การสอบซ่อมภาค  1  ปีการศึกษา  2548

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW4006 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

ข้อ  1  ขวัญดี  เกิดที่จังหวัดระนองจากบิดาคนสัญชาติไทย  ส่วนมารดาเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า  ซึ่งได้แจ้งเป็นแรงงานต่างด้าวตามระเบียบของทางการไทยแล้ว  บิดาได้จดทะเบียนรับรองขวัญดีเป็นบุตร  ขวัญดีได้สัญชาติไทยหรือไม่  เพราะเหตุใด

Advertisement

ธงคำตอบ

พ.ร.บ.สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2535  มาตรา  7  บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

Advertisement

(1) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย  ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย

(2) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย  ยกเว้นบุคคลตามมาตรา  7  ทวิ  วรรคแรก

Advertisement

มาตรา  7  ทวิ  วรรคแรก  ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย  ถ้าในขณะที่เกิด  บิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น

(1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

Advertisement

(2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเพียงชั่วคราว  หรือ

(3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

วินิจฉัย

ขวัญดีได้หรือเสียสัญชาติไทยหรือไม่  เห็นว่า  ขวัญดีเกิดที่จังหวัดระนองจากบิดาคนสัญชาติไทย  ส่วนมารดาเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า  ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าวบิดาได้มีการรับรองขวัญดีเป็นบุตรภายหลังจากที่ขวัญดีเกิดแล้ว  แสดงว่าในขณะเกิดนั้น  ขวัญดียังไม่เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา  และบิดาก็ยังไม่เป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของขวัญดี  ดังนั้นขวัญดีจึงไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตตาม  พ.ร.บ.สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2535  มาตรา  7(1)

ส่วนขวัญดีจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนตาม  พ.ร.บ.สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2535  มาตรา  7(2)  หรือไม่  จะต้องพิจารณาบทบัญญัติมาตรา  7  ทวิ  วรรคแรก  ประกอบด้วย  กล่าวคือ  หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า

1       เป็นผู้เกิดราชอาณาจักรไทย

2       มีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว  ไม่ว่าจะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม  และ

3       บิดาหรือมารดานั้นได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเพียงชั่วคราว  หรือเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  เช่นนี้ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทยตามหลักดินแดนดังกล่าว

สำหรับขวัญดีนั้น  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า  เป็นผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย  ซึ่งในขณะเกิดนั้นบิดาซึ่งมิได้สมรสกับมารดา  เป็นผู้มีสัญชาติไทย  เช่นนี้ขวัญดีย่อมได้รับสัญชาติไทยตาม  พ.ร.บ.สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2535  มาตรา  7(2)  เพราะไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา  7 ทวิ  วรรคแรก  อันจะทำให้ไม่ได้สัญชาติไทยแต่อย่างใด

อนึ่ง  การที่บิดาของขวัญดีได้ไปจดทะเบียนรับรองบุตร  ตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  1547  แม้จะมีผลทำให้ขวัญดีเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา  และมีผลทำให้บิดาเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของขวัญดีก็ตาม  แต่ก็เป็นกรณีภายหลังการเกิด  หาทำให้ขวัญดีกลับไปได้สัญชาติไทยตาม  พ.ร.บ.  สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2535  มาตรา  7(1)  แต่อย่างใด  ทั้งนี้เพราะผลของการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว  บทบัญญัติ  ป.พ.พ.  มาตรา  1557  (เดิม)  กำหนดให้มีผลนับแต่วันที่บิดาจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตร  และคำว่า  บิดา  ตาม พ.ร.บ.  สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2535  มาตรา  7(1)  หมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายในขณะเกิดเท่านั้น  (ฎ.1119/2527 ฎ.3120/2528)

สรุป  ขวัญดีได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนตาม  พ.ร.บ.  สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2535  มาตรา  7(2)

หมายเหตุ  ปัจจุบัน  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  1557  ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใหม่  โดยให้การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา  1547  มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด  (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  8  มีนาคม  2551  ผลของการแก้ไขดังกล่าวจึงทำให้ขวัญดีกลับมาได้สัญชาติไทยตามหลักสายโลหิตตาม  พ.ร.บ.สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2535  มาตรา  7(1)  เพราะเกิดโดยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้มีสัญชาติไทย

Advertisement