การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2552

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3035 การสืบสวนและสอบสวน

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ

ข้อ  1  หลักการสัมภาษณ์พยานมีอะไรบ้าง  ให้อธิบายโดยละเอียด

ธงคำตอบ

การสัมภาษณ์พยานจะต้องกระทำโดยยึดหลัก  ดังนี้

1       จะไม่ถามเชิงแนะนำที่ดูเหมือนว่าต้องการคำตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง  เจ้าหน้าที่สืบสวนต้องมีแผนในการสัมภาษณ์เพื่อประหยัดเวลา

2       จะไม่ป้อนข่าวและข้อมูลให้แก่พยานที่ไม่รู้มาก่อน  เพราะพยานอาจจะเพิ่มเติมเรื่องของตนเข้าไปผสมผสานกับคำแนะนำหรือความเห็นจากการป้อนข่าวของเจ้าหน้าที่  ซึ่งอาจเป็นไปโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  ทำให้ผลที่ได้ในเรื่องดังกล่าวไม่ตรงกับที่พยานได้เห็นเหตุการณ์ในสถานที่เกิดเหตุนั้น

3       สิ่งที่ต้องการได้แก่เรื่องจริงที่จำได้เท่านั้นจึงจะเป็นลักษณะของงานสืบสวนที่กำลังปฏิบัติอยู่

4       ต้องไม่ย่อท้อเมื่อสัมภาษณ์พยานแต่ละคน  จนกว่าจะสามารถรู้เรื่องที่พยานรู้และได้เห็นโดยตลอด  และเข้าใจชัดเจนปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นในความคิดขนาดที่ผู้สืบสวนคดีสามารถจินตนาการได้ว่าเป็นคนเห็นหรือได้ยินด้วยตนเองหรือเสมือนกับว่าตนได้อยู่ในที่นั้นด้วย

5       พิจารณาโดยมิให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกว่าพยานเชื่อถือได้  ไว้ใจได้  และมีความสามารถขนาดไหน  ควรรู้จักธรรมชาติของพยานเพื่อสรุปอย่างตรงประเด็นว่าพยานรู้อะไร  เห็นอะไร  และไม่รู้อะไร  ไม่เห็นอะไร

6       รักษามารยาทที่ดีงามตามแบบแผนและประเพณีของสังคม  ทั้งต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน  (Human  Rights)  ด้วย

 

ข้อ  2  ความแตกต่างระหว่างการฆ่าตัวตายกับการถูกฆาตกรรม  พิจารณาเฉพาะบาดแผลมีอะไรบ้าง  ให้อธิบายโดยละเอียด  (ไม่น้อยกว่า 5  ลักษณะ)

ธงคำตอบ

กรณีตามปัญหาพิจารณาได้ดังนี้

จุดสังเกต

การฆ่าตัวตาย

การถูกฆาตกรรม

1  ตำแหน่งของบาดแผล จำกัดเฉพาะบริเวณที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง  ส่วนใหญ่จะมีบาดแผลด้านหน้า  ส่วนใหญ่จะกระทำที่จุดสำคัญ  เช่น ลำคอ  อก  ท้องข้อพับ  แขน  ข้อมือ  และจะไม่กระทำในส่วนอื่นที่ไม่จำเป็น หากพบบาดแผลที่ด้านหลังหรือส่วนอื่นที่ไม่ใช่จุดสำคัญของร่างกายแล้วเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะถูกฆ่า
2  บาดแผลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย –  มักจะมีแผลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย  บาดแผลที่เกิดจากการ พยายามฆ่าตัวตายเป็นตัวตัดสินว่าเป็นการฆ่าตัวตาย  เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณา

–  มักจะขนานกับแผลที่ทำให้ถึงแก่ความตาย  เช่น  ส่วนใหญ่จะเป็นแผลที่ตื้น  และมีหลายแห่ง

–  แต่ก็น้อยที่พบแผลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตายที่อยู่คนละตำแหน่งกับผลที่ทำให้ถึงแก่ความตายตามลำคอ  อก  ข้อพับแขน  ข้อมือ  ซึ่งบาดแผลที่เกิดจากการ พยายามฆ่าตัวตาย  โดยการแทงนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นแผลตื้นที่แทงด้วยปลายของมีคมมักจะมีหลาย แห่ง

–  ไม่มีบาดแผลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย  หากมีบาดแผลหลายแห่ง  ทิศทางจะไม่คงที่  ผู้ถูกฆาตกรรมจะต่อสู้ดิ้นรน  ดังนั้น  จะไม่มีทางเป็นไปได้ที่บาดแผลอยู่ในแนวเดียวกัน

–  อาจมีบางครั้งที่ทำให้ดูเหมือนกับเป็นการฆ่าตัวตายโดยการทำให้เกิดแผลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย  ในกรณีนี้จะเป็นแผลที่ไม่ได้เกิดขึ้นขณะที่มีชีวิต

