การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2545

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3010 กฎหมายล้มละลาย

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  จำนวน  3  ข้อ

 ข้อ  1  เหตุใดจึงตองมีการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย  การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยจะกระทำเมื่อใด  และมีวิธีการอย่างไร  ลูกหนี้จะให้ทนายความเข้าทำการแทนได้หรือไม่

ธงคำตอบ

Advertisement

เหตุใดจึงตองมีการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย 

เหตุที่ต้องมีการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยในคดีล้มละลายนั้น  มีความประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงเหตุ  3  ประการดังนี้

Advertisement

1       เพื่อทราบกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้  เช่น  ลูกหนี้ทำอะไรและมีทรัพย์สินอยู่แห่งใด  เท่าใด

2       เพื่อทราบถึงสาเหตุที่ทำให้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  เช่น  ค้าขายขาดทุน

Advertisement

3       เพื่อทราบถึงความประพฤติของลูกหนี้  ว่าได้กระทำการหรือละเว้นกระทำการใด  อันเป็นความผิดตามกฎหมายล้มละลาย  หรือเป็นข้อบกพร่องอันจะเป็นเหตุให้ศาลไม่ยอมปลดจากล้มละลายโดยไม่มีเงื่อนไข

ทั้งนี้เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้  หรือพิจารณาคำขอปลดจากล้มละลายตามมาตรา  51  และมาตรา  70  (มาตรา  42  วรรคแรก)

Advertisement

การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยจะกระทำเมื่อใด  และมีวิธีการอย่างไร

การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยนี้  กฎหมายบังคับไว้แต่เพียงว่า  ต้องกระทำภายหลังประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกแล้วเท่านั้น  จะกระทำก่อนหรือหลังพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ได้  (ฎ. 2181/2535)  ทั้งนี้ศาลจะต้องทำการไต่สวนทุกคดี  จะงดเสียมิได้  เว้นแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถไต่สวนได้เพราะลูกหนี้

1       วิกลจริต

2       จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

3       กายพิการ

กรณีเช่นนี้ศาลมีอำนาจสั่งงดการไต่สวนโดยเปิดเผย  หรือจะสั่งให้มีการไต่สวนโดยวิธีอื่นใด  ณ  ที่ใดตามที่เห็นสมควรก็ได้  (มาตรา  44)

สำหรับวิธีการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยนั้น  ต้องกระทำเป็นการด่วน  โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งประกาศแจ้งความกำหนดวันเวลานัดไต่สวนให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  วัน  และต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า  1  ฉบับ  ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้มีโอกาสซักถามลูกหนี้ได้เต็มที่  (มาตรา  42  วรรคสอง)

ลูกหนี้จะให้ทนายความเข้าทำการแทนได้หรือไม่

การไต่สวนโดยเปิดเผยนั้น  ลูกหนี้จะต้องมาศาลด้วยตนเองเพราะจะต้องสาบานตัวและตอบคำถามแก่ศาล  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าหนี้ซึ่งได้ขอรับชำระหนี้แล้วหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้  ในเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์  3  ประการดังที่กล่าวมาข้างต้น  ลูกหนี้จะตั้งตัวแทนให้มาตอบคำถามแทนตน  หรือจะตั้งทนายความให้มาตอบคำถามแทนตนเหมือนอย่างคดีแพ่งสามัญไม่ได้  แต่ทั้งนี้มิได้ห้ามลูกหนี้ที่จะตั้งทนายความเข้ามาช่วยเหลืออย่างอื่นที่ไม่ใช่การตอบคำถาม  เช่น  เขียนคำร้อง  คำขอต่างๆ  (มาตรา  43)

Advertisement