การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 1100 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

Advertisement

1.         Right to Communication หมายถึงอะไร

(1)       เสรีภาพในการสื่อสาร  

(2) การสื่อสารอย่างถูกต้อง

(3) สิทธิในการสื่อสาร  

(4) การสื่อสารมวลชน

ตอบ 3 หน้า 66, (คำบรรยาย) ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา มีแนวคิด ที่เน้นเกี่ยวกับ สิทธิในการสื่อสาร’’ (A Right to Communication) ซึ่งยึดตาม มาตรา 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติที่บัญญัติว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมไปถึงเสรีภาพ ที่จะแสวงหา รับแจ้งข่าวสารและความคิดผ่านสื่อใดสื่อหนึ่งโดยปราศจากพรมแดน

2.         ประชาชนที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง มีการรับรู้ข่าวสารกันอย่างไร

(1)       รับรู้ข่าวสารจากพ่อ      

(2) รับรู้ข่าวสารจากจดหมายแม่

(3) รับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์         

(4) รับรู้ข่าวสารจากเพื่อน

ตอบ 3 หน้า 34 – 35, (คำบรรยาย) ปัจจุบันคนที่อาศัยอยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมมวลชนจะมีการ รับรู้ข่าวสารจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครอบครัว เพื่อน และกลุ่มอื่น ๆ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ส่วนคนที่อาศัยอยู่ในสังคมชนบทจะมีการรับรู้ข่าวสารจากผู้อื่น

3.         แบบจำลองการสื่อสารของ Harold Lasswell มีลักษณะอย่างไร

(1)       เป็นกระบวนการที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ   (2) เป็นกระบวนการการสื่อสารสองทาง

(3) เป็นกระบวนการที่โน้มน้าวใจผู้รับสาร       (4) เป็นกระบวนการที่สารโน้มน้าวใจผู้ส่งสาร

ตอบ 3 หน้า 25 – 26 แบบจำลองการสื่อสารของฮาโรลด์ ลาสเวลส์ (Harold Lasswell) เป็นลักษณะ ของการสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) ที่ไม่ได้คำนึงถึงการมีปฏิกิริยาโต้ตอบ (Feedback) ในการสื่อสาร และเป็นกระบวนการที่โน้มน้าวใจ (Persuasive Process) ผู้รับสาร ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าสารที่ส่งไปให้ผู้รับสารนั้นย่อมบังเกิดผลตามมาเสมอ

4.         คณะกรรมาธิการฮัทชินส์ (The Hutchins Commission) เกี่ยวข้องในด้านใด

(1)       คณะกรรมาธิการตรวจสอบสื่อมวลชน            (2) คณะกรรมาธิการจริยธรรมสื่อมวลชน

(3) คณะกรรมาธิการสิทธิสื่อมวลชน   (4) คณะกรรมาธิการเสรีภาพสื่อมวลชน

ตอบ 4 หน้า หน้า 64 – 65 คณะกรรมาธิการฮัทชินส์ (The Hutchins Commission) เป็นคณะกรรมาธิการ เสรีภาพสื่อมวลชน (The Commission on Freedom of The Press) ของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1942 โดยมีโรเบิร์ต เอ็ม. ฮัทชินส์ (Robert M. Hutchins) เป็นประธาน

5.         ภาพยนตร์ในช่วงแรก ๆ มีความยาวนานเท่าไร

(1)       1 – 2 นาที        (2) 1 – 3 นาที   (3) 1 – 5 นาที   (4) 1 – 10 นาที 

ตอบ 1 หน้า 143 ภายนตร์ในช่วงแรก ๆ จะมีความยาวเพียงแค่ 1-2 นาที โดยผู้ชมจะได้เห็นเพียงบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่บนจอภาพอย่างรวดเร็วเท่านั้น ซึ่งก็จะทำให้ผู้ชมตื่นเต้นแล้ว ดังนั้นผู้สร้างภาพยนตร์จึงต้องสร้างภาพยนตร์ที่มีความยาวมากกว่าเดิม โดยการเพิ่มเนื้อหา ที่น่าสนใจเพื่อให้สามารถดึงดูดใจผู้ชมได้มากขึ้น

6.         ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา รัฐมีสิทธิที่จะแทรกแซงหรือจำกัดการปฏิบัติหน้าที่ ของสื่อมวลชน ด้วยวิธีการใด

(1) บอยคอด    (2) จำกัดเสรีภาพ        (3) เซ็นเซอร์     (4) ควบคุม

ตอบ 3 หน้า 67 ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา มีลักษณะที่สำคัญดังนี้

1.         สื่อมวลชนทำหน้าที่และปฏิบัติงานด้านการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ

2.         สื่อมวลชนควรให้ความสำคัญต่อเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมและภาษาของชาติเป็นลำดับแรก

3.         เสรีภาพของสื่อมวลชนสามารถควบคุมได้

4.         รัฐมีสิทธิแทรกแซงหรือจำกัดการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนด้วยวิธีการเซ็นเซอร์ การให้เงินอุดหนุน และการควบคุมสื่อมวลชนโดยตรงจึงเป็นวิธีการที่มีเหตุผล

7.         การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ทำตามคำสั่งจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง เป็นวิธีการของระบบทฤษฎีใด

(1) ทฤษฎีอำนาจนิยม (2) ทฤษฎีเสรีนิยม

(3) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ (4) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม

ตอบ 1 หน้า 60 ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีอำนาจนิยมเป็นทฤษฎีที่เก่าแก่มากที่สุด เพราะกำเนิด ขึ้นมาในบรรยากาศอำนาจนิยมตอนปลายสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ภายหลังจากการประดิษฐ์ เครื่องพิมพ์ได้ไม่นาน (หลังกำเนิดการพิมพ์) ซึ่งในสังคมสมัยนั้นเชื่อกันว่า ความจริงไม่ได้เกิดขึ้น โดยประชาชนส่วนใหญ่ แต่เกิดจากนักปราชญ์ผู้รู้พียงไม่กี่คนเท่านั้น และความจริงจะต้องรวมอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของอำนาจ ดังนั้นหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนจึงต้องเป็นผู้รับใช้รัฐ หรือผู้ปกครอง และปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทำตามคำสั่งจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง หรือ ปฏิบัติหน้าที่ตามความต้องการของผู้ปกครอง

8.         การสื่อสารในลักษณะที่เป็นการปรึกษาปัญหาร่วมกันของคนจำนวนหนึ่ง เป็นการสื่อสารประเภทใด

(1) การสื่อสารระหว่างบุคคล  (2) การสื่อสารกลุ่มย่อย

(3) การสื่อสารในที่สาธารณะ  (4) การสื่อสารมวลชน

ตอบ 2 หน้า 18, (คำบรรยาย) การสื่อสารกลุ่มย่อย (Small Group Communication) คือ การสื่อสารที่มีคนจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีจำนวนจำกัดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 25 คน มาสื่อสารกัน เพื่อที่จะพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และ ตัดสินใจร่วมกัน ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มย่อยไม่ควรมีจำนวนมากนัก เพื่อให้เข้าลักษณะของ การสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) ซึ่งทุกคนสามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบ หรือมีโอกาสพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด และแสดงความคิดเห็นกันได้ถ้วนหน้า

9.         เพราะเหตุใดผู้ชมบางคนจึงชอบดูรายการกีฬา และบางคนชอบดูรายการตลก

(1) การเข้ารหัสความหมายของสารต่างกัน     (2) การถอดรหัสความหมายของสารต่างกัน

(3) การเข้ารหัสความหมายของสารตรงกัน     (4) การถอดรหัสความหมายของสารตรงกัน

ตอบ2 หน้า 1135 – 36 ผู้รับสารในการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้รับสารในการสื่อสารมวลชนซึ่งมีความหลากหลาย อาจจะถอดรหัสหรือแปลความหมายซองสารแตกต่างกันไปแม้จะได้รับสาร เหมือน ๆ กัน เช่น คนที่เข้าไปชมภาพยนตร์ผี บางคนอาจจะมีความกลัวมาก แต่บางคนกลับ รู้สึกว่าตลกดีผู้ชมรายการโทรทัศน์อาจจะชอบชมรายการที่ไม่เหมือนกัน บางคนชอบดูกีฬา แต่บางคนชอบดูตลก เป็นต้น

10.       นิตยสารไทยชื่ออะไรที่เป็นต้นแบบของหนังสือนิตยสารผู้หญิง

(1)       นารีนาถ           (2) สตรีสยาม  (3) นารีเขษม   (4) สตรีไทย

ตอบ 4 หน้า 133 นิตยสารไทยชื่อว่า สตรีไทย” เป็นนิตยสารที่เป็นต้นแบบของนิตยสารผู้หญิง เล่มอื่น ๆ ในยุคต่อ ๆ มา โดยเฉพาะในด้านการจัดรูปเล่ม ภาพประกอบ และการเสนอเนื้อหาที่ค่อนข้างหนัก นอกจากนี้คอลัมน์ต่าง ๆ ก็เป็นแบบฉบับที่ดีและน่าสนใจแก่นิตยสารในยุคต่อ ๆ มา

