การสอบซ่อมภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2547

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW4006 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

ข้อ  1  นายแพทย์ฮูจินฟู  แพทย์ทางเลือกสัญชาติจีน  เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี  พ.ศ.2535  โดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  คุณหมอมีภรรยาเป็นคนไทยมีบุตรเกิดในประเทศไทยสองคนประกอบอาชีพคลินิกรักษาโรคทั่วไป  คุณหมอมาปรึกษาท่านว่าอยากจะมีสัญชาติไทย  ท่านจะแนะนำคุณหมออย่างไร  จงอธิบาย

Advertisement

ธงคำตอบ

อธิบาย

Advertisement

นายแพทย์ฮูจินฟู  ควรจะแปลงสัญชาติเป็นไทยตาม  พ.ร.บ.  สัญชาติ  พ.ศ.2508  มาตรา  10  กล่าวคือ  คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  5  ประการดังต่อไปนี้อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้

1       บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทย  และกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ  กล่าวคือ  บรรลุนิติภาวะโดยมีอายุเมื่อมีอายุครบ  20  ปีบริบูรณ์  (ป.พ.พ.  มาตรา  19)  ประการหนึ่ง  หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส  คือการสมรสได้ทำเมื่อชายและหญิงมีอายุครบ  17  ปีบริบูรณ์แล้ว  (ป.พ.พ.  มาตรา  1448)  อีกประการหนึ่ง

Advertisement

และนอกจากจะต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยแล้ว  ยังต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายภายในของประเทศที่คนต่างด้าวนั้นมีสัญชาติอีกด้วย

2       มีความประพฤติดี  กล่าวคือ  ต้องไม่ใช่คนเกเร  เสเพล  ติดสุรา  ยาเสพติด  หรือเคยต้องคดีอาญามาแล้ว  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะพิจารณา

Advertisement

3       มีอาชีพเป็นหลักฐาน  กล่าวคือ  สามารถหารายได้มาเลี้ยงตนและครอบครัวได้  (ในกรณีสมรสแล้ว)  โดยอาชีพที่แน่นอนและเป็นหลักแหล่ง  ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เป็นภาระแก่รัฐบาลในการที่ต้องช่วยเหลือหาอาชีพให้ทำมาหากินอีกด้วย

4       มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี  กล่าวคือ  ก่อนวันที่จะร้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทย  คนต่างด้าวนั้นต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาติดต่อกันไม่ขาดสายไม่น้อยกว่า  5  ปี

5       มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  กล่าวคือ  ต้องพูดภาษาไทยและฟังภาษาไทยเข้าใจได้  โดยให้ผู้บังคับการตำรวจสันติบาลเป็นผู้สอบความรู้ภาษาไทยสำหรับคนต่างด้าวผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ส่วนคนต่างด้าวผู้มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด  ให้ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้นๆเป็นผู้สอบความรู้ภาษาไทย

พึงสังเกตด้วยว่า  หลักเกณฑ์ของการแปลงสัญชาติเป็นไทยทั้ง  5  ประการตามมาตรา  10  นี้  คนต่างด้าวผู้ร้องขอแปลงสัญชาติต้องมีลักษณะและคุณสมบัติครบทั้ง  5  ประการ  จะขาดประการหนึ่งประการใดไม่ได้  มิฉะนั้นจะขอแปลงสัญชาติไม่ได้

อนึ่ง  ชาวต่างชาติที่สมรสกับหญิงไทยไม่อาจได้สัญชาติไทยโดยการสมรสตาม  พ.ร.บ.  สัญชาติ  พ.ศ.2508  มาตรา  9  เพราะการได้สัญชาติไทยโดยการสมรส  มีได้เฉพาะหญิงต่างด้าวสมรสกับชายสัญชาติไทยเท่านั้น

ดังนั้น  ข้าพเจ้าจะแนะนำนายแพทย์ฮูจินฟู  ว่าควรจะแปลงสัญชาติเป็นไทยตาม  พ.ร.บ.  สัญชาติ  พ.ศ.2508  มาตรา  10  ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

Advertisement