การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2545

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3010 กฎหมายล้มละลาย

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  จำนวน  3  ข้อ

ข้อ  1  เอกถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลาย  จนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว  ปรากฏว่าเอกเป็นหนี้ค่าภาษีค้างชำระอยู่เป็นเงินหนึ่งแสนบาท  กรมสรรพากรยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ค่าภาษีดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ต่อมาเอกขอประนอมหนี้ร้อยละ  40  ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติพิเศษยอมรับคำขอประนอมหนี้ของเอกโดยกรมสรรพากรออกเสียงคัดค้านไม่เห็นชอบด้วยคำขอประนอมหนี้นั้นแต่แพ้มติในที่ประชุม  และศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ของเอกแล้ว  ต่อมาอีก  6  เดือนเอกได้รับมรดกหนึ่งล้านบาท  กรมสรรพากรซึ่งได้รับส่วนแบ่งจากการประนอมหนี้ของเอกในคดีล้มละลายร้อยละ  40  เป็นเงินสี่หมื่นบาทแล้ว  ได้ติดตามทวงถามค่าภาษีส่วนที่ค้างอีกหกหมื่นบาทจากเอก  เอกไม่ยอมชำระ  ดังนี้  กรมสรรพากรจะมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งเรียกหนี้ค่าภาษีที่ค้างอยู่อีกหกหมื่นบาทจากเอกได้หรือไม่

ธงคำตอบ

Advertisement

มาตรา  56  การประนอมหนี้ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ยอมรับและศาลเห็นชอบด้วยแล้ว  ผู้มัดเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระหนี้ได้  แต่ไม่ผูกมัดเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดในเรื่องหนี้ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ลูกหนี้ไม่อาจหลุดพ้นโดยคำสั่งปลดจากล้มละลายได้  เว้นแต่เจ้าหนี้คนนั้นได้ยินยอมด้วยในการประนอมหนี้

มาตรา  77  คำสั่งปลดจากล้มละลายทำให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระได้เว้นแต่

Advertisement

(1) หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร  หรือจังกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล

วินิจฉัย

Advertisement

การประนอมหนี้ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ยอมรับและศาลเห็นชอบด้วยแล้ว  ย่อมผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระหนี้ได้  แต่ไม่ผูกมัดเจ้าหนี้  ในเรื่องหนี้ที่ไม่อาจหลุดพ้นโดยคำสั่งปลดจากล้มละลาย  (คือ  เจ้าหนี้ตามมาตรา  77)  เว้นแต่  เจ้าหนี้นั้นจะยินยอมด้วยในการประนอมหนี้  (มาตรา  56)

กรมสรรพากรจะมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งเรียกหนี้ภาษีที่ค้างอยู่อีก  60,000  บาท  จากเอกได้หรือไม่  เห็นว่า  หนี้เกี่ยวกับภาษีอากรของรัฐบาลถือเป็นหนี้ที่ไม่อาจหลุดพ้นโดยคำสั่งปลดจากล้มละลายได้ตามมาตรา  77(1)  และในที่ประชุมเจ้าหนี้  กรมสรรพากรก็ได้ออกเสียงคัดค้านไม่เห็นชอบด้วยคำขอประนอมหนี้แต่แพ้มติในที่ประชุม  กรณีเช่นนี้  จึงถือไม่ได้ว่ากรมสรรพากรได้เห็นชอบหรือยินยอมด้วยในการประนอมหนี้แต่อย่างใด  การประนอมหนี้ของเอกดังกล่าวจึงไม่ผูกมัดกรมสรรพากรตามมาตรา  56

Advertisement

ดังนั้น  แม้เอกจะหลุดพ้นจากการล้มละลายโดยการประนอมหนี้  กรมสรรพากรก็ยังคงมีสิทธิติดตามฟ้องเรียกค่าภาษีที่เอกค้างอยู่จำนวน  60,000  บาทได้  (ฎ. 1001/2509)

สรุป  กรมสรรพากรมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งเรียกหนี้ภาษีที่ค้างอยู่อีก  60,000  บาท  จากเอกได้

Advertisement