค้นพบวิธีการทําให้ภาพต่อเนื่อง จนมองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งต่อมาวิธีการนี้ได้มีการศึกษาเพิ่มเติม โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน

56 ผู้มีส่วนสําคัญในการผลิตฟิล์มภาพยนตร์ คือ
(1) Louis Dagguerree
(2) Thomas Alva Edison
(3) Dr. Peter Mark Roget
(4) George Eastman
ตอบ 4 หน้า 138 ในปี ค.ศ. 1880 George Eastman เป็นผู้บุกเบิกงานด้านการถ่ายภาพ และมีส่วนสําคัญในการผลิตฟิล์มภาพยนตร์ เนื่องจากพัฒนาการของ Eastman และตลาดของ ฟิล์มที่ทําจากวัสดุใส – เซลลูลอยด์ (Celluloid) ได้ทําให้การถ่ายภาพประสบความสําเร็จ และการใช้ประโยชน์จากฟิล์มยังทําให้เทคนิคภาพยนตร์สามารถพัฒนาไปได้

57 ผู้ผลิตเครื่องฉายภาพยนตร์ คือ
(1) Louis Dagguerree
(2) Thomas Alva Edison
(3) Dr. Peter Mark Roget
(4) George Eastman
ตอบ 2 หน้า 142 Thomas Alva Edison และหุ้นส่วนของเขาได้เริ่มการผลิตเครื่องฉายภาพยนตร์ ที่มีชื่อเรียกว่า “Vitascope และ Edison ยังได้สร้างห้องส่งสําหรับผลิตภาพยนตร์ขนาดสั้น ซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่ก็มาจากการแสดงละครที่ Vaudeville

58 ชื่อโรงภาพยนตร์ในครั้งแรก ชื่อว่า
(1) The Odeon
(2) The Nickelodeon
(3) Hollywood
(4) Vaudeville
ตอบ 2 หน้า 144 คําว่า “Nickelodeon” เป็นชื่อที่ใช้เรียกโรงภาพยนตร์ในยุคแรก ซึ่งมีจุดเริ่มต้นขึ้น ใน ค.ศ. 1905 โดยผู้ที่ร่วมกันลงทุน 2 คน มาจากเมือง Pittsburgh คือ Harry P. Davis และ John P. Harris ได้เริ่มต้นธุรกิจการทําโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Nickelodeon อยู่ในเมือง Pittsburgh และเก็บเงินค่าเข้าชมภาพยนตร์จากคนดูเพียง 5 เซ็นต์เท่านั้น จึงทําให้ในเวลา เพียงแค่สัปดาห์เดียว พวกเขาก็สามารถทําเงินได้ถึง 1,000 เหรียญสหรัฐ

59 โรงถ่ายภาพยนตร์ The “Big Five” ได้แก่
(1) MGM, Twentieth Century — Fox, Paramount, Columbia, Warner Brothers
(2) MGM, Twentieth Century – Fox, Paramount, Universal, Warner Brothers
(3) MGM, Twentieth Century — Fox, Paramount, RKO, Warner Brothers
(4) MGM, Twentieth Century – Fox, Paramount, Republic, Warner Brothers
ตอบ 3 หน้า 150 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีโรงถ่ายภาพยนตร์ที่สําคัญเพียงไม่กี่โรง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพยนตร์มาก คือ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 (The “Big Five”) ซึ่งได้แก่ MGM, Twentieth
Century Fox, Paramount, RKO a Warner Brothers

60 ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่มีการถ่ายทําในเมืองไทย คือ
(1) พระเจ้าช้างเผือก
(2) นางสาวสุวรรณ
(3) ช้าง
(4) โชคสองชั้น

ตอบ 2 หน้า 152 – 153 ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่มีการถ่ายทําในเมืองไทยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 คือ เรื่องนางสาวสุวรรณ ซึ่งบริษัท Universal เป็นผู้สร้าง และใช้ผู้แสดงทั้งหมดเป็นคนไทย ออกฉายในกรุงสยามครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2466

