การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 1150 (MCS 1100) การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

Advertisement

1) คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 มนุษย์พันธุ์อะไรถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน
(1) Australopithecus
(2) Homo Habilis
(3) Neanderthal
(4) Cro-Magnon
ตอบ 4 หน้า 1 มนุษย์ Cro-Magnon (Homo Sapiens Sapiens) ถือเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ ในยุคปัจจุบัน เพราะจะมีกล่องเสียง ลิ้น และโครงสร้างของริมฝีปากที่สามารถควบคุมเสียง ให้เปล่งออกมาได้เหมือนกับมนุษย์ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่มนุษย์พวกนี้ อาจพูดได้จนกระทั่งมีการพัฒนาต่อมาจนกลายเป็นภาษา

2 ปรมาจารย์ที่ศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร คือ
(1) เพลโต
(2) อริสโตเติล
(3) โซเครติส
(4) ธาลิส
ตอบ 2 หน้า 3 อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีก เป็นปรมาจารย์ที่ได้ศึกษาในเรื่องของศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร และเป็นผู้ที่มองเห็นความสําคัญของการสื่อสารว่า การสื่อสารเป็นช่องทาง
ที่ทําให้มนุษย์เราสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการได้

3 การสื่อสาร หมายถึงข้อใด
(1) ฉันนอนฝันถึงคนรัก
(2) ฉันทําบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
(3) ฉันนอนกรน
(4) ฉันไลน์หาคนที่ฉันสนใจจะเป็นแฟน
ตอบ 4 หน้า 16 คําว่า “การสื่อสาร” (Communication) โดยทั่วไปหมายถึง การติดต่อสื่อสารจาก บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่ง เช่น ฉันไลน์หาคนที่ฉันสนใจจะเป็นแฟน พ่อคุยเรื่องกีฬากับเพื่อน ๆ ฯลฯ

4 อะไรเป็น Verbal Communication
(1) ฉันกอดแม่
(2) ฉันบอกแม่ว่าฉันรักท่านมากที่สุด
(3) แม่ยืนมองพระอาทิตย์
(4) แม่นอนยิ้มคนเดียว
ตอบ 2 หน้า 7, 9, (คําบรรยาย) การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) คือ การสื่อสาร
ที่มีการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นภาษาพูด (Verbal) เช่น ฉันบอกแม่ว่าฉันรักท่านมากที่สุด ฯลฯ (ส่วนตัวเลือกข้ออื่นเป็น Nonverbal Communication)

5 อะไรเป็น Nonverbal Communication
(1) แม่กอดฉัน
(2) แม่บอกว่ารักฉันมากที่สุด
(3) ฉันตอบว่าฉันรักแม่มากที่สุด
(4) แม่อวยพรให้ฉันสอบผ่านวิชานี้
ตอบ 1 หน้า 7, 9, (คําบรรยาย) การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Nonverbal Communication) คือ การสื่อสารที่มีการใช้ภาษาท่าทางเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นกิริยาท่าทาง (Nonverbal) หรือภาษาที่ไม่ออกเสียง เช่น แม่กอดฉัน ฯลฯ (ส่วนตัวเลือกข้ออื่นเป็น Verbal Communication)

6 การสื่อสารมวลชน หมายถึงการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ
(1) ผู้รับสารจํานวนมาก
(2) ผู้รับสารมีความแตกต่างกัน
(3) ผู้รับสารไม่มีการเผชิญหน้ากัน
(4) ถูกทุกข้อ
ตอบ 4 หน้า 14, 19 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) คือ การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ระบบเครือข่าย Internet ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสารจํานวนมากที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศหรือทั่วโลก โดยไม่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร

ข้อ 7. – 10. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม
(1) Intrapersonal Communication
(2) Interpersonal Communication
(3) Small Group Communication
(4) Public Communication

7 การสื่อสารส่วนบุคคล
ตอบ 1 หน้า 17 มนุษย์เราสื่อสารกันด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งสามารถจําแนกระดับของการสื่อสารออกได้ดังนี้
1 การสื่อสารส่วนบุคคล (Intrapersonal Communication)
2 การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
3 การสื่อสารกลุ่มย่อย (Small Group Communication)
4 การสื่อสารในที่สาธารณะ (Public Communication)
5 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)

8 การสื่อสารกลุ่มย่อย
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 7 ประกอบ

9 การสื่อสารระหว่างบุคคล
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 7 ประกอบ

10 การสื่อสารในที่สาธารณะ
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 7 ประกอบ

11 “ฉันชอบโทรทัศน์เครื่องใหม่ที่บ้านของเธอ” โทรทัศน์เครื่องใหม่ คือ
(1) ผู้ส่งสาร
(2) สาร
(3) ช่องทางการสื่อสาร
(4) ผู้รับสาร
ตอบ 2หน้า 21 ถ้าเรากําลังยืนอยู่ตรงหน้าเพื่อนคนหนึ่ง และพูดว่า “ฉันชอบโทรทัศน์เครื่องใหม่ที่บ้านของเธอ” จากการสนทนาธรรมดานี้ เราก็คือ ผู้ส่งสาร (Sender), สาร (Message) ได้แก่ ประโยคที่พูดว่า “ฉันชอบโทรทัศน์เครื่องใหม่ที่บ้านของเธอ” ส่วนบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเรา ซึ่งเป็นเจ้าของโทรทัศน์เครื่องใหม่ก็คือผู้รับสาร (Receiver or Audience) ซึ่งกระบวนการ ดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสาร

12 สั่งสินค้าออนไลน์ หลังจากนั้นพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยนําสินค้ามาส่ง สิ่งนี้คือ
(1) Sender
(2) Message
(3) Receiver
(4) Feedback
ตอบ 4 หน้า 21 ปฏิกิริยาโต้ตอบ (Feedback) จะเกิดขึ้นเมื่อผู้รับสารได้รับสารแล้วส่งสารกลับไปให้ ผู้ส่งสาร เช่น การสั่งสินค้าออนไลน์ให้มาส่งที่บ้าน หลังจากนั้นก็มีพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย นําสินค้ามาส่งให้ เป็นต้น

ข้อ 13 – 14 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) One Way Communication

(2) Two Way Communication

13 ผู้ฟังรายงานข่าวสารจราจรในกรุงเทพฯ ให้สถานีวิทยุ จ.ส. 100
ตอบ 2 หน้า 26 การสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) คือ การสื่อสารที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เช่น สถานีวิทยุ จ.ส. 100 เปิดสายให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามารายงาน ข่าวสารจราจรในกรุงเทพฯ หรือสอบถามเส้นทางต่าง ๆ ฯลฯ

14 ผู้สื่อข่าวรายงานสดจากรัฐสภา
ตอบ 1 หน้า 26 การสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) คือ การสื่อสารที่ไม่ได้คํานึงถึงการมี ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เช่น ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์รายงานสดจากรัฐสภา ซึ่งผู้ชม ทางบ้านย่อมได้รับผลกระทบจากสารนั้น แต่ไม่สามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบกลับมาได้ทันที ฯลฯ

15 สื่อใดไม่เป็นสื่อมวลชน
(1) หนังสือพิมพ์
(2) กล้องถ่ายรูป
(3) โทรทัศน์
(4) นิตยสาร
ตอบ 2 หน้า 37 – 38, (ดูคําอธิบายข้อ 6. ประกอบ) สื่อมวลชนที่สําคัญ มีดังนี้
1 สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ แผ่นปลิวโฆษณา ฯลฯ
2 ภาพยนตร์ ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณา ฯลฯ
3 สื่อการกระจายเสียงหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิลทีวี วิดีโอคาสเซ็ท ฯลฯ
4 สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

ข้อ 16. – 18. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) One Step Flow Communication

(2) Two Step Flow Communication

(3) Multi Step Flow Communication

16 นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการทุกแห่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตอบ 2 หน้า 46 การสื่อสารแบบสองขั้นตอน (Two Step Flow Communication) หรือเรียกว่า ทฤษฎีสื่อสาร 2 จังหวะ (Two Step Flow Theory) คือ ข่าวสารไปถึงผู้รับสารในลักษณะ การส่งต่อกันเป็น 2 ทอด คือ ลําดับแรกข่าวสารจะไปถึงผู้นําความคิดบางคนในชุมชนหรือ ในกลุ่มสังคมก่อน (ในที่นี้คือ คณะรัฐมนตรี) หลังจากนั้นจึงถูกถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นในกลุ่ม (ในที่นี้คือ ส่วนราชการทุกแห่ง) ทําให้ข่าวสารจากสื่อมวลชนหรือผู้ส่งสาร (ในที่นี้คือ นายกรัฐมนตรี) ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสารส่วนใหญ่