11.       ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับสาร ได้แก่ข้อใด

(1) นักข่าว       

(2) ผู้สื่อข่าว     

(3) บรรณาธิการข่าว 

(4) ผู้อ่านข่าว

ตอบ 4 หน้า 4-5 ผู้รับสาร (Receiver) หรือจุดหมายปลายทาง (Destination) อาจจะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่กำลังฟัง ดู และอ่าน หรืออาจเป็นกลุ่มคน เช่น กลุ่มผู้ฟังการสนทนา กลุ่มผู้ฟ้งการบรรยาย กลุ่มผู้ชมฟุตบอล กลุ่มผู้ชมภาพเขียน ฯลฯ หรืออาจเป็นบุคคล จากกลุ่มที่เรียกว่าผู้รับสารมวลชน (Mass Audience) เช่น กลุ่มผู้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ กลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ กลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ เป็นต้น

12.       วัตถุประสงค์หลักของสื่อมวลชนตามระบบทฤษฎีอำนาจนิยม สนับสนุนนโยบายของใคร

(1) ประชาชน   

(2) สาธารณชน           

(3) เอกชน        

(4) รัฐ

ตอบ 4 หน้า 60-61, (คำบรรยาย) ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีอำนาจนิยม มีลักษณะสำคัญดังนี้

1.         มีวิวัฒนาการเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ 17

2.         มีรากฐานมาจากลัทธิเผด็จการ โดยมีที่มาจากปรัชญาของระบบอำนาจเด็ดขาดของกษัตริย์ หรือปรัชญาที่เกี่ยวกับอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และรัฐบาลของกษัตริย์

3.         วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญของสื่อมวลชน คือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของรัฐ หรือผู้ปกครองที่กำลังมีอำนาจอยู่ และเพื่อรับใช้รัฐ

4.         สื่อมวลชนทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยที่รัฐบาลไม่จำเป็น ต้องเป็นเจ้าของกิจการสื่อมวลชนเสมอไป ฯลฯ

13.       ประเทศใดเป็นต้นกำเนิดหนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นใบปลิวข่าวสั้น ๆ

(1) ฮอลแลนด์  (2) เยอรมนี      (3) อังกฤษ      (4) อเมริกา

ตอบ 1 หน้า 95 – 96 การบุกเบิกสิ่งที่เรียกว่าหนังสือพิมพ์ (ในช่วงแรก ๆ มักใช้ชื่อว่า Gazette) ได้เริ่มต้นขึ้นที่ประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 1609 แต่ก็ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนัก และต่อมา ในระยะเวลาเดียวกันนี้ก็มีหนังสือพิมพ์ที่เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น คือ หนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่า Coranto ซึ่งมีลักษณะเป็นใบปลิวข่าวสั้น ๆ และมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฮอลแลนด์

14.       ทฤษฎีสังคมนิยมพัฒนาการมาจากทฤษฎี

(1) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม    (2) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์

(3) ทฤษฎีเสรีนิยม       (4) ทฤษฎีอำนาจนิยม

ตอบ4 หน้า 63, (คำบรรยาย) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ หรือเรียกว่าทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยม หรือ ทฤษฎีสังคมนิยม มีพัฒนาการมาจากทฤษฎีอำนาจนิยม โดยมีรากฐานมาจากลัทธิมาร์กซ์ (Marx)ละมีสาเหตุมาจากความจำเป็นทางการเมืองในการที่จะรักษาอำนาจทางการเมืองของ พรรคคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาบริหารประเทศสหภาพโซเวียตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1917

15.       หนังสือที่พระคัดลอกด้วยลายมือ ถือได้ว่าเป็นผลงานทางศิลปะและภาพวาดที่งดงาม คือหนังสือเล่มใด

(1)       The 44 Line Bible      (2) The Books of Kells

(3) The Books of Yells        (4) The 42 Line Bible

ตอบ 2 หน้า 83 หนังสือที่พวกพระเป็นผู้คัดลอกด้วยลายมือเป็นจำนวนพัน ๆ เล่ม เรียกว่าManuscripti โดยหนังสือบางฉบับถือเป็นผลงานทางศิลปะที่งดงาม ตกแต่งด้วยตัวอักษร และมีภาพวาดที่มีความประณีตสวยงามมาก จนจัดเป็นหนังสือที่สวยที่สุดที่ได้ผลิตออกมา และมีความพิเศษที่ไม่ธรรมดาเลย คือ หนังสือ The Books of Kells ซึ่งสร้างสรรค์ผลงาน โดยพวกพระ เมื่อประมาณ 800 A.D.

16.       การใช้ Link ที่มีเนื้อหามัลติมีเดียมากขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ เรียกว่าอะไร

(1)       Internet Generation         (2) Net Generation

(3) Six Generation     (4) Three Generation

ตอบ 2 หน้า 196 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนจากการสนทนาแบบจุดต่อจุด(Point to Point) และสองทาง (Two-way) ไปสู่การสื่อสารระหว่างผู้ใช้หลายคน (Many to Many) คือ การใช้ Link วีดิทัศน์ ภาพถ่าย และเนื้อหามัลติมีเดียที่มากขึ้น โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เรียกว่า Net Generation ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับแนวคิดความฉลาดของฝูงชน (Wisdom of Crowds) เช่น การทำหน้าที่ให้คะแนน หรือจัดอันดับต่าง ๆ เป็นต้น

17.       ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีใดที่สื่อมวลชนทำหน้าที่ควบคุมดูแลกันเอง

(1)       ทฤษฎีอำนาจนิยม       (2) ทฤษฎีเสรีนิยม

(3) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ (4) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม

ตอบ 2 หน้า 62 – 63, (คำบรรยาย) ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีเสรีนิยม มีลักษณะสำคัญดังนี้

1.         เริ่มใช้เป็นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 . 2. มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อให้ความบันเทิง เพื่อการค้า และสิ่งที่ สำคัญที่สุดคือ เพื่อแสวงหาความจริง และเพื่อควบคุมรัฐบาล

3.         หน้าที่หลักของสื่อมวลชน คือ เพื่อเปิดเผยความจริง และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐบาล

4.         การควบคุมสื่อมวลชน คือ สื่อมวลชนควบคุมดูแลกับเอง และจะใช้กระบวนการยุติธรรมของศาล เพื่อทำหน้าที่ตัดสินความถูกผิดของสื่อมวลชนตามกฎหมาย (เช่น พระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญฯ)

5.         ส่วนใหญ่แล้วเอกชนจะเป็นเจ้าของสื่อมวลชน

18.       กระดาษของจีน ทำมาจากอะไร

(1)       ต้นกก  (2) ต้นไผ่         (3) ต้นอ้อ         (4) ต้นข่อย

ตอบ 2 หน้า 85, (คำบรรยาย) ชาวจีนได้พัฒนาการทำกระดาษจากต้นไผ่ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย เมื่อประมาณศตวรรษที่ 2 และในช่วงกลางศตวรรษที่ 8 ทหารเปอร์เซียนได้จับกุมกลุ่มชาวจีน ที่ทำกระดาษ และบังคับให้สอนวิธีการทำกระดาษให้กับพวกตน โดยชาวจีนได้ถูกทหาร ทำทารุณกรรมอย่างแสนสาหัส

19.       ตลาดเสรีของความคิดและข่าวสาร หมายถึงอะไร

(1)       ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงสื่อมวลชนได้    (2) รัฐมีโอกาสในการเข้าถึงสื่อมวลชนได้

(3) ผู้ปกครองมีโอกาสเข้าถึงสื่อมวลชนได้      (4) สื่อมวลชนมีโอกาสเข้าถึงประชาชนได้

ตอบ 1 หน้า 62 ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีเสรีนิยมถือว่า สื่อมวลชนไม่ได้เป็นเครื่องมือของรัฐบาล แต่เป็นเครื่องมือในการแสดงหลักฐานและข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่ประชาชนจะใช้เป็นข้อมูลในการ ตรวจสอบหรือควบคุมรัฐบาล และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายซองรัฐบาล ดังนั้นจึงต้องมี ตลาดเสรี” ของความคิดและข่าวสารหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มน้อยหรือคนกลุ่มใหญ่ และคนที่มีอำนาจหรือปราศจากอำนาจ จะต้องมีโอกาสเข้าถึงสื่อมวลชนได้อย่างเท่าเทียมกัน

20.       โรงภาพยนตร์ Nickelodeon เก็บเงินค่าเข้าชมภาพยนตร์เท่าไร

(1) 1 เซ็นต์       (2) 3 เซ็นต์       (3) 5 เซ็นต์       (4) 10 เซ็นต์

ตอบ 3 หน้า 144 ในปี ค.ศ. 1905 มีผู้ร่วมกันลงทุน 2 คน มาจากเมือง Pittsburgh คือ Harry p. Davis และ John p. Harris ได้เริ่มต้นธุรกิจการทำโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Nickelodeon อยู่ในเมือง Pittsburgh โดยเก็บเงินค่าเข้าชมภาพยนตร์จากคนดูเพียง 5 เซ็นต์เท่านั้น ทำให้ในเวลาเพียงแคสัปดาห์เดียว ก็สามารถทำเงินได้ถึง 1,000 เหรียญสหรัฐ