61 บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง เป็นของใคร
(1) พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล
(2) พี่น้องวสุวัต
(3) นายพจน์ สารสิน
(4) นายประสาท สุขุม
ตอบ 2 หน้า 153 – 155 ผู้สร้างภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกของไทย คือ พี่น้องวสุวัต ซึ่งมีกิจการสร้าง ภาพยนตร์เป็นของตัวเอง เรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า “บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง” ทั้งนี้ ภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกที่พี่น้องวสุวัตถ่ายทําด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์เสียงที่พวกเขาประดิษฐ์ ขึ้นเอง ได้แก่ ภาพยนตร์ข่าวสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี เสด็จนิวัตพระนคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2474

62 ภาพยนตร์ไทยที่สร้างโดยคนไทยเรื่องแรก คือ
(1) พระเจ้าช้างเผือก
(2) นางสาวสุวรรณ
(3) ช้าง
(4) โชคสองชั้น
ตอบ 4 (คําบรรยาย) ภาพยนตร์ไทยที่สร้างโดยคนไทยเรื่องแรก คือ โชคสองชั้น (Double Lucky) ซึ่งพี่น้องวสุวัตถ่ายทําขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 มีลักษณะเป็นหนังเงียบ ถ่ายทําด้วยฟิล์มขาว – ดํา ขนาด 35 มม.

63 ผู้ที่สร้างเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําเร็จ คือ
(1) James Clerk Maxwell
(2) Heinrich Rudolf Hertz.
(3) Marconi
(4) Samuel F.B. Morse
ตอบ 3 หน้า 159 – 160, (คําบรรยาย) ใน ค.ศ. 1901 Guglietmo Marconi ชายชาวอิตาเลียน ได้ประดิษฐ์เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่มีกําลังส่งมากขึ้นได้สําเร็จเป็นคนแรก นอกจากนี้ เขายังประสบความสําเร็จในการส่งสารข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก จนได้รับยกย่องว่าเป็น“บิดาของวงการวิทยุกระจายเสียงโลก”

64 ผู้ที่ประดิษฐ์เครื่องส่งโทรเลขสําเร็จ คือ
(1) James Clerk Maxwell
(2) Heinrich Rudolf Hertz
(3) Marconi
(4) Samuel F.B. Morse
ตอบ 4 หน้า 161 Samuel F.B. Morse นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่า “เครื่องส่งโทรเลขทางไกล” (The Long – distance Telegraph) ได้สําเร็จ ซึ่งเขาได้พัฒนาระบบให้ดีขึ้นกว่าของเดิมที่นักประดิษฐ์รุ่นก่อน ๆ ได้เริ่มไว้

65 สถานีวิทยุแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา และเป็นสถานีที่เก่าแก่ที่สุดอีกด้วย คือ
(1) สถานี 8XK
(2) สถานี KDKA
(3) สถานี VOA
(4) สถานี NBC
ตอบ 2 หน้า 164 – 165 ใน ค.ศ. 1920 Dr. Frank Conrad ได้สร้างสถานีวิทยุ KDKA ขึ้นในเมือง Pittsburgh ซึ่งถือเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังคงดําเนินการออกอากาศตามปกติต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

66 พระบิดาวิทยุกระจายเสียงไทย คือ
(1) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(2) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(3) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(4) พลเอกพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน
ตอบ 4 หน้า 169, (คําบรรยาย) ใน พ.ศ. 2469 พลเอกพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ทรงมีความสนพระทัยในงานด้านวิทยุกระจายเสียง ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในขณะนั้น พระองค์จึงได้ตั้งเครื่องส่งวิทยุทดลองขนาดเล็กขึ้นในวังบ้านดอกไม้ เพื่อใช้ค้นคว้า เป็นการส่วนพระองค์ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ริเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียงขึ้น เป็นคนแรกในประเทศไทย จนได้รับการยกย่องว่า “พระบิดาวิทยุกระจายเสียงไทย”