17 นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
ตอบ 3 หน้า 46 – 47 การสื่อสารแบบหลายขั้นตอน (Multi Step Flow Communication) หรือเรียกว่าทฤษฎีกําหนดระเบียบวาระ (Agenda Setting Theory) คือ ข่าวสารที่จะไปถึง ผู้รับสารอาจจะผ่านสื่อหลายชนิดด้วยกัน เช่น ผู้รับสารอาจได้รับข่าวสารจากการอ่าน หนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ และชมโทรทัศน์ ในขณะที่ผู้รับสารอีกหลายคนอาจได้รับข่าวสาร โดยผ่านสื่อหลายชนิดทั้งสื่อบุคคลและสื่อมวลชน ดังนั้นการสื่อสารแบบนี้จึงเป็นการรวม การสื่อสารแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอนเข้าด้วยกัน

18 นายกรัฐมนตรีจัดรายการศาสตร์พระราชาทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
ตอบ 1 หน้า 46 การสื่อสารแบบขั้นตอนเดียว (One Step Flow Communication) หรือเรียกว่า ทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic Needle Theory) คือ ข่าวสารที่ได้รับจากสื่อโดยตรงนั้น มีอิทธิพลมากต่อผู้รับสาร ซึ่งองค์กรหรือผู้ส่งข่าวสารจะเป็นผู้มีอํานาจและมีบทบาทสําคัญที่สุด เพราะเป็นผู้ที่กําหนดข่าวสารและวิธีการส่งข่าวสารไปยังผู้รับสาร โดยสามารถคาดคะเนได้ว่า จะเกิดผลอย่างไร คล้ายกับหมอที่ฉีดยาให้คนป่วย เช่น รายการคืนความสุขให้ประเทศไทย ทุกวันศุกร์, รายการศาสตร์พระราชาทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ซึ่งออกอากาศ ทุกช่อง ฯลฯ

19 สังคมเป็นระบบใหญ่ระบบหนึ่งที่ส่วนต่าง ๆ หรือระบบย่อยมีความเกี่ยวพันติดต่อถึงกัน ได้แก่
(1) ทฤษฎีสื่อสารเชิงปริบทสังคม
(2) ทฤษฎีแรงเสริม
(3) ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของการสื่อสารมวลชน
(4) ทฤษฎีการไหลเวียนของข่าวสาร
ตอบ 3 หน้า 48 ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของการสื่อสารมวลชน เชื่อว่า สังคมเป็นระบบใหญ่ ระบบหนึ่งที่ส่วนต่าง ๆ หรือระบบย่อยมีความเกี่ยวพันติดต่อถึงกัน ซึ่งสื่อมวลชนก็เป็นส่วนหนึ่ง ของระบบและถูกเน้นว่าเป็นตัวเชื่อมเพื่อทําให้เกิดการรวมตัวกันของระบบย่อยทุกระบบในสังคมเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม

20 ผู้กําหนดหน้าที่สื่อมวลชนในการสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมของสังคม
(1) Dennis McQuail.
(2) Harold Lasswell
(3) Charles Wright
(4) Schramm
ตอบ 2 หน้า 50 หน้า 50 – 51 Harold Lasswell ได้กําหนดหน้าที่ของสื่อมวลชนไว้ 3 ประการ คือ
1 หน้าที่ในการสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมของสังคม
2 หน้าที่ในการประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้รวมกันอยู่ได้ตามสภาพแวดล้อมของสังคม
3 หน้าที่ในการถ่ายทอดมรดกทางสังคมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นต่อไป
ส่วน Charles Wright ได้เพิ่มหน้าที่ของสื่อมวลชนประการที่ 4 คือ
4 หน้าที่ในการให้ความบันเทิง

21 ผู้กําหนดหน้าที่ในการประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้รวมกันอยู่ได้
(1) Dennis McQuail
(2) Harold Lasswell
(3) Charles Wright
(4) Schramm
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 20 ประกอบ

22 ผู้กําหนดว่าสื่อมวลชนมีหน้าที่ในการถ่ายทอดมรดกทางสังคมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นต่อไป
(1) Dennis McQuail
(2) Harold Lasswell
(3) Charles Wright
(4) Schramm
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 20 ประกอบ

23 ผู้กําหนดว่าสื่อมวลชนมีหน้าที่ในการให้ความบันเทิง
(1) Dennis McQuail
(2) Harold Lasswell
(3) Charles Wright
(4) Schramm
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 20 ประกอบ

24 วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนของรัฐ ดังนั้นจึงตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ เป็นแนวคิดของ
(1) ทฤษฎีสังคมมวลชน
(2) ทฤษฎีหน้าที่นิยม
(3) ทฤษฎีการครอบงํา
(4) ทฤษฎีการปลูกฝัง
ตอบ 3 หน้า 53 – 54 ทฤษฎีการครอบงํา ซึ่งมีผู้นําในทฤษฎีนี้คือ แกรม (Gramsci) สามารถนํามาใช้ วิเคราะห์ถึงปัจจัยทางด้านผู้บริหารประเทศที่เข้ามามีส่วนในการนําเสนอข่าวสารต่าง ๆ เนื่องจากสื่อมวลชนทางด้านวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนของรัฐโดยตรง ดังนั้นจึงต้องตกอยู่ภายใต้ การควบคุมของรัฐ คือ มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ และยังสามารถ ควบคุมสื่อมวลชนทางอ้อมด้วยการออกกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตาม

25 เนื้อหาในวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวข้องกับความรุนแรง อาชญากรรม ความขัดแย้ง เรื่องราวทางเพศ เป็นแนวคิดของ
(1) ทฤษฎีสังคมมวลชน
(2) ทฤษฎีหน้าที่นิยม
(3) ทฤษฎีการครอบงํา
(4) ทฤษฎีการปลูกฝัง
ตอบ 4 หน้า 54 เกิร์บเนอร์ (Gerbner) และคณะ ได้พัฒนาทฤษฎีการปลูกฝัง ซึ่งมีสมมติฐานว่า ข่าวสารในสื่อมวลชนโดยเฉพาะในวิทยุโทรทัศน์ได้ปลูกฝังปั้นแต่งความคิดของผู้รับสารเกี่ยวกับโลกที่แท้จริง กล่าวคือ เนื้อหาในวิทยุโทรทัศน์มักจะเกี่ยวข้องกับความรุนแรง อาชญากรรม ความขัดแย้ง และเรื่องราวทางเพศเสมอ จนทําให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วย ความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน และการดิ้นรนต่อสู้

26 ใครคือผู้กรองสาร (Gate Keeper)
(1) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
(2) โฆษกรัฐบาล
(3) นักข่าว
(4) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ตอบ 3 หน้า 55 ผู้เฝ้าประตู (Gate Keeper) หรือผู้กรองสาร หมายถึง บุคคลที่ทําหน้าที่ตรวจสอบ คัดเลือก และตีความสาร ก่อนที่จะส่งผ่านไปยังผู้รับสาร จึงเป็นเสมือนนายทวารในการรับข่าวสาร ของประชาชน โดยจะควบคุมการไหลของข่าวสารและตัดสินว่าข่าวอะไรควรจะส่งต่อไป และข่าวอะไรควรจะตัดออกไปทั้งหมด ซึ่งบุคคลที่ทําหน้าที่นี้ ได้แก่ นักข่าวหรือผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว ผู้เขียนข่าว ผู้พิมพ์ นักวิจารณ์ ฯลฯ

