LAW3012 กฎหมายปกครอง 1/2560

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 3012 กฎหมายปกครอง

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ

ข้อ 1. ก) ตามข้อ 51 ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่นของผู้เข้าเสนอราคา ทุกรายและคัดเลือกรายที่เสนอได้ตรงและใกล้เคียงมาตรฐาน และให้เปิดซองข้อเสนอด้านราคา เฉพาะรายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว ต่อมากรุงเทพมหานครต้องการก่อสร้างอาคารสูง 5 ชั้น เพื่อใช้เป็นที่ทําการแห่งใหม่ของ สํานักงานเขตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีผู้ยื่นซองประมูลรับเหมาก่อสร้างหลายราย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วมีมติว่าข้อเสนอทางเทคนิคของ นายแดงต่ำกว่ามาตรฐานจึงไม่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคาต่อไป ขอให้ท่านวินิจฉัยว่าการมีมติของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นคําสั่งทางปกครองหรือไม่เพราะเหตุใด ขอให้อธิบายพร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ

ข) นายเขียวได้ไปงานปีใหม่กับเพื่อนในต่างจังหวัดซึ่งมีการเฉลิมฉลองกันอย่างครึกครื้นมีการจุดพลุดอกไม้ไฟ นายเขียวจึงยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการแสดงออกในการต้อนรับปีใหม่ของตน ปรากฏว่า นายเขียวถูกตํารวจจับและศาลลงโทษจําคุก 10 วัน ปรับห้าร้อยบาท ต่อมากระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งปลัดอําเภอ นายเขียวมาสมัครเข้ารับราชการ ดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ขอให้อธิบายพร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ

ธงคําตอบ

ก) ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 “คําสั่งทางปกครอง”หมายความว่า

1 การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่า จะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย การอุทธรณ์ การรับรอง และ การรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

2 การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดให้ “การดําเนินการของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา หรือการให้สิทธิประโยชน์ใน กรณีดังต่อไปนี้ เป็นคําสั่งทางปกครอง คือ

1 การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณีของ

(ก) การสั่งรับหรือไม่รับคําเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่าซื้อ เช่า หรือให้สิทธิ ประโยชน์

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วมีมติว่า ข้อเสนอทางเทคนิคของนายแดงต่ํากว่ามาตรฐานจึงไม่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคาต่อไปนั้น ถือเป็นการ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาในกรณีการสั่งไม่รับคําเสนอรับจ้างของนายแดง จึงมีผลกระทบต่อสถานภาพของ สิทธิของนายแดง จึงเป็นคําสั่งทางปกครอง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) ข้อ 1 (ก) ดังกล่าวข้างต้น การประปา สรุป การมีมติของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นคําสั่งทางปกครอง

ข) หลักกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

มาตรา 36 ข. (7) “ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ข. ลักษณะต้องห้าม

(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ”

และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 102 บัญญัติว่า “ความผิดลหุโทษคือความผิดซึ่งต้อง ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับเช่นว่านี้ด้วยกัน

วินิจฉัย

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายเขียวได้ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าจนถูกตํารวจจับและศาลได้ลงโทษจําคุก นายเขียว 10 วัน และปรับห้าร้อยบาทนั้น ความผิดที่นายเขียวได้กระทําถือเป็นความผิดลหุโทษตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 102 ดังนั้นเมื่อกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งปลัดอําเภอ นายเขียวย่อมสามารถมาสมัครเข้ารับราชการดังกล่าวได้ เพราะนายเขียวไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 36 ข. (7)

สรุป

นายเขียวสามารถมาสมัครเข้ารับราชการดังกล่าวได้