21.       หน้าที่ในการลดความตึงเครียดจากสถานการณ์ต่าง ๆในสังคม เป็นหน้าที่ทางด้านใด

(1) หน้าที่ในการประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของสังคม          

(2) หน้าที่ในการถ่ายทอดมรดกทางสังคม

(3) หน้าที่ในการสังเกตสภาพแวดล้อมของสังคม        

(4) หน้าที่ในการให้ความบันเทิง

ตอบ 4 หน้า 51 หน้าที่ในการให้ความบันเทิง คือ หน้าที่ในการสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่สมาชิกในสังคม เพื่อเป็นการพักผ่อน สนุกสนาน และลดความตึงเครียดจากสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่แต่ละคนในสังคมกำลังประสบอยู่

22.       หนังสือพิมพ์มีลักษณะอย่างไร

(1) มีเรื่องราวที่เป็นข่าวสารโดยเฉพาะ            

(2) มีเรื่องราวสำหรับการโฆษณาที่น่าสนใจ

(3) มีเรื่องราวที่น่าสนใจ           

(4) มีเรื่องราวที่น่าสนใจทั่ว ๆ ไป

ตอบ 4 หน้า 96 ลักษณะของหนังสือพิมพ์ที่แท้จริง มีดังนี้

1.         พิมพ์จำหน่ายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 2. พิมพ์โดยใช้เครื่องมือในการพิมพ์ 3. คนทั่วไปสามารถซื้ออ่านได้ง่าย            4. พิมพ์ข่าวสารในเรื่องราวที่น่าสนใจทั่ว ๆ ไปมากกว่าที่จะพิมพ์ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 5. ใช้ภาษาที่คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 6.ออกจำหน่ายตามเวลาที่กำหนด 7. วางจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ

23.       หนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นหนังสือพิมพ์ที่แท้จริง มีชื่อว่าอะไร

(1) The New England Courant  

(2) Daily Courant

(3) Oxford Gazette    

(4) Boston News-Letter

ตอบ 3 หน้า 96 หนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นหนังสือพิมพ์ที่แท้จริงฉบับแรก คือ Oxford Gazette (ต่อมาภายหลังใช้ชื่อว่า The London Gazette) โดยพิมพ์จำหน่ายครั้งแรกในปี ค.ศ. 1665 ในสมัยของ King Charles II

24.       Phonograms หมายถึงอะไร     

(1) เสียงที่เชื่อมความคิด

(2)       ภาพที่เชื่อมความคิด    (3) ภาพที่เชื่อมความหมาย      (4) เสียงที่เชื่อมต่อภาพ

ตอบ 4 หน้า 76 Phonograms คือ สัญลักษณ์รูปภาพที่เชื่อมต่อกับเสียง (เสียงที่เชื่อมต่อภาพ)ดังนั้นภาพที่แสดงความหมายแต่ละภาพก็จะมีเสียงเฉพาะสำหรับภาพนั้น ซึ่งการกำหนดว่า เสียงใดจะใช้กับภาพอะไรนั้นจะต้องมีกฎเกณฑ์มาตรฐานสำหรับกลุ่มคนที่พูดภาษานั้น ๆ เพื่อจะได้เข้าใจความหมายได้ตรงกัน

25.       อะไรคือหน้าที่ของสื่อมวลชนในการประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้อยู่รวมกันได้

(1)       การปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ ไปสู่สมาชิกในสังคม (2) การรวบรวมและกระจายข้อมูลข่าวสาร

(3)       การตีความข้อมูลข่าวสาร        (4) การช่วยลดความตึงเครียดจากสถานการณ์ต่าง ๆ

ตอบ 3 หน้า 51 หน้าที่ในการประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้อยู่รวมกันได้ตามสภาพแวดล้อมของสังคม คือ หน้าที่ในการตีความข้อมูลข่าวสาร ซึ่งถูกเสนอเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของสังคม และการแนะนำว่าควรปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อเป็นการเสริมบรรทัดฐานทางสังคมและธำรงไว้ซึ่งความคิดเห็นที่เป็นหนึ่งเดียวกันหรือมี ความเป็นเอกฉันท์

26.       ใครคือผู้ที่สร้างสถานีวิทยุ 8XK ขึ้นมา

(1)       David Sarnoff  (2) Frank Conrad

(3) Samuel F.B. Morse       (4) Guglielmo Marconi

ตอบ 2 หน้า 163 – 164 การกระจายเสียงในสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1920 ที่เมือง Pittsburgh โดยวิศวกรที่มีชื่อว่า Dr. Frank Conrad ได้สร้างเครื่องส่งกระจายเสียงขึ้น ในโรงรถที่บ้าน และได้จดทะเบียนเป็น สถานีวิทยุ 8XK” เพื่อทดลองถ่ายทอดรายการวิทยุ ออกอากาศตามปกติในเวลาเย็น สัปดาห์ละ 2 วัน

27.       ในสมัยโบราณมนุษย์ใช้วิธีการใดในการบันทึกประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนในสังคม

(1)       ใช้บันทึกโดยการวาดภาพ       (2) ใช้บันทึกโดยการเขียน

(3) ใช้บันทึกโดยการเล่านิทาน            (4) ใช้บันทึกโดยการพิมพ์เรื่องราว

ตอบ 3 หน้า 69 มนุษย์ในสมัยโบราณจะใช้วิธีการส่งสัญญาณและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการสื่อสารกัน เช่น การใช้ธงชาติ ควันไฟ เสียงกลอง ฯลฯ ซึ่งสังคมในสมัยโบราณยุคก่อนที่จะมีการเขียน เกิดขึ้นนั้น การสื่อสารด้วยคำพูดและเสียงจะมีข้อจำกัดมาก แต่นักเล่าเรื่องราวก็สามารถ ฝึกฝนคนรุ่นใหม่ด้วยการเล่าเรื่องนิทานและตำนาน เพื่อเก็บรักษาและบันทึกประวัติศาสตร์ ของกลุ่มคนในสังคมไว้ แต่ความคิดของคนสมัยก่อนก็ไม่สามารถเก็บสะสมไว้ให้คงทนถาวรได้

28.       นักเขียนคนใดที่ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยผู้นำแห่งประเทศอิหร่าน

(1)       Salman Satanic        (2) Satan Rushdie     (3) Salman Rushdie  (4) Satan Satanic

ตอบ 3 หน้า 94 ในปี ค.ศ. 1989 นักเขียนชาวอิหร่านที่ชื่อ Salman Rushdie ได้ถูกตัดสินลงโทษ ประหารชีวิต โดย Ayatollah Khomeini ซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาและผู้นำแห่งประเทศอิหร่าน ทั้งนี้มีสาเหตุอันเนื่องมาจากหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Satanic Verses ซึ่งผู้นำประเทศเห็นว่า เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมมาก

29.       ประเทศใดบุกเบิกกิจการหนังสือพิมพ์

(1)       อังกฤษ            (2) อเมริกา      (3) ฮอลแลนด์  (4) เยอรมนี

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 13. ประกอบ

30.       ทฤษฎีอำนาจนิยม มีรากฐานมาจากลัทธิใด

(1) เผด็จการ    (2) มาร์กซ์       (3) โซเวียต      (4) เสรีนิยม

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 12. ประกอบ

31.       การมีปฏิกิริยาโต้ตอบกลับ หมายถึงข้อใด

(1) Defeat Feedback 

(2) Delete Feedback

(3) Detect Feedback 

(4) Delayed Feedback

ตอบ 4 หน้า 43 – 44 การมีปฏิกิริยาโต้ตอบกลับ (Delayed Feedback) ในการสื่อสารมวลชน จะมีลักษณะเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบกลับที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใด หรือสมบูรณ์แบบได้ เหมือนกับการสื่อสารแบบเผชิญหน้ากัน เช่น การที่ผู้ชมรายการโทรทัศน์เขียนจดหมาย หรือโทรศัพท์ไปยังสถานีโทรทัศน์เพื่อติชมรายการ เป็นต้น

32.       มนุษย์เราต้องการตรวจสอบ ประเมิน และควบคุมสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีข้อมูลเพียงพอ เป็นแนวคิดของทฤษฎีใด

(1) ทฤษฎีสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์         

(2) ทฤษฎีสื่อสารพฤติกรรม

(3) ทฤษฎีสื่อสารเชิงบริบททางสังคม  

(4) ทฤษฎีสื่อสารเชิงพฤติกรรมถอดรหัสและเข้ารหัส

ตอบ 4 หน้า 47 ทฤษฎีสื่อสารเชิงพฤติกรรมถอดรหัสและเข้ารหัส เชื่อว่า มนุษย์ต้องการตรวจสอบ ประเมิน และควบคุมสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ เรามีข้อมูลเพียงพอ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องทำการสื่อสารด้วยการถอดรหัสและเข้ารหัสความหมายของสารอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ

