LAW3012 กฎหมายปกครอง S/2559

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 3012 กฎหมายปกครอง

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ

ข้อ 1. นายแดงยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน แต่ถูกนายดําคัดค้านโดยอ้างว่าได้มีการนํารังวัดทับที่ดินของตน เจ้าพนักงานที่ดินโดยอาศัยอํานาจในการสอบสวนเปรียบเทียบตาม มาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงมีคําสั่งให้กันที่ดินส่วนที่ทับกันออก และออกโฉนดที่ดิน ให้กับนายแดงเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ทับ ขอให้ท่านวินิจฉัยว่าคําสั่งดังกล่าวของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่ เพราะเหตุใด ขอให้อธิบายพร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ

ธงคําตอบ

หลักกฎหมาย

ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้บัญญัติความหมาย ของคําว่า “คําสั่งทางปกครอง” ไว้ว่า

“คําสั่งทางปกครอง หมายความว่า

(1) การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง”

วินิจฉัย

กรณีที่จะเป็นคําสั่งทางปกครองตาม (1) นั้น จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ คือ

1 ต้องเป็นคําสั่งที่ออกโดยเจ้าหน้าที่

2 ต้องมีลักษณะเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมาย

3 ต้องมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนาของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล

4 ต้องก่อให้เกิดผลเฉพาะกรณีหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

5 ต้องมีผลโดยตรงไปสู่ภายนอกฝ่ายปกครอง

กรณีตามอุทาหรณ์

การที่นายแดงได้ยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน แต่ถูก นายดําคัดค้านโดยอ้างว่าได้มีการรังวัดทับที่ดินของตน เจ้าพนักงานที่ดินโดยอาศัยอํานาจในการสอบสวน เปรียบเทียบตามมาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงมีคําสั่งให้กันที่ดินส่วนที่ทับกันออกและออกโฉนดที่ดินให้ กับนายแดงเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ทับนั้น คําสั่งดังกล่าวของเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และเป็นการใช้อํานาจตาม กฎหมายนั้น ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของบุคคลคือนายแดงแล้ว ดังนั้น คําสั่งดังกล่าวจึงเป็น คําสั่งทางปกครองตามนัยของมาตรา 5 (1) แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังกล่าวข้างต้น

สรุป

คําสั่งดังกล่าวของเจ้าพนักงานที่ดิน เป็นคําสั่งทางปกครอง