27 วัตถุประสงค์ของสื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของรัฐที่กําลังมีอํานาจและเพื่อรับใช้รัฐ
เป็นแนวคิดของ
(1) ทฤษฎีอํานาจนิยม
(2) ทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยม
(3) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์
(4) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตอบ 1 หน้า 60 – 61, (คําบรรยาย) ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีอํานาจนิยม มีลักษณะสําคัญดังนี้
1 มีวิวัฒนาการเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ 17
2 มีรากฐานมาจากลัทธิเผด็จการ โดยมีที่มาจากปรัชญาของระบบอํานาจเด็ดขาดของกษัตริย์ หรือปรัชญาที่เกี่ยวกับอํานาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และรัฐบาลของกษัตริย์
3 วัตถุประสงค์หลักที่สําคัญของสื่อมวลชน คือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของรัฐ หรือผู้ปกครองที่กําลังมีอํานาจอยู่ และเพื่อรับใช้รัฐ
4 สื่อมวลชนทําหน้าที่เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยที่รัฐบาลไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของกิจการสื่อมวลชนเสมอไป ฯลฯ

28 การควบคุมสื่อมวลชน สื่อมวลชนจะควบคุมกันเอง เป็นแนวคิดของ
(1) ทฤษฎีอํานาจนิยม
(2) ทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยม
(3) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์
(4) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม

ตอบ 2 หน้า 62 – 63, (คําบรรยาย) ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยม มีลักษณะสําคัญดังนี้
1 เริ่มใช้เป็นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18
2 มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ คือ เพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อให้ความบันเทิง เพื่อการค้า และสิ่งที่สําคัญ ที่สุดคือ เพื่อแสวงหาความจริง และเพื่อควบคุมรัฐบาล
3 หน้าที่หลักของสื่อมวลชน คือ เพื่อเปิดเผยความจริง และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐบาล
4 การควบคุมสื่อมวลชน คือ สื่อมวลชนควบคุมกันเอง และจะใช้กระบวนการยุติธรรมของศาลเพื่อทําหน้าที่ตัดสิน ความถูกผิดของสื่อมวลชนตามกฎหมาย (เช่น พระราชบัญญัติต่าง ๆ รัฐธรรมนูญฯ)
5 ส่วนใหญ่แล้วเอกชนจะเป็นเจ้าของสื่อมวลชน ฯลฯ

29 เอกชนสามารถเป็นเจ้าของสื่อมวลชนได้ แต่รัฐบาลสามารถเข้ามาดําเนินการแทนได้ เป็นแนวคิดของ
(1) ทฤษฎีอํานาจนิยม
(2) ทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยม
(3) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์
(4) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตอบ 4 หน้า 65 ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม มีลักษณะสําคัญดังนี้
1 ทฤษฎีนี้เริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่ 20
2 มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุด คือ เพื่อการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3 การควบคุมสื่อมวลชนสามารถกระทําได้ โดยใช้ความคิดเห็นของชุมชน ปฏิกิริยาของผู้อ่านผู้ฟัง และจริยธรรมของวิชาชีพสื่อสารมวลชน
4 เอกชนสามารถเป็นเจ้าของสื่อมวลชนได้ แต่รัฐบาลก็สามารถเข้ามาดําเนินการแทนได้ ถ้าเห็นว่าเอกชนดําเนินการไม่เหมาะสม ฯลฯ

30 รัฐเป็นเจ้าของสื่อมวลชน เป็นแนวคิดของ
(1) ทฤษฎีอํานาจนิยม
(2) ทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยม
(3) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์
(4) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตอบ 3 หน้า 64 ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ มีลักษณะที่สําคัญดังนี้
1 ทฤษฎีนี้เริ่มต้นในสหภาพโซเวียตรัสเซีย
2 มีแนวคิดมาจากลัทธิมาร์กซ์ เลนิน สตาลิน เฮเกล และความคิดของรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 19
3 สื่อมวลชนจะถูกควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะสื่อมวลชนถือเป็นเครื่องมือของรัฐ ซึ่งไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐได้
4 รัฐเป็นเจ้าของสื่อมวลชนทุกประเภท ฯลฯ

31 ผู้ริเริ่มใช้อักษรคิวนิฟอร์ม (Cuneiform) คือ
(1) ชาวกรีก
(2) ชาวอียิปต์
(3) ชาวสุเมเรียน
(4) ชาวมายา
ตอบ 3 หน้า 78 – 79 ระบบเสียงของภาษาเขียนเริ่มเกิดขึ้นเมื่อชาวสุเมเรียน (Sumerians) ซึ่งเป็น พวกเกษตรกรที่อาศัยอยู่ระหว่าง 3,000 – 1,700 B.C. ภายใต้ดินแดนที่เรียกว่า Fertile Crescent (ดินแดนที่รวมเอาส่วนหนึ่งของ Iraq อยู่ด้วย) ได้นําตัวอักษรมาแก้ไขปรับปรุง และเริ่มใช้ การเขียนตัวอักษรคิวนิฟอร์ม (Cuneiform Writing) ไว้ในแผ่นดินเหนียว (Clay Tablet) ซึ่งนํามาใช้เป็นสื่อกลางได้ดีกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับแผ่นหิน

32 ตัวอักษร Lonion เป็นของ
(1) ชาวกรีก
(2) ชาวอียิปต์
(3) ชาวสุเมเรียน
(4) ชาวมายา
ตอบ 1 หน้า 79 เมื่อประมาณ 500 B.C. ชาวกรีกได้พัฒนาตัวอักษรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (รวมทั้งสระด้วย) ซึ่งการที่ตัวอักษรกรีกมีมาตรฐานนั้นทําให้วัฒนธรรมของกรีกมีความเจริญ มากขึ้น เช่น Athens ได้ผ่านกฎหมายให้ใช้ภาษาที่ใช้ตัวอักษร Lonion (The Lonion Alphabet) เป็นภาษาของทางราชการ เป็นต้น

33 ผู้ที่พัฒนากระดาษจากต้น Papyrus ได้แก่
(1) ชาวกรีก
(2) ชาวอียิปต์
(3) ชาวสุเมเรียน
(4) ชาวมายา
ตอบ 2 หน้า 79 ในยุค 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ชาวอียิปต์สามารถผลิตกระดาษได้สําเร็จเป็นชาติแรก โดยได้พัฒนาวิธีการทํากระดาษมาจากต้น Papyrus (ปัจจุบันเรียกว่า Paper) ซึ่งเป็นต้นไม้ จําพวกต้นกกหรือหญ้าที่ขึ้นอยู่ในบริเวณที่มีน้ําเฉอะแฉะริมฝั่งแม่น้ําไนล์ (The Nile)

34 กฎหมายของกษัตริย์ Hammurabi ของบาบิโลเนีย ถูกสลักลงบนก้อนหินขนาดใหญ่ชื่อว่า
(1) Scroll
(2) Parchment
(3) Vellum
(4) Stallae
ตอบ 4 หน้า 81 เมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว กษัตริย์ Hammurabi ของบาบิโลเนีย ได้แกะสลัก กฎหมายลงบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “Stallae” คือ บล็อกหินสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดํา ขนาด 8 ฟุต ที่ถูกนํามาตั้งไว้ในศูนย์กลางของเมืองใหญ่ ๆ ในอาณาจักร ซึ่งถือเป็นระบบ ที่ยุ่งยากมาก เพราะยังไม่มีการพัฒนานําเอาสื่อที่เคลื่อนย้ายได้มาใช้

35 หนังสือ Books of Kelts ถือเป็นสมบัติล้ําค่าของประเทศ
(1) อียิปต์
(2) สเปน
(3) ไอร์แลนด์
(4) จีน
ตอบ 3 หน้า 83 หนังสือที่พวกพระเป็นผู้คัดลอกด้วยลายมือเป็นจํานวนพัน ๆ เล่ม เรียกว่า Manuscripti โดยหนังสือบางฉบับถือเป็นผลงานทางศิลปะที่งดงาม ตกแต่งด้วยตัวอักษรและมีภาพวาดที่มีความประณีตสวยงามมาก จนจัดเป็นหนังสือที่สวยที่สุดที่ได้ผลิตออกมาและมีความพิเศษ ที่ไม่ธรรมดาเลย คือ หนังสือ Books of Kells ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานโดยพวกพระเมื่อประมาณ 800 A.D. ปัจจุบันหนังสือ Books of Kells ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และได้เก็บรักษาไว้อย่างดีที่ Trinity College ในเมือง Dublin