33.       ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีอำนาจนิยม เกิดขึ้นในยุคใด

(1) ก่อนกำเนิดการพิมพ์          (2) ช่วงระหว่างกำเนิดการพิมพ์

(3) หลังกำเนิดการพิมพ์          (4) ช่วงปลายกำเนิดการพิมพ์

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

34.       Mass Communication มีความหมายตรงกับข้อใด

(1)       กระบวนการออกแบบสารจำนวนมากที่มีความหลากหลาย

(2)       กระบวบการเลือกสรรสารที่มีความหลากหลาย

(3)       กระบวนการที่ผู้ส่งสารส่งสารไปยังผู้รับสารที่มีจำนวนมาก

(4)       กระบวนการส่งสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร

ตอบ 3 หน้า 37 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) คือ กระบวนการที่ผู้ส่งสารมืออาชีพ ออกแบบการใช้สื่อในการเผยแพร่ข่าวสารไปอย่างกว้างไกล รวดเร็ว และมีความต่อเนื่อง เพื่อที่จะ ส่งความหมายตามที่ตั้งใจไปยังผู้รับสารที่มีจำนวนมาก มีความหลากหลาย ซึ่งอยู่ในที่ต่าง ๆ กัน และสารที่ส่งมาก็ได้รับการเลือกสรรมาแล้ว โดยผู้ส่งสารพยายามที่จะให้สารนั้นมีอิทธิพลเหนือ ผู้รับสารด้วยวิธีการต่าง ๆ

35.       สื่อใดที่เป็นสื่อมวลชน

(1)โทรศัพท์      (2) เครื่องโทรสาร

(3) การบรรยายผ่านทางโทรทัศน์วงจรปิด       (4) การปราศรัยผ่านเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์

ตอบ 4 หน้า 37 – 38 สื่อมวลชนที่สำคัญ มีดังนี้

1.         สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ แผ่นปลิวโฆษณา ฯลฯ

2.         ภาพยนตร์ ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณา ฯลฯ

3.         สื่อการกระจายเสียงหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิลทีวี วิดีโอคาสเซ็ท ฯลฯ

4.         สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

(ส่วนโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร และการบรรยายผ่านทางโทรทัศน์วงจรปิด ไม่ได้เข้าลักษณะ ของการสื่อสารมวลชน แต่เป็นรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์)

36.       คนที่อาศัยอยู่ในสังคมชนบท มีการรับรู้ข่าวสารกันอย่างไร   

(1) รับรู้ข่าวสารจากเพื่อน

(2)       รับรู้ข่าวสารจากครอบครัว      (3) รับรู้ข่าวสารจากสื่อ            (4) รับรู้ข่าวสารจากผู้อื่น

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

37.       การนำสื่อกลางเข้ามาใช้ในการสื่อสาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

(1)       เกิดการขาดหายไปของผู้ส่งสาร          (2) เกิดการขาดหายไปของผู้รับสาร

(3)       เกิดการขาดหายไปของสาร    (4) เกิดการขาดหายไปของการโต้ตอบกลับ

ตอบ4 หน้า 39 การนำสื่อกลางเข้ามาใช้ในการสื่อสารระหว่างคน 2 คน หรือการสื่อสารกลุ่มย่อย ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นที่สำคัญมีอยู่ 2 ข้อ ได้แก่

1.         การขาดหายไปของปฏิกิริยาโต้ตอบ (Feedback) หรือการโต้ตอบกลับ

2.         ข้อจำกัดของผลที่เกิดขึ้น เพราะการขาดหายไปของปฏิกิริยาโต้ตอบนั้น

38.       คุณสมบัติที่ดีของรายการวิทยุ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง     

(1) รับฟังได้ทุกที่

(2)       รับฟังได้ชัดเจน (3) รับฟังได้ชัดไม่มีคลื่นแทรกรบกวน (4) เหมาะสำหรับรับฟังในบ้าน

ตอบ 3 หน้า 162, (คำบรรยาย) คุณสมบัติที่ดีของรายการวิทยุ คือ เป็นรายการที่ผู้ฟังส่วนใหญ่ ต้องการฟัง นอกจากนี้การรับฟังรายการวิทยุจะต้องมีความชัดเจน ปราศจากคลื่นรบกวน และเสียงแทรกจากสถานีอื่น

39.       การสื่อสารมวลชนเป็นกระบวนการสื่อสารลักษณะใด

(1)       กระบวนการสื่อสารแบบ Linener Process

(2)       กระบวนการสื่อสารแบบ Linear Process

(3)       กระบวนการสื่อสารแบบ Face-to-Face Process

(4)       กระบวบการสื่อสารแบบ One-to-One Process

ตอบ 2 หน้า 29 – 3039 การสื่อสารมวลชนเป็นกระบวนการสื่อสารในแนวเส้นตรง (Linear Process) ซึ่งผู้ส่งสารได้เข้ารหัสความหมายของสาร และส่งสารมากมายหลายชนิดผ่านสื่อมวลชนไปยัง ที่ต่าง ๆ ในสาธารณะด้วยเหตุผลหลายประการ เพื่อให้แพร่กระจายไปยังผู้รับสารจำนวนมาก ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้รับสารจะเลือกรับสารตามวิธีการของแต่ละคน และแปลความหมายของสารที่ คัดเลือกไว้ โดยความหมายของสารอาจเหมือนหรือไม่เหมือนกับที่ผู้ส่งสารหมายความถึงก็ได้

40.       หน้าที่ในการติดตามเอาใจใส่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นหน้าที่ทางด้านใด

(1)       ประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของสังคม            (2) ให้ความบันเทิง

(3)       สังเกตการณ์สภาพแวดล้อมของสังคม           (4) ถ่ายทอดมรดกทางสังคม

ตอบ 3 หน้า 51 หน้าที่ในการสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมของสังคม คือ หน้าที่ในการสังเกตและ ติดตามเอาใจใส่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมของสังคม ทั้งที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกสังคม โดยสื่อมวลชนจะทำหน้าที่ในการรวบรวมและกระจาย ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อที่จะเตือนให้ทราบถึงอันตรายที่คาดว่าจะมี รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร ที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนทั่วไป

41.       แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน มีที่มาจากบรรณาธิการและผู้พิมพ์หนังสือพิมพ์ ในประเทศอะไร

(1)       อังกฤษ            

(2) เยอรมนี      

(3) อเมริกา      

(4) ฝรั่งเศส

ตอบ 3 หน้า 65 แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน มีที่มาจากบรรณาธิการและผู้พิมพ์หนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาที่ได้คาดการณ์ไว้ว่า ใบศตวรรษที่ 20 ระบบของสื่อมวลชน จะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากระบบเสรีนิยม คือ สื่อมวลชนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะตรงกับปฏิกิริยาของประชาชนที่ต้องการให้มี การปฏิวัติการสื่อสาร(The Communication Revolution)

42.       ระบบทฤษฎีใดที่ให้ความสำคัญของความเป็นมนุษย์           

(1) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม

(2)       ทฤษฎีเสรีนิยม            

(3) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ 

(4) ทฤษฎีอำนาจนิยม

ตอบ 2 หน้า 61 ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีเสรีนิยมจะให้ความสำคัญของความเป็นมนุษย์เพราะมองว่ามนุษย์สามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น มนุษย์เป็นคนที่มีเหตุผล สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างความจริงและความผิด สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือก ที่ดีกับทางเลือกที่ไม่ดี เมื่อต้องเผชิญหน้ากับหลักฐานที่ขัดแย้งและทางเลือกต่าง ๆ กัน

43.       สื่อชนิดแรกที่มนุษย์ใช้ในการบันทึกเรื่องราว คืออะไร

(1) แผ่นหนัง    (2) แผ่นกระดาษ         (3) แผ่นดินเหนียว       (4) แผ่นหิน

ตอบ 4 หน้า 69 สื่อชนิดแรกที่มนุษย์ในสมัยก่อนใช้ในการสื่อสารกัน คือ แผ่นหิน (Stone) ซึ่งใช้สำหรับบันทึกเรื่องราว แต่การใช้แผ่นหินเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากมาก เพราะเอกสารแผ่นหิน (Stone Documents) ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือนำติดตัวไปได้โดยง่าย

44.       มนุษย์เราใช้สื่อมวลชนอย่างไร

(1)       ใช้อย่างมีจุดมุ่งหมาย (2) ใช้อย่างรอบคอบ   (3) ใช้เพื่อความรู้         (4)ใช้เพื่อความบันเทิง

ตอบ 1 หน้า 56 – 57 แนวคิดทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ จะเน้นที่ความสำคัญของผู้รับสารในฐานะที่เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้

1.         มนุษย์จงใจที่จะแสวงหาข่าวสาร ไม่ได้ถูกยัดเยียดให้อ่าน ดู หรือฟัง

2.         การใช้สื่อมวลชนของมนุษย์ย่อมมีจุดมุ่งหมาย

3.         สื่อสารมวลชนต้องแข่งขันกับสิ่งเร้าอื่น ๆ ที่อาจตอบสนองความต้องการการรับรู้ของมนุษย์ได้

