การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2547

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3010 กฎหมายล้มละลาย

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  จำนวน  3  ข้อ

 ข้อ  1  ในคดีล้มละลายเรื่องหนึ่ง  นาย  ก  ฟ้องนาย  ข  ให้ล้มละลาย  ต่อมามีเจ้าหนี้คือนาย  ค  ฟ้องนาย  ข  ให้ล้มละลายด้วย  และศาลรับคดีของนาย  ค  ไว้พิจารณา  ต่อมานาย  ง  ฟ้องนาย  ข  ลูกหนี้  คนเดียวกันนี้ให้ล้มละลายอีก  แต่ศาลไม่รับคำฟ้องโดยอ้างว่าศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีของนาย  ก  แล้ว  จึงให้นาย  ง  ไปรอขอรับชำระหนี้  ให้ท่านวินิจฉัยว่า  ข้ออ้างของศาลฟังขึ้นหรือไม่  และคดีของนาย  ค  ที่ค้างพิจารณาอยู่จะต้องดำเนินการอย่างไร

ธงคำตอบ

Advertisement

มาตรา  15  ตราบใดที่ลูกหนี้ยังมิได้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดจะฟ้องลูกหนี้นั้นเป็นคดีล้มละลายอีกก็ได้  แต่เมื่อศาลได้สั่งให้คดีหนึ่งคดีใดให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว  ให้จำหน่ายคดีล้มละลายซึ่งเจ้าหนี้อื่นฟ้องลูกหนี้คนเดียวกันนั้น

วินิจฉัย

Advertisement

ก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  เจ้าหนี้แต่ละรายจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายอีกคดีก็ได้  แต่เมื่อศาลเดียวกันหรือศาลหนึ่งศาลใดมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว  ศาลจะต้องสั่งจำหน่ายคดีอื่นๆเสียคงเหลือไว้แต่คดีที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่เพียงคดีเดียวเท่านั้น  แต่ถ้าศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว  ดังนี้  ยังไม่ต้องจำหน่ายคดีอื่นๆแต่อย่างใด

การที่ศาลไม่รับคดีของนาย  ง  ไว้พิจารณา  โดยอ้างว่า  ศาลได้สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีของนาย  ก  แล้ว  ข้ออ้างของศาลเช่นนี้ฟังขึ้น เพราะเหตุว่า  ในคดีล้มละลายศาลสามารถพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้คนเดียวกันได้เพียงคดีเดียว  และหากมีการฟ้องลูกหนี้คนเดียวโดยเจ้าหนี้หลายคนฟ้อง  หากศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีใดแล้ว  เจ้าหนี้อื่นจะฟ้องลูกหนี้คนเดียวกันนั้นอีกไม่ได้  เจ้าหนี้อื่นนั้นต้องไปรอขอรับชำระหนี้  ตามมาตรา  27  ประกอบมาตรา  91

Advertisement

ส่วนคดีของนาย  ค  ที่ค้างพิจารณานั้น  เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีของนาย  ก  แล้ว  ศาลก็อยู่ในบังคับที่จะต้องสั่งจำหน่ายคดี  ตามมาตรา  15  เพื่อให้นาย  ค  ไปรอรับชำระหนี้เช่นกัน

สรุป  ข้ออ้างของศาลที่ไม่รับคดีของนาย  ง  ไว้พิจารณาฟังขึ้น  และในส่วนคดีของนาย  ค  ที่ค้างพิจารณาศาลต้องสั่งจำหน่ายคดี

Advertisement

Advertisement