67 วันวิทยุกระจายเสียงไทย ตรงกับวันที่
(1) 1 มกราคม
(2) 25 กุมภาพันธ์
(3) 3 พฤษภาคม
(4) 24 มิถุนายน
ตอบ 2 หน้า 169, (คําบรรยาย) สถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรแห่งแรกของประเทศไทยจะมีชื่อว่า “สถานีกรุงเทพที่พญาไท” โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลที่ 7 ดังนั้นทางราชการจึงได้กําหนดให้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันวิทยุกระจายเสียงไทย

68 สถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรแห่งแรกของประเทศไทยชื่อว่า
(1) สถานี 4 พีเจ
(2) สถานีกรุงเทพที่พญาไท
(3) สถานีวิทยุ 1 ปณ.
(4) สถานีวิทยุกรุงเทพฯ
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 67. ประกอบ

69 ปัจจุบันคลื่นวิทยุกระจายเสียงทั้งหมดอยู่ในความดูแลของ
(1) กรมประชาสัมพันธ์
(2) กระทรวง ICT
(3) กสทช.
(4) คสช.
ตอบ 3 (คําบรรยาย) เจตนารมณ์ในการปฏิรูปสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทยตามที่ระบุ ในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 47 ได้กําหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทําหน้าที่กํากับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

70. สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของสหรัฐอเมริกา คือสถานี
(1) NBC
(2) CES
(3) RCA
(4) PBS
ตอบ 3 หน้า 176, (คําบรรยาย) ใน ค.ศ. 1932 บริษัท RCA (The Radio Corporation of America) ได้สร้างสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นที่ตึกเอ็มไพร์สเตท เมืองนิวยอร์ก ซึ่งมีอุปกรณ์สําหรับใช้ในห้องส่งและการถ่ายทอดสดอย่างสมบูรณ์ที่สุด ต่อมาใน ค.ศ. 1936 เริ่มมีการทดสอบระบบโดยถ่ายทอดรายการเพียง 2 รายการต่อสัปดาห์ และใน ค.ศ. 1939 จึงถ่ายทอดงาน World Fair New York

71 ยุคทองของวิทยุโทรทัศน์ อยู่ในช่วงใด
(1) 1930 1940
(3) 1950 1960
(2) 1940 1950
(4) 1960 – 1980

ตอบ 4 หน้า 180 ยุคทองของวิทยุโทรทัศน์หรือยุคแห่งความรุ่งเรืองของวิทยุโทรทัศน์ เป็นยุคที่ อาจกล่าวได้ 2 ประการ ดังนี้
1 สื่อวิทยุโทรทัศน์อยู่ในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
2 เป็นยุคที่ยาวนานอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1960 – 1980 ซึ่งเป็นยุคที่เครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ มีการแข่งขันกันมากขึ้น

72 “เครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ คือ อาณาจักรอันกว้างใหญ่ที่ไร้ความคิด” เป็นคํากล่าวของใคร
(1) Marconi
(2) David Sarnoff
(3) Frank Conrad
(4) Newton Minow
ตอบ 4 หน้า 181 Newton Minow ซึ่งเป็นอดีตประธาน FCC (Federal Communications Commission) กล่าวว่า เครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ คือ อาณาจักรอันกว้างใหญ่ที่ไร้ความคิด (Vast Wasteland of Mindless) เนื่องจากรายการวิทยุโทรทัศน์มีแต่รายการตลกที่สิ้นคิด ละครชีวิตที่เพ้อฝันเกินจริง การแสดงมวยปล้ํา การ์ตูนที่มีแต่ความรุนแรง กีฬาที่น่าตื่นเต้น การแข่งขันตอบปัญหา และรายการตลกฝืดในเรื่องครอบครัว