3  จำนวนบาดแผลที่ทำให้ถึงแก่ ความตาย ปกติบาดแผลที่ทำให้ถึงแก่ความตายจะมีเพียงที่เดียวเท่านั้น  มีบ้างเป็นบางครั้งที่มีบาดแผลที่ทำให้ถึงแก่ความตายมากกว่า  2  แห่งพร้อมกัน หากมีบาดแผลที่ทำให้ถึงแก่ความตายมากกว่า  2  แห่ง  ให้พิจารณาว่าเป็นการถูกฆาตกรรม  หากทำให้เกิดบาดแผลเป็นจำนวนมากให้พิจารณาว่าเกิดจากความโกรธแค้นอย่างรุนแรง
4  ความลึกของบาดแผล ส่วนใหญ่เป็นบาดแผลที่ตื้น มีแผลลึกเป็นจำนวนมากหรือแทงจนทะลุ
5  จุดเริ่มต้นของบาดแผล –  บาดแผลเริ่มจากฝั่งตรงข้ามของมือที่ถนัดและถูกปาดไปทางด้านมือที่ถนัด

–  จุดเริ่มต้นบาดแผลนั้นจะลึก

–  ตำแหน่งทิศทางและลักษณะของบาดแผลจะไม่คงที่เมื่อเปรียบเทียบจากมือที่ถนัด
 

6  บาดแผลที่กระดูก

 

–  กรณีแทงบริเวณด้านหน้าอกมักจะหลีกเลี่ยงกระดูกหน้าอกหรือกระดูกซี่โครง  จะแทงระหว่างกระดูกซี่โครง

–  แต่หากของมีคมนั้นมีขนาดใหญ่  อาจทำให้เกิดบาดแผลที่กระดูกซี่โครงด้วย

 

–  หากแทงที่กระดูกหน้าอกให้พิจารณาว่าเป็นการฆาตกรรม  และหากเป็นการแทงจนกระทั่งทำให้กระดูกซี่โครงถูกตัดขาดให้พิจารณาว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรม

7  มีบาดแผลเกิดจากการต่อสู้ป้องกันตัวหรือไม่ มือหรือแขนไม่มีบาดแผลที่เกิดจากการต่อสู้ป้องกันตัว  มีบ้างเป็นบางครั้งที่ถูกของมีคมนั้นพลาดทำให้เกิดบาดแผลขึ้น มักจะพบเห็นบาดแผลที่เกิดจากการต่อสู้ป้องกันตัวตามแขน  ขา  เนื่องจากกำหรือใช้มือรับอาวุธของฝ่ายตรงข้าม
     


 

ข้อ  3  ดินออกเช็คหนึ่งฉบับชำระหนี้เงินกู้ยืมแก่ฟ้า  จำนวนเงินที่ระบุในเช็คคือ  120,000  บาท  ซึ่งจำนวนเงิน  120,000  บาทนี้  เป็นเงินต้น  100,000  บาท  และเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  10  ต่อเดือน  เป็นเวลาสองเดือน  คิดเป็นดอกเบี้ย  20,000  บาท  รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน  120,000  บาท  เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระ  ฟ้าได้นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร  แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินอ้างว่าเงินในบัญชีไม่พอจ่าย  ดังนี้  ให้ท่านวินิจฉัยว่า  ฟ้าจะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับดินในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คได้หรือไม่  เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

มาตรา  2(4)    ผู้เสียหายหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง  รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้  ดั่งบัญญัติไว้ในมาตรา  4    5     และ   6

มาตรา  2(7)  คำร้องทุกข์  หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้  ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น  จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ

วินิจฉัย

จำนวนเงินในเช็คพิพาทได้รวมดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ  10  ต่อเดือนเข้าไว้ด้วยกัน  ซึ่งเป็นอัตราที่ผิดกฎหมาย  ถือได้ว่าฟ้าเป็นผู้กระทำผิดในส่วนของดอกเบี้ยที่ฟ้าคิดเกินอัตราตามกฎหมาย  แม้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน  ฟ้าก็ไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย  กรณีจึงไม่เป็นผู้เสียหายตาม  ป.วิ.อาญา  มาตรา  2(4)  ฟ้าจึงร้องทุกข์ตาม  ป.วิ.อาญา  มาตรา  2(7)  ไม่ได้

ข้อ  4  จากข้อเท็จจริงตามข้อสอบในข้อ  3  ข้างต้นนั้น  ให้ท่านวินิจฉัยว่า  ถ้าฟ้าได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้สอบสวนดำเนินคดีกับดินแล้ว  พนักงานสอบสวนจะมีอำนาจสอบสวนคดีนี้ได้หรือไม่

ธงคำตอบ

มาตรา  2(7)  คำร้องทุกข์  หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้  ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น  จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ

มาตรา  121  วรรคสอง  แต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว  ห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบ

วินิจฉัย

การแจ้งข้อกล่าวหาของฟ้าไม่เป็นคำร้องทุกข์  ตาม  ป.วิ.อาญา  มาตรา  2(7)  พนักงานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจสอบสวนตาม  ป.วิ.อาญา  มาตรา  121  วรรคสอง   เนื่องจากการดำเนินคดีอาญาของไทยเป็นระบบกล่าวหา  ไม่ใช่ระบบไต่สวน  ดังนั้น  เจ้าพนักงานของรัฐจะมีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีอาญาได้นั้น  ก็ต้องปรากฏว่ามีคำร้องทุกข์ของผู้เสียหายโดยถูกต้องตามกำหมายก่อนนั่นเอง

Advertisement