36 ประเทศที่มีการพัฒนาการทํากระดาษเป็นชาติแรกตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 คือ
(1) อียิปต์
(2) สเปน
(3) ไอร์แลนด์
(4) จีน
ตอบ 4 หน้า 85, (คําบรรยาย) ชาวจีนได้พัฒนาการทํากระดาษจากต้นไผ่เป็นชาติแรก ซึ่งใช้กันมาอย่างแพร่หลายเมื่อประมาณศตวรรษที่ 2 และในช่วงกลางศตวรรษที่ 8 ทหารเปอร์เซียน ได้จับกุมกลุ่มชาวจีนที่ทํากระดาษ และบังคับให้สอนวิธีการทํากระดาษให้กับพวกตน ส่งผลให้ชาวจีนถูกทหารเปอร์เซียนทําทารุณกรรมอย่างแสนสาหัส

37 ผู้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ได้สําเร็จของโลก คือ
(1) Johanne Fust
(2) William Caxton
(3) Gutenberg
(4) Adolph Von Nassau
ตอบ 3 หน้า 86, 95 ในสมัยก่อนเรื่องของการพิมพ์ยังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากนัก จนกระทั่งมาถึงสมัยของ Gutenberg ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ได้สําเร็จของโลก ทําให้การพิมพ์เริ่มเป็น ที่รู้จักกันทั่วไป เพราะหลังจากการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ของกูเตนเบิร์ก (Gutenberg’s Press) เกิดขึ้นได้ไม่นาน ก็ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการมีหนังสือพิมพ์ที่สามารถส่งไปยังที่ไกลๆได้อย่างรวดเร็ว

38 หนังสือที่พิมพ์ด้วยกระดาษเล่มแรก ชื่อว่า
(1) Book of Kells
(2) Scriptoria
(3) 42 – line Bible
(4) Koran
ตอบ 3 หน้า 88 เมื่อปี ค.ศ. 1455 Gutenberg ทําหนังสือจากกระดาษเล่มแรกที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ ของเขาเองได้สําเร็จ โดยมีชื่อว่า 42 – line Bible ซึ่งเขาออกแบบเองและพิมพ์จํานวน 200 ฉบับ จึงถือได้ว่าเป็นหนังสือที่เป็นตัวอย่างของศิลปะการพิมพ์ที่สวยงามที่สุดในโลก

39 ผู้แต่งหนังสือ Uncle Tom’s Cabin คือ
(1) Whitman
(2) Harriet Beecher Stowe
(3) Longfellow
(4) Barlett
ตอบ 2 หน้า 92 Harriet Beecher Stowe ได้เขียนหนังสือต่อต้านเรื่องของทาสที่มีชื่อว่า “Uncle Tom’s cabin” ซึ่งเป็นหนังสือประเภทนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ (Historical Novel) ที่โด่งดังมากอีกฉบับหนึ่ง

40 หนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นหนังสือพิมพ์ที่แท้จริงฉบับแรก คือ
(1) News Sheet
(2) Gazette
(3) Coranto
(4) Oxford Gazette
ตอบ 4 หน้า 96 หนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นหนังสือพิมพ์ที่แท้จริงฉบับแรก คือ Oxford Gazette (ต่อมาภายหลังใช้ชื่อว่า The London Gazette) โดยพิมพ์จําหน่ายครั้งแรกในปี ค.ศ. 1665 ในสมัยของ King Charles II

41 หนังสือพิมพ์อะไรที่ทําให้หนังสือพิมพ์ถูกเรียกขานว่าสุนัขเฝ้ายาม
(1) The Daily Courant
(2) The Boston News–Letter
(3) The New England Courant
(4) Boston Gazette
ตอบ 3 หน้า 98 เมื่อปี ค.ศ. 1721 James Franklin (พี่ชายของ Benjamin Franklin) ได้เริ่มทํา หนังสือพิมพ์อาณานิคมที่ถูกเรียกขานในฐานะสุนัขเฝ้ายาม (The Press as Watchdog) ซึ่งมีชื่อว่า The New England Courant เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของอาณานิคมที่ประสบความสําเร็จ และมีความอวดดี ฝีปากกล้า กล้าวิจารณ์คนนั้นคนนี้ และสุดท้ายก็ไปโจมตีผู้ว่าการรัฐ จนส่งผลให้ James Franklin ถูกจับเข้าคุกเป็นเดือนและถูกห้ามพิมพ์

42 ผู้ให้กําเนิด The Penny Press คือ
(1) Benjamin Harris
(2) James Franklin
(3) Benjamin Day
(4) Benjamin Franklin
ตอบ 3 หน้า 100 The Penny Press คือ หนังสือพิมพ์ราคาถูก ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1830 และ จําหน่ายในราคาถูกเพียงฉบับละ 1 เซ็นต์เท่านั้น โดยผู้ที่ให้กําเนิด The Penny Press ก็คือ Benjamin Day ซึ่งได้ผลิตหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อว่า The New York Sun เมื่อปี ค.ศ. 1833 และเขาได้ประกาศว่าวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็คือ การตีแผ่เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อ สาธารณะในราคาที่ไม่แพง เฉลี่ยแล้วเหมาะสําหรับทุกคน และยังเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์สําหรับ การโฆษณาอีกด้วย

43 ก.ศ.ร.กุหลาบ เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับใด
(1) ตุลยวิภาคพจนกิจ
(2) สยามประเภทสุนทโรวาทพิเศษ
(3) บางกอกรีคอร์เดอร์
(4) ดุสิตสมิต
ตอบ 2 หน้า 101 – 102 หนังสือพิมพ์ยุคราชสํานัก ได้ปรากฏมีสามัญชนออกหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับ ซึ่งฉบับที่สําคัญ ได้แก่ 1. สยามประเภทสุนทโรวาทพิเศษ ดําเนินการโดย ก.ศ.ร.กุหลาบ 2. ตุลยวิภาคพจนกิจ ดําเนินการโดย เทียนวรรณ

44 หนังสือพิมพ์ไทยในยุคมืด มีการออกกฎหมายประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17 เป็นยุคของ
(1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(2) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
(3) จอมพลถนอม กิติขจร
(4) พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

ตอบ 2 หน้า 103 หนังสือพิมพ์ยุคมืด (พ.ศ. 2501 – 2512) เป็นยุคที่รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ใช้อํานาจเข้าควบคุมและบังคับไม่ให้หนังสือพิมพ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี โดยการออก กฎหมายเป็น “ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17” อีกทั้งยังใช้กําลังคุกคามสิทธิเสรีภาพของ นักหนังสือพิมพ์โดยการจับกุมและตั้งข้อหาว่ามีการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์

45 นายกรัฐมนตรีท่านใดในยุคหนังสือพิมพ์สําลักเสรีภาพที่เสนอว่าจะให้ตั้งสภาการหนังสือพิมพ์
(1) นายสัญญา ธรรมศักดิ์
(2) นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
(3) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
(4) ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
ตอบ 3 หน้า 103 – 104 หนังสือพิมพ์ยุคสําลักเสรีภาพ (พ.ศ. 2516 – 2519) นับเป็นยุคแรกของ นักหนังสือพิมพ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยเมื่อรัฐบาลของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เข้ามาเป็น นายกรัฐมนตรี ได้ร่าง พ.ร.บ. การพิมพ์ฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เสรีภาพแก่หนังสือพิมพ์ในการ ควบคุมกันเอง และมีการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์ (Press Council) แต่ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ยังไม่ทันได้รับการพิจารณา รัฐบาลของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็หมดอํานาจไปเสียก่อน

46 คําสั่ง ป.ร. 42 ออกมาในยุคหนังสือพิมพ์ยุคใด
(1) ยุคเริ่มต้นเสรีภาพ
(2) ยุคสําลักเสรีภาพ
(3) ยุคปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
(4) ยุคมืด
ตอบ 3 หน้า 105 หนังสือพิมพ์ยุคปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. 2519 นับเป็นยุคมืดของวงการ หนังสือพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง เพราะได้มีคําสั่งห้ามการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ทุกฉบับเป็นเวลา 5 วัน และยังมีการออกประกาศเป็นคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42 (ป.ร. 42) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เพื่อมาควบคุมการปฏิบัติงานของหนังสือพิมพ์โดยตรง