73 ผู้ดําริให้มีวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย คือ
(1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(2) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
(3) จอมพลถนอม กิติขจร
(4) พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ตอบ 1 หน้า 184, 186 กิจการวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2495 ในรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและเป็นผู้ดําริให้มีวิทยุโทรทัศน์ขึ้น จึงได้ให้อธิบดีกรมโฆษณาการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการส่งวิทยุโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในเวลาต่อมาก็ได้มีคําสั่งราชการเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการพิจารณาจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์

74 การแพร่ภาพสถานีโทรทัศน์ครั้งแรกในประเทศไทยทางช่อง 4 บางขุนพรหมเมื่อใด
(1) 22 มิถุนายน 2466
(2) 25 กุมภาพันธ์ 2473
(3) 24 มิถุนายน 2498
(4) 1 มกราคม 2500
ตอบ 3 หน้า 186, 188, 190 กําเนิดโทรทัศน์ไทยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นวันชาติในสมัยนั้น โดยบริษัท ไทยโทรทัศน์ จํากัด ได้จัดตั้งและทําพิธีเปิดสถานีส่งวิทยุโทรทัศน์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย คือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม และเริ่มแพร่ภาพ ออกอากาศรายการต่าง ๆ เป็นครั้งแรก เช่น รายการรําเบิกโรง รายการภาพปริศนา รายการ ดนตรี รายการข่าว ฯลฯ

75 การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ในไทยครั้งแรกนั้น ตั้งเป็นบริษัทชื่อว่า
(1) บริษัท ไทยโทรภาพ จํากัด
(2) บริษัท ไทยโทรทัศน์ จํากัด
(3) บริษัท กรุงเทพและวิทยุโทรทัศน์
(4) บริษัท บางกอกเอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 74 ประกอบ

76 อ.ส.ม.ท. รับโอนกิจการมาจาก
(1) บริษัท ไทยโทรภาพ จํากัด
(2) บริษัท ไทยโทรทัศน์ จํากัด
(3) บริษัท กรุงเทพและวิทยุโทรทัศน์
(4) บริษัท บางกอกเอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด

ตอบ 2 หน้า 190, (คําบรรยาย) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม ซึ่งก่อตั้งในรูปของบริษัทไทยโทรทัศน์ จํากัด ได้โอนกิจการมาเป็นสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. (องค์การ สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2520 โดยให้เป็นสถานีโทรทัศน์ ที่อยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของสํานักนายกรัฐมนตรีในลักษณะของรัฐวิสาหกิจ

77 สถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกของประเทศไทย คือ
(1) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
(2) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
(3) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
(4) สถานีโทรทัศน์สีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
ตอบ 3 หน้า 189, (คําบรรยาย) สถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกของประเทศไทย คือ สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7 ซึ่งมีลักษณะเป็นสถานีโทรทัศน์ของทางราชการเจ้าแรกที่ให้บริษัทเอกชน (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด) เป็นเจ้าของสัมปทานหรือร่วมดําเนินการจัดตั้ง โดยเริ่มแพร่ภาพออกอากาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510

78 สถานีโทรทัศน์สาธารณะในประเทศไทย คือ
(1) สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
(2) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
(3) สถานีโทรทัศน์ ETV กระทรวงศึกษาธิการ
(4) สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยคม
ตอบ 2 (คําบรรยาย) สถานีโทรทัศน์ระดับชาติในส่วนกลางที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ล่าสุด คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (TPBS) หรือทีวีไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานีโทรทัศน์ สาธารณะหรือทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย และเริ่มแพร่ภาพออกอากาศอย่าง เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยได้รับสัมปทานการใช้คลื่นความถี่ ในการแพร่ภาพจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)

79 การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครั้งแรกในโลกผ่านเครือข่ายชื่อว่า
(1) ARPANET
(2) DAPANET
(3) SERCNET
(4) JANET
ตอบ 1 หน้า 193 – 194 การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครั้งแรกในโลกเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1969 ผ่านเครือข่ายที่ชื่อว่า ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) และมีการพัฒนาโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การทําให้ คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กันได้ จนเกิดระบบ World Wide Web ที่ใช้ระบบไฮเปอร์เท็กซ์