4.         มนุษย์เป็นผู้กำหนดความต้องการของตัวเองจากความสนใจและแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ กัน

45.       ใครเป็นผู้ที่ดำเนินการ Pennsylvania Gazette ในเมือง Philadelphia

(1) Benjamin Franklin

(2)       Benjamin Day (3) Benjamin Harris  (4) James Franklin

ตอบ 1 หน้า 98 ในปี ค.ศ. 1729 Benjamin Franklin ได้เข้ามาดำเนินงานที่หนังสือพิมพ์ The Pennsylvania Gazette ในเมือง Philadelphia และประสบผลสำเร็จอีกด้วย

46.       การควบคุมสื่อมวลชนตามระบบทฤษฎีเสรีนิยม มีวิธีการอย่างไร

(1) รัฐควบคุมสื่อมวลชน          (2) สื่อมวลชนควบคุมกันเอง

(3)       ประชาชนควบคุมสื่อมวลชน    (4) เอกชนควบคุมสื่อมวลชน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

47.       Marconi ได้จัดตั้งบริษัทใดขึ้นมาเพื่อดูแลผลประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ของเขา

(1) The Marconi Company        (2) The American Company

(3)       The American Marconi Company

(4) The American Marconi Communication Company

ตอบ 3 หน้า 161 ในปี ค.ศ. 1899 Guglielmo Marconi ได้จัดตั้งบริษัท The American Marconi Company ขึ้น เพื่อปกป้องความเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ และเพื่อดูแลผลประโยชน์ ที่ได้มาจากการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication)

48.       ความเชื่อ ความคิดเห็น และทัศนคติของมนุษย์ เป็นผลมาจากสิ่งใด

(1)       ผู้ส่งสาร          (2) เนื้อหาสาร  (3) ผู้รับสาร     (4) จุดหมายปลายทาง

ตอบ 2 หน้า 36 เนื้อหาของสารสามารถมีอิทธิพลต่อความเชื่อ ความคิดเห็น และทัศนคติของมนุษย์ได้โดยการเปลี่ยนความคิดของมนุษย์ในเรื่องปัญหาของสังคมหรือความนิยมต่อพรรคการเมือง จะถูกกระตุ้นด้วยเนื้อหาสาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้ เช่น การมีอิทธิพลต่อการซื้อ การบริจาค การแต่งกายตามแฟชั่น การเลิกสูบบุหรี่ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ฯลฯ

49.       ผู้ส่งสารมวลชน มีลักษณะอย่างไร    

(1) เป็นองค์กรที่เป็นทางการที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก

(2)       เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน

(3)       เป็นองค์กรที่มีรูปแบบไม่เป็นทางการ

(4)       เป็นองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่สูงมาก

ตอบ 1 หน้า 24 Dennis McQuail ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของการสื่อสารมวลชนไว้ ประการหนึ่ง คือ ผู้ส่งสารมวลชนเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานที่สูงมาก และเป็นองค์กรที่มีรูปแบบเป็นทางการ

50.       ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีเสรีนิยม เริ่มใช้เป็นครั้งแรกที่ประเทศใด

(1)       ฝรั่งเศส            (2) เยอรมนี      (3)       อเมริกา            (4)       อังกฤษ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

51.       The London Gazette มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร

(1) Daily Courant

(2)       The England Gazette       

(3) Oxford Gazette 

(4) The New England Courant

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 23. ประกอบ

52.       ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้กรองสาร หมายถึงข้อใด

(1) ผู้เขียนข่าว 

(2) ผู้ประกาศข่าว        

(3)       ผู้อ่านข่าว         

(4)       ผู้ชมข่าว

ตอบ 1 หน้า 55 ผู้เฝ้าประตู (Gate Keeper) หรือผู้กรองสาร หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ คัดเลือก และตีความสาร ก่อนที่จะส่งผ่านไปยังผู้รับสาร จึงเป็นเสมือนนายทวารในการรับข่าวสาร ของประชาชน โดยจะควบคุมการไหลของข่าวสารและตัดสินว่าข่าวอะไรควรจะส่งต่อไป และข่าวอะไรควรจะตัดออกไปทั้งหมด ซึ่งบุคคลที่ทำหน้าที่นี้ ได้แก่ นักข่าวหรือผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว ผู้เขียนข่าว ผู้พิมพ์ นักวิจารณ์ ฯลฯ

53.       การโฆษณาขายสินค้าทาง Internet เป็นการสื่อสารแบบใด       

(1) การสื่อสารระหว่างบุคคล

(2)       การสื่อสารส่วนบุคคล  (3) การสื่อสารมวลชน (4) การสื่อสารกลุ่มย่อย

ตอบ 3 หน้า 1419 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) คือ การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ระบบเครือข่าย Internet ฯลฯ เพื่อทำการสื่อสารกับคน จำนวนมากซึ่งอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศหรือทั่วโลก โดยไม่มีการเผชิญหน้ากันระหว่าง ผู้ส่งสารกับผู้รับสาร

54.       การสื่อสารมวลชนเกี่ยวข้องกับผู้รับสารที่มีลักษณะอย่างไร

(1)       ผู้รับสารจำนวนมากที่มีความหลากหลาย

(2)       ผู้รับสารจำนวนหนึ่งที่มีความหลากหลาย

(3)       ผู้รับสารจำนวนมากที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน

(4)       ผู้รับสารจำนวนหนึ่งที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน

ตอบ 3 หน้า 38 ลักษณะที่สำคัญของการสื่อสารมวลชน ซึ่งมีความแตกต่างจากการสื่อสาร ในรูปแบบอื่น มีดังนี้ 1. การสื่อสารมวลชนต้องอาศัยเครื่องมือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.         ผู้รับสารมวลชนมีจำนวนมาก และมีความหลากหลายแตกต่างกัน

3.         ผู้รับสารมวลชนอยู่ในที่ต่าง ๆ กัน

55.       ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนามาจากทฤษฎีใด

(1) ทฤษฎีอำนาจนิยม (2) ทฤษฎีเสรีนิยม

(3)       ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์      (4) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม

ตอบ 2 หน้า 64 ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม ไต้รับการพัฒนามาจากทฤษฎี เสรีนิยมที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ซึ่งสื่อมวลชนเกือบจะเป็นอิสระเต็มที่ จากอิทธิพลของรัฐบาล และยังมีการส่งเสริมให้สื่อมวลชนทำหน้าที่เป็น ฐานันดรที่ 4” (A Fourth Estate) ต่อจากนั้นจึงได้มีการพัฒนาให้สื่อมวลชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มากยิ่งขึ้นจนกลายมาเป็นทฤษฎีใหม่นี้

56.       ตามระบบทฤษฎีเสรีนิยม ส่วนใหญ่ใครที่เป็นเจ้าของสื่อมวลชน

(1) เอกชน        (2) รัฐบาล       (3)       ผู้ปกครอง        (4)       สื่อมวลชน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

57.       Miscommunication หมายถึงอะไร

(1) ความผิดพลาดในการสื่อสาร         (2) ความสำเร็จในการสื่อสาร

(3)       ความมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร      (4) ความล้มเหลวในการสื่อสาร

ตอบ 1 หน้า 4 การสื่อสารจะประสบผลสำเร็จ (Effective Communication) ก็ต่อเมื่อผู้รับสาร ได้รับสารแล้วแปลสารให้เข้าใจตรงกับที่ผู้ส่งสารต้องการ แต่ถ้าหากผู้รับสารได้รับสารแล้วแปลสาร ไม่ตรงตามความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการ ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า ความล้มเหลวในการสื่อสาร (Communication Breakdown) หรือเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร (Miscommunication)

58.       ตัวอักษร Cuneiform Writing เป็นของพวกใด

(1) Etruscans     (2) Roman          (3)       Sumerians        (4)       Greek

ตอบ 3 หน้า 78 – 79 ระบบเสียงของภาษาเขียนเกิดขึ้นเมื่อชาวสุเมเรียน (Sumerians) ซึ่งเป็นพวกเกษตรกรที่อาศัยอยู่ระหว่าง 3,000 – 1,700 B.C. ภายใต้ดินแดนที่เรียกว่า Fretile Crescent (ดินแดนที่รวมเอาส่วนหนึ่งของ Iraq อยู่ด้วย) ได้นำตัวอักษรมาแก้ไขปรับปรุง และเริ่มใช้ การเขียนตัวอักษรคิวนิฟอร์ม (Cuneiform Writing) ไว้ในแผ่นดินเหนียว (Clay Tablet)ซึ่งนำมาใช้เป็นสื่อกลางได้ดีกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับแผ่นหิน

59.       การโทรศัพท์ถึงเพื่อน ๆ ที่เชียงใหม่ เป็นการสื่อสารแบบใด   

(1) การสื่อสารในสาธารณะ

(2)       การสื่อสารระหว่างบุคคล        (3) การสื่อสารมวลชน (4) การสื่อสารกลุ่มย่อย

