การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2013

Advertisement

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  3  ข้อ

Advertisement

ข้อ  1  ก  พลับพลามีรถยนต์บรรทุกดินเป็นจำนวนมากเพื่อความสะดวกกับการเติมน้ำมันให้กับรถบรรทุกดิน  พลับพลาจึงทำข้อตกลงกับบริษัท  ปตอ  จำกัด  ผู้ให้บริการน้ำมันโดยรถยนต์บรรทุกดินทุกคันของพลับพลาเข้าเติมน้ำมันที่บริษัท  ปตอ  จำกัด  จะให้สินเชื่อกับพลับพลาโดยเติมน้ำมันในกับรถยนต์ไปก่อนและพลับพลาจะชำระราคาน้ำมันให้กับบริษัท  ปตอ  จำกัด  ทุกๆ  45  วัน  โดยบริษัท  ปตอ จำกัด  จะส่งรายการบัญชีและใบเสร็จค่าน้ำมันให้พลับพลา  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกๆ  30  วัน  เพื่อทราบยอดเงินที่ต้องชำระ  และบริษัท  ปตอ  จำกัด  จะลงรายการในบัญชีว่าเป็นหนี้อยู่จำนวนเท่าใด  และจะเรียกเก็บในรอบบัญชีต่อไป  ดังนี้  นิติสัมพันธ์ระหว่างพลับพลากับบริษัท  ปตอ  จำกัด  เป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดหรือไม่เพราะเหตุใด

ข  อาวัล  คืออะไร  และทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย

Advertisement

ธงคำตอบ

มาตรา  856  อันว่าสัญญาบัญชีเดินสะพัดนั้น  คือสัญญาซึ่งบุคคลสองคนตกลงกันว่าสืบแต่นั้นไปหรือในชั่วเวลากำหนดอันใดอันหนึ่ง  ให้ตัดทอนบัญชีหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันเกิดขึ้นแต่กิจการในระหว่างเขาทั้งสองนั้นหักกลบลบกัน  และคงชำระแต่ส่วนที่เป็นจำนวนคงเหลือโดยดุลภาค

Advertisement

วินิจฉัย

Advertisement

พลับพลามีหนี้ที่จะต้องชำระ  คือ  ราคาน้ำมันให้กับบริษัท  ปตอ  จำกัด  แต่ในส่วนของบริษัท  ปตอ  จำกัด  ไม่มีหนี้สินอันใดจะต้องชำระให้กับพลับพลาแต่อย่างใด  ดังนั้นข้อตกลงระหว่างพลับพลากับบริษัท  ปตอ  จำกัด  จึงไม่ใช่ข้อตกลงว่าสืบแต่นั้นไป  หรือในชั่วเวลากำหนดอันใดอันหนึ่ง  ให้ตัดทอนบัญชีหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันเกิดขึ้นแต่กิจการในระหว่างเขาทั้งสองนั้นหักกลบลบกันและคงชำระแต่ส่วนที่เป็นจำนวนคงเหลือโดยดุลภาค  จึงถือว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัด

สรุป  นิติสัมพันธ์ระหว่างพลับพลากับบริษัท  ปตอ  จำกัด  ไม่เป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัด

อาวัลหรือการรับอาวัล  คือ  การที่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาอยู่แล้วเข้ามารับประกันการใช้เงินทั้งหมด  หรือบางส่วนของลูกหนี้ตามตั๋วเงินต่อผู้ที่เป็นเจ้าหนี้  ซึ่งตั๋วเงินใบหนึ่งนั้นอาจมีผู้รับอาวัลหลายคนได้และผู้รับอาวัลนั้นต้องระบุไว้ด้วยว่าประกันผู้ใด  ถ้าไม่ระบุไว้ให้ถือว่าเป็นการประกันผู้สั่งจ่าย

กฎหมายได้บัญญัติให้มีการรับอาวัลได้  2  กรณี  ได้แก่  การรับอาวัลตามแบบ  และการรับอาวัลโดยผลของกฎหมาย

1       การรับอาวัลตามแบบหรือโดยการแสดงเจตนา  คือ  ทำได้โดย

            การเขียนข้อความลงบนตั๋วเงินหรือใบประจำต่อว่า  ใช้ได้เป็นอาวัล  หรือสำนวนอื่นใดที่มีความหมายทำนองเดียวกันนั้น  เช่น  เป็นอาวัลประกันผู้สั่งจ่าย  และลงลายมือชื่อของผู้รับอาวัล  ซึ่งการรับอาวัลในกรณีนี้จะทำที่ด้านหน้าหรือด้านหลังตั๋วเงินก็ได้  (มาตรา 939  วรรคแรก  วรรคสอง  และวรรคสี่)

            โดยการที่ผู้รับอาวัลลงลายมือชื่อที่ด้านหน้าตั๋วโดยไม่ต้องเขียนข้อความก็ถือว่าเป็นการอาวัลแล้ว  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ลายมือชื่อผู้จ่ายหรือผู้สั่งจ่าย  (มาตรา  939  วรรคสาม)

2       อาวัลโดยผลของกฎหมาย  คือ  ถ้ามีการสลักหลังโอนตั๋วเงินผู้ถือเมื่อใด  กฎหมายได้บัญญัติให้บุคคลที่เข้ามาสลักหลังนั้นเป็นการอาวัลผู้สั่งจ่าย  จึงต้องรับผิดเช่นเดียวกันกับผู้สั่งจ่าย  (มาตรา  921  และมาตรา  940  วรรคแรก)

Advertisement