47 หนังสือพิมพ์ที่ประกาศปิดตัวเองเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 คือ
(1) สยามรัฐรายวัน
(2) บ้านเมือง
(3) แนวหน้า
(4) ไทยโพสต์
ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) หนังสือพิมพ์บ้านเมืองก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยบริษัท บ้านเมืองการพิมพ์ จํากัด ซึ่งปัจจุบันผู้บริหารได้ตัดสินใจยุติการผลิตหนังสือพิมพ์บ้านเมือง เนื่องจากมีการแข่งขันระหว่างสื่อชนิดต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ไม่เอื้ออํานวย จึงได้ประกาศปิดตัวเองเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป รวมเวลาที่ ดําเนินธุรกิจ 45 ปี

48 นิตยสารเริ่มต้นครั้งแรกที่ประเทศ
(1) อียิปต์
(2) ฮอลแลนด์
(3) อังกฤษ
(4) สหรัฐอเมริกา
ตอบ 3 หน้า 111 – 113 ประวัติศาสตร์ของนิตยสารได้เริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีการลงพิมพ์เรื่องราวต่าง ๆ เป็นครั้งแรกในวารสารที่ชื่อว่า The Review ซึ่งถือเป็น นิตยสารฉบับแรกที่ก่อตั้งโดย Daniel Defoe (ผู้เขียนเรื่อง Robinson Crusoe)

49 นิตยสารฉบับแรก ชื่อว่า
(1) The Tatler
(2) The Spectator
(3) The Review
(4) The Economist
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 48 ประกอบ

50 นิตยสารโดยคนไทยฉบับแรก คือ
(1) บางกอกรีคอร์เดอร์
(2) ราชกิจจานุเบกษา
(3) ดุสิตสมิต
(4) ไทยเขษมรวมข่าว

ตอบ 2 หน้า 127 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์หมายประกาศที่ชื่อว่า “ราชกิจจานุเบกษา มีความหมายว่า หนังสือเพ่งดูราชกิจ ออกเผยแพร่ฉบับแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 โดยไม่มีกําหนดระยะเวลาแน่นอน เพื่อออกประกาศของทางราชการ กฎหมายและข้อบังคับ ต่าง ๆ แจกจ่ายไปตามหน่วยงานราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงถือเป็นนิตยสารที่ออกโดยคนไทยฉบับแรก

51 ในรัชสมัยใดที่กิจการด้านนิตยสารเจริญรุ่งเรืองมาก จนเรียกว่ายุคทองของนิตยสารไทย
(1) รัชกาลที่ 4
(2) รัชกาลที่ 5
(3) รัชกาลที่ 6
(4) รัชกาลที่ 7
ตอบ 3 หน้า 130 – 131 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 กิจการทางด้านนิตยสารมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนเรียกว่ายุคทองของนิตยสารไทย ทําให้ในยุคนี้มีนิตยสารออกถึง 127 ฉบับ และมีหนังสือพิมพ์ รายวันออกถึง 24 ฉบับ ด้วยเพราะได้รับเสรีภาพอย่างเต็มที่ ตลอดจนการศึกษาที่รุดหน้าและ การที่นิตยสารมาสู่แวดวงของสามัญชนอย่างแท้จริง จึงทําให้วงการนิตยสารเติบโตไปมาก

52 นิตยสารไทยที่ยังดําเนินการอยู่ ได้แก่
(1) สตรีสาร
(2) สตรีไทย
(3) สกุลไทย
(4) ขวัญเรือน
ตอบ 4 หน้า 133, (ความรู้ทั่วไป) นิตยสารไทยที่ยังดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ นิตยสารขวัญเรือน เป็นนิตยสารรายปักษ์เพื่อสาระและความบันเทิงสําหรับทุกคนในครอบครัว โดยวางตลาดเป็น ฉบับปฐมฤกษ์เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2511 (ส่วนนิตยสารสตรีสาร ปิดตัวลงเมื่อ พ.ศ. 2539, สตรีไทย เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น, สกุลไทย ปิดตัวลงเมื่อ พ.ศ. 2559)

53 ผู้ค้นพบวิธีการทําให้ภาพต่อเนื่อง จนเป็นภาพเคลื่อนไหว คือ
(1) Louis Dagguerree
(2) Thomas Alva Edison
(3) Dr. Peter Mark Roget
(4) George Eastman
ตอบ 3 หน้า 139 ในปี ค.ศ. 1824 Dr. Peter Mark Roget เป็นผู้ค้นพบวิธีการทําให้ภาพต่อเนื่อง จนมองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งต่อมาวิธีการนี้ได้มีการศึกษาเพิ่มเติม โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน

54 ผู้มีส่วนสําคัญในการผลิตฟิล์มภาพยนตร์ คือ
(1) Louis Dagguerree
(2) Thomas Alva Edison
(3) Dr. Peter Mark Roget
(4) George Eastman
ตอบ 4 หน้า 138 ในปี ค.ศ. 1880 George Eastman เป็นผู้บุกเบิกงานด้านการถ่ายภาพ และ มีส่วนสําคัญในการผลิตฟิล์มภาพยนตร์ เนื่องจากพัฒนาการของ Eastman และตลาดของ ฟิล์มที่ทําจากวัสดุใส-เซลลูลอยด์ (Celluloid) ได้ทําให้การถ่ายภาพประสบความสําเร็จ และ การใช้ประโยชน์จากฟิล์มยังทําให้เทคนิคภาพยนตร์สามารถพัฒนาไปได้

55 ผู้ผลิตเครื่องฉายภาพยนตร์ คือ
(1) Louis Dagguerree
(2) Thomas Alva Edison
(3) Dr. Peter Mark Roget
(4) George Eastman
ตอบ 2 หน้า 142 Thomas Alva Edison และหุ้นส่วนของเขาได้เริ่มการผลิตเครื่องฉายภาพยนตร์ ที่มีชื่อเรียกว่า “Vitascope” และ Edison ยังได้สร้างห้องส่งสําหรับผลิตภาพยนตร์ขนาดสั้นขึ้น ซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่ก็มาจากการแสดงละครที่ Vaudeville

56 ชื่อโรงภาพยนตร์ในครั้งแรก ชื่อว่า
(1) The Odeon
(2) The Nickelodeon
(3) Hollywood
(4) Vaudeville

ตอบ 2 หน้า 144 คําว่า “Nickelodeon” เป็นชื่อที่ใช้เรียกโรงภาพยนตร์ในยุคแรก โดยมีจุดเริ่มต้น ขึ้นในปี ค.ศ. 1905 มีผู้ร่วมกันลงทุน 2 คน มาจากเมือง Pittsburgh คือ Harry P. Davis และ John P. Harris ซึ่งได้เริ่มต้นธุรกิจการทําโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Nickelodeon อยู่ในเมือง Pittsburgh โดยเก็บเงินค่าเข้าชมภาพยนตร์จากคนดูเพียง 5 เซ็นต์เท่านั้น ทําให้ในเวลาเพียงแค่ สัปดาห์เดียว ก็สามารถทําเงินได้ถึง 1,000 เหรียญสหรัฐ

57 โรงถ่ายภาพยนตร์ The “Big Five” ได้แก่
(1) MGM, Twentieth Century-Fox, Paramount, Columbia, Warner Brothers
(2) MGM, Twentieth Century Fox, Paramount, Universal, Warner Brothers
(3) MGM, Twentieth Century-Fox, Paramount, RKO, Warner Brothers
(4) MGM, Twentieth Century-Fox, Paramount, Republic, Warner Brothers
ตอบ 3 หน้า 150 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีโรงถ่ายภาพยนตร์ที่สําคัญเพียงไม่กี่โรง ซึ่งมีอิทธิพลต่อ การสร้างภาพยนตร์มาก คือ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 (The “Big Five”) ซึ่งได้แก่ MGM, Twentieth Century-Fox, Paramount, RKO a Warner Brothers

58 ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่มีการถ่ายทําในเมืองไทย คือ
(1) พระเจ้าช้างเผือก
(2) นางสาวสุวรรณ
(3) ช้าง
(4) โชคสองชั้น
ตอบ 2 หน้า 152 – 153 ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่มีการถ่ายทําในเมืองไทยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 คือ เรื่องนางสาวสุวรรณ ซึ่งบริษัท Universal เป็นผู้สร้าง และใช้ผู้แสดงทั้งหมดเป็นคนไทย ออกฉายในกรุงสยามครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2466

