การสอบซ่อมภาค  1  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2012กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  3  ข้อ

Advertisement

ข้อ 1.       เอกได้ทำสัญญาประกันชีวิตตนเองแบบมรณะไว้กับบริษัทประกันชีวิตจำกัด จำนวนเงินที่เอาประกัน 1 ล้านบาท สัญญากำหนด 10 ปี ระบุให้โทซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันมากเป็นผู้รับประโยชน์ ซึ่งก่อนทำสัญญาประกันชีวิต เอกมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี แต่หลังจากทำสัญญาไปได้ 1 ปี เขาก็ป่วยเป็นมะเร็งที่ตับ จึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาโทว่าควรที่จะแจ้งให้บริษัททราบดีหรือไม่ และมีความเห็นตรงกันว่าไม่ต้องแจ้ง และทั้งคู่ได้ปกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ ต่อมาอีก 2 ปี เอกก็เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจวาย โทจึงไปขอรับเงินจากบริษัท แต่บริษัท   ไม่จ่าย โดยอ้างว่า
1.               โทไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับเอก จึงไม่มีส่วนได้เสียในสัญญาประกันชีวิตนี้ และ2.               โทได้ปกปิดความจริงเกี่ยวกับการที่เอกป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ตับ ทั้ง ๆ ที่ทราบดีแต่ไม่แจ้งให้บริษัททราบ จึงทำให้สัญญาเป็นโมฆียะ และได้บอกล้างจงวินิจฉัยว่าข้ออ้างของบริษัททั้ง 2 ข้อ ได้หรือไม่  เพราะเหตุใด

 แนวคำตอบ  หลักกฎหมาย

ป.พ.พ. มาตรา 862, 863, 865, 889, 890

 วินิจฉัย  เอกได้ทำสัญญาประกันชีวิตตนเอง ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกัน สัญญามีผลผูกพันตามมาตรา 863 ฉะนั้นเมื่อมีมรณภัยเกิดขึ้นตามเหตุแห่งมาตรา 889 บริษัทจึงต้องจ่ายเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา คือ 1 ล้านบาท ตามมาตรา 890 เพราะสัญญาประกันชีวิตดังกล่าวไม่ตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 เนื่องจากในเวลาทำสัญญานั้น เอกไม่ทราบว่าตนป่วยเป็นมะเร็งที่ตับ แต่เขาทราบหลังจากทำสัญญาแล้ว สัญญาจึงสมบูรณ์ แม้ว่าจะเสียชีวิตด้วยโรคใด บริษัทก็ปฏิเสธไม่ได้ ส่วนที่บริษัทอ้างว่าโทไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับเอกนั้น ก็อ้างไม่ได้ เพราะโทเป็นเพียงผู้รับประโยชน์ มีสิทธิที่จะได้รับจำนวนเงินใช้ให้ตามสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น ตามมาตรา 862 จึงไม่ต้องมีส่วนได้เสียตามมาตรา 863 แต่อย่างใด และก็ไม่ต้องเปิดเผยข้อความจริงตามมาตรา 865 เพราะไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ดังกล่าว สัญญาไม่เป็นโมฆียะ และบริษัทไม่มีสิทธิบอกล้าง และต้องจ่ายเงิน 1 ล้านบาทให้แก่โทตามสัญญา

Advertisement