ตอบ 2 หน้า 182237 – 38, (คำบรรยาย) การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) คือ การสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง หรือกับคนอื่น ที่มีจำนวนไม่มากนัก โดยบางครั้งผู้ส่งสารกับผู้รับสารก็มีความคุ้นเคยกัน เช่น การพูดคุยกันใน กลุ่มเพื่อนการสื่อสารกันในงานเลี้ยงสังสรรค์การพูดคุยและส่ง SMS/MMS กันทางโทรศัพท์การเขียนจดหมายถึงกัน ฯลฯ หรืออาจไม่มีความคุ้นเคยกัน เช่น คนแปลกหน้าพูดคุยกัน บนถนน บนรถโดยสาร หรือในห้างสรรพสินค้า ๆลฯ นอกจากนี้การใช้เครื่องโทรสารและ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เพื่อติดต่อหรือแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน ก็เป็นการสื่อสาร ระหว่างบุคคลด้วยเช่นกัน

60.       การสั่งซื้อสินค้าทางโทรสาร เป็นการสื่อสารแบบใด  

(1) การสื่อสารระหว่างบุคคล

(2)       การสื่อสารส่วนบุคคล (3) การสื่อสารมวลชน (4) การสื่อสารกลุ่มย่อย

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 59. ประกอบ

61.       มนุษย์ในสมัยก่อนยังไม่มีการพูดเพื่อการสื่อสารกัน เพราะโครงสร้างทางร่างกายที่ทำให้มนุษย์พวกใดไม่สามารถควบคุมเสียงที่เปล่งออกมาเป็นคำพูดได้

(1)       Cro-Magnon 

(2) Homo Erectus 

(3) Neanderthal 

(4) Habilis

ตอบ 2 หน้า 1 มนุษย์ในสมัยก่อน เช่น พวก Australopithecus, Homo Habilis และ Homo Erectus ยังไม่มีการพูดเพื่อสื่อสารกัน ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะโครงสร้างของกล่องเสียงยังเหมือนกับ พวกลิงที่ส่งเสียงได้เท่านั้น และด้วยโครงสร้างทางกายภาพด้านร่างกายก็ทำให้มนุษย์พวกนี้ ไม่สามารถควบคุมเสียงให้เปล่งออกมาเป็นคำพูดได้

62.       นายกสมาคมศิษย์เก่ากำลังฝึกซ้อมอ่านคำปราศรัยของตัวเอง เพื่อจะได้ไมเกิดการผิดพลาดในงานการกุศลหาทุนเพื่อช่วยเด็กผู้ยากไร้ นายกสมาคมศิษย์เก่ากำลังใช้การสื่อสารแบบใด

(1)       การสื่อสารมวลชน       

(2) การสื่อสารในที่สาธารณะ

(3)       การสื่อสารระหว่างบุคคล       

(4) การสื่อสารส่วนบุคคล

ตอบ 4 หน้า 18, (คำบรรยาย) การสื่อสารส่วนบุคคล (Intrapersonal Communication) คือการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในร่างกายหรือในตัวของเราเอง ซึ่งเรื่องราวหรือเนื้อหาจะประกอบด้วย ความคิด และสื่อกลางหรือช่องทางคือ ระบบประสาทที่ผ่านความคิดและกระบวนการในสมอง เช่น การพูดเบา ๆ การซ้อมร้องเพลง หรือฝึกซ้อมอ่านคำปราศรัย และการคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด ในใจแล้วพูดรำพึงรำพัน หรือหัวเราะกับตัวเอง ฯลฯ

63.       พวกกรีกได้นำตัวอักษรของพวกใดมาแก้ไขปรับปรุงให้มีความสวยงามขึ้น

(1)       Etruscans (2) Romania      (3) Roman          (4) Sumerians

ตอบ 4 หน้า 77 ชาวกรีกไม่ได้เป็นผู้สร้างตัวอักษรขึ้นมาเอง แต่พวกเขาได้แก้ไขปรับปรุงตัวอักษร ให้มีความสวยงามขึ้นกว่าของพวก Phoenicians, Assyrians, Babylonians ไปจนถึงพวก Sumerians ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่เริ่มสร้างตัวอักษรก็ได้ หลังจากนั้นในสมัยต่อมาชาวโรมันก็ได้ แก้ไขปรับปรุงตัวอักษรที่นำมาจากพวก Etruscans ซึ่งได้ลอกเลียนมาจากตัวอักษรของ พวกกรีกอีกที แล้วทำให้มีความสวยงามจนกลายเป็นแบบของตัวอักษรที่ใช้กันในปัจจุบัน

64.       Communication Breakdown หมายถึงอะไร

(1)       ความมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร      (2) ความผิดพลาดในการสื่อสาร

(3)       ความล้มเหลวในการสื่อสาร    (4) ความสำเร็จในการสื่อสาร

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 57. ประกอบ

65.       การสื่อสารของมนุษย์มีจุดเริ่มต้นมาจากสิ่งใด

(1) ความคิด    (2) ภาษา         (3) กิริยาท่าทาง           (4) ภาพเขียน

ตอบ 2 หน้า 1 การใช้ภาษาได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 40,000 ปีมาแล้ว และการสื่อสารก็เริ่มมีการ พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ภาษา คือ จุดเริ่มต้นของกระบวนการ สื่อสารของมนุษย์ที่พัฒนาต่อมาจนถึงการสื่อสารมวลชน

66.       หนังสือที่พวกพระเป็นผู้ที่คัดลอกหนังสือด้วยมือเป็นจำนวนพัน ๆ เล่ม เรียกว่าอะไร

(1) Manuscripto         (2) Manuscripti          (3) Scriptoria    (4) Scripti

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 15. ประกอบ

67.       นิตยสารฉบับใดที่มีความเหมาะสมมากที่สุดกับคำว่า นิตยสาร

(1) General’s Magazine    (2) Gentle’s Magazine

(3) Gentleman’s Magazine        (4) Genre’s Magazine

ตอบ 2 หน้า 114 นิตยสารที่ชื่อ “Gentle’s Magazine” ของ Edward Cave ถือว่าเป็นสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมมากที่สุดกับคำว่า นิตยสาร” เพราะเป็นสิ่งพิมพ์ชนิด Storehouse ที่รวมเรื่องราว ต่าง ๆ ทั้งรายงาน บทความ ตลอดจนเรื่องที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับอื่นมาแล้ว นอกจากนี้ ก็ยังมีบทบาทหน้าที่และมีบางอย่างที่เหมือนกับรูปแบบของ Reader’s Digestในปัจจุบัน

68.       การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนใบระบบทฤษฎีอำนาจนิยม มีลักษณะแบบใด

(1) ปฏิบัติหน้าที่ตามความต้องการของสาธารณชน (2) ปฏิบัติหน้าที่ตามความต้องการของสื่อมวลชน (3) ปฏิบัติหน้าที่ตามความต้องการของผู้ปกครอง        (4) ปฏิบัติหน้าที่ตามความต้องการของนายทุน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

69.       ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะของหนังสือพิมพ์ที่แท้จริง

(1) วางจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ          (2) พิมพ์โดยใช้เครื่องมือในการพิมพ์

(3) พิมพ์จำหน่ายอย่างน้อยเดือนละฉบับ       (4) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 22. ประกอบ

70.       ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17 เกิดขึ้นในยุคใด

(1) หนังสือพิมพ์ยุคราชสำนัก  (2) หนังสือพิมพ์ยุคประชาธิปไตยระยะแรก

(3) หนังสือพิมพ์ยุคมืด (4) หนังสือพิมพ์ยุคปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

ตอบ3 หน้า 103 หนังสือพิมพ์ยุคมืด (พ.ศ. 2501 – 2512) เป็นยุคที่รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ใช้อำนาจเข้าควบคุมและบังคับไม่ให้หนังสือพิมพ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี โดยการ ออกกฎหมายเป็น “’ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17” อีกทั้งยังใช้กำลังคุกคามสิทธิเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์โดยการจับกุมและตั้งข้อหาว่ามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์

71.       ประเทศอะไรสามารถผลิตกระดาษจากต้นไม้ได้เป็นชาติแรก

(1)  โรมัน    

(2) กรีก            

(3) อียิปต์        

(4) จีน

ตอบ 3 หน้า 79 ในยุค 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ชาวอียิปต์สามารถผลิตกระดาษได้สำเร็จเป็นชาติแรก โดยได้พัฒนาวิธีการทำกระดาษมาจากต้น Papyrus (ปัจจุบันเรียกว่า Paper) ซึ่งเป็นต้นไม้ จำพวกต้นกกหรือหญ้าที่ขึ้นอยู่ใบบริเวณที่มีน้ำเฉอะแฉะริมฝั่งแม่น้ำไนล์ (The Nile)

72.       การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปี ค.ศ. 1969 เรียกว่าอะไร