59 บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง เป็นของใคร
(1) พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล
(2) พี่น้องวสุวัต
(3) นายพจน์ สารสิน
(4) นายประสาท สุขุม
ตอบ 2หน้า 153 – 155 ผู้สร้างภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกของไทย คือ พี่น้องวสุวัต ซึ่งมีกิจการสร้าง ภาพยนตร์เป็นของตัวเอง เรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า “บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง” ทั้งนี้ ภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกที่พี่น้องวสุวัตถ่ายทําด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์เสียงที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง ได้แก่ ภาพยนตร์ข่าวสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี เสด็จนิวัตพระนคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2474

60 ภาพยนตร์ไทยที่สร้างโดยคนไทยเรื่องแรก คือ
(1) พระเจ้าช้างเผือก
(2) นางสาวสุวรรณ
(3) ช้าง
(4) โชคสองชั้น
ตอบ 4 (คําบรรยาย) ภาพยนตร์ไทยที่สร้างโดยคนไทยเรื่องแรก คือ เรื่องโชคสองชั้น (Double Lucky) ซึ่งพี่น้องวสุวัตถ่ายทําขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยเป็นหนังเงียบ ถ่ายทําด้วยฟิล์มขาว-ดํา ขนาด 35 มม.

61 ผู้ที่สร้างเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําเร็จ คือ
(1) James Clerk Maxwell
(2) Heinrich Rudolf Hertz
(3) Marconi
(4) Samuel F.B. Morse
ตอบ 3 หน้า 159 – 160, (คําบรรยาย) ในปี ค.ศ. 1901 Guglielmo Marconi ชายหนุ่มชาวอิตาเลียน
ได้ประดิษฐ์เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่มีกําลังส่งมากขึ้นได้สําเร็จเป็นคนแรก นอกจากนี้ เขายังประสบความสําเร็จในการส่งสารข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก จนได้รับยกย่องว่าเป็น “บิดาของวงการวิทยุกระจายเสียงโลก”

62 ผู้ที่ประดิษฐ์เครื่องส่งโทรเลขสําเร็จ คือ
(1) James Clerk Maxwell
(2) Heinrich Rudolf Hertz
(3) Marconi
(4) Samuel F.B. Morse
ตอบ 4 หน้า 161 Samuel F.B. Morse นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ ประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่า “เครื่องส่งโทรเลขทางไกล” (The Long-distance Telegraph) ได้สําเร็จ ซึ่งเขาได้พัฒนาระบบให้ดีขึ้นกว่าของเดิมที่นักประดิษฐ์รุ่นก่อน ๆ ได้เริ่มไว้

63 สถานีวิทยุแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา และเป็นสถานีที่เก่าแก่ที่สุดอีกด้วย คือ
(1) สถานี 8XK
(2) สถานี KDKA
(3) สถานี VOA
(4) สถานี NBC
ตอบ 2 หน้า 164 – 165 ในปี ค.ศ. 1920 Dr. Frank Conrad ได้สร้างสถานีวิทยุ KDKA ขึ้น ในเมือง Pittsburgh ซึ่งถือเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังคงดําเนินการออกอากาศตามปกติต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

64 พระบิดาวิทยุกระจายเสียงไทย คือ
(1) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(2) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(3) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(4) พลเอกพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน
ตอบ 4 หน้า 169, (คําบรรยาย) ในปี พ.ศ. 2469 พลเอกพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ทรงมีความสนพระทัยในงานวิทยุกระจายเสียง ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในขณะนั้น พระองค์จึงได้ตั้งเครื่องส่งวิทยุทดลองขนาดเล็กขึ้นในวังบ้านดอกไม้ เพื่อค้นคว้าเป็นการส่วนพระองค์ ดังนั้นจึงถือได้ว่าพระองค์เป็นผู้ริเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียงขึ้นเป็นคนแรก ในประเทศไทย จนได้รับการยกย่องว่า “พระบิดาวิทยุกระจายเสียงไทย”

65 วันวิทยุกระจายเสียงไทย ตรงกับวันที่
(1) 1 มกราคม
(2) 25 กุมภาพันธ์
(3) 3 พฤษภาคม
(4) 24 มิถุนายน
ตอบ 2 หน้า 169, (คําบรรยาย) สถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรแห่งแรกของประเทศไทยมีชื่อว่า “สถานีกรุงเทพที่พญาไท” โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลที่ 7 ดังนั้นทางราชการจึงได้กําหนดให้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันวิทยุกระจายเสียงไทย

66 สถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรแห่งแรกของประเทศไทยชื่อว่า
(1) สถานี 4 พีเจ
(2) สถานีกรุงเทพที่พญาไท
(3) สถานีวิทยุ 1 ปณ.
(4) สถานีวิทยุกรุงเทพฯ
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 65 ประกอบ

67 ปัจจุบันคลื่นวิทยุกระจายเสียงทั้งหมดอยู่ในความดูแลของ
(1) กรมประชาสัมพันธ์
(2) กระทรวง ICT
(3) กสทช.
(4) คสช.
ตอบ 3 (คําบรรยาย) เจตนารมณ์ในการปฏิรูปสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทยตาม รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 47 ได้กําหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทําหน้าที่กํากับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

68 สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของสหรัฐอเมริกา คือสถานี
(1) NBC
(2) C3S
(3) RCA
(4) PBS

ตอบ 3 หน้า 176, (คําบรรยาย) ในปี ค.ศ. 1932 บริษัท RCA (The Radio Corporation of America) ได้สร้างสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของสหรัฐอเมริกาขึ้นที่ตึกเอ็มไพร์สเตทในเมืองนิวยอร์ก ซึ่งมีอุปกรณ์สําหรับใช้ในห้องส่งและการถ่ายทอดสดอย่างสมบูรณ์ที่สุด ต่อมาในปี ค.ศ. 1936 เริ่มมีการทดสอบระบบโดยถ่ายทอดรายการเพียง 2 รายการต่อสัปดาห์ และในปี ค.ศ. 1939 จึงถ่ายทอดงาน Word Fair New York

69 ยุคทองของวิทยุโทรทัศน์ อยู่ในช่วงใด
(1) 1930 – 1940.
(2) 1940-1950
(3) 1950 1960
(4) 1960 – 1980
ตอบ 4 หน้า 180 ยุคทองของวิทยุโทรทัศน์ หรือยุคแห่งความรุ่งเรืองของวิทยุโทรทัศน์ เป็นยุคที่ อาจกล่าวได้ 2 ประการ ดังนี้
1 สื่อวิทยุโทรทัศน์อยู่ในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
2 เป็นยุคที่ยาวนานอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1960 – 1980 ซึ่งเป็นยุคที่เครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ มีการแข่งขันกันมากขึ้น

70 “เครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ คือ อาณาจักรอันกว้างใหญ่ที่ไร้ความคิด” เป็นคํากล่าวของใคร
(1) Marconi
(2) David Sarnoff
(3) Frank Conrad
(4) Newton Minow
ตอบ 4 หน้า 181 Newton Minow เป็นอดีตประธาน FCC (Federal Communications Commission)
ได้กล่าวว่า “เครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ คือ อาณาจักรอันกว้างใหญ่ที่ไร้ความคิด” (Vast Wasteland of Mindless) เพราะรายการวิทยุโทรทัศน์มีแต่รายการตลกที่สิ้นคิด ละครชีวิตที่เพ้อฝันเกินจริง การแสดงมวยปล้ำ การ์ตูนที่มีความรุนแรง กีฬาที่น่าตื่นเต้น การแข่งขันตอบปัญหา และ รายการตลกฝืดในเรื่องครอบครัว

71 ผู้ดําริให้มีวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย คือ
(1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(2) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
(3) จอมพลถนอม กิติขจร
(4) พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ตอบ 1 หน้า 184, 186 กิจการวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 ในรัฐบาล ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งได้ดําริที่จะให้มีวิทยุโทรทัศน์ขึ้น จึงได้ให้อธิบดีกรมโฆษณาการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการส่งวิทยุโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา และต่อมา ก็ได้มีคําสั่งราชการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการพิจารณาจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์

