LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2548

การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2548

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  3  ข้อ  ข้อละ  25  คะแนน

ข้อ  1  การกระทำความผิดทางอาญาตามกฎหมายพระเจ้ามังรายหรือที่เรียกกันว่า  มังรายศาสตร์  มีหลักเกณฑ์แตกต่างจากการกระทำความผิดอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญาของปัจจุบันอย่างไรบ้าง  อธิบาย

ธงคำตอบ

การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาปัจจุบัน  ต้องประกอบด้วน  (1)  การกระทำคือการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายภายใต้จิตใจบังคับ  และ  (2)  ต้องมีเจตนา  คือ ประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของการกระทำ  นอกจากนี้ตามปกติยังมีการแบ่งการกระทำออกเป็น  5  ขั้นตอน  ดังนี้

1         คิดที่จะทำความผิด

2         ตกลงใจที่จะทำความผิด

3         ตระเตรียมการเพื่อที่จะกระทำความผิด

4         ลงมือกระทำความผิด

5         กระทำความผิดสำเร็จ

การคิดจะกระทำความผิดหรือตกลงใจที่จะกระทำความผิด  เป็นเรื่องภายในจิตใจ  ยังไม่มีการแสดงออกภายนอก  จึงไม่เป็นความผิดเพราะยังไม่เป็นภยันตรายต่อสังคม  และถึงแม้จะมีการตระเตรียมเพื่อกระทำความผิด  ซึ่งมีการแสดงออกมาภายนอกแล้วก็ตาม  โดยปกติกฎหมายก็ยังไม่ถือเป็นความผิด  เพราะยังห่างไกลต่อความผิดสำเร็จ  เว้นแต่ความผิดร้ายแรงบางฐานความผิด  เช่น  การตระเตรียมเพื่อปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์  หรือตระเตรียมเพื่อวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น  เป็นต้น  

กฎหมายถือเท่ากับว่าเป็นการลงมือกระทำความผิดแล้ว  กล่าวโดยสรุป  ปัจจุบันกฎหมายอาญาไม่ลงโทษผู้คิดจะกระทำความผิด  ตัดสินใจที่จะกระทำความผิด  หรือตระเตรียมเพื่อกระทำผิด  เพราะเป็นเรื่องภายในจิตใจ  และยังห่างไกลต่อความผิดสำเร็จ  แต่ในกำหมายพระเจ้ามังรายมีบทบัญญัติในลักษณะวิวาทด่าตีกันตอนหนึ่งว่า

“ผิถือดาบอยู่กับที่มันว่าจะฟัน  ท่านให้ไหม  5  บาทเฟื้องเงิน

ถือดาบว่าจะฟันแต่ยังไม่ได้ถอดดาบออกจากฝัก  ให้ไหม  100 บาทเฟื้องเงิน

ผิถอดดาบว่าจะฟันแต่ยังไม่ทันได้ไล่ฟัน  ให้ไหม  220  บาทเฟื้องเงิน”

จะเห็นได้ว่าตามกฎหมายพระเจ้ามังราย  ผู้คิดจะกระทำความผิด  (ถือดาบอยู่กับที่มันว่าจะฟัน)  หรือตัดสินใจจะกระทำความผิด  (ถือดาบว่าจะฟันแต่ยังไม่ได้ถอดดาบออกจากฝัก)  หรือแม้กระทั่งตระเตรียมเพื่อจะกระทำความผิด ( ถอดดาบออกจากฝัก  แต่ยังไม่ทันได้ไล่ฟัน) ล้วนแต่เป็นความผิดมีโทษปรับไหมทั้งสิ้น

เหตุที่กฎหมายพระเจ้ามังรายลงโทษผู้คิดจะกระทำความผิด  หรือตัดสินใจจะกระทำความผิด  อาจเป็นเพราะกฎหมายพระเจ้ามังราย  หรือมังรายศาสตร์อาศัยคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นรากฐานในการบัญญัติกฎหมาย  คัมภีร์พระธรรมศาสตร์เดิมเป็นคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์  เมื่อเข้ามาในประเทศไทยได้แปลงเป็นคัมภีร์ในศาสนาพุทธ  ตามหลักศาสนาพุทธการคิดกระทำความผิดย่อมเป็นบาป  ซึ่งเป็นเรื่องของทางจิตใจ  แต่ทางฝ่ายบ้านเมืองเห็นว่าเป็นการผิดกฎหมาย  จึงมีการลงโทษผู้คิดจะกระทำความผิด  ตัดสินใจที่จะกระทำความผิด  หรือตระเตรียมเพื่อที่จะกระทำความผิด