80 บิดาแห่งเว็บ คือ
(1) บิลเกต
(2) ซัคเกอร์เบิร์ก
(3) ทิม เบอร์เนอร์ส ลี
(4) สตีฟ จ๊อบส์
ตอบ 3 หน้า 194, (คําบรรยาย) Sir Timothy John Berners – Lee หรือทิม เบอร์เนอร์ส ลี เป็นชาวอังกฤษที่ได้คิดค้นและประดิษฐ์ World Wide Web สําเร็จเป็นคนแรกของโลก ทําให้เกิดเว็บไซต์ขึ้นมากมายในปัจจุบัน ดังนั้นเขาจึงได้รับยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งเว็บ

81 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสังคมออนไลน์สะท้อนแนวโน้มการสื่อสารที่สําคัญ คือ
(1) รูปแบบการสื่อสารแบบจุดต่อจุดไปสู่การสื่อสารระหว่างผู้ใช้หลายคน
(2) มีการใช้ Link วีดิทัศน์ ภาพถ่าย และเนื้อหามัลติมีเดียมากขึ้น
(3) การควบคุมการสื่อสารเปลี่ยนจากผู้ให้บริการมาเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิด
(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 195 – 196 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลน์ ได้สะท้อนให้เห็นถึง ความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของแนวโน้มการสื่อสารที่สําคัญใน 2 ด้าน ได้แก่
1 รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนจากการสนทนาแบบจุดต่อจุด (Point to Point) และสองทาง (Two Way) ไปสู่การสื่อสารระหว่างผู้ใช้หลายคน (Many to Many) และมีการใช้ Link วีดิทัศน์ ภาพถ่าย และเนื้อหามัลติมีเดียมากขึ้น
2 การควบคุมการสื่อสารเปลี่ยนจากระบบที่ครอบครองโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบเดิม
ไปสู่ผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มแบบเปิดบนอินเทอร์เน็ต

82 Six Degrees of Separation คือ ทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์
(1) การสื่อสารระหว่างบุคคล
(2) การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(3) การสื่อสารเครือข่ายทางสังคม
(4) การสื่อสารภายในองค์การ
ตอบ 3 หน้า 193, 196 ทฤษฎีที่อธิบายการสื่อสารเครือข่ายทางสังคม (Social Networking) และสื่อสังคมออนไลน์ (Sccial Media) ได้ดีทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฎีระยะห่างหกชั้น (Six Degrees of Separation) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า “ทุกคนบนโลกจะสามารถเชื่อมโยงกันได้ภายในระยะห่าง ไม่เกิน 6 ช่วงคน” โดยทฤษฎีนี้มีที่มาดั้งเดิมจากนักเขียนชาวฮังการีชื่อว่า Frigyes Karinthy

83 Facebook เป็น Social Network ประเภท
(1) Identity Network
(2) Interested Network
(3) Collaboration Network
(4) Gaming/Virtual Reality
ตอบ 1 หน้า 200 – 201, (คําบรรยาย) หมวดหมู่หรือประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในบทบาท ของ Social Network ในอินเทอร์เน็ตยุค 2.0 แบ่งออกได้ดังนี้
1 Identity Network คือ การแสดงตัวตนและภาพลักษณ์ของตน เช่น Facebook, Twitter
2 Interested Network คือ การรวมตัวกันโดยอาศัยความสนใจที่ตรงกัน เช่น Digg, Zickr,
del.icio.us, duocore.tv
3 Collaboration Network คือ กลุ่มเครือข่ายที่ร่วมกันทํางาน โดยเปิดให้สมาชิกทุกคน ในกลุ่มนําเสนอข้อมูลหรือต่อยอดเรื่องราวต่าง ๆ ได้ เช่น Wikipedia, Google Earth
4 Gaming/Virtual Reality หรือโลกเสมือน ซึ่งมีลักษณะเป็นการสวมบทบาทของผู้เล่นใน ชีวิตจริงกับตัวละครในเกม เช่น Ragnarok, Pangya, Second Life, World of Warcraft
5 Professional Network ซึ่งใช้งานในอาชีพ เช่น LinkedIn
6 Creative Network คือ การสร้างและประกาศผลงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ รูปภาพ เพลง โดยจะเน้นเฉพาะไฟล์ที่เป็นมัลติมีเดีย เช่น YouTube, Flickr, Multiply เป็นต้น