(1) ARPANET      

(2) ARNET 

(3) APANET        

(4) ALPANET

ตอบ 1 หน้า 193 – 194 การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 โดยมีเครือข่ายที่ เรียกว่า ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) เกิดขึ้นมาครั้งแรก ในโลก และได้มีการพัฒนาโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กันได้จนเกิดระบบ World Wide Web ที่ใช้ระบบไฮเปอร์เท็กซ์ ซึ่งเป็นรูปแบบการนำเสนอข้อความเป็นหลัก โดยมีการเชื่อมโยง ระหว่างกันทั้งภายใน ภายนอก และไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง

73.       Ideographic Writing หมายถึงอะไร

(1) ความคิด    (2) ความนึกคิด           (3) ภาพความคิด         (4) การเขียนภาพ

ตอบ 3 หน้า 74 ระบบการสื่อสารที่เรียกว่า Ideographic Writing หมายถึง ภาษาเขียนที่บอก ความคิด หรือการเขียนภาพความคิด ซึ่งบางครั้งก็อาจเรียกว่า Pictographic Writing คือ การเขียนภาษาภาพ หรือเรียกว่า Thought Writing คือ การเขียนความคิด การแสดงความคิด เฉพาะเรื่อง หรือความหมายเฉพาะด้วยรูปภาพ

74.       การโฆษณาการทำหนังสือ คืออะไร

(1) Scriptoria     (2) Scripti  (3) Scroll   (4) Scar

ตอบ 1 หน้า 83 ในขณะที่ยุโรปกำลังจะผ่านพ้นยุคมืด (Dark Ages) ไปอย่างช้า ๆ นั้น ความสนใจ ในเรื่องของหนังสือและการเขียนได้มีการพัฒนาขึ้น มีผู้รู้หนังสือมากขึ้น จึงไม่เพียงแต่พวกพระ เท่านั้นที่สามารถคัดลอกหนังสือด้วยลายมือได้ โดยในศูนย์กลางเมืองที่เจริญหลาย ๆ เมือง ก็มีการโฆษณาการทำหนังสือและการขายขึ้น เรียกว่า Scriptoria ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ สนับสนุนให้มีการผลิตหนังสือก็คือ การที่ประชาชนมีความรู้มากขึ้น

75.       Pictographic Writing หมายถึงอะไร

(1) ภาพ           (2) ความนึกคิด           (3) ภาพความคิด         (4) ความคิด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 73. ประกอบ

76.       ผู้รับสารมวลชน มีลักษณะอย่างไร

(1) ผู้รับสารมีความแตกต่างกัน           (2) ผู้รับสารมีจำนวนมาก

(3)       ผู้รับสารมีจำนวนจำกัด            (4) ผู้รับสารจำนวนมากมีความแตกต่างกัน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 54. ประกอบ

77.       ระบบทฤษฎีใดที่ถือว่าสื่อมวลชนเป็นของราชสำนัก

(1) ทฤษฎีอำนาจนิยม (2) ทฤษฎีเสรีนิยม

(3) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ (4) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม

ตอบ 1 หน้า 60 ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีอำนาจนิยมในประเทศอังกฤษ กษัตริย์ในราชวงศ์ทิวดอร์ (Tudors) และราชวงศ์สจ๊วตส์ (Stuarts) จะถือว่า หนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนเป็นของ ราชบัลลังก์หรือราชสำนักเท่านั้น ดังนั้นสื่อมวลชนจึงต้องสนับสนุนนโยบายของกษัตริย์

78.       แบบจำลองใดเป็นลักษณะของการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication)

(1) แบบจำลองของลาสเวลส์  (2) แบบจำลองของออสกูด-ชแรมม์

(3) แบบจำลองของไวท์           (4) แบบจำลองของไรท์

ตอบ 2 หน้า 26 แบบจำลองซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในเรื่องของการมีปฏิกิริยาโต้ตอบในกระบวนการสื่อสาร ได้แก่ แบบจำลองของออสกูด-ชแรมม์, (The Osgood-Schramm Circular Model) ซึ่งเป็นลักษณะของการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) เพราะการมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร

79.       สถานีวิทยุกระจายเสียงของไทยที่ทำการทดลองออกอากาศเป็นครั้งแรก มีชื่อว่าอะไร

(1)       4 พี.พี (2) 4 พี.เจ        (3) 4 เอช.เค     (4) 4 เจ.เจ

ตอบ 2 หน้า 169 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 สถานีที่มีชื่อว่า 4 พี.เจ” (บูรฉัตรไชยากร) เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงของไทยที่ทำการทดลองออกอากาศเป็นครั้งแรก ด้วยขนาด คลื่นสั้น 37 เมตร กำลังส่ง 200 วัตต์ ดังนั้นจึงนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียง (ทดลอง)

80.       วิทยุโทรทัศน์เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด          

(1) ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1

(2)       หลังสงครามโลกครั้งที่ 1        (3) ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2   (4) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ตอบ 3 หน้า 175 วิทยุโทรทัศน์เกิดขึ้นครั้งแรกท่ามกลางความขัดแย้งในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2แต่หยุดชะงักลงชั่วคราวระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกเปลี่ยนจากปรากฏการณ์ทาง วิทยาศาสตร์ไปสู่การเป็นสื่อมวลชนที่ทันสมัยที่สุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

81.       สารมวลชน มีลักษณะอย่างไร

(1) สารถูกเผยแพร่ทางการกระจายเสียง        

(2) สารถูกเผยแพร่ไปยังผู้รับสาร

(3)       สารถูกเผยแพรโดยผ่านเทคนิคพิเศษ 

(4) สารถูกเผยแพร่โดยผู้ส่งสาร

ตอบ 3 หน้า 30 ลักษณะของสารมวลชน คือ สารจะถูกเผยแพร่หรือถ่ายทอดออกไปให้ผู้รับสาร โดยผ่านการใช้เทคนิคพิเศษของสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์ หรือการกระจายเสียงไปได้ อย่างกว้างไกลเท่าที่สามารถจะทำได้

82.       ภาพยนตร์เรื่องที่มีบทพูดเป็นเรื่องแรก The Jazz Singer สร้างโดยบริษัทใด

(1) Warner Brothers 

(2) Paramount  

(3) Columbia     

(4) Universal

ตอบ 1 หน้า 148 ในระหว่างปี ค.ศ. 1927 – 1928 บริษัท Warner Brothers ได้ผลิตภาพยนตร์ที่มี บทพูดเป็นเรื่องแรกคือ เรื่อง The Jazz Singer นำแสดงโดย AL Jason ซึ่งเป็นภาพยนตร์ ที่มีเสียงเพียงบางช่วงเพราะระบบเสียงยังไม่สามารถทำงานได้เต็มระบบ โดยใส่เสียงได้เพียง 2-3 เพลง และมีบทพูดอีก 2-3 นาที ส่วนที่เหลือก็เป็นภาพยนตร์เงียบหรือไม่มีเสียง

83.       มนุษย์พวกใดที่สามารถสื่อสารกันโดยใช้ภาษาท่าทาง และการเคลื่อนไหวร่างกาย

(1) Homo Erectus (2) Cro-Magnon (3) Habilis    (4) Neanderthal

ตอบ 4 หน้า 1 มนุษย์พวก Neanderthal (Homo Sapiens Neanderthalensis) ที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ สมัยโบราณเมื่อประมาณ 150,000 – 125,000 ปีมาแล้ว จะสามารถสื่อสารกันได้ด้วยภาษา ท่าทาง โดยใช้วิธีการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และใช้เสียงเท่าที่จะสามารถเปล่งออกมาได้เท่านั้น

84.       เพราะเหตุใดคนที่เข้าไปชมภาพยนตร์ผี บางคนจึงมีความกลัวมาก แต่บางคนกลับรู้สึกว่าตลกดี

(1)       การถอดรหัสความหมายสารต่างกัน   (2) การเข้ารหัสความหมายสารตรงกัน

(3) การถอดรหัสความหมายสารตรงกัน          (4) การเข้ารหัสความหมายสารต่างกัน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 9. ประกอบ

85.       การประชุมทางวิชาการเรื่อง อนาคตเศรษฐกิจไทย ณ ห้องประขุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน และเปิดโอกาสให้มีการซักถามปัญหากับวิทยากร ลักษณะเช่นนี้ เป็นการสื่อสารประเภทใด      

(1) การสื่อสารมวลชน

(2)       การสื่อสารในที่สาธารณะ       (3) การสื่อสารกลุ่มใหญ่          (4) การสื่อสารกลุ่มย่อย

ตอบ 2 หน้า 19, (คำบรรยาย) การสื่อสารในที่สาธารณะ (Public Communication) จะเกี่ยวข้องกับการพูดในที่สาธารณะ ซึ่งมีลักษณะดังนี้

1.         ต้องเกิดขึ้นในที่สาธารณะมากกว่าที่ส่วนบุคคล เช่นในห้องบรรยายขนาดใหญ่ ห้องประชุม ๆลฯ แต่ถ้ามีผู้ฟังมากอาจต้องถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าฟังพร้อมกัน

2.         เป็นการพูดแบบเป็นทางการมากกว่าการพูดในที่ส่วนบุคคลโดยต้องมีการวางแผนการพูดไว้ล่วงหน้า