72 การแพร่ภาพสถานีโทรทัศน์ครั้งแรกในประเทศไทยทางช่อง 4 บางขุนพรหมเมื่อใด
(1) 22 มิถุนายน 2466
(2) 25 กุมภาพันธ์ 2473
(3) 24 มิถุนายน 2498
(4) 1 มกราคม 2500
ตอบ 3 หน้า 186, 188, 190 กําเนิดโทรทัศน์ไทยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็น วันชาติในสมัยนั้น โดยบริษัท ไทยโทรทัศน์ จํากัด ได้จัดตั้งและทําพิธีเปิดสถานีส่งวิทยุโทรทัศน์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย คือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม และได้เริ่มแพร่ภาพ ออกอากาศรายการต่าง ๆ เป็นครั้งแรก เช่น รายการรําเบิกโรง รายการภาพปริศนา รายการข่าว รายการดนตรี ฯลฯ

73 การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ในไทยครั้งแรกนั้น ตั้งเป็นบริษัทชื่อว่า
(1) บริษัท ไทยโทรภาพ จํากัด
(2) บริษัท ไทยโทรทัศน์ จํากัด
(3) บริษัท กรุงเทพและวิทยุโทรทัศน์
(4) บริษัท บางกอกเอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 72 ประกอบ

74 อ.ส.ม.ท. รับโอนกิจการมาจาก
(1) บริษัท ไทยโทรภาพ จํากัด
(2) บริษัท ไทยโทรทัศน์ จํากัด
(3) บริษัท กรุงเทพและวิทยุโทรทัศน์
(4) บริษัท บางกอกเอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด
ตอบ 2 หน้า 190, (คําบรรยาย) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม ซึ่งก่อตั้งอยู่ในรูปของบริษัท ไทยโทรทัศน์ จํากัด ได้โอนกิจการมาเป็นสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. (องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2520 โดยให้เป็น สถานีโทรทัศน์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของสํานักนายกรัฐมนตรีในลักษณะของรัฐวิสาหกิจ

75 สถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกของประเทศไทย คือ
(1) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
(2) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
(3) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
(4) สถานีโทรทัศน์สีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
ตอบ 3 หน้า 189, (คําบรรยาย) สถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกของประเทศไทย คือ สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7 โดยเป็นสถานีโทรทัศน์ของทางราชการเจ้าแรกที่ให้บริษัทเอกชน (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด) เป็นเจ้าของสัมปทานหรือร่วมดําเนินการจัดตั้ง ซึ่งได้เริ่มแพร่ภาพออกอากาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510

76 สถานีโทรทัศน์สาธารณะในประเทศไทย คือ
(1) สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
(2) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
(3) สถานีโทรทัศน์ ETV กระทรวงศึกษาธิการ
(4) สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยคม
ตอบ 2 (คําบรรยาย) สถานีโทรทัศน์ระดับชาติในส่วนกลางที่มีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ล่าสุด คือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (TPBS) หรือทีวีไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานีโทรทัศน์ สาธารณะ หรือทีวีสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย และเริ่มแพร่ภาพออกอากาศอย่าง เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยได้รับสัมปทานการใช้คลื่นความถี่ ในการแพร่ภาพจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)

77 การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครั้งแรกในโลกผ่านเครือข่ายชื่อว่า
(1) ARPANET
(2) DAPANET
(3) SERCNET
(4) JANET
ตอบ 1 หน้า 193 – 194 การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครั้งแรกในโลกเริ่มตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1969 ผ่านเครือข่ายที่ชื่อว่า ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) และได้มีการพัฒนาโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การทําให้ คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กันได้ จนเกิดระบบ World Wide Web ที่ใช้ระบบไฮเปอร์เท็กซ์

78 บิดาแห่งเว็บ คือ
(1) บิลเกต
(2) ซัคเกอร์เบิร์ก
(3) ทิม เบอร์เนอร์ส ลี
(4) สตีฟ จ๊อบส์
ตอบ 3หน้า 194, (คําบรรยาย) เซอร์ทิโมที จอห์น เบอร์เนอร์ส-ลี (Sir Timothy John Berners-Lee) หรือทิม เบอร์เนอร์ส ลี ชาวอังกฤษ เป็นผู้คิดค้นและประดิษฐ์ World Wide Web สําเร็จเป็น คนแรกของโลก จนทําให้เกิดเว็บไซต์ขึ้นมามากมายในปัจจุบัน ดังนั้นเขาจึงได้รับยกย่องว่าเป็น“บิดาแห่งเว็บ”

79 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสังคมออนไลน์สะท้อนแนวโน้มการสื่อสารที่สําคัญ คือ
(1) รูปแบบการสื่อสารแบบจุดต่อจุดไปสู่การสื่อสารระหว่างผู้ใช้หลายคน
(2) มีการใช้ Link วีดิทัศน์ ภาพถ่าย และเนื้อหามัลติมีเดียมากขึ้น
(3) การควบคุมการสื่อสารเปลี่ยนจากผู้ให้บริการมาเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิด
(4) ถูกทุกข้อ
ตอบ 4 หน้า 195 – 196 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลน์สะท้อนให้เห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของแนวโน้มการสื่อสารที่สําคัญใน 2 ด้าน ได้แก่
1 รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนจากการสนทนาแบบจุดต่อจุด (Point to Point) และสองทาง (Two Way) ไปสู่การสื่อสารระหว่างผู้ใช้หลายคน (Many to Many) และมีการใช้ Link วีดิทัศน์ ภาพถ่าย และเนื้อหามัลติมีเดียมากขึ้น
2 การควบคุมการสื่อสารเปลี่ยนจากระบบที่ครอบครองโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบเดิม
ไปสู่ผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มแบบเปิดบนอินเทอร์เน็ต

80 Six Degrees of Separation คือ ทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์
(1) การสื่อสารระหว่างบุคคล
(2) การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(3) การสื่อสารเครือข่ายทางสังคม
(4) การสื่อสารภายในองค์การ
ตอบ 3หน้า 193, 196 ทฤษฎีที่อธิบายการสื่อสารเครือข่ายทางสังคม (Social Networking) และ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้ดีทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฎีระยะห่างหกชั้น (Six Degrees of Separation) ซึ่งได้อธิบายว่า “ทุกคนบนโลกจะสามารถเชื่อมโยงกันได้ภายในระยะห่างไม่เกิน 6 ช่วงคน” โดยทฤษฎีนี้มีที่มาดั้งเดิมจากนักเขียนชาวฮังการีชื่อว่า Frigyes Karinthy

81 Facebook เป็น Social Network ประเภท
(1) Identity Network
(3) Collaboration Network
(2) Interested Network
(4) Gaming/Virtual Reality
ตอบ 1 หน้า 200 – 201, (คําบรรยาย) หมวดหมู่ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในบทบาทของ Social Network ในอินเทอร์เน็ตยุค 2.0 แบ่งออกได้ดังนี้
1 Identity Network คือ การแสดงตัวตนและภาพลักษณ์ของตน เช่น Facebook, Twitter
2 Interested Network คือ การรวมตัวกันโดยอาศัยความสนใจตรงกัน เช่น Digg, del.icio.us
3 Collaboration Network คือ กลุ่มเครือข่ายที่ร่วมกันทํางาน เช่น Wikipedia, Google Earth
4 Gaming/Virtual Reality หรือโลกเสมือน ซึ่งมีลักษณะเป็นการสวมบทบาทของผู้เล่นใน ชีวิตจริงกับตัวละครในเกม เช่น Ragnarok, Pangya, Second Life, World of Warcraft
5 Professional Network ซึ่งใช้งานในอาชีพ เช่น LinkedIn
6 Creative Network คือ การสร้างและประกาศผลงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ รูปภาพ เพลง โดยจะเน้นเฉพาะไฟล์ที่เป็นมัลติมีเดีย เช่น YouTube, Flickr, Multiply เป็นต้น

82 Wikipedia เป็น Social Network ประเภท
(1) Identity Network
(2) Interested Network
(3) Collaboration Network
(4) Gaming/Virtual Reality
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 81 ประกอบ

