การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 1100 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

Advertisement

1.         Right to Communication หมายถึงอะไร

(1)       เสรีภาพในการสื่อสาร  

Advertisement

(2) การสื่อสารอย่างถูกต้อง

(3) สิทธิในการสื่อสาร  

Advertisement

(4) การสื่อสารมวลชน

ตอบ 3 หน้า 66, (คำบรรยาย) ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา มีแนวคิด ที่เน้นเกี่ยวกับ สิทธิในการสื่อสาร’’ (A Right to Communication) ซึ่งยึดตาม มาตรา 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติที่บัญญัติว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมไปถึงเสรีภาพ ที่จะแสวงหา รับแจ้งข่าวสารและความคิดผ่านสื่อใดสื่อหนึ่งโดยปราศจากพรมแดน

Advertisement

2.         ประชาชนที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง มีการรับรู้ข่าวสารกันอย่างไร

(1)       รับรู้ข่าวสารจากพ่อ      

Advertisement

(2) รับรู้ข่าวสารจากจดหมายแม่

(3) รับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์         

(4) รับรู้ข่าวสารจากเพื่อน

ตอบ 3 หน้า 34 – 35, (คำบรรยาย) ปัจจุบันคนที่อาศัยอยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมมวลชนจะมีการ รับรู้ข่าวสารจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครอบครัว เพื่อน และกลุ่มอื่น ๆ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ส่วนคนที่อาศัยอยู่ในสังคมชนบทจะมีการรับรู้ข่าวสารจากผู้อื่น

3.         แบบจำลองการสื่อสารของ Harold Lasswell มีลักษณะอย่างไร

(1)       เป็นกระบวนการที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ   (2) เป็นกระบวนการการสื่อสารสองทาง

(3) เป็นกระบวนการที่โน้มน้าวใจผู้รับสาร       (4) เป็นกระบวนการที่สารโน้มน้าวใจผู้ส่งสาร

ตอบ 3 หน้า 25 – 26 แบบจำลองการสื่อสารของฮาโรลด์ ลาสเวลส์ (Harold Lasswell) เป็นลักษณะ ของการสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) ที่ไม่ได้คำนึงถึงการมีปฏิกิริยาโต้ตอบ (Feedback) ในการสื่อสาร และเป็นกระบวนการที่โน้มน้าวใจ (Persuasive Process) ผู้รับสาร ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าสารที่ส่งไปให้ผู้รับสารนั้นย่อมบังเกิดผลตามมาเสมอ

4.         คณะกรรมาธิการฮัทชินส์ (The Hutchins Commission) เกี่ยวข้องในด้านใด

(1)       คณะกรรมาธิการตรวจสอบสื่อมวลชน            (2) คณะกรรมาธิการจริยธรรมสื่อมวลชน

(3) คณะกรรมาธิการสิทธิสื่อมวลชน   (4) คณะกรรมาธิการเสรีภาพสื่อมวลชน

ตอบ 4 หน้า หน้า 64 – 65 คณะกรรมาธิการฮัทชินส์ (The Hutchins Commission) เป็นคณะกรรมาธิการ เสรีภาพสื่อมวลชน (The Commission on Freedom of The Press) ของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1942 โดยมีโรเบิร์ต เอ็ม. ฮัทชินส์ (Robert M. Hutchins) เป็นประธาน

5.         ภาพยนตร์ในช่วงแรก ๆ มีความยาวนานเท่าไร

(1)       1 – 2 นาที        (2) 1 – 3 นาที   (3) 1 – 5 นาที   (4) 1 – 10 นาที 

ตอบ 1 หน้า 143 ภายนตร์ในช่วงแรก ๆ จะมีความยาวเพียงแค่ 1-2 นาที โดยผู้ชมจะได้เห็นเพียงบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่บนจอภาพอย่างรวดเร็วเท่านั้น ซึ่งก็จะทำให้ผู้ชมตื่นเต้นแล้ว ดังนั้นผู้สร้างภาพยนตร์จึงต้องสร้างภาพยนตร์ที่มีความยาวมากกว่าเดิม โดยการเพิ่มเนื้อหา ที่น่าสนใจเพื่อให้สามารถดึงดูดใจผู้ชมได้มากขึ้น

6.         ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา รัฐมีสิทธิที่จะแทรกแซงหรือจำกัดการปฏิบัติหน้าที่ ของสื่อมวลชน ด้วยวิธีการใด

(1) บอยคอด    (2) จำกัดเสรีภาพ        (3) เซ็นเซอร์     (4) ควบคุม

ตอบ 3 หน้า 67 ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา มีลักษณะที่สำคัญดังนี้

