การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2546

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3010 กฎหมายล้มละลาย

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  จำนวน  3  ข้อ

 ข้อ  1  เอกถูกเจ้าหนี้คนหนึ่งฟ้องให้ล้มละลาย  และขอพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว  ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวเอก  หลังจากนั้นต่อมาโทฟ้องเอกเป็นคดีแพ่งให้ชำระหนี้เงินกู้  500,000  บาท  ตรีเป็นหนี้อีกคนหนึ่งฟ้องเอกเป็นคดีล้มละลายโดยอ้างว่าเอกเป็นหนี้ค่าสินค้า  1 ล้านบาท  และไม่ชำระหนี้เพราะเป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัว  เอกได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีแพ่งของโท  และจำหน่ายคดีของตรีเสียเพราะเอกถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวแล้ว  และอ้างว่าทั้งโทและตรีชอบที่จะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายได้  ไม่มีสิทธิฟ้องเอกเป็นคดีแพ่งหรือคดีล้มละลายอีก  หากท่านเป็นศาล  จะสั่งคำร้องของเอกประการใด

ธงคำตอบ

Advertisement

มาตรา  15  ตราบใดที่ลูกหนี้ยังมิได้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดจะฟ้องลูกหนี้นั้นเป็นคดีล้มละลายอีกก็ได้  แต่เมื่อศาลได้สั่งให้คดีหนึ่งคดีใดให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว  ให้จำหน่ายคดีล้มละลายซึ่งเจ้าหนี้อื่นฟ้องลูกหนี้คนเดียวกันนั้น

มาตรา  26  ตราบใดที่ศาลยังมิได้สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด  เจ้าหนี้จะฟ้องคดีแพ่งอันเกี่ยวกับหนี้ขอรับชำระได้ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้  ในกรณีเช่นนี้ให้นำบทบัญญัติในมาตราก่อนมาใช้บังคับโดยอนุโลม

Advertisement

วินิจฉัย

โดยหลักแล้ว  ก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  เจ้าหนี้แต่ละรายจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายอีกคดีก็ได้  แต่เมื่อศาลเดียวกันหรือศาลหนึ่งศาลใดมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว  ศาลจะต้องสั่งจำหน่ายคดีอื่นๆเสียคงเหลือไว้แต่คดีที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่เพียงคดีเดียวเท่านั้น  แต่ถ้าศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว  ดังนี้  ยังไม่ต้องจำหน่ายคดีอื่นๆแต่อย่างใด

Advertisement

การที่เอกถูกเจ้าหนี้คนหนึ่งฟ้องให้ล้มละลาย  และขอพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว  ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวเอก  แต่เมื่อเอกยังไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  จึงไม่ตัดสิทธิเจ้าหนี้คนอื่นที่จะยื่นฟ้องเอกได้อีก  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย

ดังนั้น  ที่เอกยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีแพ่งของโทและจำหน่ายคดีล้มละลายของตรีเสีย  หากข้าพเจ้าเป็นศาลจะสั่งยกคำร้องของเอกเสียทั้งสองเรื่อง  เพราะตราบใดที่ศาลยังไม่ได้สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  โทเจ้าหนี้ก็ยังมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งอันเกี่ยวกับหนี้ที่อาจขอชำระได้  ตามมาตรา  26  และตรีเจ้าหนี้ก็ยังมีสิทธิที่จะฟ้องคดีล้มละลายได้เช่นกัน  ตามมาตรา  15

Advertisement

สรุป  หากข้าพเจ้าเป็นศาล  จะสั่งยกคำร้องของเอกเสียทั้งสองคดี

Advertisement