83 ผู้ก่อตั้ง Facebook คือ
(1) Bill Gates
(2) Mark Zuckerberg
(3) Ray Tomlinson
(4) Sergey Brin & Larry Page
ตอบ 2 หน้า 204 Mark Zuckerberg เป็นผู้ก่อตั้ง Facebook ซึ่งเป็นเว็บชุมชนออนไลน์ (Social- networking Site) ที่กําลังได้รับความนิยมสุดขีดในขณะนี้ โดยเขาได้ก่อตั้ง Facebook ขึ้น ขณะยังเรียนอยู่ที่ Harvard ก่อนจะลาออกกลางคัน เจริญรอยตาม Bill Gates แห่ง Microsoft เพื่อเป็น CEO ของเว็บชุมชนออนไลน์ด้วยวัยเพียง 22 ปี

84 Twitter ส่งข้อความได้ครั้งละไม่เกินกี่ตัวอักษร
(1) 100 อักษร
(2) 1:10 อักษร
(3) 120 อักษร
(4) 140 อักษร
ตอบ 4หน้า 204 – 205 Twitter คือ บริการสําหรับบุคคลที่ต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ได้อย่างรวดเร็วผ่านคําถามง่าย ๆ ที่ใช้ถามกันบ่อย ๆ ว่า “คุณกําลังทําอะไรอยู่ ?” โดยมี ข้อกําหนดว่าส่งข้อความได้ครั้งละไม่เกิน 140 ตัวอักษร และด้วยเหตุที่เขียนข้อความได้จํากัด จึงเกิดคําเรียกอีกคําว่า “Micro Blogging” ส่วนข้อความที่ส่งถึงกันมีศัพท์เรียกว่า “Tweets ซึ่งเปรียบเหมือนเสียงนกร้องอยู่ตลอดเวลา

85 ผู้ก่อตั้ง Google คือ
(1) Bill Gates
(3) Ray Tomlinson
(2) Mark Zuckerberg
(4) Sergey Brin & Larry Page
ตอบ 4 หน้า 210 – 211 กูเกิล (Google Inc.) เป็นบริษัทมหาชนของอเมริกาที่เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมกราคม พ.ศ. 2539 จากโครงงานวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธ์ของเซอร์เกย์ บริน และแลร์รี เพจ (Sergey Brin & Larry Page) นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งต่อมากูเกิล ได้มีผู้ใช้งานค้นหาคํามากกว่า 18 ล้านคําต่อวัน และกลายมาเป็น Search Engine อันดับหนึ่ง ของโลกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543

86 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ
(1) www.ru.or.th
(2) www.ru.ac.th
(3) www.ru.go.th
(4) www.ru.org
ตอบ 2 (คําบรรยาย) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ www.ru.ac.th

87 Facebook กลุ่มวิชานี้ คือ
(1) MCS 1150
(3) MCS 1150 (MCS 1100) ส่วนกลาง
(2) MCS 1150 (MCS 1100)
(4) MCS 1150 (MCS 1100) ส่วนภูมิภาค
ตอบ 3 (คําบรรยาย) Facebook ของกลุ่มวิชานี้ คือ MCS 1150 (MCS 1100) ส่วนกลาง
88 Facebook ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ
(1) PR RAM
(2) PR Ramkhamhaeng University
(3) MC Club
(4) RU Easy Radio
ตอบ 2 (คําบรรยาย) Facebook ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ PR Ramkhamhaeng
University

89 สถานีวิทยุอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ
(1) PR RAM
(2) PR Ramkhamhaeng University
(3) MC Club
(4) RU Easy Radio
ตอบ 4 (คําบรรยาย) สถานีวิทยุอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ RU Easy Radio ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 – 19.00 น. โดยสามารถเข้าไปรับฟังได้ที่ www.masscomradio.com

90 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. อะไร
(1) พ.ศ. 2530
(2) พ.ศ. 2540
(3) พ.ศ. 2550
(4) พ.ศ. 2560
ตอบ 3 (คําบรรยาย) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(ฉบับปัจจุบัน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ในรัฐบาลของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

91 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใครเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. นี้
(1) นายกรัฐมนตรี
(2) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(3) รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(4) รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอบ 3(คําบรรยาย) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ระบุว่า ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม พ.ร.บ. (ปัจจุบันคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อ กระทรวงในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

92 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น อันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรําคาญ จะมีความผิดถูกลงโทษอย่างไร
(1) ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท
(2) ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
(3) ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท
(4) ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
ตอบ 2 (คําบรรยาย) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ระบุว่า ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

93 นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก จะมีความผิดอย่างไร
(1) จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท
(2) จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
(3) จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท
(4) จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
ตอบ 2 (คําบรรยาย) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ระบุว่า ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (1) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ผู้อื่นหรือประชาชน…. (4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะ อันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

94 ผู้ที่นําภาพสุนัขจรจัดในรามคําแหงไปโพสต์พร้อมข้อความ “อย่าฝังหนูเลย” เข้าข่ายนําข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มีความผิดตามมาตรา 14 ต้องระวางโทษอย่างไร
(1) จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท
(2) จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
(3) จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท
(4) จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 93 ประกอบ

ข้อ 95 – 100 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) หนังสือพิมพ์รายวัน
(2) หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
(3) นิตยสาร
(4) วารสาร

95 ไทยรัฐ
ตอบ 1 (คําบรรยาย) หนังสือพิมพ์รายวัน (Daily Newspaper) คือ หนังสือพิมพ์ที่ออกจําหน่ายเป็นประจําทุกวัน อายุของหนังสือพิมพ์จึงสั้น เมื่อหมดวันหนังสือพิมพ์ฉบับเดิมจะล้าสมัยลงทันที และมีฉบับใหม่ออกมาแทนที่ ตัวอย่างของหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์ เป็นต้น

96 ข่าวรามคําแหง
ตอบ 2 (คําบรรยาย) หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ (Weekly Newspaper) คือ หนังสือพิมพ์ที่เผยแพร่ หรือออกจําหน่ายทุก 7 วัน โดยจะไม่เน้นความสดของข่าว แต่เน้นการเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ในรอบสัปดาห์ และอาจมีสารคดี บทความ หรือบทวิเคราะห์ที่ทันสมัยประกอบ ตัวอย่างของ หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ เช่น ข่าวรามคําแหง ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคําแหงใช้เผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ของมหาวิทยาลัยไปสู่นักศึกษาทุก ๆ สัปดาห์ เป็นต้น

97 เนชั่นสุดสัปดาห์
ตอบ 3 (คําบรรยาย) นิตยสาร (Magazine) คือ สิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกเผยแพร่ตามกําหนดเวลาที่ แน่นอนสําหรับผู้อ่านทั่วไป โดยจะมีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งให้ทั้งความรู้และความบันเทิง หากเป็นความรู้มักเป็นไปในลักษณะที่ให้ความรอบรู้ และมีรายได้จากการโฆษณาหรือวางขาย ทั่วไป ซึ่งผู้อ่านสามารถบอกรับเป็นสมาชิกได้ ตัวอย่างของนิตยสาร เช่น เนชั่นสุดสัปดาห์ เป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์, มติชนสุดสัปดาห์ เป็นนิตยสารการเมืองรายสัปดาห์, คู่สร้างคู่สม เป็นนิตยสารที่รวมเรื่องราวของคนทางบ้านที่มาแชร์ประสบการณ์และความรู้สึกต่อเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งแต่ละเล่มจะผลัดเปลี่ยนกันไป เป็นต้น

98 มติชนสุดสัปดาห์
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 97 ประกอบ

99 คู่สร้างคู่สม
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 97 ประกอบ

100 วารสารรามคําแหง
ตอบ 4 (คําบรรยาย) วารสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์เป็นเล่มมีกําหนดออกเป็นประจําในรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน หรือรายปี โดยมีลักษณะและรูปเล่มคล้ายนิตยสาร แต่แตกต่างจากนิตยสารตรงที่ เนื้อหาภายในเป็นด้านวิชาการมากกว่าด้านบันเทิง มีภาพประกอบและใช้สีสันน้อยกว่า ตัวอย่างของวารสาร เช่น รัฐศาสตร์สาร วารสารรามคําแหง เป็นต้น

Advertisement