3.         มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่มีรูปแบบชัดเจน เช่น ต้องมีการให้ผู้ฟังซักถามปัญหากับวิทยากร หลังจากการพูดจบลงแล้ว เป็นต้น

86.       ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำเอาวิทยุมาใช้ในบ้านมาสู่สาธารณชน คือใคร

(1) Maxwell       (2) Sarnoff          (3) Marconi       (4) Hertz

ตอบ 2 หน้า 162 – 163 ในปี ค.ศ. 1916 David Sarnoff ได้เขียนบันทึกที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมา ให้กับเจ้านายของเขา ซึ่งสามารถสรุปความได้ว่าวิทยุกระจายเสียงสามารถเป็นสื่อสำหรับใช้ ในบ้านได้ และต่อมาในปี ค.ศ. 1919 เขาก็ได้มีบทบาทสำคัญในการนำเอาวิทยุมาสู่สาธารณชน

87.       ชาว Sumerians ได้นำตัวอักษรมาแก้ไขปรับปรุงก่อนนำมาใช้กับอะไร

(1) แผ่นหนัง    (2) กระดาษ     (3) ดินเหนียว   (4) แผ่นหิน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 58. ประกอบ

88.       หน้าที่ในการถ่ายทอดมรดกทางสังคม สื่อมวลชนทำหน้าที่อย่างไร

(1)       หน้าที่ในการปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ ไปสู่สมาชิกในสังคม

(2)       หน้าที่ในการรวบรวมและกระจายข้อมูลข่าวสาร

(3)       หน้าที่ในการช่วยลดความตึงเครียดจากสถานการณ์ต่าง ๆ

(4)       หน้าที่ในการตีความข้อมูลข่าวสาร

ตอบ 1 หน้า 51 หน้าที่ในการถ่ายทอดมรดกทางสังคมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นต่อไป คือ หน้าที่ในการถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ทางด้านวัฒนธรรมไปสู่สมาชิกในสังคม ซึ่งไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง เท่านั้น แต่ยังเป็นการถ่ายทอดไปยังคนรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย

89.       สื่อมวลชนตามระบบทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม เราใช้สิ่งใดในการควบคุม

(1) พระราชบัญญัติ     (2) กฎเกณฑ์   (3) จริยธรรม    (4) การลงโทษ

ตอบ 3 หน้า 65 การควบคุมสื่อมวลชนตามระบบทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถกระทำได้ดังนี้ 1. ความคิดเห็นของชุมชน 2. ปฏิกิริยาของผู้อ่าน ผู้ฟัง 3. จริยธรรมของวิชาชีพสื่อสารมวลชน

90.       ผู้ที่กล่าวไว้ว่า มนุษย์เราสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการได้โดยใช้การสื่อสาร คือใคร

(1)       Aristotle (2) Archimesdes        (3) Charles Wright    (4) Lasswell

ตอบ 1 หน้า 3 อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีก เป็นปรมาจารย์ที่ได้ศึกษาในเรื่องของศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร และเป็นผู้ที่มองเห็นความสำคัญของการสื่อสารว่า การสื่อสาร เป็นช่องทางที่ทำให้มนุษย์เราสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการได้

91.       สื่อ มีความสำคัญต่อการสื่อสารของมนุษย์อย่างไร   

(1) ช่วยในการส่งสารผ่านระยะเวลา

(2)       ช่วยในการส่งสารผ่านระยะทาง         

(3) ช่วยในการส่งสารผ่านระยะเวลาและระยะทาง

(4) ช่วยในการส่งสารผ่านระยะเวลาหนึ่งไปอีกเวลาหนึ่ง

ตอบ 3 หน้า 132133 สื่อ (Medium/Media) คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ผ่านระยะเวลาและระยะทาง นอกจากนี้ยังหมายถึง สิ่งของหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อเนื้อหา ของสาร (Message) โดยการส่งข่าวสารผ่านระยะทาง หรือเก็บรักษาไว้ผ่านระยะเวลา

92.       สื่อมวลชนของโซเวียตมีลักษณะอย่างไร ตามความคิดของผู้มีอำนาจ

(1) มีเสรีภาพจำกัด      

(2) ไม่มีเสรีภาพ

(3)       มีเสรีภาพที่จะพูดความจริง    

(4) ไม่มีเสรีภาพที่จะพูดความจริง

ตอบ 3 หน้า 63 ผู้มีอำนาจในโซเวียตคิดว่า สื่อมวลชนของตนมีเสรีภาพ เพราะว่าสื่อมวลชนของโซเวียต มีเสรีภาพที่จะพูดความจริง (Truth) ซึ่งตามทัศนะของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตมองว่า สื่อมวลชนในอเมริกาและในประเทศระบบเสรีนิยมไม่มีเสรีภาพที่แท้จริง เนื่องจากถูกควบคุม โดยธุรกิจหรือผู้ที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจ ดังนั้นตามความคิดของมาร์กซิสต์ สื่อมวลชนในระบบ เสรีนิยมจึงไม่มีเสรีภาพที่จะพูดความจริง

93.       ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

(1) การสื่อสารในประเทศพัฒนา         (2) การสื่อสารในประเทศมหาอำนาจ

(3)       การสื่อสารในโลกที่ 3  (4) การสื่อสารในโลกปัจจุบัน

ตอบ 3 หน้า 66 ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา เป็นทฤษฎีที่พูดถึงการสื่อสาร ในประเทศที่กำลังพัฒนา หรือการสื่อสารในโลกที่ 3 (Third World Communication)ซึ่งมีแนวคิดมาจากคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเพื่อศึกษาปัญหาการสื่อสารของ องค์การยูเนสโก และมีสถานการณ์ร่วมกันบางสถานการณ์ของประเทศกำลังพัฒนาที่เป็น ลักษณะเฉพาะของประเทศเหล่านี้

94.       หน้าที่ในการสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมของสังคม สื่อมวลชนทำหน้าที่อย่างไร

(1) หน้าที่ในการตีความข้อมูลข่าวสาร (2) หน้าที่ในการรวบรวมและกระจายข้อมูลข่าวสาร

(3)       หน้าที่ในการช่วยลดความตึงเครียดจากสถานการณ์ต่าง ๆ

(4)       หน้าที่ในการปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ ไปสู่สมาชิกในสังคม

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 40. ประกอบ

95.       McCall’s เป็นนิตยสารประเภทใด

(1) Newsmagazines  (2) Women’s Interest Magazines

(3) Humor Magazines        (4) Consumer Magazines

ตอบ2  หน้า 123, (คำบรรยาย) Women’s Interest Magazines เป็นนิตยสารสำหรับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มียอดจำหน่ายสูงที่สุด และมักมีที่มา จากวารสารผู้หญิงที่ชื่อ Ms. เช่น Ladies’ Home Journal, Savvy’ Better, McCall’s, Homes and Gardens (บ้านและสวน), Good Housekeeping รวมทั้งนิตยสารกีฬา สำหรับผู้หญิงบางประเภท เช่น Golf Digest, Tennis ฯลฯ (ส่วนของไทยก็มีนิตยสารดิฉันแพรวทีวีพูล, Image, Gossip, Life and Home, My Home ฯลฯ)

96.       สิ่งใดที่มนุษย์เราต้องคำนึงถึงเมื่อทำการสื่อสารกัน

(1) วัฒนธรรมและกฎระเบียบทางสังคม        (2) วัฒนธรรม

(3) ภาษาพูดและกฎระเบียบทางสังคม          (4) ภาษาพูด

ตอบ1 หน้า 7 การสื่อสารของมนุษย์ย่อมแตกต่างจากสิ่งต่าง ๆ ที่ดำรงชีวีตอยู่บนโลก ทั้งนี้เพราะมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ทำการสื่อสารกัน โดยต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมและกฎระเบียบต่าง ๆ ของสังคม

97.       สื่อมวลชนเป็นผู้รับใช้รัฐหรือผู้ปกครอง เป็นการปฏิบัติของทฤษฎีใด

(1) ทฤษฎีอำนาจนิยม (2) ทฤษฎีเสรีนิยม

(3) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ (4) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

98.       มนุษย์ในสมัยโบราณใช้วิธีการใดในการสื่อสารกัน

(1) ใช้วิธีการพูด           (2) ใช้วิธีการส่งสัญญาณ

(3) ใช้สื่อ          (4) ใช้วิธีการเขียนเรื่องราว

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 27. ประกอบ

99.       สื่อมวลชนควรให้ความสำคัญต่อเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมและภาษาของชาติเป็นลำดับแรกเป็นแนวคิดของทฤษฎีใด        

(1) ทฤษฎีสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา

(2)       ทฤษฎีสื่อมวลชนที่ประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย

(3)       ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม         (4) ทฤษฎีสังคมมวลชน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

100.    วัตถุประสงค์ของระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีเสรีนิยม คืออะไร

(1) เพื่อแจ้งข่าวสาร     (2) เพื่อสนับสนุนรัฐ

(3) เพื่อแจ้งข่าวผู้มีอำนาจ       (4) เพื่อสนับสนุนเอกชน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

Advertisement