84 Wikipedia เป็น Social Network ประเภท
(1) Identity Network
(2) Interested Network
(3) Collaboration Network
(4) Gaming/Virtual Reality
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 83 ประกอบ

85 ผู้ก่อตั้ง Facebook คือ
(1) Bill Gates
(2) Mark Zuckerberg
(3) Ray Tomlinson
(4) Sergey Brin & Larry Page

ตอบ 2 หน้า 204 Mark Zuckerberg เป็นผู้ที่ก่อตั้ง Facebook ซึ่งถือว่าเป็นเว็บชุมชนออนไลน์ (Social – networking Site) ที่กําลังได้รับความนิยมอย่างสุดขีดในขณะนี้ โดยเขาได้ก่อตั้ง เว็บไซต์ Facebook ขึ้นขณะยังเรียนอยู่ที่ Harvard ก่อนจะลาออกกลางคัน เจริญรอยตาม Bill Gates แห่ง Microsoft เพื่อเป็น CEO ของเว็บชุมชนออนไลน์ด้วยวัยเพียง 22 ปี

86 Twitter ส่งข้อความได้ครั้งละไม่เกินกี่ตัวอักษร
(1) 100 อักษร
(2) 110 อักษร
(3) 120 อักษร
(4) 140 อักษร
ตอบ 4 หน้า 204หน้า 204 – 205 Twitter คือ บริการสําหรับบุคคลที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ได้อย่างรวดเร็วผ่านคําถามง่าย ๆ ที่มักใช้ถามกันบ่อย ๆ ว่า “คุณกําลังทําอะไรอยู่ ?” โดยมี ข้อกําหนดว่าส่งข้อความได้ครั้งละไม่เกิน 140 ตัวอักษร และด้วยเหตุที่เขียนข้อความได้จํากัด จึงเกิดคําเรียกอีกคําว่า “Micro Blogging” ส่วนข้อความที่ส่งถึงกันมีศัพท์เรียกว่า “Tweets ซึ่งเปรียบเหมือนเสียงนกร้องอยู่ตลอดเวลา

87 ผู้ก่อตั้ง Google คือ
(1) Bill Gates
(2) Mark Zuckerberg
(3) Ray Tomlinson
(4) Sergey Brin & Larry Page
ตอบ 4 หน้า 210 – 211 กูเกิล (Google Inc.) เป็นบริษัทมหาชนของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2539 จากโครงงานวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ของเซอร์เกย์ บริน และ แลร์รี เพจ (Sergey Brin & Larry Page) นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งต่อมากูเกิลมีผู้ใช้งานค้นหาคํามากกว่า 18 ล้านคําต่อวัน และกลายเป็น Search Engine อันดับหนึ่งของโลกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543

88 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ
(1) www.ru.or.th
(2) www.ru.ac.th
(3) www.ru.go.th
(4) www.ru.org
ตอบ 2 (คําบรรยาย) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ www.ru.ac.th

89 Facebook กลุ่มวิชานี้ คือ
(1) MCS 1150
(2) MCS 1150 (MCS 1100)
(3) MCS 1150 (MCS 1100) ส่วนกลาง
(4) MCS 1150 (MCS 1100) ส่วนภูมิภาค
ตอบ 3 (คําบรรยาย) Facebook ของกลุ่มวิชานี้ คือ MCS 1150 (MCS 1100) ส่วนกลาง

90 Facebook ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ
(1) PR RAM
(2) PR Ramkhamhaeng University
(3) MC Club
(4) RU Easy Radio
ตอบ 2 (คําบรรยาย) Facebook ที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ
PR Ramkhamhaeng University

