การสอบซ่อมภาค  1  ปีการศึกษา  2549

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3010 กฎหมายล้มละลาย 

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  จำนวน  3  ข้อ

 ข้อ  1  ในคดีล้มละลายเรื่องหนึ่ง  โจทก์ฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายและศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดชาดแล้ว  ต่อมาโจทก์กับจำเลยตกลงกันได้ในข้อตกลงมีว่าจำเลยจะชำระหนี้ให้กับโจทก์ทั้งหมด  โดยขอให้โจทก์ถอนฟ้องและจำเลยยังได้ชำระหนี้ให้โจทก์ไปก่อนแล้ว  30%  ส่วนที่เหลือจะชำระหนี้ให้ต่อเมื่อโจทก์ถอนฟ้องแล้ว  โจทก์ตกลงจึงมาขอถอนฟ้องต่อศาล  ดังนี้หากท่านเป็นศาล  ท่านจะพิจารณาคำขอถอนฟ้องของโจทก์อย่างไร  ให้ท่านตอบพร้อมทั้งยกหลักกฎหมายประกอบในการตอบให้ครบถ้วนด้วย

ธงคำตอบ

Advertisement

มาตรา 11  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนห้าพันบาทในขณะยื่นฟ้องคดีล้มละลาย  และจะถอนคำฟ้องนั้นไม่ได้  เว้นแต่ศาลจะอนุญาต

วินิจฉัย

Advertisement

ตามบทบัญญัติมาตรา  11  แห่ง  พ.ร.บ.  ล้มละลาย  พ.ศ. 2483  นั้น  เมื่อได้ยื่นฟ้องคดีล้มละลายต่อศาลแล้ว  ห้ามมิให้ถอนฟ้อง  เว้นแต่เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง  3  ประการดังต่อไปนี้คือ

1       ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง  ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลว่าจะอนุญาตหรือไม่

Advertisement

2       การถอนฟ้องจะกระทำได้เฉพาะแต่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นเท่านั้น  ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่  1636/2532

3       จะต้องขอถอนฟ้องก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดเท่านั้น  ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่  3286/2530

Advertisement

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยมีว่า  ศาลจะพิจารณาคำขอถอนฟ้องของโจทก์อย่างไร  เห็นว่า  แม้โจทก์กับจำเลยจะตกลงกันได้  โดยจำเลยจะยอมชำระหนี้ให้กับโจทก์ทั้งหมด  และได้ชำระหนี้ให้โจทก์ไปก่อนแล้ว  30%  ส่วนที่เหลือจะยอมชำระหนี้ให้ต่อเมื่อโจทก์ถอนฟ้องแล้ว  อันถือว่ามีเหตุอันสมควรและได้กระทำในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ตาม  แต่เมื่อคดีนี้โจทก์มาขอถอนฟ้องต่อศาลหลังจากที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว  ถือว่าศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีแล้ว  โจทก์จึงขอถอนฟ้องไม่ได้  ตามมาตรา 11  วรรคแรก  ศาลจึงต้องมีคำสั่งยกคำขอถอนฟ้องของโจทก์

สรุป  หากข้าพเจ้าเป็นศาลจะสั่งยกคำขอของโจทก์

Advertisement