1.         สื่อมวลชนทำหน้าที่และปฏิบัติงานด้านการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ

2.         สื่อมวลชนควรให้ความสำคัญต่อเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมและภาษาของชาติเป็นลำดับแรก

3.         เสรีภาพของสื่อมวลชนสามารถควบคุมได้

4.         รัฐมีสิทธิแทรกแซงหรือจำกัดการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนด้วยวิธีการเซ็นเซอร์ การให้เงินอุดหนุน และการควบคุมสื่อมวลชนโดยตรงจึงเป็นวิธีการที่มีเหตุผล

7.         การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ทำตามคำสั่งจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง เป็นวิธีการของระบบทฤษฎีใด

(1) ทฤษฎีอำนาจนิยม (2) ทฤษฎีเสรีนิยม

(3) ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ (4) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม

ตอบ 1 หน้า 60 ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีอำนาจนิยมเป็นทฤษฎีที่เก่าแก่มากที่สุด เพราะกำเนิด ขึ้นมาในบรรยากาศอำนาจนิยมตอนปลายสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ภายหลังจากการประดิษฐ์ เครื่องพิมพ์ได้ไม่นาน (หลังกำเนิดการพิมพ์) ซึ่งในสังคมสมัยนั้นเชื่อกันว่า ความจริงไม่ได้เกิดขึ้น โดยประชาชนส่วนใหญ่ แต่เกิดจากนักปราชญ์ผู้รู้พียงไม่กี่คนเท่านั้น และความจริงจะต้องรวมอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของอำนาจ ดังนั้นหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนจึงต้องเป็นผู้รับใช้รัฐ หรือผู้ปกครอง และปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทำตามคำสั่งจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง หรือ ปฏิบัติหน้าที่ตามความต้องการของผู้ปกครอง

8.         การสื่อสารในลักษณะที่เป็นการปรึกษาปัญหาร่วมกันของคนจำนวนหนึ่ง เป็นการสื่อสารประเภทใด

(1) การสื่อสารระหว่างบุคคล  (2) การสื่อสารกลุ่มย่อย

(3) การสื่อสารในที่สาธารณะ  (4) การสื่อสารมวลชน

ตอบ 2 หน้า 18, (คำบรรยาย) การสื่อสารกลุ่มย่อย (Small Group Communication) คือ การสื่อสารที่มีคนจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีจำนวนจำกัดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 25 คน มาสื่อสารกัน เพื่อที่จะพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และ ตัดสินใจร่วมกัน ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มย่อยไม่ควรมีจำนวนมากนัก เพื่อให้เข้าลักษณะของ การสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) ซึ่งทุกคนสามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบ หรือมีโอกาสพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด และแสดงความคิดเห็นกันได้ถ้วนหน้า

9.         เพราะเหตุใดผู้ชมบางคนจึงชอบดูรายการกีฬา และบางคนชอบดูรายการตลก

(1) การเข้ารหัสความหมายของสารต่างกัน     (2) การถอดรหัสความหมายของสารต่างกัน

(3) การเข้ารหัสความหมายของสารตรงกัน     (4) การถอดรหัสความหมายของสารตรงกัน

ตอบ2 หน้า 1135 – 36 ผู้รับสารในการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้รับสารในการสื่อสารมวลชนซึ่งมีความหลากหลาย อาจจะถอดรหัสหรือแปลความหมายซองสารแตกต่างกันไปแม้จะได้รับสาร เหมือน ๆ กัน เช่น คนที่เข้าไปชมภาพยนตร์ผี บางคนอาจจะมีความกลัวมาก แต่บางคนกลับ รู้สึกว่าตลกดีผู้ชมรายการโทรทัศน์อาจจะชอบชมรายการที่ไม่เหมือนกัน บางคนชอบดูกีฬา แต่บางคนชอบดูตลก เป็นต้น

10.       นิตยสารไทยชื่ออะไรที่เป็นต้นแบบของหนังสือนิตยสารผู้หญิง

(1)       นารีนาถ           (2) สตรีสยาม  (3) นารีเขษม   (4) สตรีไทย

ตอบ 4 หน้า 133 นิตยสารไทยชื่อว่า สตรีไทย” เป็นนิตยสารที่เป็นต้นแบบของนิตยสารผู้หญิง เล่มอื่น ๆ ในยุคต่อ ๆ มา โดยเฉพาะในด้านการจัดรูปเล่ม ภาพประกอบ และการเสนอเนื้อหาที่ค่อนข้างหนัก นอกจากนี้คอลัมน์ต่าง ๆ ก็เป็นแบบฉบับที่ดีและน่าสนใจแก่นิตยสารในยุคต่อ ๆ มา

Advertisement