91 สถานีวิทยุอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ
(1) PR RAM
(2) PR Ramkhamhaeng University
(3) MC Club
(4) RU Easy Radio

ตอบ 4 (คําบรรยาย) RU Easy Radio คือ สถานีวิทยุอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งจะออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 – 19.00 น. โดยสามารถเข้าไปรับฟังได้ที่ www.masscomradio.com

92 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. อะไร
(1) พ.ศ. 2530
(2) พ.ศ. 2540
(3) พ.ศ. 2550
(4) พ.ศ. 2560
ตอบ 3 (คําบรรยาย) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็น ฉบับปัจจุบัน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ในรัฐบาล ของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

93 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใครเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. นี้
(1) นายกรัฐมนตรี
(2) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(3) รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(4) รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอบ 3 (คําบรรยาย) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ระบุว่า ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม พ.ร.บ. (ปัจจุบัน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อ กระทรวงในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

94 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น อันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ จะมีความผิดถูกลงโทษอย่างไร
(1) ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท
(2) ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
(3) ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท
(4) ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
ตอบ 2 (คําบรรยาย) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ระบุว่า ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

95 นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก จะมีความผิดอย่างไร
(1) จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท
(2) จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
(3) จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท
(4) จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
ตอบ 2 (คําบรรยาย) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ระบุว่า ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(1) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน….
(4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูล คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

96 ผู้ที่นําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มีความผิดตามมาตรา 14 ต้องระวางโทษอย่างไร
(1) จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท
(2) จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
(3) จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท
(4) จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 95 ประกอบ

97 ถ้าใครส่งภาพไม่เหมาะสมให้นักศึกษาแล้วนักศึกษาแชร์ต่อให้เพื่อน จะมีความผิดอย่างไร
(1) จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท
(2) จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
(3) จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท
(4) จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 95. ประกอบ

98 เลิกกับแฟนเก่าแล้วเอาภาพส่วนตัวมาตัดต่อแล้วโพสลง Facebook ทําให้แฟนเก่าเสื่อมเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง
(1) จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท
(2) จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
(3) จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท
(4) จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
ตอบ 1 (คําบรรยาย) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 16 ระบุว่า ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือว่า ดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ…

99 การพบกันของสื่อส่วนตัว สื่อมวลชน สื่อโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ต เรียกว่า
(1) ICT
(2) Convergence
(3) Mass Media
(4) User Generate Content
ตอบ 2(คําบรรยาย) คําว่า “Convergence” หมายถึง กระบวนการเข้ามาบรรจบกัน รวมศูนย์ ดังนั้นการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) จึงหมายถึง การบรรจบกันของเทคโนโลยี สื่อแบบดั้งเดิมกับสื่อใหม่ หรือการรวมเทคโนโลยีสื่อที่แตกต่างเข้าไว้ด้วยกันในศูนย์เดียว เช่น การพบกันของสื่อส่วนตัว สื่อมวลชน สื่อโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

100 ปรากฏการณ์ที่ผู้รับสารลุกขึ้นมาทําการสื่อสารเอง เรียกว่าอะไร
(1) ICT
(2) Convergence
(3) Mass Media
(4) User Generate Content
ตอบ 4 (คําบรรยาย) การที่สื่อใหม่เปิดโอกาสให้ทุกคนทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสารบนพื้นที่ของตนเองสู่ พื้นที่สาธารณะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่ผู้รับสารลุกขึ้นมาทําการ สื่อสารเอง เรียกว่า “ User Generate Content” (UGC) ซึ่งก็คือ ผู้ใช้งานสื่อเป็นผู้ที่ผลิต เนื้อหาเอง แบ่งปันเนื้อหาให้กัน และมีส่วนร่วมระหว่างกันบนพื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น YouTube, Flickr, Blog ฯลฯ

Advertisement